Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1982

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Plats och Datum:

Centralskolan i Floda i 12 Juni 1982

Närvarande:

Arne Tjäder, Erik Gustavsson, Mats Udéhn, Jan Forsell, Per Salomonsson, Erland Olsson, Eva Johansson, Marianne Udéhn, Annika Andersson, Allan Lennerbert, Inger Lundgren, Rustan Lundgren, Walfrid Petersson, Ingvar Olausson, Åke Dagh, Gunilla Johansson, Per-Åke Persson, Bertil Röst, Doris Röst, Lars-Åke Jungbeck, Odd Skårdal, Carina Borgman, Anders Wistrand och Gunnel Nilsson.

1. Öppnande:

Mötet öppnas. Till mötesordförande valdes Jan Forsell. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunilla Johansson.

Jan Forsell läste upp styrelsens förslag till dagordning, vilken godkändes av mötet.

Mötet ansåg att kallelsen utsänts i laga ordning.

2. Justeringsmän:

Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Åke Dagh och Ingvar Olausson.

3. Verksamhetsberättelse:

Arne Tjäder redogjorde för det gångna årets verksamhet. Bland annat har vägen grusats nu på våren.

4. Revisionsberättelse:

Per Salomonsson läste upp revisionsberättelsen. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet.

5. Motioner:

Några motioner har ej kommit in.

6. Förslag till vägarbeten:

Styrelsen föreslår att
  • En mötesplats i backen till Blåbärsås ordnas
  • Dikning utföres
  • Vägen sladdas och grusas vid behov
  • Snöröjning sköts

7. Ekonomi:

  • Behållningen i kassan är ca 6100 kr, men utbetalningar på ca 3000 kr skall göras inom kort.
  • För det kommande årets verksamhet föreslår styrelsen oförändrad avgift för att få tillräckliga inkomster.
  • Mötet beslutade om oförändrad vägavgift.

8. Arvoden:

Mötet beslutade att arvoden till styrelseledamöter och revisorer skall vara oförändrade, dvs 0 kr.

9. Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Mandattiden för Erik Gustavsson och Mats Udéhn är slut. Erik Gustavsson har avsagt sig omval
(I styrelsen kvarstår Rustan Lundgren, Erland Olsson och Arne Tjäder ett år till).

Till styrelseledamöter för två år valdes Mats Udéhn och Gunilla Johansson.

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Jan Forsell och Mikael Karlsson.

10. Val av revisorer och suppleanter:

Valter Högberg har avsagt sig omval. Till revisor för två år valdes Greta Olofsson (Per Salomonsson kvarstår ett år till).

Till revisorssuppleanter för ett år valdes Bertil Röst och Eva Johansson.

11. Justering:

Protokollet bör vara klart om tre veckor. Gunilla Johansson kontaktar justeringsmännen för justering.

12. Övriga frågor:

  • Brevlådorna vid vägen till Hjortås och en mötesplatsskylt har blivit skadade. Skadan är polisanmäld.
  • Mötet diskuterade den ursprungliga vägförrättningen och rätten till medlemskap i vägsamfälligheten.
  • Från många medlemmar krävdes att hastigheten på vägen hålls nere.

13. Avslutning:

Jan Forsell tackade mötet. 

Vid protokollet: 

Gunilla Johansson

Justeras:                     

Åke Dagh och Ingvar Olausson
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019