Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1979

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Plats och Datum:

Floda lada sal C Floda 16 Juni 1979

Närvarande:

Gunnel Nilsson, Eva och Lennart Johansson, Greta Olofsson, Marianne och Mats Udéhn, Arne Tjäder, Eva Kristiansson (för Lundin), Erik Gustavsson, Per Salomonsson, Valter Högberg, Claes-Goran Johansson, Erik Fogelström, Mauritz Karlsson, Aina Karlsson, Gunilla Johansson och Ingvar Olausson.

1. Mötets öppnande:

Mötet öppnades.Mats Udéhn öppnade årsmötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Ordförande:

Till ordförande för årsmötet valdes Per Salomonsson.

3. Sekreterare:

Till sekreterare för årmötet valdes Gunilla Johansson.

4. Justeringsmän:

Till justeringsmän för årsmötet valdes Greta Olofsson och Eva Johansson.

5. Kallelse:

Mötet ansågs vara behörigt kallat.

6. Rapport från styrelsen:

  • Mats Udéhn rapporterade om det gångna årets  arbete. Fler "vägarbetare" önskas vid de vägunderhållsdagar som styrelsen annonserar om. Årets snöröjning har skötts av Mats. Under våren har en omfattande grusning med fint grus skett.
  • Åke Dagh informerade om den ev. förestående kommunalisering som en statlig utredning väntas föreslå. Detta kan vara ett skäl till att ej utföra allt för dyra förbättringar av vägen. Vägen anses vara bra, men dyr (Mauritz Karlsson).
  • Den vändplan Drängsereds Vägsamfällighet ev planerat komplettera med parkeringsplats är ej Floda Vägforening beredd att hjälpa till med.
  • Mauritz Karlsson ifrågasatte styrelsens beslut att ej vidare kräva Roy Gustavsson för att han använt och kört ner vägen vid tjällossning.
  • Principerna för inköp av sand, fakturor och utbetalningar diskuterades. I anslutning har beslutade mötet att kassören skall informeras om förestående arbeten för att kunna bevaka fakturorna, som skall skickas till kassören. Alla utbetalningar skall skötas av kassören. Före större vägarbeten skall styrelsen gå igenom behovet och kostnadsramen. Före beställning av grus skall avtal träffas om lag moms.
  • På Greta Olofssons fråga  om fördelning av snöröjningskostnad till Hjortås svarade Mats Udéhn att han för tre år sedan  fått beskedet att han skulle skicka  en räkning till Åke Dagh som sedan fördelade kostnaderna (då även Blåbärsås). Och Åke Dagh svarade att han ej fått någon räkning angående Hjortås.

7. Revisionsberättelse:

Arne Tjäder läste upp revisionsberättelsen avseende tiden 1978-06-08 till 1979-06-15.

8. Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet.

9. Vägarbeten:

Dikning och mötesplats enligt föregående års plan.

10. Årsavgiften:

Mötet beslutade om oförändrad avgift för det kommande året.

11. Arvoden:

Mötet beslutade att styrelsemedlemmars och revisorers arvoden är oförändrade, dvs inga.

12. Val av styrelseledamöter:

Erik Gustavsson och Mats Udéhn avsade sig, trots övertalningsförsök omval till styrelsen. Till nya styrelseledamöter valdes Per Salomonsson och Mauritz Karlsson.

Styrelsen kommer att konstituera sig inom kort.

13. Val av revisorer:

Mötet omvalde Eva Kristiansson.

14. Avslutning:

Per Salomonsson tackade de avgående styrelseledamöterna  för deras arbete. Därefter avslutades mötet. 

Vid protokollet:              

Gunilla Johansson

Justerat:                       

 Eva Johansson och Greta Olofsson
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019