Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1988

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Plats:

Församlingshemmet, Floda

Närvarande

21 personer enligt närvaroförteckning (2 sid).

1. öppnande:

Arne Tjäder öppnade mötet.

2. Dagordning:

Arne Tjäder läste upp förslag till dagordning. Förslaget godkändes

3. Kallelse:

Kallelse till mötet har skickats ut mer än två veckor i förväg. Mötet ansågs behörigt kallat. Åke Dagh hade ej erhållit kallelse i tid, eftersom kallelsen skickats till Sjöstedt.

4. Mötesfunkionärer:

Till ordförande för mötet valdes Arne Tjäder, till sekreterare Gunilla Johansson och till justeringsmän Erik Högberg och Erik Gustavson.

5. Verksamhetsberättelse:

Under det gångna verksamhetsåret har vägen sladdats 10 gånger och snöröjts 10 gånger. En del av vägen har sandats och hålor har fyllts igen.

6. Ekonomisk rapport:

När årets räkningar betalats återstår 3474 kr Grusningen kostade 1777 kronor under det gångna året. Den ekonomiska redogörelsen godkändes av mötet.

7. Revisionsberättelse:

Per Salomonsson läste upp revisionsberättelsen, och föreslog att styrelsen får ansvarsfrihet för det gångna året.

8. Ansvarsfrihet:

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Åke Dagh reserverade sig mot beslutet, eftersom vägavgiften ej följt förrättningen (vägtal).

9. Avgift:

Gunilla Johansson redogjorde för de vägtal som gäller för olika fastigheter enligt förrättningen. Mötet beslutade om enhetlig taxa 125 kr, för samtliga fastigheter. Åke Dagh reserverade sig mot beslutet.

10. Inkomna ärenden:

Inga ärenden har kommit in till styrelsen.

11. Vägarbeten:

Vägen behöver grusas under det kommande året. Gemensam arbetsdag hålles 88-08-06 kl 10.00.

12. Styrelseledamöter:

  • Till styrelseledamöter för 2 år valdes:
  • Gunilla Johansson (omval), Erik Högberg (omval) och Erland Olsson. I styrelsen kvarstår 1 år Arne Tjäder och Mats Udéhn.
  • Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes: Mikael Sparrenklev (omval) och Claes Olsson.

13. Revisorer:

Till revisor för 2 år valdes: Greta Olofsson. Per Salomonsson kvarstår 1 år.

14. Justering:

Protokollet skall justeras 88-06-18 på Blåbärsås.

15. övriga frågor:

  • För att vägen inte skall ryka bort under kraftledningsgatan föreslog Kjell Kristiansson att vi sommarsaltar, om detta ej är för dyrbart.
  • Floda Vägförenings del av vägen mellan Gökvägen och Alelund år ofta urusel. Styrelsen fick i uppdrag att kontakta Kjell Andreasson i Viby för att göra honom uppmärksam på vägkvaliteten.
  • För att förenkla pappershanteringen föreslog Mats Udéhn att preliminär debitering av vägavgiften skulle ske. Efter årsmötet kan en korrigering göras.

16. Avslutning:

Arne Tjäder avslutade årsmötet.

Vid protokollet:                      

Gunilla Johansson

Justerat:                                  Erik Högberg och Erik Gustavsson
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019