Header
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL 1987


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977Årsmöte i Drängsereds Vägsamfällighets Årsmöte 13/6 1987

Närvarande :

26 personer för 20 fastigheter, enligt bifogad närvaroförteckning.

§1. Öppnande:

Mötet öppnades av Arne Tjäder, som hälsade alla välkomna.

§2 Kallelse:

Kallelse till mötet hade sänts ut mer än 2 veckor i förväg. Mötet ansågs behörigt kallat. Åke Dagh protesterade mot att kallelsen sänts till Ulf Sjöstedt, istället för till honom.

§3 Mötesfunktionärer:

Till ordförande för årsmötet valdes Arne Tjäder, till sekreterare Gunilla Johansson, och till justeringsmän Eva Johansson, och Erland Olsson.

§4 Verksamhetsberättelse:

Arne Tjäder redogjorde för det gångna årets arbete. Vägen har sladdats 6 gånger. Under vintern har plogning och sandning utförts.

§5 Ekonomisk rapport:

Mats Udéhn redogjorde för ekonomin. För vinterskötsel har avsatts 2.500 kr. Trots flera påminnelser har vi ej fått faktura på vinterunderhållet. Efter reservation för snöröjning återstår ca 3.500 kr.

§6 Revisionsberättelse:

Per Salomonsson läste upp revisorernas rapport.

§7 Ansvarsfrihet:

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8 Avgift:

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift, dvs 125 kr per fastighet, oavsett om fastigheten är att betrakta som årsbostad eller fritidsbostad. Mötet beslutade om en avgift. Åke Dagh motsatte sig beslutet, och önskade att avgiften sätts i förhållande till de vägtal som finns handlingarna.

§9 Arvode:

Mötet beslutade om oförändrat styrelsearvode, dvs O kr.

§10 Inkomna ärenden:

Inga ärenden har inkommit till styrelsen,

§11 Arbeten:

Under året kommer vägen att grusas. Sandringarna skall fyllas med sand. Lördagen 1987-08-15 är en vägarbetsdag. Anslag sätts upp på anslagstavlan vid Alelund.

§12 Styrelsemedlemmar:

  • I styrelsen kvarstår: Erik Högberg, Gunilla Johansson och Erland Olsson
  • Till styrelsemedlemmar för 2 år valdes: Arne Tjäder och Mats Udéhn
  • Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes: Mikael Sparrenklev och Per-Åke Persson

§13 Revisorer:

Greta Olofsson har ett år kvar av sin mandattid. Per Salomonsson valdes till revisor för 2 år (omval).

§14 Justering:

Justering skall äga rum hemma hos Erland Olsson, 1987-06-27.

§15 Övriga frågor:

  • Mötet godkände förfarandet med att Åke Dagh ej erhållit kallelse till årsmötet, då han ej helt betalt årsavgifterna för 1985 och 1986. Avgifterna har fyllnadsbetalts av Ulf Sjöstedt. Sjöstedt är lagfaren ägare till fastigheten men Åke Dagh bebor fastigheten och skall svara för alla utgifter för densamma.
  • Mats Udéhn frågade Åke Dagh om han hade för avsikt att betala årets avgift, men då så ej var fallet, kommer räkningen att skickas till Ulf Sjöstedt.
  • Vid vändplanen vid Alelund finns en jordhög. Jorden skall planas ut vid tillfälle. Vändplanen skall skötas av Floda Vägförening. 
  • Tidigare hade Vägsamfälligheten ”jakträtten” på Möllers mark.  Vägavgift och jakträttsavgift kvittades. Anledningen var att jakt ej bör förekomma vid vägarna. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka vem som idag har jakträtten,  och om vägsamfälligheten kan få den för ett skäligt pris, kvittning mot vägavgift dock högst  500 kr.
  • Kjell Kristiansson nämnde att han hört (från kommunalt håll?) att det vore lämpligt med en gemensam samfällighet för Drängsered och Blåbärsås.

§16 Avslutning:

Arne Tjäder avslutade mötet.

Vid protokollet:                        Gunilla Johansson

Justerat:                                    Eva Johansson och Erland Olsson

             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016