Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1983

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Plats och Datum:

Centralskolan i Floda 11 Juni 1983

Närvarande:

Anders Wistrand, Carina Borgman, Lars-Åke Jungbeck, Birgitta Sundberg, Eva Johansson, Allan Lennerbert, Mats Udéhn, Gulli Lindqvist, Erland Olsson, Annika Andersson, Marianne Udéhn, Bendel Gustavsson, Mikael Karlsson, Erik Högberg, Lars-Inge Kvarnåsen, Ingvar Olausson, Ann-Christine Jarl, Rustan Lundgren, Åke Dagh, Gösta Berndtsson, Per Salomonsson, Greta Olofsson, Arne Tjäder och Gunilla Johansson.

1. Öppnande:

Mötet öppnas. Till ordförande för mötet valdes Arne Tjäder. Till sekreterare för mötet  valdes Gunilla Johansson.
Dagordningen lästes upp av Arne Tjäder och godkändes av mötet. Mötet ansåg sig behörigen kallat enligt stadgarna.

2. Justeringsmän:

Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Eric Gustavsson och Jan Forssell.

3. Verksamhetsberättelse:

Arne Tjäder redogjorde för det gångna årets verksamhet.

4. Revisionsberättelse:

Per Salomonsson läste upp revisionsberättelsen vilken bifogas, bil 2. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet.

5. Motioner:

Några motioner har ej kommit in.

6. Förslag om vägarbeten:

Styrelsen föreslår att sprängning sker vid Blåbärsås och i kurvan på vägen mot Leksjös och att en sandring satts ut vid vändplatsen vid Kullebacken. Dessutom skall vägunderhåll, såsom grusning, sladdning och snöröjning utföras.

7. Ekonomi:

För det kommande året beslutade mötet i enlighet med styrelsens förslag om oförändrad vägavgift.

8. Arvoden:

Mötet beslutade att arvoden till styrelseledamöter och revisorer skall vara oförändrade, dvs 0 kr.

9. Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Till styrelseledamöter för två år omvaldes Erland Olsson, Rustan Lundgren och Arne Tjäder (I styrelsen kvarstår Mats Udéhn och Gunilla Johansson ett år).

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Birgitta Sundberg och Mikael Karlsson.

10. Val av revisorer och suppleanter:

Till revisor för två år valdes Per Salomonsson (Greta Olofsson kvarstår ett år).

Till revisorssuppleanter for ett år valdes Eva Johansson och Anders Wistrand.

11. Justering:

Protokollet skall vara klart for justering inom en månad.

12. Övriga frågor:

Några medlemmar påpekade att kallelse ej skett till rätt adress. Adressändring bör meddelas till kassören.

13. Avslutning:

Arne Tjäder avslutade mötet.

Vid protokollet:           

Gunilla Johansson.

 Justerat:                       

 Eric Gustavsson och Jan Forssell
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019