Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1980

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Plats och Datum:

Floda lada B-salen 14 Juni 1980

Närvarande:

Jan Forsell, Sven Berggren, Inger-Lise Forsell, Erik Gustavsson, Mats Udéhn, Erik Fogelström, Allan Lennerbert, Greta Olofsson, Eva Kristiansson, Valter Högberg, Åke Dagh, Mauritz Karlsson, Arne Tjäder, Lise-Lotte Tjäder, Birgitta Sundberg, Gösta Berndtsson, Per Salomonsson och Gunilla Johansson.

1. Mötets öppnande:

Per Salomonsson öppnade årsmötet.

2. Dagordning:

Per Salomonsson läste upp stadgarnas dagordnig för årsmöte. Mötet beslöt följa dagordningen.

3. Justeringsmän:

Till justeringsmän för årsmötesprotokollet utsågs Mats Udéhn och Valter Högberg.

4. Kallelse:

Mötet ansågs vara kallat i laga ordning.

5. Vägskötsel:

Vägarna har under det gångna året skötts på ett tillfredsställande sätt ansåg mötet.

6. Ekonomin:

Åke Dagh rapporterade om ekonomin. Alla har betalt för året. Utgifterna har varit grus, sand, salt, sladdning och snöplogning. En faktura avsåg moms på grus under verksamhetsåret 1978-79.

Fogelström och Greta Olofsson frågade om avgifterna för  vägunderhåll på Hjortåsvägen. Åke Dagh svarade att räkningen på årsavgiften  är högre och att de själva betalar för sladdning, grus, sand och snöplogning. Mats Udéhn berättade att han sänt separat räkning till Hjortås.

7. Revisionsberättelse:

Arne Tjäder läste upp revisionsberättelsen och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna årets arbete.

8. Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. Motioner:

Inga motioner har kommit in.

10. Förslag till vägarbeten:

Utöver ordinarie vägunderhåll behöver följande åtgärdas:
 • Mötesplats på vägen till Brännekullen
 • Dike i backen till Blåbärsås
 • Ny sandlåda i backen till Blåbärsås
 • Mer ytgrus på vägsträckan Alelund-Hjortåsvägen
 • Sprängning i höst
Mötesplatsen vid backen till Blåbärsås kanske inte behövs, den har ännu inte byggts. Mötet diskuterade för- och nackdelar med kommunala vägar. Åke Dagh undrade hur länge vi får behålla vår väg.

Under hösten kommer ett arbetsmöte att hållas.

11. Årsavgift:

Mötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad.

12. Arvoden:

Arvoden till styrelse och revisorer skall vara oförändrade, dvs inga.

13. Val av styrelseledamöter:

 • Följande styrelsemedlemmar har ett år kvar av mandattiden: Per Salomonsson och Mauritz Karlsson.
 • Följande styrelsemedlemmars mandattid är slut: Lennart Johansson (har flyttat), Åke Dagh och Gunilla Johansson (önskar ej omval).
 • Namnforslag till ny styrelse: Åke Dagh, Mats Udéhn, Arne Tjäder och Gunilla Johansson.
 • Arne Tjäder valdes som tredje styrelsemedlem.

 • På begäran skedde votering mellan Åke Dagh och Mats Udéhn för att fylla den fjärde styrelseplatsen. De sjutton avgivna röstsedlarna fördelade sig på följande sätt:
 • 12 röster för Mats Udéhn (varav 2 ogiltiga)
 • 3 röster för Åke Dagh
 • 2 blanka röster
Som femte styrelsemedlem valdes Erik Gustavsson.

Styrelsens sammansättning för det kommande året är:
 • Per Salomonsson (kvarstår i ett år)
 • Mauritz Karlsson (kvarstår i ett år)
 • Arne Tjäder (vald på 2 år)
 • Mats Udéhn (vald på 2 år)
 • Erik Gustavsson (vald på 2 år
Styrelsen kommer att konstituera sig snarast möjligt.

14. Styrelsesuppleanter:

Till styrelsesuppleanter valdes Jan och Inger-Lise Forsell.

15. Val av revisorer:

 • Eva Kristiansson (kvarstår ett år)
 • Valter Högberg (vald på 2 år)

16. Tidpunkt för årsmötet:

Ake Dagh frågade om tidpunkten för årsmötet var lämplig. Jan Forsell föreslog att mötet skulle hållas tidigare.

17. Avslutning:

Per Salomonsson tackade Åke Dagh för allt det arbete han lagt ner som kassör under de gångna åren. Därefter avslutade Per Salomonsson mötet.

Vid protokollet:           

Gunilla Johansson

Justerat:                

Mats Udéhn, Valter Högberg
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019