Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1986

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Plats och datum:  

14 Juni 1986. Församlingshemmet, Floda

Närvarande:

26 medlemmar enligt bifogad närvarolista.

1. Öppnande:

Arne Tjäder öppnade mötet.

2. Mötesordförande:

Till ordförande för årsmötet valdes Arne Tjäder.

3 Dagordning:

Arne Tjäder läste upp förslag till dagordning. Mötet godkände dagordningen.

4 Justering:

Dagens protokoll skall justeras av Eric Gustavsson.

5 Verksamhet:

Arne Tjäder redogjorde för det gångna årets verksamhet. Under året har diken grävts och röjts. Sandning, sladdning och snöröjning har genomförts. Halksandning har utförts.

6 Ekonomi:

Kassören Mats Udéhn redogjorde för årets ekonomi.
  • Ingående behållning  och inkomster: 7.300 kr
  • Utgifter: 6.000 kr
  • Utgående behållning: 1.300 kr

7 Revisionsberättelse:

Per Salomonsson läste upp revisionsberättelsen.

8 Ansvarsfrihet:

Styrelsen för det gångna verksamhetsåret beviljades ansvarsfrihet.

9 Årsavgift:

Styrelsen föreslog en årsavgift om 125 kr för kommande året, dvs 125 kr oberoende av väglängd och sommar/årsboende. Årsmötet beslutade sammalunda.

Åke Dagh protesterade mot beslutet, eftersom beslutet ej följer olika vägsträckor och olika vägtal. Vissa medlemmar får orättvist hög avgift och andra slipper billigare undan.

Flera medlemmar ansåg att beloppet är så ringa att det inte finns något behov av differentiering.

10 Arvoden:

Mötet beslutade att styrelsearvodena är oförändrade, dvs 0 kr.

11 Inkomna ärenden:

Inga förslag hade inkommit till styrelsen.

12 Vägarbeten:

  • Några större arbeten planeras ej för det kommande verksamhetsåret. Underhållsarbete och fyllning av sand och saltringar behövs. Mötet uppmanade medlemmarna att fylla i de hålor som uppstår i vägen.
  • Många medlemmar har klagat och önskar vintersandning. Kostnaden för detta kan beräknas till ca 400 kr per sandningstillfälle, och 3-4 sandningar kan bli aktuellt en "normalvinter". Vid behov kommer sandning att utföras.
  • Kallelse till arbetsmöte kommer att anslås vid Alelund.

13 Styrelse:

I styrelsen kvarstår ytterligare ett år Arne Tjäder och Mats Udéhn.

Till styrelsemedlemmar för två år valdes: Erland Olsson (omval), Gunilla Johansson (omval) och Erik Högberg (nyval). Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Mikael Sparrenklev och Per-Åke Persson.

14 Revisorer:

Som revisor kvarstår i ytterligare ett år Per Salomonsson. Till revisor för två år omvaldes Greta Olofsson.  Till revisorssuppleanter för ett år valdes Lena Jernehov och Eva Johansson.

15 Justering:

Protokollet skall justeras på Blåbärsås 1986-06-28.

16 övrigt:

Inga övriga frågor togs upp.

17 Avslutning:

Arne Tjäder avslutade mötet.


Vid protokollet:                      

Gunilla Johansson

Justerat :                                 Eric Gustavsson och Kjell Kristiansson
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019