Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1981

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Plats och Datum:  

Centralskolan i Floda 13 Juni 1981

Närvarande:

Arne Tjäder, Lise-Lotte Tjäder, Erik Gustavsson, Mats Udéhn, Jan Forsell, Per Salomonsson, Erland Olsson, Eva Johansson, Marianne Udéhn, Annika Andersson, Ingvar Olausson, Åke Dagh, Gunilla Johansson, Gösta Berndtsson, Greta Olofsson, Eva Kristiansson, Inger Lundgren, Rustan Lundgren, Conny Petersson och Gunnel Nilsson.

1. Mötets öppnande:

Per Salomonsson öppnade mötet.

2. Ordförande:

Till ordförande för  mötet valdes Per Salomonsson.

3. Funktionärer för årsmötet:

Till ordförande för årsmötet valdes Per Salomonsson. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunilla Johansson.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Rustan Lundgren och Eva Johansson.

4. Kallelse:

Årsmötet har blivit kallat enligt stadgarna.

5. Styrelsearbetet:

Per Salomonsson redogjorde för det gångna verksamhetsåret. Vägen har grusats något, nya sandlådor har satts upp och medlemmarna har deltagit i vägarbetsmöte. Styrelsen har också fört diskussioner med Åke Dagh om gamla handlingar som rör vägen.

6. Revisionsberättelse:

Valter Högberg och Eva Kristiansson har  granskat räkenskaperna och funnit dem vara i ordning. Eva Kristiansson läste upp revisionsberättelsen.

7. Ansvarsfrihet:

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets arbete.

8. Ärenden:

  • Åke Daghs förslag om en bättre anslagstavla avslogs.
  • Mötet beslutade att en cementring för sand skall placeras efter avtagsvägen mot Hjortås.
  • Åke Dagh upplyste om den timmerkörning som förekommit under våren 1980. Bertil Nilsson (Södra Skogsägarna), som skötte avverkningen på Fjällareds marker, föredrog att dra ut timret över Gråbo.

8. Vägarbeten:

Under det kommande året behövs grusning

9. Ekonomi:

Mats Udéhn redogjorde for den ekonomiska ställningen, som ansågs vara god. Trots detta bor årsavgiften vara oförändrad enligt Mats Udéhn. Jan Forsell och Åke Dagh ansåg att avgiften bör sänkas med 7 kr. Styrelsen ansåg att ett reservkapital behövs. Mötet beslutade att årsavgiften skall vara 10 kr per andel.

10. Arvoden:

Mötet beslutade om oförändrade arvoden, dvs inget arvode utgår.

11. Styrelseledamöter:

Till nya styrelseledamöter för två år valdes Rustan Lundgren och Erland Olsson. I styrelsen kvarstår i ytterligare ett år Arne Tjäder, Mats Udéhn och Erik Gustavsson. Som suppleanter kvarstår i ytterligare ett  år Jan Forsell och Ingerlise Forsell.

12. Val av revisorer:

Till revisorer för två år valdes Per Salomonsson. Eva Kristiansson önskade ej omval. Valter Högberg kvarstår i ett år.

13. Protokolljustering:

Protokollet skall finnas klart för justering den 27 juni.

14. Övrigt:

  • Föreningens förrättningshandlingar har tidigare förkommit. Åke Dagh har kopierat sin förrättningshandling för Jan Forsells räkning.
  • ÄLKAB har rätt att ta ut väg vid Mauritz Karlssons. Enligt dom i HD har Tommy Bergqvist och ÄLKAB denna rätt för sina resp. fastigheter, enligt Åke Dagh.
  • Mats Udéhn begärde att få ut övriga handlingar som tillhör vägsamfälligheten. Åke Dagh vill avvakta ytterligare något innan han lämnar dessa handlingar.

15. Avslutning:

Per Salomonsson avslutade mötet.
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019