Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1989

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Plats och tidpunkt:  

Församlingshemmet, Floda 3 Juni 1989

Närvarande:

18 medlemmar enligt närvaroförteckning.

1. Öppnande:

Arne Tjäder öppnade mötet.

2. Dagordning

Arne Tjäder läste upp förslag till dagordning. Förslaget godkändes

3. Kallelse:

Kallelse till mötet har skickats ut mer än två veckor i förväg. Mötet ansågs behörigt kallat.

4. Mötesfunktionärer:

Till ordförande för mötet valdes Arne Tjäder, till sekreterare Gunilla Johansson och till justeringsmän Erland Olsson och Mikael Sparrenklev.

5. Verksamhetsberättelse:

Under det gångna verksamhetsåret har vägen sladdats fler gånger än tidigare och snöröjts endast en gång. Åke Dagh föreslog att den som åtar sig snöröjningen skall vara garanterad en viss minimisumma för beredskapen. Efter diskussion enades mötet om att:

Ersättning skall utgå med ett garantibelopp, 20 % av de senaste 5 årens genomsnittliga snöröjningskostnad. Garantibeloppet skall följa värdestegringen. Snöröjning skall debiteras per gång. Styrelsen fick i uppdrag att beräkna ersättningsbeloppet.

6. Ekonomisk rapport:

Gunilla Johansson läste upp Mats Udéhns ekonomiska rapport. Den ekonomiska redogörelsen godkändes av mötet.

7. Revisionsberättelse:

Per Salomonsson läste upp revisionsberättelsen, och föreslog att styrelsen får ansvarsfrihet för det gångna året. På grund av Greta Olofssons sjukdom kallade Per Salomonsson Mikael Sparrenklev som medhjälpare vid revisionen.

8. Ansvarsfrihet:

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Avgift:

Mötet beslutade om enhetlig avgift, 125 kr, för samtliga fastigheter. Åke Dagh reserverade sig mot beslutet.

1O. Inkomna ärenden:

Inga ärenden har kommit in till styrelsen.

11. Vägarbete:

Gemensam arbetsdag hålles 89-08-19 kl 10.00. Styrelsen sätter upp ett anslag i god tid. Sandring behövs vid avtagsvägen mot Lindas. Slyröjning utanför Lilla Blåbärsås behövs.

12. Styrelseledamöter:

Till styrelseledamöter för 2 år valdes:

Claes Olsson och  Mats Udéhn (Arne Tjäder önskade ej omval)

I styrelsen kvarstår 1 år: Gunilla Johansson, Erik Högberg och Erland Olsson.

Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes: Lennart Olsson och Lars-Erik Carlsson.

13. Revisorer:

Till revisorer för 2 år valdes: Yvonne Wallin och Ulla Kjellén. Greta Olofsson har avsagt sig revisorsuppdraget och Per Salomonsson önskade ej omval.

14. Suppleanter:

Till revisorssuppleanter valdes: Mikael Sparrenklev och Einar Norlander

15. Justering:

Protokollet skall justeras 89-06-17 på Blåbärsås.

16. Övriga frågor:

  • För att vägen inte skall ryka bort diskuterade mötet sommarsaltning i större omfattning än tidigare, om detta ej år för dyrt. Erland Olsson har ett spridaraggregat, som ev kan användas.
  • Floda Vägförenings del av vägen vid Alelund har nyligen underhållits, ny vägtrumma lagts och ny dränering gjorts. Även dikningen vid Gökvägen borde åtgärdas. Åke Dagh efterlyste de kommunala vägskyltarna. De finns hos Erland Olsson. Åke Dagh påminde om registreringen hos Länsstyrelsen. Öijared kommer inom kort att transportera ut en liten mängd timmer. Styrelsen fick i uppdrag att skicka räkning. Öijared betalar i vanliga fall ej någon årsavgift.
  • Ett önskemål om en spegel i kurvan nedanför Lilla Blåbärsås finns. Mötet är tveksamt till "speglar i skogen".
  • Mötet diskuterade uppslutningen vid vägarbeten. Åke Dagh påpekade att vi, enligt stadgarna, ej har möjlighet att ta ut extraavgift för dem som aldrig gör "dagsverke". Hittills har det fungerat ganska bra. Vid speciella tillfällen har styrelsen kontaktat några medlemmar för att få extrahjälp.

17. Avslutning:

Arne Tjäder avslutade årsmötet.

Vid protokollet :                       

Gunilla Johansson
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019