Header
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL 1978


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977Drängsereds Vägsamfällighets Årsmöte 17/6 1978

Plats:  

Floda lada sal C Floda

Närvarande:

Erik Fogelström, Claes Göran Jonasson (Pettersson), Per Salomonsson, Ingvar Olausson, Berndtsson, Mauritz Karlsson, Gunnel Nilsson, Mats & Marianne Udéhn, Åke Dagh, Arne Tjäder, Valter Högberg, Erik Gustavsson, Greta Olofsson och Gunilla Johansson.

1. Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

2. Ordförande:

Till ordförande för mötet valdes Per Salomonsson.

3. Sekreterare:

Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Johansson.

4. Justeringsmän:

Till justeringsmän for årsmötesprotokollet valdes Eva Johansson och Greta Olofsson.

5. Kallelse:

Årsmötet har blivit kallat enligt stadgarna.

6. Styrelsearbetet:

Mats Udéhn redogjorde för det gångna årets arbete. Vägens körbana har förstärkts genom att samfälligheten har lagt på 25 lass grus (12 grova och 13 fina) och vattenfall har lagt på 6-7 stora lass. Vägen har hyvlats.

7. Revisionsberättelse:

Arne Tjäder läste upp revisionsberättelsen. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets arbete.

8. Motioner:

Ny mötesplats önskas vid Blåbärsås. Greta Olofsson önskar att styrelsen gör ett kostnadsförslag.

9. Vägarbeten:

  • Vägen behöver dikas på ett par avsnitt.
  • En parkeringsplats vid nuvarande vändplatsen där vägsamfälligheten börjar har diskuterats. Floda Vägförenings styrelse är ej intresserade av att hjälpa till, de råder oss att skriva till kommunen om vi vill ha hjälp. En parkeringsplats för fritidsfolket är ej en angelägen uppgift eftersom det är tveksamt om den kommer att användas.

10. Årsavgiften:

Efter votering beslutadeåarsmötet att höja avgiften till 10 kr per andel.

11. Arvoden:

Årsmötet beslutade att styrelseledamöterna ej erhåller något arvode. Mötet beslutade att revisorerna ej erhåller något arvode.

12. Val av styrelseledamöter:

Till styrelseledamöter utsågs:
  • Lennart Johansson (2 år)
  • Åke Dagh (2 år)
  • Gunilla Johansson (2 år)
  • Erik Gustavsson (1 år)
  • Mats Udéhn kvarstår.
  • Styrelsesuppleanterna kvarstår.

13. Val av revisorer:

  • Till revisor valdes: Arne Tjäder (2 år). Eva Lundin kvarstår.
  • Till revisorssuppleanter valdes Valter Högberg och Claes-Göran Jonasson.

14. Protokolljustering:

Protokollet finns tillgängligt för justering fr.o.m. 30 juni hos Gunilla Johansson Blåbärsås.

15. Övriga frågor:

Husen inom samfälligheten har inte  alltid entydiga namn. För att underlätta för t.ex. Utryckningsfordon att hitta rätt väg skall styrelsen diskutera en ev. Skyltning vid vändplatsen.

16. Avslutning:

Ordföranden avslutade årsmötet.

Vid protokollet:            Gunilla Johansson 

Justerat:                 Greta Olofsson och Eva Johansson

             

HEM | GRÄVLINGAR |  | PROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016