Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1977

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Plats:

Floda lada sal C Floda

Närvarande:

Arne och Lise-Lotte Tjäder, Mats och Marianne Udéhn, Lennart och Eva Johansson, Arne och Gunnel Nilsson, Åke Dagh, Georg Pettersson, Per Salomonsson, Erik Fogelström, Greta Olofsson, Erik Gustavsson, Gustaf Carlsson (Dagmar Carlsson), Birgitta Sundberg (Harry Sundberg), Eva Lundin (Sven Lundin), Inger-Lise Senning, Irene Franzen, Valter Högberg och Gunilla Johansson (G Jernstedts dödsbo).

1. Mötets öppnande:

Åke Dagh öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Ordförande:

Till ordförande för  mötet valdes Per Salomonsson.

3. Justeringsmän:

Till justeringsmän for årsmötet valdes  Arne Nilsson och Inger-Lise Senning.

4. Kallelse:

Årsmötet har blivit kallat enligt stadgarna.

5. Styrelsearbetet:

Åke Dagh redogjorde för det gångna årets arbete. Under året har väghyvlling och snöröjning skett. Snöplogningen har utförts av Wallin och Mats Udéhn. Mats Udéhn har skött den löpande plogningen och Wallin har plogat för att förbättra framkomligheten. Vintern har varit ovanligt snörik.

Mötet beslutade att Åke Dagh och Erik Fogelström skall fortsätta sina diskussioner i den gamla styrelsen.

6. Revisionsberättelse:

Arne Tjäder läste upp revisionsberättelsen. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets arbete.

7. Ärenden, motioner:

Ordföranden läste upp en skrivelse från styrelsen angående hastighet (bil 1).

8. Vägarbeten:

Under det kommande året behövs grusning

9. Inkomst-utgiftsstat:

Styrelsen föreslog en höjning av avgiften från 7 kr till 10 kr per andel, vilket skulle ge en inkomstökning av ca 2000 kr. Årsmötet beslutade att ej höja avgiften till 10 kr per andel, men om 7 kr per andel visar sig otillräckligt kommer en extra avgift att tas ut. För skogsägarna (ÄLKAB, Möller och Göteborgs kyrkonämnd) beslutade mötet att höja avgiften med 100 kr till 350 kr.

10. Arvoden:

Mötet beslutade att styrelseledamöterna ej erhåller något arvode. Mötet beslutade att revisorerna ej erhåller något arvode.

11. Val av styrelseledamöter:

Den gamla styrelsen har följande sammansättning:

Erik Fogelström (har avsagt sig omval), Mats Udéhn, Åke Dagh (ett år kvar), Berndtsson (har avsagt sig p.g.a. sjukdom)

Till nya styrelseledamöter utsågs:

Mats Udéhn (2 år), Gunilla Johansson, Lennart Johansson och Erik Gustavsson.

Till styrelsesuppleanter utsågs Birgitta Sundberg och Inger-Lise Senning.

12. Val av revisorer:

  • Till revisorer valdes Arne Tjäder (1 år kvar) och Eva Lundin (2 år).
  • Till revisorssuppleanter valdes Irene Franzén och Valter Högberg.

13. Protokolljustering:

Protokollet finns tillgängligt hos Gunilla Johansson Blåbärsås f.o.m. den 25 juni.

14. Övriga frågor:

  • Roy Gustavsson, som hämtat ved vid kraftledningarna, körde tunglastad traktor vid tjällossningen. Mötet beslutade att skicka en räkning om
    200 kr.
  • Vid ridning har det förekommit att en lös unghäst sprungit otyglad. Styrelsen fick i uppdrag att kontakta hästägaren.
  • Sandhålan vid Lilla Blåbärsås behöver repareras.

15. Avslutning:

Ordföranden framförde samfällighetens tack till de avgående styrelseledamöterna. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:           

Gunilla Johansson
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019