Logotyp.jpg
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga

SAMFÄLLIGHETENS HISTORIA 1997

INDEX

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996Lita ny kontaktman pi Gypern !

Ordforande Ohlsson kom under sin framgangsrika resa till Cypern i god kontakt med vice ordfiirande Vino Lita med adress CM, Anss, Cyprus (för den intresserade). Entigt Ohlssons föämenande är Lita bade palitlig och komponent. Erfarenheten av berggrus är dock ringa. Hä var Wrappens Vejforetnring ett stort stöd for Styrelsen.

Ny traktor till kassören!


Kassören Udéhn har en längre tid med sin gamla Ford traktor. Denna har krånglat från första dagen så det är glädjande att Udéhn nu i USA lyckats hitta en traktor som lämpar sig väl för snöskottning på vårt omfattande vägsystem. tid haft problem med sin tigandes haktor.

Ett anstrdngande Vtigarbete ! Arets viigarbete forldpte som sig b6r pi sedvanligt siitt under augusti mflnad. Viidrets makter var inte som forr men regnet uteblev iindfl under arbetsdagen. Sedvanliga viigbulor fltgiirdades, dikesrensning utfordes och efter en intensiv fiirmiddag sorterades ftirstagflngama ut bland de mer rutinerade viigarbetarna. Nedan syns en fr6tt viigarbetare efter ett anshiingande arbetspass. Efter viil genomfort viirv serverades ssdyanlig ftirttiring och mat. Under spisstunden tog ordforande Broo i Drtingsered Nedre tillfiiflet i akt att noggrant 96 igenom Habroebryggeriernas rtike, rskaper. Ordfiirande emiritus Tjiider bj6d ddrefter generdst in hela arbetslaget till filmforevisning och whislqy. Arbetslaget, vars tdrst tinnu ej var tillfullo sltickt tackade for erbjudandet och

Antligen fred pi Gypern I Rapport frin ordfdrande Ohlssons resa rangoeredo Vegsamf{llighets avh{llne ordfttsande Ches Ohleson har under sistfOrlidna vecka aktivt medlat lden urgamla konflikten p& Cypem. Ohlssons rea var beordrad av fdreningens styrebe som dess bidrag i aE bringa ordning&reda lite varrtars i virlden. Under f0rwflndning att inspektion av v{gstandard skulle genomf6ras kom Ohlseon i kontakt med de mest avldgsna vegar. Det visade sig, Sl Ohbsons stora gilldje, at dessa sk6ter sina grus\ragar pe et rekorderligt sitt. ld en paus i vagrbetet bereddes lillfille at Ueffa diverge lokala vdgarbetskdmpar som under en f6ljd av 6r framgdngvih bekdmpat flakluo odr annat fOr mln&e Arsmfltet vdl genomfdrt t Under stor enighet omvaldes de medlemmar i fOreningens styrelee varc Mirsf6rordnande 96r ut inom kort. Det konshterades att inga synpunkter inkommit till fdreningens brevlida vid Lile Sjdn. Asavgiften tusts$lldes till 700 k och Lena Jemehov (Lack-Olles dotter) valdee enhdlligt isin franvaro tll vice ordftlrande if6reningen. Detta av n6got grumligt jemsfalighetsskdl eom ordfdrande uttyckte det hela. Utdrag ur ersmdtesprotokallet : c Ej inlrasserd pilsneravgift korctaterus i ettfail (itu{ar hdr medforedamet Astrtd Fbmberg son i god tidfrivllligt betalar en extra pilsnerovgifi om IM kr till de redige pojkarna som sknbl vtlgen). vfl gfdreningar kent giesel. I nternotilnellt eildnd fahhsbekenpoe ( sidra Llpen vtrcn 19!98) rdf0randens f6rtjusande hus8u Eva umgicks under tiden med trakters drdngar. At idka caf6liv i frdmmande land kan vara nog sA angendmt. Men He sl@U ocksd nogs@nt noteras ordJbraden i BltrbdrsAs VilglArening (Dl&tgsered Nedre) som betalt tredubbla fbrseningsavgifur, om t t ej frivilligt. Stlalden ti I I Floda Vffirtening (resu ltatet efk r flaklu s ens hujningar under fiolbet) dr nu reglerd. Kassdren noErde en ny medlem, Susanne Honmarstrotd, som efiertrdtt den legendariskz och hagt varderde J,d. kasoren Alre Dagh (som skolat dagens hassar udelm). UdCtm passde ht pd att inflika betydelsen av de ldrdomar den Jbne kassaren Akc Dagh givit utder en lbtgJbld ov dr. Arets mbetsdag genomlbrs 10/8 kl |0.oo med start i Alelundskrysset d ansiKen med denna resa, bekosbd av Forest Card som den ar, borde vara att aklivitetema syftar till att stOdja maken i dennes sv6ra uppgift 6 Drdngsereds Vigsamfdllighets ldgnar. Hfir kan dock rapporteras att det lokala brf,nnvinet inte stdr Gammeldansk efter. Det lokala Olet visade sig inte heller speciellt uselt annat {n vid jdmfdrelse med prima danskt dito ! Vid protokollet 980620 seketerare Hdgberg

Antligen ett redigt kalas pi Hjortis rdngsereds Vdgsamfdlligheb avtrdllne ordfdrande Claes Ohbson tog trrder aftqren emot sina togna vdgarbetare med ett'ordenteligrf kalas p6 Hjortds, precis som den urgamla traditionen bjuder. Miingder vdgartetare yar denna gang sd stort att Ohfsson ldtl inf0rskaffa en egen buss som med linjesbdc*ningien Alelund - Hjort6s enkel resa fullde ladan med festbesdkare.
rdfdrandens f6rtjr.sande hrsfu Eva fog emot i farsfun och bj6d denna giing in sarntiga tacksamma vdgarbetare i sfugvdrmen. Ndgra vtigarbetare var ofdrberedda pd defta och hade t?inkt sig eft bitande kalas utomhus i de f6r dagen inhandlade overallema av kdnt mirke. Vril pA plats gladde sig ordftiranden av qrpvaktriqgen med sdng och glamm och presenter, det mesta i klfuckande fdrpaclmingar, och visade glatt in besdkama isin f6r dagen vtil inredda lada. Husfru Eva h6lt sig pA beh6rigt arctfind oc*r sags ingen gdng hindra nAgon besdkare ftdn enfi6"
edfti'ljande bussen kom en fiernl0s bussc*rauffdr som ordfdranden genast farur som en sann vdn till vdgf6reningen. Busschauff6ren visade sig ha stora kunskaper inom grusningsteknik och materialkvaliteter f6r viigar- En rar octr kir dskrssion r.rtsparn sig fram pd smdtimmarna jr.st om Hmdigheten med Wrappem isgrus.
Shrdigen ndgra ord frdn Spter Annika och VeterinErland :
rdfdrande Of{sson fdrdrades mAnga fina presenter. Det som dock gladde mest var gdvan frdn Danmark ocfi hedersmedemsskapet i Blibdrsis Vtigfiirening.
Yrsel pd smatimmama botas med lrselstimulerande dicka, t.ex. ej0rneOryg. Om detra ej ir tilhdckligt kan starkare drinkar tillgripas t-ex. Gr6na Madens Drya eller Aphjema eller Cementblandare.
tlSr ljus skadas pi f*mbn ckygras dbkat ut antirgen med vaten eller tonic water. I deth l6ge passar inle Desivon eller Alvedon, i varje fall inte pi finare kalas s6der om Daliilven. Aft anvdnda jodsprit tir under inga om$andigheter tilkAdligt.

A a[man begdran infdrs nu den ktnda likemedelssplaten VeiednErland och Syriler Arnika". era spter&nil€ ! Jag vet inte hur jag skall b6rja. Sedan ettflptiotal &r 6r mift kffiofr heltborblH. Det shrtade i samband med gjftermdlet med B6rje Kvarling..lag 96r octr pyrshr oc*r pysshr men det enda B6rje syssbr rned drlidurd;iiga mckiner octr gftrnojenger pA sina $ftdenoshde skofrilir, Sedan Btrje, ja tnn tvfrAade mig aklb tidgare, tvfr€at m[ rpp i lyfrranen fOr ail ubilda m[ tifl laaunasfinis* armru ru ingen himmel utan et heh/ete. Jag trer av svirdel och 6r ofta pi fo{an vflket gor at jag har srtr med motorerna, nej moto{iken sagier Bffie. Vad sl(aliag g6ra ? t klcel Kwting, l.loting era Urkel ! &g ftr$fir dg si val. ltu ar ju tdsningen verldgrn ltea[dr d€{ 96 oc*rsmdsqa f6r atl vdga komma qp i dom diir laanama. Jag tor B6rje har en utvecldingsplan f6r dig och du m{ste ndgon Setg ta mod fl dg ocfi tdga. Byt ut brenrniwt md Vaftum octr Denivon odt ntck rpp drS kenfttg ! rangsereds VegsamfeligheG avb.flkre ordfi0rande tppvaktaqg! lqt pd rnorgonen pa sfir fodebedag den 1 11 | 1 997. Ordf6randen var rdgot srr6rvecK ! varken krut eller d6nmil farurs fltrands. Som affid rrf,l inldst ocfi svdrfrgnret f6r bskerH* odt tab. Ordfdranden vick i natten? Ordf,6randem f{lrgsanrfe hrsfiu Eva tog emot ifanfrn odr bj0d ln samlrt|a tacksamma vagarbetare isfr4v{nnen- Som sb b6r fanns 6ven en present medtagen pa meCfOran&s lastit vifket glade ordfdranden oerh6rt. Ake Dagh avliden sMeJ av oktober nAddes Vdgrf6reningen av sorgebudet anAke rygh, tegenUarlst tqssori n***tg"n,iat; tiden. Vi har befi fln ararde lcss0ren Uaeiur atteclea en ILfft€t : Ake bdde tvd forenirngare finaneer i en bryfiringetid ner gamla oslairma regbr skr.ile arqqassao A gfitarrde OesfammeCer. Arbetsbri'rdan var stor de hi& ts€bersfu ocft OrArgs€ree Vegsamfltllighet var i et elgarsionssked- t mAngra samtal med Ake fick jag den gnrrditggnnde ubn&r&rg som lrats arom kassiirsskrtet. Den noggrarrra reaovfurtqen rrderg0ade .ryVcket d{ jag senare tog dtNrer kassdrsskapet i kdrqFereds V{gsamftlllig[et. Att B6bartes vid denna tidpunkt valOe at na egen kass6r seger en del om Akee arbetskapacitef. I en kommentar till Ake Daghs dddsfall konstaterar ord6rande Ohlsson att det er med stor g{ildje tnn noterat detnya rnrnn som Hjortdsvdgen fet av komnurlen- He&n kan fOljas tilr monteringen gick liil pt dvertid en sen kvd[ i oktober. 1997-1 l-30 sek. Hogberg c : te ri k\fl da\vdglprenW illen *7

Glaes Ohlsson pi Hjortis 50 ir !! ivilingenjdien och bergsprirgaren Gbes O{sson pi Hjortds fyller 50 61 1 noyembs. Orbeon dr innehavare av frma Elons Cykel&Spring octr tillika ordf6rande i DrarqsereG Vegsamfeligiet
hhon flrddes som son Ol legendarbke bergsprang€ren Elon Ohbson, €ven han en dkta Br6taotge. Redan lidgt vlsade Otrhson irfesse f6r naturen vilket tog sig r.dtryck i etr Hingivet
medlemskap i Lerums . Ohlsson k6ren oct blev pd kort tid G6ka-Brittas speciella favorit. Fritidsinfresset be€tod nid denna ft av vf,t kaia@addande, tots Otdssons erklnt €tora vagsback. PC senare dr har irfeaeet f6r nafur och djur resulterat it^ppf6dn&rg av rastundar. Otrbsons speciella tdningsmetoder har r6nt stor tamgdng. M6len med tsliningen har dod< ift{gosatts av oseridsa kerrelkhbba, Men som Ohkson sjilv uttycker det Ha" Vd irr ddftjrH dt t.E,]lE hundar aft bita i gummi ? Om det nu rdkar vara pd rullade bilar, so what ? Alt nnttan dessubrn ha sr..zlrptnl<Ier ne jag trdnar hundar att kdnnafl*skluld gA mrg ba:a sekwe dt jq har reft !"
hhsons 6vdga aldiviteter undcr dessa t<ft;a {r er hdjda i drnkel. lntesset ftrr Gammel&mk qjorde Ohlsson intesserad av fOreningen Snunebocken i Tollered. Fdrerfngen h6[ hte vad Orbson trotr men gom den pAlidige stdttepehre Otdsson ar btev resrdtatet mirrga 6r pA det dndock inte tiilrAckligt stabila
dansgofuet i Som ledare fdr den berdmda men
Hssons yrkesrcdsamma tv i Lennns komrurn har givit flera bestAende minnesmerken dlribland Lerums kyrkas vacka Srognrdsnru, det impcnerande Krilkebaclcsbadet, som lr den enda anliggnhgen
odebedagnn kourmer afi ftxing* adhgen genom at 'luka pi llulbt" ener fdretagondes en l€ngre resa i skog ocfr marft i neromredet. Som alltid medforandes fuvodtroSen frarnfifi an*a : fttsk. Anlingen stekt, kold, snofr, syfffi, bate|hrgrflh.
uViiprtc{arescn vilt hedra rairordftirande bor omgdende sitta in enandendgffipe Of{ssonsrffinade stipendefond f6r Urqn Wgarbetare. Kontonummer : 62m86S. Merk blqp€n "tH€tn'
numera airsomnade orkestern Hely Otrbsons skOrdades stora fiamgingar. Otrkson *terbdrdadesd Skogen wrder lyckliga omstindigheter i Rameter Verrdand och bebor numera hemmanet Hjortis i Fbda socken. Eier som Ohbson sidlv t{fycfde "tuHn jag *&lirsef i Strogen va&& iq i T6r*en".
inom kommrnen som kan frysa ofinfii{ta troppfttilrlgar i simning, emtArne Tjeders &nsgdn ibetong.
nfresset ftr god odr rejf,l mat iffiec$ga mingder har aElid vadt Oilssons siginrm. Pi dbmrddet har alllid det privata ahernativet gilt, om det sd gdller Nontards Grdd0l, Danlsh Pride efier Bj6mebryg. Legendarbk 6r den av Otrbson rppinna groggen "Gemerfrlandare'. Receptet avsflijas h$rmed pd atmdn begdran : 5 delar Bay,leys octr 5 delar Ume. Tumlias kafiigrt i munnen. Klart ! Fy f_.n !
I I I Tacksamma medlemmar i Drdngsereds Vdgsamf{[ighet genom sehr. Hdgberg
1997-1 1-30 c : V rik\floda\vagfhre nlBu llen 6

Utryckning till Vf,gvflnfrireningen i lu Danmark rdforedc Otrlssan fic&. rrdcr r.&€a en rar$m fran Wrryen vfuftering angfre'xle rnd inf& en f6res6ende stihre Som alhid, rafvilig installd och \ifbsn, kallsdes : styr€ls€n m€d hast sarnmao- Till och rred se hastigt aU ksssdr€n t"kldln ide hsm ioftqskrth gtrrEse exhoeiirbitj€ft€r. Dd ftftdtrg* medlemr er frikostiga rnct $yretsetr hnde resan gp,snfbras utm aU h{rfbr fonnellt beslut inh:|mrgts
Vfl frame mdttes styretsenpA seAvanigt s&tt avsdftrmde i Wrappens Vagfdrenhg; et kart &erseelrde sm sigbor.
En snabb nansprt till nenrnste olupplag, <hrefter sedrnanlig granskning avprisnivf,n, inkop och darefterredo att ryclo ut p6 felt
};Wruttht .fudtc i tua * lrtz
Bullentiner frf,n Drlingsereds Veg$amfellighet No 4
Synen sm noile varen bodaolrclse. Vagaroa var redan rypgrdvda, vilken i och fbr sig vrr bra, m€n trdforade Ohlssm bdgrnrade sic ftrtvl ohgEdefcr, tngarslaos cn crdaste rt"tr un .pofog" od, o;6n hmuan lagt asfah p& flem rder slilbma av prirra lVrappelrsand ? Eftcrrr5gsynQlids pA lnat och&lpki Vrgftreniqm qrelselokal (Se h*r fnryo behoruavenrryptudad*Emgsfirya) dflrdoce sodma t{n ver v6gfbr€{riqg, ryecielh a$e{sdagffDt skiljer sig en del
Pfiminner slutligur om fbrestAen& ragarbete :
irets arbetsdagf\reslds genomfhra Inrdqen den 9 Augu.tti med sa nlilg i Alelundskrysset kl g.oo. P.g.a de tbrest&nde obenna konner lb riHigae ftrtdring dt spisa &v iwn nd i fuit funt kwtcr & serwr6- MenyJbrtslfu : "Floaagrytancd to och Olg/fat". bn applyniag; & ic*e*onf rnerafu uh Fhntaghgn taskiet grtnen fur, Edtioren bju&r och son rqeht t ; I&c korfraerde dt Fbnbgeq*e drickcr dat LtBt frh LMI Kmrgens BtWd retletu ej &tta b eill Fadagbgtre- h Mlantmo sm ej twgetw enligt intentioner och mllsAnbgu wder gbtgna fuet tkall vid bets rtgntele betmhN soat ftntqfugte.
1997-11-30sek Hdgberg c : V rik\Jldalvffi renW llen

Sparsamma framtrfrdanden av ordfciranden !
rengsereds Vagsamfe[ighets ordfOrande Claes Ohlson (HjortAs) har g&ngna vinter synts i mindre omfatfrring an tdigare 6r. De framtriidanden som allmdnheten uppm€rksammade var det berdmda talet vid stelmman f6r daneK 6ls bevarande i september. Den stora och mycket fdnrAnande nytreten var hilr att ordftirandens val ej ldngre faller pA Vestfyens berdmda prisvdrda varor. Mdare tillkom en undersiikning av glatt f6re p6 ordfOrandem teigna uppmaning. Undersdkningen visade att grusad backe ej ar se gbtt som isad backe. Ett limpligrt fordon i isad backe kan vara bdde rosthi bunke modell st6ne altemativ mindre 6lfat.
tyrelsen pdminner hdrmed om stahrtema f6r deltagande i den Arliga styrelseresan. 1 : Ordinarie styrelsemdte iiger alllid rum ftedagen efter Kristi Hlmmelfdrdsdag. M0teslokalen dr Stena Danica (baren deck 7 bord 29). Kass0ren bokar resan i god tid och till rimliga priser. 2: Resedeftagare ftirutom Styrelsen prioriteras av Styrelsen i fdljande ordningsfOljd : - Styrelsemedlemmar och suppleanter till Styrelsen - Tidigare styrelsemedlem som besifter ett i Styrelsen gott renomm6 - Erkdnda Bag-Ladies med specialitet at bana viig fdr Styrelsen vid kdsituationer. Styrelsen bdr ej resa utan att Bag-Ladies medfdljer, speciell vaksamhet skall ldggas p6 de s.k. "pensionersfurema" - Fordonsdgare som Stpelsen har en god relation till. Endast fordon med 9 s@latser och en ansenlig lastkapacitet kommer ifr6ga - Hustu, make eller sambo till styrelsemedlem som har erkdnda kvalifi kationer f6r kvalificerat styrelsearbele. - Damer som har en relation , om en tllfeflig, till styrelsemedlem - Vid sdlbynta tall kan extema vdgfOreningar inbjudas i studiesyfte.
En samling vdgarbdare redo att undenilha frihtionskoefficinterna i Ajareds bachar i januari mdnod 1997. Yngst bland undersdharna syns David Kjelten i frdmsta ledet
3 : Ordf0rande ftlrvaltar en sab 6l som medtages p6 resan i hdndebe av olyckor i fartygets baravdelnlngar (baren stiingd). Denna sats kan med fdrdel fodaras inomskdrs iden tidiga delen av mdtet; 4: Fdrstagingare bjuder hela styrelsen pi en av styrelsen godkdnd 6l fr6n vart och ett av fartygets utskdnkningsstttllen. Om ej tillrdckligt antal utskdnkningsstiillen dr tippna dr det fiirstagingarens ansvar att frin fartyget boka och inbjuda till fdrtdring vid ldmplig restaurang 6 fastandet. 5 : F0rstag6ngare kOr alltid bilen fdr att ddrvid visa styrelsen sin ldmplighet och frirm6ga att deltaga idet mer komplicerade styrelsearbetet.
Det &ligger ordfdranden att inhandla och ftirvafta 70 cl Gammeldansk aft intagas av styrelsen i cafeterian tillsammans med Danska Wienerbrdd. I hdndelse av n6dfall. dvs ordfdranden har glOmt flaskan, 6liigrgs det ordfdranden ett val; Antingen inhandla tillriicklig mangd cameldansk till styrelsen eller s.k. 'kdlhalning ldngskepps under kraftig gir',. lnnan denna $sta procedur startar skall ordfdranden dvedemna samdiga


En samling vdgarbde beredda i Alelund pd av sfrelsm atan tid 10/8 hI l0.oo Redan i Alelund samlades de arbetande med gdngse redskap. Ordfdrande Ohlsson tycktes lugnad inftir anblicken av den (som vdl var) inte allt f6r stora skaran. Et orosmoln fanns dock, kass0r Ud6hn med de fOr arbetet s6 nddvdndiga attiraljema. Ud€hn dok sd smaningom upp, l5 minuter forsenad. l2blanka sffiar hOgg sedan tag i Leksjilsdnkan och grdvde sA varken Grilvlingen eller Urakaipa kunde utfdrt arbetet battre. Ohlsson hdrdes under arbetets gAng f6m0jsamt y,tba de klassiska orden "Jaa, det dr sannerligen en b6de imponerande och vacker syn att se dessa gldnsande spadar glitfa i mofljuset mot Leksj0rakan".
Efter vtil fOnettat verv vidtog sedvanlig utspisning bestAende av 5 korvar och tillh6rande flytande br6d. Under den stillsamma och angenfrma spisningen utf6ll sig en intressant diskussion ddr ordf. Broo (Driingsereds Nedre enligrt Ohlsson) bOrjade anf6ra motsatta meningar om dryckesvalet en vad en enig styrelse beslutat. Htigberg pd Maden f6rs6he hEir undervisa den sturske Broo om viKen att ta hansyn till de yngre medarbetama i fdreningen, aven om dessa sA er konfirmerade. Under diskuseion menade Hdgberg att Broo var en enveten sdlle som inte gav efter fdr H6gbergs logiska resonemang. Broo tonade ner sin kritik dd det befanns att ingen brist rtdde p6 de sd 6tAdda varoma. Spanenklev som i ett uppftirslut fdrstdrt Ud6hns "sd gott som nya" s6g fdrs6kte fdrklara hur en fitippinsk machete anvdnG. Fdreningen var A andra sidan fdrbannade p6 Spanenklev som fdrstdrt Ud€hns sAg. Ud6hn tycktes inte b6kymra sig alls. Sludigen tog ordfdrande Ohlsson till orda och tackade de dehagande fOr ett rekorderligrt arbete. De ndrvarande avslutade med att tacka de ftdnvarande f6r att viigarbetet 1996 blivit yecis vad det blev.
(hdfAande Ohlsson pd ett strdlande hum6r ndr dntligen det tunga arbetet b ovklsrst Protokollet uppr?ittat efter biista fdrfiand av sek Hdgberg pd Maden.
Sparrenhlev redogdr noggrantfdr sina applevelsa under vdgarbad i Drdngsered 1996
1 997-05-08 c : \e r i k\fl o d aW ag fore n \vag arb 9 6

Vägarbetet i augusti månad

Den 10 Augusti avhöll traditionsenligt Drängsereds Vägsamfällighet sin sedvanliga arbetsdag i Blåbärsås backar och Leksjös djupa dalar.  Ordförande Ohlsson hade tidigt denna vår redogjort för det stora arbetet som komma skulle, ett s.k. ”100-pilsnersarbete”. Resurser för dess genomförande hade ställts till förfogande av välvillig kassör Udéhn samt en idealistisk skara medlemmar från föreningen.

Redan i Alelund samlades de arbetande med gängse redskap. Ordförande Ohlsson tycktes lugnad inför anblicken av den (som väl var) inte allt för stora skaran. Ett orosmoln fanns dock, kassör Udéhn med de för arbetet så nödvändiga attiraljerna. Udéhn dök så småningom upp, 15 minuter försenad.
12 blanka skyfflar högg sedan tag i Leksjösänkan och grävde så varken Grävlingen eller Urakaipa kunde utfört arbetet bättre. Ohlsson hördes under arbetets gång förnöjsamt yttra de klassiska orden ”Jaa, det är sannerligen en både imponerande och vacker syn att se dessa glänsande spadar glittra i motljuset mot Leksjörakan”.

Sparrenklev redogör noggrant för sina upplevelser under vägarbetet i Drängsered 1996
Efter väl förrättat värv vidtog sedvanlig utspisning bestående av 5 korvar och tillhörande flytande bröd. Under den stillsamma och angenäma spisningen utföll sig en intressant diskussion där ordf. Broo (Drängsereds Nedre enligt Ohlsson) började anföra motsatta meningar om dryckesvalet än vad en enig styrelse beslutat. Högberg på Maden försökte här undervisa den sturske Broo om vikten att ta hänsyn till de yngre medarbetarna i föreningen, även om dessa så är konfirmerade. Under diskussion menade Högberg att Broo var en enveten sälle som inte gav efter för Högbergs logiska resonemang. Broo tonade ner sin kritik då det befanns att ingen brist rådde på de så åtrådda varorna.

Sparrenklev som i ett uppförslut förstört Udéhns ”så gott som nya” såg försökte förklara hur en filippinsk machete används. Föreningen var å andra sidan förbannade på Sparrenklev som förstört Udéhns såg. Udéhn tycktes inte bekymra sig alls.
Slutligen tog ordförande Ohlsson till orda och tackade de deltagande för ett rekorderligt arbete. De närvarande avslutade med att tacka de frånvarande för att vägarbetet 1996 blivit precis vad det blev.

Ordföande Ohlsson på ett strålande humör när äntligen det tunga arbetet är avklarat
Protokollet upprättat efter bästa förstånd av sekr Högberg på

Ordföranden väck i natten?
Drängsereds Vägsamfällighets avhållne ordförande uppvaktades tidigt på morgonen på sin födelsedag den 1/11 1997. Ordföranden var något svårväckt ty varken krut eller dynamit fanns tillhands. Som alltid väl inlåst och svårfunnet för löskerfolk och tater. :

Ordförandens förtjusande hustru Eva tog emot i farstun och bjöd in samtliga tacksamma vägarbetare i stugvärmen. Som sig bör fanns även en present medtagen på medförandes lastbil vilket glade ordföranden oerhört.

Åke Dagh avliden


I slutet av oktober nåddes Vägföreningen av sorgebudet att Åke Dagh, legendarisk kassör i föreningen, gått ur tiden. Vi har bett nuvarande kassören Udéhn att teckna en runa :
“Åke ledde två föreningars finanser i en brytningstid när gamla oskrivna regler skulle anpassas till gällande bestämmelser. Arbetsbördan var stor då både Blåbärsås och Drängsereds Vägsamfällighet var i ett expansionssked. I många samtal med Åke fick jag den grundläggande utbildning som krävs inom kassörsskrået. Den noggranna redovisningen underlättade mycket då jag senare tog över kassörsskapet i Drängsereds Vägsamfällighet. Att Blåbärsås vid denna tidpunkt valde att ha egen kassör säger en del om Åkes arbetskapacitet”.

 
I en kommentar till Åke Daghs dödsfall konstaterar ordförande Ohlsson att det är med stor glädje han noterat det nya namn som Hjortåsvägen fått av kommunen. Nedan kan följas hur monteringen gick till på övertid en sen kväll i oktober.
På allmän begäran införs nu den kända läkemedelssplaten “VeterinErland och Syster Annika”.
Syster Annika & Veterinär Erland

K
ära syster Annika ! Jag vet inte hur jag skall börja. Sedan ett fyrtiotal år är mitt känsloliv helt bortblåst. Det startade i samband med giftermålet med Börje Kvarting. Jag går och pysslar och pysslar men det enda Börje sysslar med är vidunderliga maskiner och lyftmojänger på sina sönderrostade skrotbilar. Sedan Börje, ja han tvingade mig aldrig tidigare, tvingat mig upp i lyftkranen för att utbilda mig till kranmaskinist är mitt liv ingen himmel utan ett helvete. Jag lider av svindel och är ofta på fyllan vilket gör att jag har svårt med motorerna, nej motoriken säger Börje.  Vad skall jag göra ?

Urkel Kvarting, Hoting

Kära Urkel ! Jag förstår dig så väl. Nu är ju lösningen verkligen inte att du skall gå och småsupa för att våga komma upp i dom där kranarna. Jag tror Börje har en utvecklingsplan för dig och du måste någon gång ta mod til dig och våga. Byt ut brännvinet mot Valium och Desivon och ryck upp dig kärring !

Syster Annika             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 1997