Header
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL 1985


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977



Årsmöte i Drängsereds Vägsamfällighets 8/6 1985

Plats:  

Församlingshemmet i Floda.

Närvarande:

Lise-Lotte Tjäder, Lars-Åke Ljungbeck, Allan Lennerbert, Margareta Hallgren, Greta Olofsson, Åke Dagh, Elsa Berndtsson, Eva Kristiansson, Erik Bendel Gustafsson, Eva Johansson, Rustan Lundgren, Håkan Jernehov, Mats Udéhn, Ann-Vhristine Jarl, Mikael Sparrenklev, Erland Olsson, Arne Tjäder och Gunilla Johansson.

1. Öppnande:

Arne Tjäder öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

2. Behörighet:

Mötet ansågs behörigt kallat.

3. Dagordning:

Arne Tjäder läste upp stadgarnas förslag till dagordning och mötet beslöt att arbeta efter detta.

4. Mötesfunktionärer:

För årsmötet valdes följande funktionärer:

Ordförande: Arne Tjäder

Sekreterare: Gunilla Johansson

Justeringsmän: Rustan Lundgren och Håkan Jernehov.

5. Verksamhetsberättelse:

Arne Tjäder redogjorde för det gångna årets verksamhet. Förutom sedvanliga sladdningar och vinterunderhåll har vägen mellan Alelund och Blåbärsås grusats och ett omfattande sprängningsarbete vid Blåbärsås utförts.

6. Ekonomisk rapport:

De stora utgiftsposterna under det gångna verksamhetsåret har varit:
 • Sprängning 6200 SEK
 • Grusning 2700 SEK
 • Snöröjning 1000 SEK
Budgeten för kommande verksamhetsår omfattar:
 • Inkomster 5200 SEK
 • Årsunderhåll 4900 SEK

7. Revisionsberättelse:

Greta Olofsson läste upp revisionsberättelsen, bilaga 2.

8. Ansvarsfrihet:

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Inkomna ärenden:

Åke Dagh kritiserade utformningen av de skyltar som satts upp. Hos kommunen finns vägnamnsskyltar och man har kontaktat Håkan Jernehov om dessa. Skyltarna kommer att sättas upp.

10. Vägavgift:

Styrelsen föreslår att vägavgiften skall vara lika för samtliga fastigheter (utom skogsägarna). Hittills har tre olika avgifter tillämpats beroende på väglängden och dessutom olika avgift för sommar och årsboende. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag (Oförändrad avgift för skogsägare = 350 kr). Åke Dagh reserverade sig mot beslutet.

11. Styrelseledamöter:

 • Till styrelseledamöter för två ar valdes:
 • Arne Tjäder (omval) och  Mats Udéhn (omval).
 • Till styrelsesuppleanter för två år valdes:
 • Erik Högberg (omval) och Mikael Karlsson.

12. Revisorer:

 • Till revisor för två år valdes Per Salomonsson.
 • Till revisorssuppleanter för ett år valdes Eva Johansson och Lena Olsson.

13. Anmälan:

Styrelsens sammansättning skall snarast rapporteras till Länsstyrelsen.

14. Justering:

Protokollet skall justeras på Blåbärsås 1985-06-22.

15. Övriga frågor:

 • Vad händer om en skogsägare kör sönder vägen? De torde vara skyldiga att återställa vägen i ursprungligt skick om den körs sönder. Mats Udéhn kontrollerar vad som gäller.
 • Vägarbete hålls 1985-08-10 kl 10.00. Anslag sätts upp på tavlorna.
 • Åke Dagh lovade kontakta Josefsson i Floda Vägförening om den dåliga vägkvaliteten mellan Gökvagen och Alelund.

16. Avslutning:

Arne Tjäder avslutade mötet.

Vid protokollet:             Gunilla Johansson

Justerat:                        Rustan Lundgren och Hakan Jernehov.
             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016