Header
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977Årsmötesprotokoll Drängsereds Vägsamfällighet 1995

Tid och plats:

Församlingshemmet i Floda 10 Juni 1995.

Närvarande:

Claes Ohlsson, Mats o Marianne Udéhn, Mikael Sparrenklev, Ann-Christine Jarl, Einar Norlander, Erik Gustavsson, Allan Lennerbert, Kjell Kristiansson, Gunilla Johansson, Yvonne Wallin, Sören o Katrine Simonsson, Annika Olsson, Bertil Röst, Pernilla Samuelsson, Per-Åke Persson, Astrid Finnberg, Ulla-Beth Högberg och Erik Högberg. Som trainee deltog Markus Udéhn från Kråkebacken.

1. Mötets öppnande:

Ordförande Klas Olson Hjortås öppnande mötet.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansågs av stämman vara behörigt och utlyst på betryggande sätt.

3. Val av mötesordförande:

Claes Ohlsson valdes till ordförande för mötet.

4. Val av mötessekreterare:

Erik Högberg valdes till sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän/justeringskvinnor för mötesprotokollet:

Yvonne Wallin och Annika Olsson valdes att justera mötesprotokollet.

6. Fastställande av Dagordning för mötet:

Ordföranden gick igenom dagordningen för mötet som enhälligt och med bravur accepterades.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Följande åtgärder har genomförts under innevarande säsong :
 • Vägarbete genomfördes i augusti 1994 med ohälsosamt många deltagare
 • Flisförråd har installerats under året
 • Sandringarna i föreningens lokala depoter har fyllts upp
 • Förbättringshögar har lagts upp, ibland farligt nära riskområden
 • P.g.a. samfällighetens usla ekonomi har ingen grusning av vägen genomförts under innevarande år
 • Snöröjning har utförts 9 ggr under vintersäsongen 1994-95
 • Maskinsandning har utförts i tillräcklig omfattning
 • Vägspegeln av stål är fortfarande intakt ! Minering av området är ej för handen !
 • Studiebesök till Danmark har genomförts.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Föreningen har under året haft 45 fullbetalande medlemmar (500 SEK) och 3 st delbetalande medlemmar (300 SEK). Fjolårets underskott om 5400 SEK har vid årets slut vänts till ett överskott om 700 SEK. Utgifterna under året belöper sig till 24168 kr.
Önskemål om redovisning av föreningens utgifter önskades av Per-Åke Persson. Styrelsen skall fortsättningsvis distribuera sammanställning under kommande årsmöten.

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Undertecknade, av årsmötet valda revisorer, har granskat Samfällighetens räkenskaper och därvid funnit att kassaboken är väl förd och med vederbörliga allegat verifierad. Revisorerna föreslår därför att styrelsen beviljas full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet.

11. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

 • Vägmästare Erland Olsson har ett år kvar av sitt förordnande.
 • Sekreterare Högberg går ej att avskeda förrän tidigast 1996.
 • Fru Jernehov, vars roll i styrelsen är något oklar, har ett år kvar av sitt förordnande.
Följande styrelseposter föreslogs av styrelsen och godkändes av stämman:
 • Ordförande ClaeHeaders Olson Hjortås accepterade välvilligt ytterligare en period om 2 år
 • Herr Kassör Udéhns enträgna vädjan om återval accepterades av stämman.
 • De utmärkta suppleanterna Sparrenklev och Norlander tvingades till återval.
 • Fru Wallin kvarstår ytterligare ett år som revisor. Revisor Ulla Kjellén valdes åter för en period om 2 år.
Styrelsens förslag blev stämmans beslut.

12. Årsavgift:

Styrelsen föreslår en oförändrad avgift om 500 SEK per hushåll inklusive avgiften till Floda Vägförening. Detta trots att Floda Vägförening höjt avgiften med 10 SEK per hushåll ! Styrelsens förslag godkändes av stämman.

13. Årets arbetsdag:

Årets Arbetsdag genomförs 12/8 kl 10.oo med samling i Alelundskrysset. Dagorder kommer att utdelas på plats av ordförande Claes Ohlson Hjortås. En donation från danska Wrappens Vaegforettning kommer att utdelas under vägarbetet ! Tyngre redskap premieras vid arbetet.

14. Övriga frågor:

Styrelsearvodet ökas inför kommande år med 10 %.
 • Allan Lennerbert gav råd angående asfaltkvaliteten vid en kommande asfaltering av Blåbärsåsbacken. Ordföranden tackade för de goda råden. Stämman ansåg att förslaget att asfaltera Blåbärsåsbacken ”läggs på is” tillsvidare. Lennerbert uttryckte det som att planerna för asfaltering ”hade grusats”.
 • Kalkyl för alternativet oljegrus i egen regi utreds till nästa årsmöte.
 • Diskussion fördes om hur antalet obehöriga trafikanter skall minskas i Blåbärsåsbacken. Två bra förslag nämndes, Wrappens danska Sillolja respektive Björn Enenges (Trulsarns) katt.
 • Allan Lennerbert föreslog att vägbulorna i Drängsered bör grävas ur efter VOLVO-mall.
 • Ordföranden rekommenderade medlemmarna att medtaga en skyffel och 2 öl och på frivillighetens väg (i enskild regi) hålla vägbulorna i schack ! En mycket framstående vägfyllares insatser på Floda Vägförening prisades av ordföranden i lyriska tonlägen.
 • Sparrenklev oroade sig för ”Hål i Hövets” stora uppbyggnad av fylle vid Alelund.

15. Kommande års aktiviteter:

Styrelsens givande besök till Danmark antyder att kassörens funderingar om asfaltering av vissa vägsträckor inom Samfälligheten kan vara en god ekonomisk investering sett under en längre tidsperiod. Finansieringen kan ske antingen genom lån (per varje fastighet) alternativt med statligt vägunderstöd. Ett fullgott och billigare alternativ kan oljegrus vara.
Efter diskussion beslutades följande åtgärder för kommande verksamhetsår
 • Lättgrusning av Blåbärsåsvägen
 • Tak byggs över Samfällighetens flisförråd
 • Dikesgrävning skall ske på utvalda vägsträckor under kommande vägarbete

16. Justering av mötesprotokoll:

Stämman beslöt att justering av mötesprotokollet sker direkt efter mötets avslutande.  

17. Mötets avslutning:

Claes Ohlsson Hjortås avslutade mötet och konstaterade att vägen är i ett utmärkt skick. Klas tackade även medlemmarna som närvarade under stämman. Vägverkets representant framförde ett djupt och innerligt tack till styrelsen. 

Vid protokollet:
Floda 10/6 1995 Erik Högberg 

Justeras:

Yvonne Wallin     Annika Olsson.


Protokoll fört vid styrelsemöte 14/5 1991 å Hjortås.
Närvarande:
Claes Ohlsson, Erland Olsson, Mats Udéhn, Lena Jernehov och Erik Högberg
§1 Mötets öppnande:
Claes Olsson öppnade mötet.
§2 Konstituering:
Styrelsen konstituerade sig på följande sätt: Claes Olsson (ordförande) Erland Olsson (vägmästare) Mats Udéhn (kassör) Lena Jernehov (ledamot) Erik Högberg (sekreterare)
§3 Vägavgifter:
Föreslås att kända markägare med obebyggda tomter betalar halv årsavgift. Kassören meddelade att ett antal årsavgifter ännu inte var betalda. Vid kommande debiteringar kommer förseningsavgift om 50 kr att utgå för varje påminnelse.
§4 Öijareds Timmer:
Gavs i uppdrag åt Erik Högberg att utreda vad som skall ske med Öijareds timmer. Gunilla Johansson har mer information.
§5 Vägarbete:
Vid kommande vägarbete föreslås att "björk och dike" vid Arne Tjäders åtgärdas. Arne Johansson (Hjortås) tar hand om veden och föreningen bistår med handräckning.
§6 Årsmöte:
Nästa årsmöte hålls i Floda Församlingshem Lördag 8/6 1991 kl 16.oo. Mats Udéhn lånar nyckel och vidtalar Blåbärsås Vägförening.
§7 Omval av styrelse:
Ordföranden Claes Olsson ställer upp för omval som ordförande. Kassören meddelade att han gör sammalunda. Övriga styrelsen har ett år kvar på sina förordnanden. Som revisorer föreslås Yvonne Wallin och Ulla Kjellén. Som suppleanter för dessa föreslås Mikael Sparrenklev och Einar Norlander. Lämpliga kandidater som styrelsesuppleanter diskuteras vid årsmötet.
§8 Årsavgift:
Årsavgiften föreslås oförändrad, dvs 200 kr. Detta efter en summarisk redovisning av kassören som dessutom uttalade besvärjelser över gångna vinterväderlek.
§9 Arbetsdag:
Arbetsdag blir Lördag 10/8 kl 10.oo med samling vid Alelundskrysset. Sedvanliga redskap och utrustningar anbefalles.
§10 Uppskattning:
Föreslogs att ordföranden på något vis visar Vägföreningens stora uppskattning för det fina arbete som gjorts av Floda Vägförening på Alelundsvägen.
§11 Avslutning:
Ordföranden avslutade mötet.
Vid protokollet: Erik Högberg


             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016