Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1978

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Plats och Datum:  

Floda lada sal C Floda 17 Juni 1978

Närvarande:

Erik Fogelström, Claes Göran Jonasson (Pettersson), Per Salomonsson, Ingvar Olausson, Berndtsson, Mauritz Karlsson, Gunnel Nilsson, Mats & Marianne Udéhn, Åke Dagh, Arne Tjäder, Valter Högberg, Erik Gustavsson, Greta Olofsson och Gunilla Johansson.

1. Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

2. Ordförande:

Till ordförande för mötet valdes Per Salomonsson.

3. Sekreterare:

Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Johansson.

4. Justeringsmän:

Till justeringsmän for årsmötesprotokollet valdes Eva Johansson och Greta Olofsson.

5. Kallelse:

Årsmötet har blivit kallat enligt stadgarna.

6. Styrelsearbetet:

Mats Udéhn redogjorde för det gångna årets arbete. Vägens körbana har förstärkts genom att samfälligheten har lagt på 25 lass grus (12 grova och 13 fina) och vattenfall har lagt på 6-7 stora lass. Vägen har hyvlats.

7. Revisionsberättelse:

Arne Tjäder läste upp revisionsberättelsen. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets arbete.

8. Motioner:

Ny mötesplats önskas vid Blåbärsås. Greta Olofsson önskar att styrelsen gör ett kostnadsförslag.

9. Vägarbeten:

  • Vägen behöver dikas på ett par avsnitt.
  • En parkeringsplats vid nuvarande vändplatsen där vägsamfälligheten börjar har diskuterats. Floda Vägförenings styrelse är ej intresserade av att hjälpa till, de råder oss att skriva till kommunen om vi vill ha hjälp. En parkeringsplats för fritidsfolket är ej en angelägen uppgift eftersom det är tveksamt om den kommer att användas.

10. Årsavgiften:

Efter votering beslutadeåarsmötet att höja avgiften till 10 kr per andel.

11. Arvoden:

Årsmötet beslutade att styrelseledamöterna ej erhåller något arvode. Mötet beslutade att revisorerna ej erhåller något arvode.

12. Val av styrelseledamöter:

Till styrelseledamöter utsågs:
  • Lennart Johansson (2 år)
  • Åke Dagh (2 år)
  • Gunilla Johansson (2 år)
  • Erik Gustavsson (1 år)
  • Mats Udéhn kvarstår.
  • Styrelsesuppleanterna kvarstår.

13. Val av revisorer:

  • Till revisor valdes: Arne Tjäder (2 år). Eva Lundin kvarstår.
  • Till revisorssuppleanter valdes Valter Högberg och Claes-Göran Jonasson.

14. Protokolljustering:

Protokollet finns tillgängligt för justering fr.o.m. 30 juni hos Gunilla Johansson Blåbärsås.

15. Övriga frågor:

Husen inom samfälligheten har inte  alltid entydiga namn. För att underlätta för t.ex. Utryckningsfordon att hitta rätt väg skall styrelsen diskutera en ev. Skyltning vid vändplatsen.

16. Avslutning:

Ordföranden avslutade årsmötet.

Vid protokollet:        
   
Gunilla Johansson 

Justerat:                

Greta Olofsson och Eva Johansson
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019