Berättelser från de vilda Skogarna i Floda

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

NOTISER FRÅN 2016

25 November 2016: Ohlssons och Siws Glöggparty:

Traditionellt glöggkalas avhölls i Alelund under sedvanlig ledning av Emeritus Ohlsson. Siw hade som vanligt tillrett en väldigt fin glögg med egna kryddor och donerat brännvin. Ett stort antal medlemmar deltog, likaså glada barn under ledning av Hugo, delvis från Kråkebacken. Glöggen som serverades, dock ej till barnen, var den sedvanliga "Sikas Dunder" samt den mycket omtyckta "Syster Annikas Farväl". Flera medlemmar tyckte dock att denna hade minskat i styrka över åren men kunde då glädjas åt att en ny sort introducerades "Dr NoGo". Denna gjord på hemlig ort med ingredienser liknande glöggkryddor. Receptet härstammar från de rallare som byggde dubbelspåret 1916. Tillgången på etanol var begränsad men trots detta fick våra rallare till något som liknade glögg. Ingen var missnöjd med denna glögg men det var svårt att använda cykel för hemfärden. Även hemfärden för övriga brukare blev något längre än vanligt då raka spår ej kunde användas. Detta kompenserades dock av att man fick möjlighet att undersöka den kring vägen närliggande naturen med en intressant men mer tidskrävande hemgång. Tack Siw och Claes för detta fina arrangemang!

2016glogg1small.jpg 2016 Ohlssons Glögg
2016 Ohlssons Glögg
2016 Ohlssons Glögg
2016 Ohlssons Glögg

22 November 2016: Ohlsson (och Eva) har nytt barnbarn:

Joel Ohlsson fick med sin sambo sitt älskade och efterlängtade barn. Barnet var en pojk och då var namnet givet; Elon. Elon var namnet på Emeritus Ohlssons far, även han en sprängare med utmärkt rykte. Grattis Joel!

19 November 2016: Vägarbetet i Blåbärsås en stor framgång:

Blåbärsås genomförde sitt höstliga värarbetet under ledning av vår Lena. Det visade hur ett bra ledarskap kan få gubbarna "att jobba skiten av sig". Rensade blev dikade som aldrig förr. Ulla-Beth Högberg serverade fikat efteråt under gemytliga former.

18 November 2016:

Roland Boman tillbaka efter sin elstart av hjärtat. Vi var alla glada att se honom tillbaka i någorlunda normalt skick. Roland är förbjuden att arbeta så ser någon Roland arbeta så ta verktygen ifrån honom omedelbart!

14 September 2016: Reaktioner från medlemmarna:

Problemen styrelsen har med att få alla medlemmar i samfälligheten att betala sin del av vägunderhållet har rört upp känslor i vår vägförening. Här är ett urval av de texter styrelsen fått sig tillhanda:
"Jag hade tänkt skriva en massa men tycker det räcker med att säga; För att behålla detta helt suveräna sätt att bo krävs gemenskap, lojalitet för gemenskapen, respekt för andra, vilja att bibehålla vårt fina område och en viss mån av öppenhet. Detta klarar vi med en Förening (i vårt fall en helt suverän samfällighet), som beslutar (där samtliga medlemmar kan ge sin röst) hur vi ska handha området. Detta har inget med Svenska lagar och förordningar att göra utan det gäller ren och skär gemenskap!"
"Oavsett kronofogde, stadgar o oenigheten kring detta....har inte för avsikt att delta i denna sk diskussion men har ändå en fråga som ställs rakt ut i etern. Även om man själv inte har bil så vill man troligen att vägen hålls i sådant skick så att det är möjligt för utryckningsfordon (ambulans, brandbil, polisbil etc) postbilar, reparation av el – och teleledningar att köra till alla fastigheterna inom området."
"Min fråga är ....om inte vi som bor här betalar för att hålla vägen i farbart skick....vem fan gör det då???""
"Jag vill bara ge mitt stöd till styrelsens ihärdiga kamp för att fastighetsägare självmant betalar vägavgiften. På grund av kronofogdens beslut verkar det som, vad jag förstår, att vem som helst kan avstå från att betala avgiften. Om det skulle inträffa så är vi ute på ett sluttande ekonomiskt plan i föreningen."
"Jag ger mitt stöd för anlitande av juridisk expertis så att föreningen med lagens rätt kan debitera samtliga fastighetsägare den årliga vägavgiften."

8 September 2016: Extra styrelsemöte:

Styrelsen har blivit uppmanad att driva frågan kring medlemmen som ej betalar sin vägavgift. Därför sammankallades styrelsen för att diskutera olika möjligheter. Med på mötet som experter deltog även Claes Ohlssom och Mats Udéhn, Efter diskussion om formaliteter och resultat av efterforskning med kronofogdemyndigheten, juridiska experter och rättsväsendet har samfälligheten uppmanats att ha ett extra årsmöte där vi skall diskutera vilken väg vi skall välja mot den trilskande Mr G. Datum för mötet kommer att meddelas på hemsidan, i email och brev. Det sista är ett juridiskt krav om ärendet skall drivas vidare.

30 Augusti 2016:

En långtradare i Jernehovska kryzzet.
En långtradare förirrade sig in i skogen med en leverans av byggsten, troligtvis för en tillbyggnad av Drängstugan. Denna 18-meters långtradare fastnade i det s.k. Jernehovska kryzzet. Trots en massiv insats av skogsfolk gick långtradaren inte att rubba. Tre dagar senare drogs den loss med hjälp av en bärgare som fått passera Roland och Yvonnes marker.

24 Augusti 2016:

Kammarrättens utslag kring en icke-betalande medlem
Styrelsen har enligt diskussion på årsmötet drivit frågan om indrivning av vägavgiften från en mr F. Detta har pågått de senaste fyra åren. I kontakt med kronofogden framstod följande brister vad gäller kraven i lagen om förvaltning av fastigheter. Kronofogdemyndigheten tar därför inte upp frågan av följande anledningar:
På grund av dessa brister har Kronofogdemyndigheten beslutat att ej granska om debiteringslängderna uppfyller lagens krav. Som alla ser är sakfrågan inte diskuteradexempelvis varför vi är skyldiga att hålla en väg för så exempelvis Räddningstjänsten kan komma fram. Kostnaderna för denna väg skall betalas av alla fastigheter som berörs.Föreningen kan själv besluta hur fördelningen av avgiften skall ske.
Nedan kan ni läsa kronofogdens beslut:
"Rättsliga utgångspunkter"
Av § 40-41 samfällighetslagen framgår att bidrag i pengar till en samfällighetsförening ska uttaxeras av medlemmarna och att styrelsen ska upprätta en budget för föreningen innan uttaxering sker. Budgeten ska läggas fram för föreningsstämman för godkännande ska medlemmarnas bidrag uttaxeras genom att styrelsen upprättar och på föreningsstämman lägger fram en debiteringslängd. I debiteringslängden ska det anges vilket totalt belopp som uttaxeras, hur detta belopp fördelas på varje medlem och när betalning ska ske. Detta ska alltså framgå av den handling som utgör debiteringslängden och som är den handling som läggs fram på föreningsstämman. Såsom lagtexten är utformad omfattar den direkta verkställigheten endast det belopp som framgår av debiteringslängden. För exempelvis ränta eller processkostnad krävs en exekutionstitel i form av utslag eller dom. (Jämför även Högsta domstolens avgörande NJA 1987 s 46.) En samfällighets debiteringslängd kan enligt 3 kap. 1 § 7 p. utsökningsbalken läggas till grund får verkställighet utan att fordran har prövats av domstol eller förvaltningsmyndighet. Detta gör att Kronofogden är skyldig att kontrollera att debiteringslängden kommit till i den ordning som följer av samfällighetslagen. Om tillvägagångssättet enligt samfällighetslagen inte har följts, exempelvis genom att det belopp som ska tas ut av varje medlem inte finns med på debiteringslängden, förfallodag saknas eller att det totala uttaxerade beloppet inte angetts på själva debiteringslängden, kan verkställighet inte ske. Ansökan ska då avslås.
Hur man överklagar, se bilaga
Carolin Persson Munter (Kronofogde)

6 Augusti 2016: Vägarbetet:

Vår Ulf blev Årets Grävling efter många års slit med vår väg. Ulfs intresse, förutom vår väg, är brunt brännvin från Scotland. Under årets vägarbete fick Ulf äntligen chansen att smaka "No Doctor´s " vita brännvin. Ulf blev genast förtjust och tyckte trots låg alkoholhalt att "No Doctor´s" verkligen lyckats ta fram en minst likvärdig produkt. "Den har en distinkt smak av fläder" var Ulfs kommentar. Min är enkel: Inte så konstigt med en hel flaska flädersaft! Vägarbetarna lät sig väl smaka och flaskan tog snabbt slut.
Arbetet som blev utfört var ordförande Svensson nöjd med. Så nöjd så han bjöd föreningen på egengrillad korv. I närheten syntes dock Kråkan och då det serverades lammkorv och ett av skogslammen saknats en tid blev vägarbetarna misstänksamma. Men gamle vägarbetare Ohlsson gick i god för Kråkan så missförståndet fick sin förklaring.
Nedan syns några bilder från vägarbetet.

2016vagarbetetbild35websmall.jpg 2016 Vagarbetet
2016 Vagarbetet
2016 Vagarbetet
2016 Vagarbetet
2016 Vagarbetet

6 Juni 2016: Årets Grävling:

Ulf Pettersson valdes enhälligt till Årets Grävling. Ulf har under många kämpat för att vägen skall hålla ett bra skick. Förutom att Ulf är en god vägarbetare är han en whiskeykännare. Hans svaghet för "Old Crow" och "No Doctor´s" whiskey är känd.

2016gravling1small.jpg 2016gravling2small.jpg 2016gravling3small.jpg 2016gravling4small.jpg

11 Juni 2016: Årsmötet:

2016arsmote4.jpg


Årets årsmöte bjöd på en stor överraskning. Som vägmästare valdes Linda och Fredrik Norblad. Mötet uppmärksammade detta modiga initiativ och var mycket tydliga med att vägmästarens roll inte är att göra allt jobb själv. Det är en roll där vägmästaren jagar folk för att jobbet skall bli gjort. Hela stämman uttryckte med kraft att dom önskade att bli jagade. Håkan Jernehov avtackades efter flera års föredömligt vägarbete, alltid tillsammans med sin Lena. Gamla vägmästare lovade att stötta Linda och Fredrik med sin visdom kring 0/18 grus, potthål och trilskande vägmedlemmar.
Kring budget och årsavgifter hölls en längre diskussion kring hur man hanterar medlemmar som trilskas med att betala vägavgiften. En arbetsgrupp har utrett detta och svaret är entydigt. Äger man en fastighet i anslutning till en väg åligger det fastighetsägaren att anlägga och underhålla denna om inte fastighetsägaren kan bevisa för kronofogden att vägavgiften är orimlig. Uttryckt i andra termer: Det går inte att "smita" från vägavgiften. Föreningen kan dessutom debitera förseningsavgifter i samband med indrivningen. Det var mycket tydligt i dialogen med juristerna att även juridiska ägare har samma skyldighet som enskilda ägare. Vad gäller konkurs gäller samma lagar. Både enskilda och juriska personer kan försättas i konkurs om betalningar uteblir Komplett protokoll finns på protokollsidan bland årsmötesprotokollen.

HÄR ÄR LÄNKEN TILL ÅRSMÖTET:

2016arsmote10small.jpg 2016arsmote12small.jpg 2016arsmote2small.jpg
2016arsmote3small.jpg 2016arsmote4small.jpg 2016arsmote5small.jpg
2016arsmote6small.jpg 2016Arsmote7small.jpg

 

28 Maj 2016:

Skogens Biografbyrå ger inför sommarens biosäsong goda tips på intressanta filmer. Den skogliga bioexperten Mats Udéhn har fört fram dessa filmer som speciellt intressanta
 och argumenterat för att tipsen skall publiceras. Mats som haft sitt stora biointresse sedan ungdomsåren säger själv att ovanstående är intressanta filmer. "Men själv har jag en förkärlek för SukiYaki western. Att få se bomullskulisserna darra av spänning samtidigt som hjälten med sin enpipiga Colt skjuter ner tio gangsters med maskingevär, det är något speciellt!"

23 Maj 2016: Styrelsemöte:

Styrelsemöte avhölls i Stens stuga 23 Maj. Det diskuterades kommande arbete på vägen, problemet med parkslide på vägen (raska bilförare genar i kurvor med lösa kanter och hamnar i diket) och kandidater för omval på årsmötet. Då utgifterna för snöröjning varit små under fjolåret är läget stabilt i kassan enligt kassör Kjellén. En av vägmedlemmarna har vägrat betala vägavgiften i ett antal år. Då påstötelser inte gett resultat inleds nu en rättsprocess för att driva in pengarna till kassan. Ett större vägmedlemmar har försummat att betala avgiften och får en påminnelse av kassören. Det diskuterades straffavgifter om man inte deltar i vägarbetet. Dessvärre kommer ej de flesta nyinkomna skogsägare och detta är ett bekymmer. Årsmötet fastställdes till 11 Juni kl 15.00 vid Drängstugan. Stora Vägarbetet går av stapeln den 6 Augusti kl. 10.00 med samling i Alelund.

4 April 2016: Mats Årets Bagare:

Mats på Kråkebacken har utnämnts till Årets Bagare. Ingen har innehaft titeln sedan Bagare Schmidt stängde sin rörelse i Floda. Kråkan har specialiserat sig på surdegsbröd. Testpatrullen som besökte bageriet konstaterade att Björnebrygd fungerar utmärkt tillsammans med brödet.

18 Januari 2016: Stor brand i skoglig kulturbyggnad:

En av de skogliga byggnaderna fattade eld under natten till 19 Januari. Under ett skede var Drängstugan hotad men under ledning av vår Mats Udéhn lyckades brandmännen begränsa elden så inte Drängstugan skadades. Även ägaren till fastigheten den unge brandmannen Udehn deltog i släckningsarbetet.
Branden var så intensiv att ordförande emeritus Ohlsson ej blev informerad. Ordförande Svensson garanterade dock att samtliga pilsner är kvar i Sprängkistan. Genom den utmärkta insatsen blev inga inventarier skadade i Drängstugan. Nämnas skall att samtliga brandmän var nyktra och ej krävde något av Vägföreningens pilsner.