Header
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL 1984


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977Årsmöte i Drängsereds Vägsamfällighets 16/6 1984

Plats:

Församlingshemmet i Floda.

Närvarande:

Elsa Berndtsson, Gösta Berndtsson, Åke Dagh, Erik Gustavsson, Erik Högberg, Ann-Kristin Jarl, Håkan Jernehov, Eva Johansson, Lars-Åke Jungbeck, Mikael Karlsson, Rustan Lundgren, Gunnel Nilsson, Ingvar Olausson, Greta Olofsson, Erland Olsson, Claes Ohlsson, Lena Olsson, Per-Åke Persson, Per Salomonsson, Arne Tjäder, Marianne Udéhn och Mats Udéhn.

1. Öppnande:

Arne Tjäder öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Kallelse:

Samtliga medlemmar hade kallats skriftligt och mötet ansågs behörigen kallat.

3. Dagordning:

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

4. Val av ordförande för mötet:

Sittande Arne Tjäder valdes till ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet och justeringsmän för protokollet:

Lars-Åke Jungbeck valdes till sekreterare för mötet och Greta Olofsson och Marianne Udéhn valdes att justera protokollet.

6. Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret:

Arne Tjäder berättade att vägen snöskottats 7 ggr, sladdats 5 ggr och att sprängning och schaktning skett vid back-krönet ovanför Tjäders.

7. Kassörens redogörelse för den ekonomiska ställningen:

Kassören Mats Udéhn omtalade att det finns ca 500 kr kvar i kassan efter det att omnämnda vägarbeten blivit betalda och föreslog oförändrad vägavgift för det kommande året vilket också mötet godkände.

8. Revisionsberättelse:

Per Salomonsson läste upp revisionsberättelsen som godkändes.

9. Ansvarsfrihet:

Revisorernas förslag om att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret antogs av mötet.

10. Inkomna ärenden och motioner:

Inga skriftliga motioner fanns till behandling.

Åke Dagh läste upp en annons som klippts ur ortspressen om att vägskyltar med namn på vägarna kommer att sättas upp. Samtliga tyckte detta var bra.

11. Styrelsens förslag till vägarbeten:

Styrelsen hade inga förslag till vägarbeten annat än det löpande underhållet.

12 Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Gunilla Johansson och Mats Udéhn omvaldes på 2 år som styrelseledamöter. Som styrelsesuppleant på 1 år valdes Erik Högberg efter avgående Birgitta Sundberg och Mikael Karlsson omvaldes på 1 ar.

13. Val av revisorer och suppleanter:

  • Som revisor har Per Salomonsson 1 år kvar av sitt förordnande och Greta Olofsson omvaldes på 2 år.
  • Som revisorssuppleanter för 1 år valdes Eva Johansson och Lena Olsson.

14. Tid och plats för protokolljustering:

Sekreteraren för mötet kallar justeringsmännen snarast möjligt.

15. Övriga frågor:

  • Mötet beslöt att en avgift motsvarande sommarboende (100 kr) skall erläggas av utomstående som behöver köra bil på vägen.
  • Kassören meddelade att två fastigheter ej erlagt årsavgift och mötet enades om att åtgärda detta.
  • Ordföranden påpekade att anslutningen vid gemensamma vägarbeten var dålig och hoppades på en bättring.

16. Avslutning:

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visad uppmärksamhet.

 Vid protokollet:             Lars-Åke Jungbeck

 Justerat:                        Greta Olofsson och Marianne Udéhn.
             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016