Header
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL 1990


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977ÅRSMÖTE i Drängsereds Vägsamfällighet 1990

Plats och tidpunkt:

Församlingshemmet, Floda 16 Juni 1990

Deltagare:

Eva Kristiansson, Bendel Gustavsson, Kjell Kristiansson, Marianne Udehn, Mikael Sparrenklev, Einar Norlander, Ann-Christine Jarl, Gunilla Johansson, Arne Tjader, Lennart Olsson, Lena Jernehov, Gosta berndtsson, Ake Dagh, Per salomonsson, Rune Broo, Hakan Jernehov, Mats Udehn, Claes Ohlsson.

1. Mötets öppnande:

Claes Ohlsson öppnade mötet.

2. Kallelse:

Åke Dagh ansåg sig ej kallad på korrekt sätt eftersom kallelsen skickats till Ulf Sjöstedt. Mötet ansåg sig behörigen kallat.

3. Funktionär:

Till funktionärer för årsmötet valdes:

Ordförande: Claes Ohlsson

Sekreterare: Gunilla Johansson

Justeringsmän: Marianne Udéhn och Lena Jernehov

4. Justering av protokollet:

Justering skall kunna ske inom två veckor.

5. Dagordning:

Claes Ohlsson läste upp förslag till dagordning. Förslaget godkändes.

6. Verksamhetsberättelse:

Mats Udéhn redogjorde för det gångna årets vägverksamhet.
 • Sandring har bytts ut
 • 40 m3 grus har lagts på vägen, främst fram till Hjortåsvägen
 • Vägen har sladdats ett fyrtiotal gånger
I samband med vägarbetet har förfriskningar serverats.

7. Ekonomisk rapport:

I samband med att Mats redogjorde för verksamheten lämnades den ekonomiska rapporten.

8. Revisionsberättelse:

Revisorer har Yvonne Wallin och Ulla Kjellén varit. Revisionsberättelsen lästes upp.

9. Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets arbete.

10. Årsavgift:

Styrelsen föreslog att årsavgiften skall höjas till 200 kr. Åke Dagh redogjorde för principen om vägval. Per Salomonsson ifrågasatte om han skall betala full avgift. För sitt utnyttjande av Bäckalundsvägen betalar han 2%. Årsmötet beslutade om 200 kr i årsavgift. Per Salomonsson reserverade sig. Styrelsen fick i uppdrag att träffa avtal med obebyggda fastigheters ägare, där avtal saknas. Små obebyggda outnyttjade tomter har ej betalat årsavgift. Vilken grupp tillhör "Lilla Blåbärsås" och "Lilla Bäckalund"?

11. Inkomna ärenden:

Inga ärenden har kommit in till styrelsen.

12. Kommande vägarbeten:

Under det kommande året behöver följande utföras
 • Sladdning och vintersnöröjning
 • Saltning vid torka. Utförs främst av dem som bor intill vägen
 • Grusning med bättringsgrus 0-18
 • Spegel sätts upp vid Hjortåsvägen
 • Dikning
 • Vändplansmarket felplacerat. Styrelsen kontaktar Floda Vägförening.

13. Arvoden:

Årsmötet beslutade att styrelsearvodena skall vara 0 kr.

14. Styrelse:

Till styrelse för det kommande året valdes:
 • Erik Högberg 2 år
 • Erland Olsson 2 år
 • Lena Jernehov 2 år
I styrelsen finns även Claes Ohlsson (1 år) och Mats Udéhn (1 år).

15. Revisorer:

Yvonne Wallin och Ulla Kjellén kvarstår 1 år.

16. Suppleanter:

Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes Mikael Sparrenklev och Lennart Olsson. Till revisorssuppleanter för 1 år valdes Einar Norlander och Rune Broo.

17. Övriga frågor:

Floda vägförening har haft höga kostnader för att rätta till backen vid Alelund. Arne Tjäders present (Sandspridaren Arne med regulatoranordningen Lotta) överlämnades i bostaden eftersom Arne hunnit gå.

Vägarbete 18 Aug kl 10.oo. Några fixar kanterna tidigare.

18. Avslutning:

Claes Ohlsson avslutade mötet.

Vid protokollet:                      Gunilla Johansson

Justerat:                                  Marianne Udéhn och Lena Jernehov
             

HEM | GRÄVLINGAR | PROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016