Header
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL 1988


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977Årsmöte i Drängsereds Vägsamfällighets 4 Juni 1988

Plats:

Församlingshemmet, Floda

Närvarande

21 personer enligt närvaroförteckning (2 sid).

1. öppnande:

Arne Tjäder öppnade mötet.

2. Dagordning:

Arne Tjäder läste upp förslag till dagordning. Förslaget godkändes

3. Kallelse:

Kallelse till mötet har skickats ut mer än två veckor i förväg. Mötet ansågs behörigt kallat. Åke Dagh hade ej erhållit kallelse i tid, eftersom kallelsen skickats till Sjöstedt.

4. Mötesfunkionärer:

Till ordförande för mötet valdes Arne Tjäder, till sekreterare Gunilla Johansson och till justeringsmän Erik Högberg och Erik Gustavson.

5. Verksamhetsberättelse:


Under det gångna verksamhetsåret har vägen sladdats 10 gånger och snöröjts 10 gånger. En del av vägen har sandats och hålor har fyllts igen.

6. Ekonomisk rapport:

När årets räkningar betalats återstår 3474 kr Grusningen kostade 1777 kronor under det gångna året. Den ekonomiska redogörelsen godkändes av mötet.

7. Revisionsberättelse:

Per Salomonsson läste upp revisionsberättelsen, och föreslog att styrelsen får ansvarsfrihet för det gångna året.

8. Ansvarsfrihet:

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Åke Dagh reserverade sig mot beslutet, eftersom vägavgiften ej följt förrättningen (vägtal).

9. Avgift:

Gunilla Johansson redogjorde för de vägtal som gäller för olika fastigheter enligt förrättningen. Mötet beslutade om enhetlig taxa 125 kr, för samtliga fastigheter. Åke Dagh reserverade sig mot beslutet.

10. Inkomna ärenden:

Inga ärenden har kommit in till styrelsen.

11. Vägarbeten:

Vägen behöver grusas under det kommande året. Gemensam arbetsdag hålles 88-08-06 kl 10.00.

12. Styrelseledamöter:

  • Till styrelseledamöter för 2 år valdes:
  • Gunilla Johansson (omval), Erik Högberg (omval) och Erland Olsson. I styrelsen kvarstår 1 år Arne Tjäder och Mats Udéhn.
  • Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes: Mikael Sparrenklev (omval) och Claes Olsson.

13. Revisorer:

Till revisor för 2 år valdes: Greta Olofsson. Per Salomonsson kvarstår 1 år.

14. Justering:

Protokollet skall justeras 88-06-18 på Blåbärsås.

15. övriga frågor:

  • För att vägen inte skall ryka bort under kraftledningsgatan föreslog Kjell Kristiansson att vi sommarsaltar, om detta ej är för dyrbart.
  • Floda Vägförenings del av vägen mellan Gökvägen och Alelund år ofta urusel. Styrelsen fick i uppdrag att kontakta Kjell Andreasson i Viby för att göra honom uppmärksam på vägkvaliteten.
  • För att förenkla pappershanteringen föreslog Mats Udéhn att preliminär debitering av vägavgiften skulle ske. Efter årsmötet kan en korrigering göras.

16. Avslutning:

Arne Tjäder avslutade årsmötet.

Vid protokollet:                       Gunilla Johansson

Justerat:                                  Erik Högberg och Erik Gustavsson

             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016