Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1991

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Deltagare:

Yvonne Wallin, Ulla Kjellén, Kjell Kristiansson, Björn Kjellén, Ulla-Beth Högberg, Erik Högberg, Claes Olsson, Erland Olsson, Mats Udéhn,  Björn Ekström, Mikael Sparrenklev, Einar Norlander, Anki Sparrenklev, Annika Olsson, Erik "Bendel" Gustavsson, Eva Johansson på Hjortås, Marianne Udéhn, Rune Broo, Lena Jernehov och Arne Tjäder.

Datum och plats:

Församlingshemmet i Floda 8 Juni 1991.

Mötets öppnande:

Ordföranden Claes Olsson öppnade mötet.

Mötets behörighet:

Mötet befanns behörigen utlyst.

Val av mötesordförande:

Claes Olsson valdes enhälligt till mötesordförande.

Val av sekreterare för mötet:

Erik Högberg valdes till sekreterare för årsmötet.

Val av justeringsmän:

Till justeringsmän för mötet valdes Rune Broo och Erik "Bendel" Gustafsson.

Dagordning:

Den av mötesordföranden föreslagna dagordningen godkändes
Verksamhet under gångna året:
 • En utmärkt vägspegel har monterats i "Hjortåskrysset".
 • Samtliga sandringar har fått flis istället för grus
 • Grusning av vägen med 40 m3 prima väggrus.
 • Sedvanlig slyröjning samt 8 st sladdningar under säsongen.
 • Plogning ett fåtal gånger då snö synts på vägen.
 • Det stora arbete som Floda Vägförening utfört på Alelundsvägen prisades.

Ekonomi:

Kassören meddelade att 550 kr fanns kvar i kassan. Bland de tyngre utgifterna nämndes vägspegel (2000 kr), flis och grus (4500 kr), vägsladdning (1600 kr), snöröjning (1600 kr) samt en ospecificerad post "förfriskning till vägarbetare". Mindre utgifter vägsalt, ansvarsförsäkring och porto/kuvert.

Total Inkomst : 10800 kr                      Total Utgift : 10945 kr

Kassören meddelade att vägavgiften för Floda Vägförening påförs ordinarie räkning till Drängsereds Vägsamfällighet. Kassören betalar därefter Floda Vägförening i "klump". Avgiften är i år oförändrat  50 kr. Kassören påtalade oskicket med sent inbetalda vägavgifter. En hel del högt värderade medlemmar hade i maj månad underlåtit att betala in avgiften i tid. Vid tidpunkten för årsmötet var dock samtliga avgifter betalda. Kassören föreslog påminnelseavgift om 50 kr. Förslaget godkändes av stämman.

Revisionsberättelse:

Revisorerna Ulla Kjellén och Yvonne Wallin föreslog styrelsen ansvarsfrihet vilket stämman godkände.

Kommande års verksamhet:

 • Grusning och löpande underhåll. Diket vid Arne Tjäders bör åtgärdas. Sandring bör placeras vid Hjortåskrysset.
 • Årsavgiften föreslås oförändrat 200 kr. Räkningen skrivs ut på 250 kr vilket inkluderar avgift till Floda Vägförening. Halv årsavgift föreslås för obebyggda avstyckningar. Som exempel anfördes Per Salomonsson.
 • Ordföranden föreslog en höjning av styrelsearvodet med 12 %. Stämman biföll utan protest. Således utgår i år 0 kr i styrelsearvode.

Föreningens styrelse:

Ledamöterna Lena Jernehov och Erland Olsson har 1 år kvar på sina förordnande liksom sekreteraren Erik Högberg.
Ordföranden Claes Olsson liksom föreningens meste kassör  Mats Udéhn önskade högt och rent omval för ytterligare en period om 2 år.
Stämman biföll detta.
Till styrelsesuppleanter valdes Mikael Sparrenklev och Einar Norlander.
Till revisorer för kommande verksamhetsår valdes Ulla Kjellén och Yvonne Wallin.

Övriga frågor:

 • Kassören ifrågasatte om "förstagångarna" vid vägarbete skall ha "riktig öl". Arne Tjäder påpekade lämpligheten med "inkilningsöl" till de gamla vägarbetarkämparna. Stämman avslog båda förslagen.
 • "Lutande björken" vid Arne Tjäders skall tas ner. Föreningen utför arbetet och Arne på Hjortås tar hand om veden. Förslaget om lämplig 3-meterslängd på veden avslogs. Arne Tjäder tillhandahåller motorsåg vid ordinarie vägarbete (före förfriskning).
 • Vid risk för "oframkomlig väg" föreslås att anslag sätts upp på föreningens anslagstavlor. Stämman biföll förslaget.
 • Erik "Bendel" Gustafsson föreslog 3 förfriskningar per person vid vägarbete ( 3FF/p). Stämman ansåg inte förslaget ointressant men förslaget genomförs om kassan tillåter denna extravagans.
 • Arbetsdag beslutades till 10/8 1991 kl 10.oo vid Alelundskrysset.
 • Medtag sedvanlig utrustning. Som möjligen anförts står föreningen för förfriskningar efter väl utfört värv.
 • Avtackning av föreningens förre ordförande Arne Tjäder:
 • Arne Tjäder tilldelades saltspridaren "Arne" av skogens folk. Det påpekades speciellt att både mängd och hastighet var reglerbara med tillhörande reglerutrustning. Vid avtackningstillfället var det dock osäkert var reglaget befann sig ! Som  lämplig operatör för reglerutrustningen föreslogs Lise-Lotte Tjäder.

Justering av mötesprotokoll:

Justering av mötesprotokollet äger rum 10/8 1991 efter vägarbete och förfriskningar.
Mötets avslutning:        

Ordföranden Claes Olsson avslutade mötet och tackade alla deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:

Erik Högberg
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019