Header
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL 1994


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977Årsmötesprotokoll Drängsereds Vägsamfällighet 1994

Tid och plats:

Protokoll från Årsmöte i Församlingshemmet Floda 18 Juni 1994

Närvarande:

Claes Ohlsson, Mats o Marianne Udéhn, Lena Jernehov, Erland o Annika Olsson, Mikael Sparrenklev, Ann-Christine Jarl, Einar Norlander, Erik Gustavsson, Allan Lennerbert, Per Salomonsson, Kjell Kristiansson, Gunilla Johansson, Björn o Ulla Kjellén, Yvonne Wallin, Rune Bro, Sören o Katrine Simonsson, Ingela Karm, Linda Ekström, Astrid Finnberg och Erik Högberg.

1. Mötets öppnande:

Ordförande Claes Ohlsson Hjortås öppnande mötet.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansågs av stämman vara behörigt och utlyst på betryggande sätt.

3. Val av mötesordförande:

Claes Ohlsson valdes till ordförande för mötet.

4. Val av mötessekreterare:

Erik Högberg valdes till sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän/justeringskvinnor för mötesprotokollet:

Yvonne Wallin och Erland Olsson valdes att justera mötesprotokollet.

6. Fastställande av Dagordning för mötet:

Ordföranden delade ut dagordning för mötet som enhälligt och med bravur accepterades.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

 • Ordföranden rapporterade från den framgångsrika förhandlingen med Wiebo-Lars (Grävlingen) om saltning av vägarna inom Samfälligheten. Wiebo-Lars gör detta i  samband med saltning inom Floda Vägförening.
 • Snöskottning (av expertis) har anlitats 26.5 ggr vilket är högsta notering för Samfälligheten i modern tid. Sladdning har anlitats 10 ggr vilket likaledes är rekord åt motsatt håll.
 • Arbetsdag genomförd i augusti 1993. Speciellt gläds styrelsen för den stora ungdomliga tillströmningen till vägarbetet.
 • Grusning och flis har fyllts och lagts ut på utmärkt sätt.
 • Vägspegeln har ånyo reparerats och monterats.
 • Två lass isgrus inköps och härbärgeras av Vägmästare Olsson. Olsson försäkrade härvid att grustjuvar inte är något problem även i detta riskområde. Olsson ordnar presenning, eventuellt i samarbete med ordförande emeritus Tjäder.
Vägen anses vara i sådant skick att behovet av väggrusning under kommande år är litet.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Kassören redogjorde för ett dystert läge efter en besvärlig vinter. Läget efter vintern är ett underskott om 5500 kr. Styrelsen har valt att ej utdebitera extra höjning utan underskottet täcks av årets föreslagna höjning av vägavgiften. Vägskrapen Erland Olsson har ännu ej erhållit betalning för utförda arbeten.
Mats Udéhn fick stort beröm för sitt sätt att sköta plogning under vinterhalvåret.

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Undertecknade, av årsmötet valda revisorer, har granskat Samfällighetens räkenskaper och därvid funnit att kassaboken är väl förd och med vederbörliga allegat verifierad. Revisorerna föreslår därför att styrelsen beviljas full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet.

11. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Personval till Drängsereds Vägsamfällighets styrelse:
Kvarstår ytterligare ett år:
 • Herr ordförande Olsson
 • Kassören Udéhn
 • Suppleanten Einar Norlander
 • Suppleanten Mikael Sparrenklev
 • Revisor Ulla Kjellén
Förslag till Drängsereds Vägsamfällighets styrelse, val på 2 år :
 • Sekreterare : Sittande Erik Högberg
 • Vägmästare : Sittande Erland Olsson
 • Adj. styrelsemedlem : Fru Jernehov
 • Yvonne Wallin valdes som revisor
Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.

12. Årsavgift:

Årsavgiften föreslås till 500 kr inkl. Floda Vägförening. Detta p.g.a. den kraftiga höjningen om 25 % hos Floda Vägförening. Drängsereds mer återhållsamma höjning stannar vid knappt
20 %. Av totalen 500 kr utgör mer än 100 kr avgiften för Floda Vägförening.
Mötet ansåg att styrelsen gjort ett utmärkt arbete och accepterade en höjning om 25% på  dagens styrelsearvode.

Styrelsens förslag godkändes av mötet.

13. Årets arbetsdag:

Styrelsen föreslår Arbetsdag Lördagen 13/8 kl 10.oo.
Samling i Alelund. Medtag speciellt verktyg för dikesrensning. Skyfflar och spett medtages för att leta vägtrummor efter vägens sträckning.

14. Övriga frågor:

 • Kjell Kristiansson frågade om styrelsens policy angående vinterväghållningens standard. Kjell poängterade att han varit mycket nöjd med den standard styrelsen hållit på vinterväghållningen men att synpunkter funnits hos några medlemmar om högre standard.
 • Ordförande Ohlsson sade att Samfälligheten ej kan hålla sommarvägsstandard under vinterhalvåret. Kostnaden för detta skulle innebära åtminstone en tredubbling av årsavgiften.
 • Ordföranden upplyste om flisningens svåra konst och den stora möjlighet samtliga medlemmar åtnjuter att självmant och utan uppmaning fylla väghålor och bulor i vägbanan.
 • Blåbärsås Vägförening bad att få ”följa med”  Erland Olssons grusnings&flisningsexpeditioner  under kommande vinter. Placeringen av flislagret hos Erland innebär dock en extra transport när Blåbärsås skall grusas. Stämman dryftade det uppkomna läget (Arne Tjäder ej närvarande på mötet) att förlägga flislagret till Arnes garageinfart. Inget beslut fattades dock i frågan. Flislagret blir kvar hos Erland Olsson.
 • Kassören erbjöd sig att samordna inköp av sandringar med Blåbärsås Vägförening.
 • Ordföranden uppmanade medlemmarna att förse sandringarna med ”plastskopor”, t.ex 4 liters plastdunkar från Spolarvätska (Tillse att lyfthandtag är var !). Lägg på locken på ringarna efter användandet ! Gruset fryser fast och är oanvändbart när det som bäst behövs.
 • I Blåbärsåsbacken bör en del lock bytas ut eller lagas. Kassören undersöker möjligheten att införskaffa  vandalsäkert material till sandringarna.

15. Kommande års aktiviteter:


16. Justering av mötesprotokoll:

En ny ordning infördes och stämman beslöt att justering av mötesprotokollet sker direkt efter mötets avslutande. 

17. Mötets avslutning:

Claes Ohlsson avslutade mötet och konstaterade att vägen är i ett utmärkt skick. Claes tackade även medlemmarna som kommit till stämman. 

Vid protokollet:

Floda 18/6 1994 Erik Högberg

Justeras:

Yvonne Wallin och Erland Olsson valdes att justera mötesprotokollet.
             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016