Header
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL 1992


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977ÅRSMÖTE i Drängsereds Vägsamfällighet 1992

Deltagare:

Ett tjugotal personer från samfällighetens fastigheter deltog i mötet. (Tagen av stundens allvar förbisåg sekreteraren att låta närvarolista cirkulera.)

Datum och plats:

Församlingshemmet i Floda 13 Juni 1992.

§ 1 Mötes öppnande:

Ordföranden Claes Ohlsson öppnade mötet.

§ 2 Mötets behörighet:

Mötet befanns behörigen utlyst.

§ 3 Ordförande:

Claes Ohlsson valdes till mötesordförande.

§ 4 Sekreterare:

Kjell Kristiansson valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 5 Justering:

Att justera protokollet valdes Yvonne Wallin och Anita Sandelin.

§  6 Verksamheter under gångna året:

Årets händelse i skogen utgjorde attentatet mot vår trafikspegel, vilket iscensattes av yngre (kända?) förmågor i branschen. Samfällighetens egen verksamhet karaktäriseras, förutom återställande av spegeln, av återhållsamhet. Löpande underhållsarbete har utförts i form av slyröjning vid arbetsdagen den 10 augusti förra året, sladdning samt någon enstaka snöplogning. Behov av eventuell förstärkning av vägen vid Tjäders står under bevakning.

§ 7 Ekonomi:

Kassören meddelade att 4 500 kronor återstår i kassan. Större utgiftsposter under året utgjorde sladdning, snöplogning och trafikspegel. De mindre utgiftsposterna avsåg förfriskningar till vägarbetare, vägsalt, ansvarsförsäkring och porto/kuvert. Årets överskott kommer att gå åt till den fördyring, som uppstår då köp av grus från Böledal som vi tidigare gjort, ej längre står till buds. Liksom under det gångna året kommer fastigheternas avgift till Floda Vägförening att inbetalas av Drängsereds Vägsamfällighet "i klump". Vägförening har höjt avgiften till 90 kronor per fastighet (50 kr förra året).

§ 8 Revision:

Revisorn Yvonne Wallin läste upp revisionsberättelsen, i vilken föreslogs full ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet biföll förslaget.

§ 9 Årets verksamhet:

Styrelsen föreslog löpande underhållsarbeten; sladdning, plogning samt stödgrusning, allt efter behov, råd och lägenhet. Den hittillsvarande torrperioden har aktualiserat saltning av vägen kanske på fler ställen än som tidigare årsmöten beslutat om (i närheten av bostadsfastighet ombesörjer ägaren saltning med material, som tillhandahålles av samfälligheten). Erland Olsson hade sålt sin saltspridare medan den ännu hängde ihop. Mötet uppdrog åt styrelsen att undersöka möjligheterna att vid uppenbart behov och till rimlig kostnad "hänga på" Floda Vägförenings saltning till Alelund. Handgrävning i vissa diken föreslogs ske under arbetsdagen. Sprängning i diket på Brännekullevägen för att motverka svallis under kraftledningen togs upp av mötet. Styrelsen skulle undersöka.

§ 10 Årsavgift:

Årsavgiften föreslås höjd till totalt 400 kr. I beloppet ingår avgift till Floda Vägförening med 90 kr. Halv årsavgift till samfälligheten bibehålls för obebyggda avstyckningar.

§ 11 Arvoden:

Ordföranden föreslog en 10-procentig ökning av arvodet till styrelsen. Mötet biföll förslaget. Arvodet utgör därmed O kr.

§ 12 Styrelse:

Föreningens styrelse har utgjorts av: Claes Ohlsson, Mats Udéhn, Erland Olsson, Erik Högberg samt värderade ledamoten Lena Jernehov. Suppleanter Mikael Sparrenklev och Einar Nordlander. Claes Ohlsson och Mats Udéhn har ett år kvar av uppdraget. Ledamöterna Lena Jernehov, Erik Högberg och Erland Ohlsson, vars förordnande går ut, omvaldes för två år.

§ 13 Revisorer:

Till revisorer omvaldes Yvonne Wallin för två år och Ulla Kjellén för ett år enligt ordförandens förslag.

§ 14 Övriga frågor:

Allan Lennerbert ville ha klarlagt vilken sida av vägen som är vänster (V) respektive höger (H). Ordföranden redde ut begreppet såtillvida att vänster och höger sida räknas från Alelund.

Per Salomonsson meddelade hur andelstalsberäkningen gjorts för hans obebyggda avstyckning. Han påpekade vidare att möjligen en obebyggd avstyckning vid "Anderssons" på Blåbärsås inte tagits upp som medlemsfastighet. Mats lovade undersöka.

Fråga om senare klockslag för nästa årsmöte togs upp och avvisades.

§ 15 Arbetsdag:

Lördagen den 15 augusti med samling vid Alelund klockan 10.00, med lämplig utrustning (se dikesgrävning ovan). Förfriskningar kommer på sedvanligt sätt att erbjudas deltagarna.

§ 16 Justering:

Justering av årsmötesprotokollet skall ske inom 14 dagar.

§ 17 Avslutning:

Ordföranden Claes Ohlsson tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

 Vid protokollet:                  Kjell Kristiansson

             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016