Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1987

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Närvarande :

26 personer för 20 fastigheter, enligt bifogad närvaroförteckning.

§1. Öppnande:

Mötet öppnades av Arne Tjäder, som hälsade alla välkomna.

§2 Kallelse:

Kallelse till mötet hade sänts ut mer än 2 veckor i förväg. Mötet ansågs behörigt kallat. Åke Dagh protesterade mot att kallelsen sänts till Ulf Sjöstedt, istället för till honom.

§3 Mötesfunktionärer:

Till ordförande för årsmötet valdes Arne Tjäder, till sekreterare Gunilla Johansson, och till justeringsmän Eva Johansson, och Erland Olsson.

§4 Verksamhetsberättelse:

Arne Tjäder redogjorde för det gångna årets arbete. Vägen har sladdats 6 gånger. Under vintern har plogning och sandning utförts.

§5 Ekonomisk rapport:

Mats Udéhn redogjorde för ekonomin. För vinterskötsel har avsatts 2.500 kr. Trots flera påminnelser har vi ej fått faktura på vinterunderhållet. Efter reservation för snöröjning återstår ca 3.500 kr.

§6 Revisionsberättelse:

Per Salomonsson läste upp revisorernas rapport.

§7 Ansvarsfrihet:

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8 Avgift:

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift, dvs 125 kr per fastighet, oavsett om fastigheten är att betrakta som årsbostad eller fritidsbostad. Mötet beslutade om en avgift. Åke Dagh motsatte sig beslutet, och önskade att avgiften sätts i förhållande till de vägtal som finns handlingarna.

§9 Arvode:

Mötet beslutade om oförändrat styrelsearvode, dvs O kr.

§10 Inkomna ärenden:

Inga ärenden har inkommit till styrelsen.

§11 Arbeten:

Under året kommer vägen att grusas. Sandringarna skall fyllas med sand. Lördagen 1987-08-15 är en vägarbetsdag. Anslag sätts upp på anslagstavlan vid Alelund.

§12 Styrelsemedlemmar:

  • I styrelsen kvarstår: Erik Högberg, Gunilla Johansson och Erland Olsson
  • Till styrelsemedlemmar för 2 år valdes: Arne Tjäder och Mats Udéhn
  • Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes: Mikael Sparrenklev och Per-Åke Persson

§13 Revisorer:

Greta Olofsson har ett år kvar av sin mandattid. Per Salomonsson valdes till revisor för 2 år (omval).

§14 Justering:

Justering skall äga rum hemma hos Erland Olsson, 1987-06-27.

§15 Övriga frågor:

  • Mötet godkände förfarandet med att Åke Dagh ej erhållit kallelse till årsmötet, då han ej helt betalt årsavgifterna för 1985 och 1986. Avgifterna har fyllnadsbetalts av Ulf Sjöstedt. Sjöstedt är lagfaren ägare till fastigheten men Åke Dagh bebor fastigheten och skall svara för alla utgifter för densamma.
  • Mats Udéhn frågade Åke Dagh om han hade för avsikt att betala årets avgift, men då så ej var fallet, kommer räkningen att skickas till Ulf Sjöstedt.
  • Vid vändplanen vid Alelund finns en jordhög. Jorden skall planas ut vid tillfälle. Vändplanen skall skötas av Floda Vägförening. 
  • Tidigare hade Vägsamfälligheten ”jakträtten” på Möllers mark.  Vägavgift och jakträttsavgift kvittades. Anledningen var att jakt ej bör förekomma vid vägarna. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka vem som idag har jakträtten,  och om vägsamfälligheten kan få den för ett skäligt pris, kvittning mot vägavgift dock högst  500 kr.
  • Kjell Kristiansson nämnde att han hört (från kommunalt håll?) att det vore lämpligt med en gemensam samfällighet för Drängsered och Blåbärsås.

§16 Avslutning:

Arne Tjäder avslutade mötet.

Vid protokollet:                       

13/6 1987 Gunilla Johansson

Justerat:                                    Eva Johansson och Erland Olsson
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019