Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1993

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Tid och plats:

Församlingshemmet i Floda 6 Juni 1993.

Närvarande:

Mats & Marianne Udéhn, Mikael Sparrenklev, Ann-Christine Jarl, Erland & Annika Olsson, Einar Norlander, Yvonne Wallin, Gunilla Johansson, Björn & Ulla Kjellén, Erik & Ulla-Beth Högberg samt Kjell Kristiansson.

1. Mötets öppnande:

Mats Udéhn öppnade mötet i vördade ordförandens frånvaro och hälsade alla välkomna.

2. Mötets behörighet:

Mötet fann kallelsen laga ordning.

3. Val av mötesordförande:

Mats Udéhn föreslog sig själv som mötesordförande och valdes som sådan för mötet.

4. Val av mötessekreterare:

Erik Högberg valdes son mötessekreterare enär denne förevisade en fungerande penna.

5. Val av två justeringsmän/justeringskvinnor för mötesprotokollet:

Till justeringskvinnor valdes Annika Olsson (egen begäran) och Yvonne Wallin.

6. Fastställande av Dagordning för mötet:

Dagordningen för mötet godkändes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

  • Mats Udéhn redogjorde initierat och tydligt för verksamheten under gångna året.
  • Det traditionella vägarbetet avhölls i augusti månad.
  • Sprängningsarbete har utförts av Herr vägordföranden.
  • 15 lass bra krossgrus har fördelats på vägen.
  • Flisfyllning i ringarna har utförts
  • Sladdning 11 ggr av Herr Olsson från Hjortebo.
  • Snöröjning utförd de få timmar det var snö på vägen.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Kassören redogjorde för årets utgifter. Speciellt noteras 15 lass grus av prima kvalitet (570 kr material och 175 kr per transport}, sladdning inkl. sandning 2100 kr och snöröjning 1600 kr. Totalt utgifter om 20856 kr. Qm överskott från fjolåret beaktas samt hänsyn tas till utgifter för sladdning och kaffetilltugg (årsmötet) blir överskottet ca 50 kr. Vägspegeln är åter kvaddad och denna utgift belöper sig till ca 1500 kr.

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Yvonne Wallin redogjorde ordentligt för revisorernas arbete och föreslår styrelsen ansvarsfrihet.

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Erland Olsson, Lena Jernehov och Erik Högberg sitter kvar i ytterligare ett år på sina poster i styrelsen.
I sin frånvaro omvaldes samfällighetens vördade ordförande Claes Ohlsson (Hjortås) på ytterligare 2 år.
Kassören Mats Udéhn vädjade om fortsatt förtroende i ytterligare 2 år vilket stämman beviljade.
Suppleanterna Einar Norlander och Mikael Sparrenklev valdes för ytterligare en period om 2 år.
Yvonne Wallin har ett år kvar av sitt förordnande. Ulla Kjellén omvaldes för ytterligare en period om 2 år.

12. Årsavgift:

Årsavgiften föreslås oförändrad 400 kr.
Till skillnad från andra vägföreningar i kommunen föreslås oförändrat arvode till styrelsemedlemmarna (o kr)

13. Årets arbetsdag:

Den traditionella arbetsdagen avhålles i år 14/8 med samling i Alelundskrysset kl 10.oo.

14. Övriga frågor:

Inhyrd saltningstjänst för att minska vägdammet under sommarmånaderna diskuterades. Mats Udéhn kunde berätta on kostnaderna vilka befanns "väl saltade" för ändamålet. Beslutades att "lågbudgetsaltning i egen regi med höjd frekvens" skall ske. Då. salt är dyrt sökes salta kontakter.

15. Kommande års aktiviteter:

Udéhn redogjorde för kommande aktiviteter. Beroende på utfallet av diverse affärstransaktioner kan det bli sådana problem med snöröjningen i vinter att extern snöröjare kan komma att inkopplas. Detta kommer att innebära en fördyring. På sikt kommer Mats att fortsätta med sitt förtjänstfulla arbete "bara lämpligt objekt hittas", Det var mötets mening att ny spegel skall inköpas men att spegeln skall förses med nätt för skydd not mindre stenar.

16. Justering av mötesprotokoll:

Då inget extraordinärt inträffat under stämman bedömdes protokollet möjligt att justera 20/6 1993. 

17. Mötets avslutning:

Mötesordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för sitt deltagande.

18. Vid protokollet:

Floda 6/6 1993 Erik Högberg

Justeras:

Annika Olsson (egen begäran) och Yvonne Wallin
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019