Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1984

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Tid och Plats:

16 Juni 1984 i Församlingshemmet i Floda.

Närvarande:

Elsa Berndtsson, Gösta Berndtsson, Åke Dagh, Erik Gustavsson, Erik Högberg, Ann-Kristin Jarl, Håkan Jernehov, Eva Johansson, Lars-Åke Jungbeck, Mikael Karlsson, Rustan Lundgren, Gunnel Nilsson, Ingvar Olausson, Greta Olofsson, Erland Olsson, Claes Ohlsson, Lena Olsson, Per-Åke Persson, Per Salomonsson, Arne Tjäder, Marianne Udéhn och Mats Udéhn.

1. Öppnande:

Arne Tjäder öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Kallelse:

Samtliga medlemmar hade kallats skriftligt och mötet ansågs behörigen kallat.

3. Dagordning:

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

4. Val av ordförande för mötet:

Sittande Arne Tjäder valdes till ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet och justeringsmän för protokollet:

Lars-Åke Jungbeck valdes till sekreterare för mötet och Greta Olofsson och Marianne Udéhn valdes att justera protokollet.

6. Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret:

Arne Tjäder berättade att vägen snöskottats 7 ggr, sladdats 5 ggr och att sprängning och schaktning skett vid back-krönet ovanför Tjäders.

7. Kassörens redogörelse för den ekonomiska ställningen:

Kassören Mats Udéhn omtalade att det finns ca 500 kr kvar i kassan efter det att omnämnda vägarbeten blivit betalda och föreslog oförändrad vägavgift för det kommande året vilket också mötet godkände.

8. Revisionsberättelse:

Per Salomonsson läste upp revisionsberättelsen som godkändes.

9. Ansvarsfrihet:

Revisorernas förslag om att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret antogs av mötet.

10. Inkomna ärenden och motioner:

Inga skriftliga motioner fanns till behandling.

Åke Dagh läste upp en annons som klippts ur ortspressen om att vägskyltar med namn på vägarna kommer att sättas upp. Samtliga tyckte detta var bra.

11. Styrelsens förslag till vägarbeten:

Styrelsen hade inga förslag till vägarbeten annat än det löpande underhållet.

12 Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Gunilla Johansson och Mats Udéhn omvaldes på 2 år som styrelseledamöter. Som styrelsesuppleant på 1 år valdes Erik Högberg efter avgående Birgitta Sundberg och Mikael Karlsson omvaldes på 1 ar.

13. Val av revisorer och suppleanter:

  • Som revisor har Per Salomonsson 1 år kvar av sitt förordnande och Greta Olofsson omvaldes på 2 år.
  • Som revisorssuppleanter för 1 år valdes Eva Johansson och Lena Olsson.

14. Tid och plats för protokolljustering:

Sekreteraren för mötet kallar justeringsmännen snarast möjligt.

15. Övriga frågor:

  • Mötet beslöt att en avgift motsvarande sommarboende (100 kr) skall erläggas av utomstående som behöver köra bil på vägen.
  • Kassören meddelade att två fastigheter ej erlagt årsavgift och mötet enades om att åtgärda detta.
  • Ordföranden påpekade att anslutningen vid gemensamma vägarbeten var dålig och hoppades på en bättring.

16. Avslutning:

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visad uppmärksamhet.

 Vid protokollet:            

 Lars-Åke Jungbeck

 Justerat:                       

Greta Olofsson och Marianne Udéhn.
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019