Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1997

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Årsmöte 1997

Deltagare:

Ulla-Beth Högberg, Kjell Kristiansson, Yvonne Wallin, Mats Udéhn (kassör numera kallad Kassölen), Allan Lennerbert, Per-Åke Persson, Einar Norlander, Lena Jernehov, Gunilla Johansson, Astrid Finnberg, Björn Kjellén, Erik Högberg, Marianne Udéhn och Vägmästare Olssons förtjusande hustru Annika Olsson.

Datum och plats:

Församlingshemmet i Floda 14 Juni 1997

1. Mötets öppnande:

Erik Högberg öppnade stämman vid ordförande Ohlssons frånfälle till allas fulla belåtenhet.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst.

3. Val av mötesordförande:

Björn Kjellén valdes av den sittande stämman till mötesordförande enär ordinarie ordförande hamnat på obestånd och tvingats till Koster.

4. Val av mötessekreterare:

Sekreterare Högberg valdes att nedteckna vad som sig förhaver på mötet.

5. Val av Justeringskvinnor för mötesprotokollet:

Lena Jernehov och Annika Olsson valdes till justeringskvinnor för mötet.

6. Dagordning för mötet:

Föreslagen och tidigare tillämpad dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Kassören Udéhn redogjorde för gångna årets aktiviteter :
 • Stort vägarbete genomfört i augusti "s.k. 112-pilsnersarbete"
 • Ingen grusning p.g.a. sjukdom hos Udehns lastbilspark (s.k. flaklus).
 • Fyllning av sandlådor med prima flis.
 • Rekorderliga sladdningar genomförda av Erland Olsson.
 • Rejäla isgrusningar. Tyvärr fanns vid dessa tillfällen ej Wrappens isgrus att tillgå. (Rykten säger att detta kommer att saluföras kommande vinter).
 • 9 st rekorderliga plogningar utförda med i något fall tvivelaktigt resultat.
 • Diverse förbättringsarbete utförda av ordföranden till gängse skogliga priser. Här ingår  ej s.k. ”saltning” av ordföranden.
 • Bergsknalle vid Verner Karlsson åtgärdad och Verner bebor numera hemmet Sävegården p.g.a. chockskador.
 • Stort vägtrummearbete utfört av vägarbetarna Olsson och Ohlsson. Arbetet sekunda utfört och bör åtgärdas under innegående verksamhetsår.

8. Kassörens ekonomiska rapport för föregående år:

Utgifterna i föreningen har under verksamhetsåret belöpt sig till 22599 kr och inkomsterna till 33100 kr. Behållning totalt 9912 kr. Tröga betalare bidrar till vägarbetet med 250 kr. Tack för försumligheten !

Kassörens rapport framgår nedan :
Inkomster :
 • 45 årsavgifter fullbetalande: 31500 kr
 • 3 årsavgifter delbetalande: 1500 kr
 • Underskott från 1996: - 1310 kr
 • Grand Total : 31690 kr
Utgifter :
 • Floda Vägförening: 11350 kr
 • Snöröjning: 3025 kr
 • Sladdning & Isgrusning: 3300 kr
 • Flis och isgrus till förråd: 2000 kr
 • Postgirot: 290 kr
 • Styrelseresa: 295 kr
 • Försäkring: 439 kr
 • Diverse Skogliga Arbeten: 700 kr
 • Övriga utgifter: 126 kr
 • Kaffe & Porto: 175 kr
 • Förfriskningar Vägarbete: 900 kr
 • Grand Total : 22599 kr

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Undertecknade av årsmötet valda revisorer har granskat räkenskaperna förda av kassören Udéhn. Dessa är i vederbörlig ordning till full belåtenhet utförda.

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades tacksam och full ansvarsfrihet av mötet.

11. Kommande års verksamhet:

 • Kassören har ödslat med föreningens medel och betalt Floda Vägförening för innevarande år i förtid. Grusningen har under året varit obefintlig p.g.a. den härjande flaklusen.
 • Det beslutades att bygga upp ett pilsnerförråd vid akuta vägarbeten. Ordförandens sprängkista anses säker under förutsättning att ordföranden ej själv disponerar nyckeln. Även Erland Olssons jordkällare anses säker liksom diverse utrymmen hos kassören, i synnerhet de som disponeras av kassörens hustru.
 • Mötet beslutade att akutpilsner alltid skall finnas tillhands vid tillfälliga vägarbeten (även vid s.k. pottfyllning). De som utför akuta arbeten och därvid äskar medel gör detta inför årsmötet alternativt styrelsens brevlåda (Lillesjön). Styrelsens förslag är att kassören innehar Föreningens Pilsnerförråd. I denna viktiga förtroendefråga har ordföranden via sekreteraren inlämnat följande skriftliga framställan : I min trygga förvissning om ett väl genomfört årsmöte med mången gott beslut oroar jag mig bart för frågan Akut pilsnerförråd. I min trygga ägo har jag en pansarkista med fyra stycken lås, ämnat såsom sprängämnesförråd. Denna kista får Drängsereds Vägsamfällighet disponera på det att Vägsamfälligheten låter den lokala speditören ombesörja transport från Aspenäs i grannsockna. Denna kista lämpligen fastbultad invid Drängstugan, försedd med Jernehovs skylt ”DVSF Akutpilsnerförråd”, Nyckelförvaringsfrågan måste dock lösas.
 • Vad Drängstugan avser bör även denna förses med Jerne-hov-sam skylt.
 • Till årets verksamhetsberättelse kan nu även fogas en rekorderlig sommarvägsaltning av rejäla mått och steg, ett halvt ton prima vägsalt, utfört av vägmästeriet. Ordföranden förblev osaltad.
 • Årsmötet beslutade att pottfyllare rekvirerar akutpilsner av kassören vid trängande behov. 2 pilsner är gängse ranson för rekorderligt potthålsarbete. Vägplanen skall vid samtliga akutarbeten godkännas av Vägmästaren för att akutpilsner skall kunna påräknas. Kassörens förråd skall noga redovisas inför styrelsemötena (s.k. pilsnersaldo). Dagsläget är 108 pilsner av gängse kvalitet.
 • Angående grusningsfrågan beslutade årsmötet att grusning skall genomföras i god omfattning, flaklusen är utrotad och pengar finns i kassakistan.
 • Jernehov har beställt nya skyltar som kommer att monteras under verksamhetsåret.
 • Kjell Kristiansson uppmanade herr ordföranden att besikta två bergsklackar lämpliga att bearbeta med dynamit. Plats : Vid Tjäders och vid svängen vid spegeln nära Hjortåsavfarten. Dessa punkter besiktas under kommande vägarbete.
 • Varthän försvinner allt väggrus?  Jo sol, vind, vatten och Mats Udéhns snöplogning.

12. Årsavgift för kommande år:

Oförändrat avgift om 700 kr inklusive Floda Vägsamfällighet beslutades.

13. Arvode för styrelsen & kontokort:

Ordförandens vid föregående stämma utfärdade betalningskort visade sig vid ett enkelt försök ej gångbart å Stena Line. Ordförandens har inför styrelsen redogjort för maktkänslan att ensam äga ett "Forest Card" och på mätt mage få lov att bruka detta kort. ”Nej det är inte möjligt !” hördes ordföranden utbrista då isoleringstejpen ej fungerade vid kontrollen av kortet. Med tungt sinnelag återför ordföranden ärende och kort till årsmötet. Styrelsearvodet höjs med 100 % jämfört med föregående år.

14. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Läget angående förtroendevalda i Styrelsen är som följer :
 • Ordförande Ohlsson : (Ställer med glädje upp för omval)
 • Kassören Udéhn : (Ber om förtroendet att få förlängt förordnande)
 • Revisor Ulla Kjellén : Omval på 2 år
 • Suppleanten Sparrenklev : Omval på 2 år
 • Sekreterare Högberg : 1 år kvar av förordnandet
 • Tekniska Kontoret "Erland Ohlsson" : 1 år kvar av förordnandet
 • Adj. styrelsemedlemmen L Jernehov : 1 år kvar på förordnandet
 • Revisor Wallin : 1 år kvar på förordnandet
 • Suppleanten Norlander : 1 år kvar på förordnandet
Då ingen av styrelsens nuvarande funktionärer begärt utträde inom laga tid kandiderar ovanstående funktionärer enträget för omval. Regeln för att utträda är gängse sed, väl känd i de flesta vägföreningar i Lerums kommun; " uppsägning må endast ske skriftligt i god tid till fredagen efter Kristi Himmelfärdsdag". Inget förslag på andra kandidater var styrelsen tillhanda till fredagen 9/5 1997.

Årsmötet beslutade att Mats Udéhn, ordförande Olsson och revisorer Kjellén omväljs för en period om 2 år.

15. Årets arbetsdag:

Årets arbetsdag föreslås genomföras Lördagen den 9 Augusti  med samling i Alelundskrysset kl 9.oo. P.g.a. de förestående arbetena kommer än rikligare förtäring att spisas där även mat i fast form kommer att serveras. Menyn föreslås : "Flottargryta med ko och Olgefat". Som upplysning; de icke-konfirmerade och Förstagångarna sköter grillen. Den förtjusande fru Udéhn föreslog att tillsammans med fru Olsson sköta och hantera grillen. Damerna beviljades anstånd med att deltaga i ordinarie vägarbete. Kongens Brygd serveras ej detta år till Förstagångare. Förstagångare och icke-konfirmerade vägarbetare hänvisas till lättare drycker såsom läsk och vatten. De medlemmar som ej fungerat enligt styrelsens intentioner och målsättningar under gångna året skall vid årets vägarbete betraktas som förstagångare. Likaså de vägarbetare som ej uppträtt under vägarbetet enligt den gängse sed som föreskrivs vid dylika tillfällen.

Einar Norlander föreslog att arbetssträckningen skulle förändras inför förestående vägarbete med avslut då Sparrenklev målar sin egen ägandes skylt. Styrelsen uppdrogs att fatta beslut i frågan.

Följande arbetsposter föreslås inför kommande vägarbete :
 • Förbättring/ombyggnad av flisförrådet
 • Större dikesoperation och dräneringsoperation.
 • Den havererade vägtrumman som skall bytas är belägen på Leksjövägen innan kraftledningen.

16. Övriga frågor:

Diskussion om märkliga gatuadresser i skogen, bland annat Kråkebacksvägen finns ej i kommunens längder. Det uppdrogs åt sekreteraren att skriva till kommunen att ställa frågan hur husnummerbeteckningarna kommit till.

Protokollet kopieras till samtliga medlemmar boende i Skogen av sekr. Högberg och distribueras av kassören Udéhn.

17. Justering av mötesprotokoll :

Mötesprotokollet justeras inom en vecka från dags dato och levereras till Lena Jernehov och Annika Olsson av sekreterare Högberg.

18. Mötets avslutning :

Ordförande Björn Kjellén avslutade mötet och tackade deltagarna som deltagit i stämman.

1997arsmote1small.jpg 1997arsmote3small.jpg 1997arsmote4small.jpg
1997arsmote5small.jpg 1997arsmote8small.jpg 1997arsmote9small.jpg
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019