Header
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL 1983


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977Årsmöte i Drängsereds Vägsamfällighets 11/6 1983

Plats:

Centralskolan i Floda

Närvarande:

Anders Wistrand, Carina Borgman, Lars-Åke Jungbeck, Birgitta Sundberg, Eva Johansson, Allan Lennerbert, Mats Udéhn, Gulli Lindqvist, Erland Olsson, Annika Andersson, Marianne Udéhn, Bendel Gustavsson, Mikael Karlsson, Erik Högberg, Lars-Inge Kvarnåsen, Ingvar Olausson, Ann-Christine Jarl, Rustan Lundgren, Åke Dagh, Gösta Berndtsson, Per Salomonsson, Greta Olofsson, Arne Tjäder och Gunilla Johansson.

1. Öppnande:

Mötet öppnas. Till ordförande för mötet valdes Arne Tjäder. Till sekreterare för mötet  valdes Gunilla Johansson.

Dagordningen lästes upp av Arne Tjäder och godkändes av mötet. Mötet ansåg sig behörigen kallat enligt stadgarna.

2. Justeringsmän:

Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Eric Gustavsson och Jan Forssell.

3. Verksamhetsberättelse:

Arne Tjäder redogjorde för det gångna årets verksamhet.

4. Revisionsberättelse:

Per Salomonsson läste upp revisionsberättelsen vilken bifogas, bil 2. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet.

5. Motioner:

Några motioner har ej kommit in.

6. Förslag om vägarbeten:

Styrelsen föreslår att sprängning sker vid Blåbärsås och i kurvan på vägen mot Leksjös och att en sandring satts ut vid vändplatsen vid Kullebacken. Dessutom skall vägunderhåll, såsom grusning, sladdning och snöröjning utföras.

7. Ekonomi:

För det kommande året beslutade mötet i enlighet med styrelsens förslag om oförändrad vägavgift.

8. Arvoden:

Mötet beslutade att arvoden till styrelseledamöter och revisorer skall vara oförändrade, dvs 0 kr.

9. Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Till styrelseledamöter för två år omvaldes Erland Olsson, Rustan Lundgren och Arne Tjäder (I styrelsen kvarstår Mats Udéhn och Gunilla Johansson ett år).

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Birgitta Sundberg och Mikael Karlsson.

10. Val av revisorer och suppleanter:

Till revisor för två år valdes Per Salomonsson (Greta Olofsson kvarstår ett år).

Till revisorssuppleanter for ett år valdes Eva Johansson och Anders Wistrand.

11. Justering:

Protokollet skall vara klart for justering inom en månad.

12. Övriga frågor:

Några medlemmar påpekade att kallelse ej skett till rätt adress. Adressändring bör meddelas till kassören.

13. Avslutning:

Arne Tjäder avslutade mötet.

 Vid protokollet:            Gunilla Johansson.

 Justerat:                        Eric Gustavsson och Jan Forssell

             

HEM | GRÄVLINGAR | PROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016