Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1996

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Årsmöte 1996

Deltagare:

Ulla-Beth Högberg, Kjell Kristiansson, Yvonne Wallin, Mats Udéhn (kassör numera kallad Kassölen),  Björn Kjellén, Erik ”Bendel” Gustavsson, Markus Udéhn, Christoffer Högberg, Marianne Udéhn, Pernilla Samuelsson (Gurans svägerska), Astrid Finnberg, Einar Norlander, Claes Ohlsson (Hjortaas), Vägmästare Olsson och hans saktfärdiga hustru Annika Olsson.

Datum och plats:

Församlingshemmet i Floda 8 Juni 1996.

1. Mötets öppnande:

Ordförande Ohlsson öppnade stämman till allas fulla belåtenhet.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst.

3. Val av mötesordförande:

Ordförande Ohlsson valdes av den sittande stämman till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Sekreterare Högberg valdes till att nedteckna vad som sig förhaver på mötet.

5. Val av Justeringsmän/kvinnor för mötesprotokollet:

Markus Udéhn och Annika Olsson valdes till justeringsman resp. justeringskvinna för mötet.

6. Dagordning för mötet:

Föreslagen dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Kassören Udéhn redogjorde för gångna årets aktiviteter :
 • Stort vägarbete genomfört i augusti ”s.k. 100-pilsnerarbete”
 • 90 ton ekonomigrusning
 • Byggnation av Föreningens flisförråd å Hjortebos ägor
 • Fyllning av sandlådor med prima flis
 • Nio rekorderliga sladdningar genomförda av Erland Olsson
 • Åtta rejäla isgrusningar. Tyvärr fanns vid dessa tillfällen ej Wrappens isgrus att tillgå.

8. Kassörens ekonomiska rapport för föregående år:

Ordförande Ohlsson tvingade Udéhn att närvara då den ekonomiska genomgången skulle göras. Inkomsterna i föreningen har under verksamhetsåret belöpt sig till 25800 kr och utgifterna till 25760 kr. Till detta i och för sig fina resultat om +40 kr meddelade Udéhn att styrelseresan inte är finansierad. Förslaget är att styrelseresan finansieras genom reduktion av grusningen kommande säsong med 1 lass grus.

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Undertecknad av årsmötet valda revisorer har granskat räkenskaperna förda av kassör Udéhn. Dessa är i vederbörlig ordning till full belåtenhet utförda.

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades tacksam och full ansvarsfrihet av mötet.

11. Kommande års verksamhet:

Följande arbetsposter föreslås till kommande vägarbete:
 • Förbättring/ombyggnad av flisförrådet efter de mycket lyckade försöken med Olssons egenkonstruerade isgrusmaskin.
 • Större dikningsoperation. Två möjligheter står till buds; Beslut om den högre årsavgiften medger att maskin kan anlitas. Alternativet är en förstärkt ”flytande brödranson” till deltagarna och intensivt manuellt arbete.
 • Tillgången till Carlbergs utmärkta grus är begränsad och därför bör en intensifierad grusning ske med detta material. Alternativet sedan Böledals grusgrops förtvining är annars det usla och mycket dyra Gråbogruset från Samsand. Styrelsens bedömning är att en bra grusbädd med Carlbergs beläggning gör vägen gott i många kommande år.

12. Årsavgift för kommande år:

Då föreningen står i skuld p.g.a. den  hårda vintern föreslås två alternativ till finansiering.

Alternativen är som följer:

Alternativ 1 :
En höjning av årsavgiften för samtliga medlemmar till 1000 kr. För att upprätthålla de goda förbindelserna med Carlbergs föreslås att föreningen införskaffar två kontokort avsedda för ordförande och kassör. Kontokorten skall stå att fritt disponeras och p.g.a. det stora förtroendet dessa herrar åtnjuter föreslår styrelsen begränsad insyn i hanteringen. Fri disposition är en förutsättning för lyckade affärsuppgörelser med Carlbergs.

Alternativ 2.
Höjning av årsavgiften till 700 kr för bebyggda tomter och 500 kr för obebyggda tomter. Detta förslag framgår av tabell nedan.

Stämman godkände och beviljade omedelbart 2 kontokort till ordförande och kassör. Olägenheten med att korten ej är giltiga i Tanzania kompenserades väl genom att till korten är knutet ett på 10 år löpande kreditavtal. Ordföranden var fullständigt överväldigad och tackade för förtroendet.

Årsavgiften fastställdes till 700 kr för bebyggda tomter och stora markägare samt 500 kr för obebyggda tomter. I denna summa inkluderas avgiften till Floda Vägförening.

Ordföranden undervisade om olika gruskvaliteter där framförallt Wrappens grus lovordades. Som en god ersättning tjänstgör Carlbergs grus i Stenkullen. Om Gråbogrus vädjade ordföranden att dessa svordomar ej skall ljuda i kyrkans lokaler. Dessa usla tillmälen användes ej heller under stämman.

Intäkter:
45 fullbetalande medlemmar a 700 kr   
Grand total 30400 kr

Utgifter:
 • 1500 kr Förbrukningsmateriel Vägarbete
 • 3 delbetalande medlemmar om 500 kr
 • 5400 kr Floda Vägförening
 • 600 Försäkring
 • 400 kr Porto, kuvert, fika årsmöte
 • 12000 kr Carlbergs prima grus
 • 2500 kr Isgrus
 • 4000 kr Snöröjning
 • 4000 kr Sladdning och sandning
Grand total 33000 kr

13. Arvode för styrelsen:

Styrelsen följer det av riksdagen beslutade inflationsmålet och höjer styrelsearvodet ytterst begränsat, dvs med maximala 4 %. Förslaget godkändes av stämman. Korten till ordförande och kassör är exkluderande från föreslagen höjning om 4%.

14. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Läget angående förtroendevalda i Styrelsen framgår av ovanstående tabell :
 
1 år kvar av förordnandet
 • Ordförande Ohlsson
 • Kassören Udéhn
 • Revisor Ulla Kjellén
 • Suppleanten Sparrenklev
 • Sekreterare Högberg
Kandiderar för omval på 2 år
 • Tekniska Kontoret ”Erland Ohlsson”
 • Adj. styrelsemedlemmen Lena Jernehov
 • Revisor Wallin
 • Suppleanten Norlander
Då ingen av styrelsens nuvarande funktionärer begärt utträde inom laga tid kandiderar ovanstående funktionärer enträget för omval. Regeln för att utträda är gängse sed, väl känd i de flesta vägföreningar inom Lerums kommun;
” uppsägning må endast ske skriftligt i god tid till fredagen efter Kristi Himmelfärdsdag”. Inget förslag på andra kandidater var styrelsen tillhanda till fredagen efter Kristi Himmelfärdsdag 1996. Styrelsens förslag till årsmötet är således enligt förslaget ovan. Förslaget beslutades och godkändes av stämman.

15. Årets arbetsdag:

Årets arbetsdag genomförs Lördagen den 10 Augusti  med samling i Alelundskrysset kl 10.oo. P.g.a. de förestående arbetena kommer rikligare förtäring att spisas. Menyn föreslås ”Flottargryta med ko och Olgefat”. Som upplysning, de icke-konfirmerade och Förstagångare, sköter grillen. Som traditionen bjuder och som regeln är;
Icke konfirmerade och Förstagångare dricker endast Läsk och Lättöl. Kongens Brygd serveras ej detta år till Förstagångare.

16. Övriga frågor:

 • Ett regelverk för deltagande på föreningens styrelsemöten diskuterades ivrigt på stämman. Förslaget godkändes under stort bifall dock med tillägget att hustru prioriteras framför tillfällig dambekant. Regelverket framgår av Bilaga.
 • Kjell Kristiansson lyfte frågan om att teckna ett hängavtal med Drängsereds Vägsamfällighet angående flisförsörjning å Blåbäsås. Markförhållande etc utredes för närvarande.
 • Bergknalle före Verner Karlssons å Alelundsvägen diskuterades (siktproblem). Styrelsen (läs ordförande Ohlsson) åtog sig att tillskriva Floda Vägförening i ärendet.

17. Justering av mötesprotokoll:

Mötesprotokollet justeras inom en vecka från dags dato och levereras till Markus Udéhn av sekreterare Högberg.

18. Mötets avslutning:

Ordförande Ohlsson avslutade mötet och tackade deltagarna som deltagit i stämman.

Vid protokollet:

Erik Högberg

1996arsmote1small.jpg 1996arsmote2small.jpg
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019