Header
Home Grävlingar logo kassorensmall.jpg Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL 1991


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977ÅRSMÖTE i Drängsereds Vägsamfällighet 1991

Deltagare:

Yvonne Wallin, Ulla Kjellén, Kjell Kristiansson, Björn Kjellén, Ulla-Beth Högberg, Erik Högberg, Claes Olsson, Erland Olsson, Mats Udéhn,  Björn Ekström, Mikael Sparrenklev, Einar Norlander, Anki Sparrenklev, Annika Olsson, Erik "Bendel" Gustavsson, Eva Johansson på Hjortås, Marianne Udéhn, Rune Broo, Lena Jernehov och Arne Tjäder.

Datum och plats:

Församlingshemmet i Floda 8 Juni 1991.

Mötets öppnande:

Ordföranden Claes Olsson öppnade mötet.

Mötets behörighet:

Mötet befanns behörigen utlyst.

Val av mötesordförande:

Claes Olsson valdes enhälligt till mötesordförande.

Val av sekreterare för mötet:

Erik Högberg valdes till sekreterare för årsmötet.

Val av justeringsmän:

Till justeringsmän för mötet valdes Rune Broo och Erik "Bendel" Gustafsson.

Dagordning:

Den av mötesordföranden föreslagna dagordningen godkändes
Verksamhet under gångna året:
 • En utmärkt vägspegel har monterats i "Hjortåskrysset".
 • Samtliga sandringar har fått flis istället för grus
 • Grusning av vägen med 40 m3 prima väggrus.
 • Sedvanlig slyröjning samt 8 st sladdningar under säsongen.
 • Plogning ett fåtal gånger då snö synts på vägen.
 • Det stora arbete som Floda Vägförening utfört på Alelundsvägen prisades.

Ekonomi:

Kassören meddelade att 550 kr fanns kvar i kassan. Bland de tyngre utgifterna nämndes vägspegel (2000 kr), flis och grus (4500 kr), vägsladdning (1600 kr), snöröjning (1600 kr) samt en ospecificerad post "förfriskning till vägarbetare". Mindre utgifter vägsalt, ansvarsförsäkring och porto/kuvert.

Total Inkomst : 10800 kr                      Total Utgift : 10945 kr

Kassören meddelade att vägavgiften för Floda Vägförening påförs ordinarie räkning till Drängsereds Vägsamfällighet. Kassören betalar därefter Floda Vägförening i "klump". Avgiften är i år oförändrat  50 kr. Kassören påtalade oskicket med sent inbetalda vägavgifter. En hel del högt värderade medlemmar hade i maj månad underlåtit att betala in avgiften i tid. Vid tidpunkten för årsmötet var dock samtliga avgifter betalda. Kassören föreslog påminnelseavgift om 50 kr. Förslaget godkändes av stämman.

Revisionsberättelse:

Revisorerna Ulla Kjellén och Yvonne Wallin föreslog styrelsen ansvarsfrihet vilket stämman godkände.

Kommande års verksamhet:

 • Grusning och löpande underhåll. Diket vid Arne Tjäders bör åtgärdas. Sandring bör placeras vid Hjortåskrysset.
 • Årsavgiften föreslås oförändrat 200 kr. Räkningen skrivs ut på 250 kr vilket inkluderar avgift till Floda Vägförening. Halv årsavgift föreslås för obebyggda avstyckningar. Som exempel anfördes Per Salomonsson.
 • Ordföranden föreslog en höjning av styrelsearvodet med 12 %. Stämman biföll utan protest. Således utgår i år 0 kr i styrelsearvode.

Föreningens styrelse:

Ledamöterna Lena Jernehov och Erland Olsson har 1 år kvar på sina förordnande liksom sekreteraren Erik Högberg.
Ordföranden Claes Olsson liksom föreningens meste kassör  Mats Udéhn önskade högt och rent omval för ytterligare en period om 2 år.
Stämman biföll detta.
Till styrelsesuppleanter valdes Mikael Sparrenklev och Einar Norlander.
Till revisorer för kommande verksamhetsår valdes Ulla Kjellén och Yvonne Wallin.

Övriga frågor:

 • Kassören ifrågasatte om "förstagångarna" vid vägarbete skall ha "riktig öl". Arne Tjäder påpekade lämpligheten med "inkilningsöl" till de gamla vägarbetarkämparna. Stämman avslog båda förslagen.
 • "Lutande björken" vid Arne Tjäders skall tas ner. Föreningen utför arbetet och Arne på Hjortås tar hand om veden. Förslaget om lämplig 3-meterslängd på veden avslogs. Arne Tjäder tillhandahåller motorsåg vid ordinarie vägarbete (före förfriskning).
 • Vid risk för "oframkomlig väg" föreslås att anslag sätts upp på föreningens anslagstavlor. Stämman biföll förslaget.
 • Erik "Bendel" Gustafsson föreslog 3 förfriskningar per person vid vägarbete ( 3FF/p). Stämman ansåg inte förslaget ointressant men förslaget genomförs om kassan tillåter denna extravagans.
 • Arbetsdag beslutades till 10/8 1991 kl 10.oo vid Alelundskrysset.
 • Medtag sedvanlig utrustning. Som möjligen anförts står föreningen för förfriskningar efter väl utfört värv.
 • Avtackning av föreningens förre ordförande Arne Tjäder:
 • Arne Tjäder tilldelades saltspridaren "Arne" av skogens folk. Det påpekades speciellt att både mängd och hastighet var reglerbara med tillhörande reglerutrustning. Vid avtackningstillfället var det dock osäkert var reglaget befann sig ! Som  lämplig operatör för reglerutrustningen föreslogs Lise-Lotte Tjäder.

Justering av mötesprotokoll:

Justering av mötesprotokollet äger rum 10/8 1991 efter vägarbete och förfriskningar.
Mötets avslutning:        

Ordföranden Claes Olsson avslutade mötet och tackade alla deltagare för visat intresse.

Vid protokollet: Erik Högberg

Protokoll fört vid styrelsemöte 14/5 1991 å Hjortås.

Närvarande:  

Claes Ohlsson, Erland Olsson, Mats Udéhn, Lena Jernehov och Erik Högberg

§1 Mötets öppnande: 

Claes Olsson öppnade mötet. 

§2 Konstituering: 

Styrelsen konstituerade sig på följande sätt :
 • Claes Olsson (ordförande)
 • Erland Olsson (vägmästare)
 • Mats Udéhn (kassör)
 • Lena Jernehov (ledamot)
 • Erik Högberg (sekreterare)

§3 Vägavgifter: 

Föreslås att kända markägare med obebyggda tomter betalar halv årsavgift. Kassören meddelade att ett antal årsavgifter ännu inte var  betalda. Vid kommande debiteringar kommer förseningsavgift om  50 kr att utgå för varje påminnelse.

§4 Öijareds Timmer:

Gavs i uppdrag åt Erik Högberg att utreda vad som skall ske med   Öijareds timmer. Gunilla Johansson har mer information. 

§5 Vägarbete:

Vid kommande vägarbete föreslås att "björk och dike" vid Arne     Tjäders åtgärdas. Arne Johansson (Hjortås) tar hand om veden och   föreningen bistår med handräckning.

§6 Årsmöte:

Nästa årsmöte hålls i Floda Församlingshem 

Lördag 8/6 1991 kl 16.oo. Mats Udéhn lånar nyckel och vidtalar Blåbärsås Vägförening.

§7 Omval av styrelse:

Ordföranden Claes Olsson ställer upp för omval som ordförande. Kassören meddelade att han gör sammalunda. Övriga styrelsen har ett år kvar på sina förordnanden. 
 • Som revisorer föreslås Yvonne Wallin och Ulla Kjellén. Som suppleanter för dessa föreslås Mikael Sparrenklev och Einar Norlander. 
 • Lämpliga kandidater som styrelsesuppleanter diskuteras vid årsmötet.

§8 Årsavgift:

Årsavgiften föreslås oförändrad, dvs 200 kr. Detta efter en summarisk redovisning av kassören som dessutom uttalade besvärjelser över gångna vinterväderlek.

§9 Arbetsdag:

Arbetsdag blir Lördag 10/8 kl 10.oo med samling vid                Alelundskrysset. Sedvanliga redskap och utrustningar anbefalles.

§10 Uppskattning:

Föreslogs att ordföranden på något vis visar Vägföreningens stora      uppskattning för det fina arbete som gjorts av Floda Vägförening på  Alelundsvägen.

§11 Avslutning:

Ordföranden avslutade mötet. 
Vid protokollet: Erik Högberg

             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016