Header
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL 1998


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977Årsmöte i Drängsereds Vägsamfällighet

Deltagare:

Ulla-Beth Högberg, Kjell Kristiansson, Mats Udéhn, Rune Broo, Per-Åke Persson, Gunilla Johansson, Astrid Finberg, Inger-Lise Senning, Erik Gustavsson, Erik Högberg, Vägmästare Erland Olsson samt ordförande emeritus Arne Tjäder.

Datum och plats:

Församlingshemmet i Floda 10 Juni 1998

1. Mötets öppnande:                   

Claes Ohlsson öppnade mötet till allas fulla belåtenhet.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörligen kallat och i laga ordning stadfäst.

3. Val av mötesordförande:

Claes Ohlsson valdes av det sittande mötet till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Sekreterare Högberg valdes att nedteckna vad som sig förhaver på mötet.

5. Val av Justeringskvinnor för mötesprotokollet:

Inger-Lise Senning och Gunilla Johansson valdes till justeringskvinnor för mötet.

6. Dagordning för mötet:

Föreslagen och tidigare tillämpad urgammal dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Stora vägarbetet genomfördes i augusti då sekunda vägtrummor reparerades. Det konstaterades att den starka "Kongens Brygd" ej serverades detta år vilket Simonsson saknade.   Påkostade skyltar renoverades på privat initiativ samt äldre vägtrafikskyltar  ersattes av moderna dito. Sedvanlig plogning, saltning, sladdning, sandning, grusning (totalt 230 ton) samt flisfyllning i därför avsett förråd har genomförts. Ett mindre sprängningsarbete har utförts i Tjäders backe efter Kjell Kristianssons anvisningar.

8. Kassörens ekonomiska rapport för föregående år:

Kassören redovisade den ekonomiska situationen på ett för kristider vedertaget sätt. Inkomster är  som förväntat förutom avgift från en eftersläntare i USA. Noteringar :
 • Ett stort överskott från fjolåret trots att en medlem vägrat betala årsavgiften (obebyggd fastighet).
 • Ej inkasserad pilsneravgift konstateras (jämför här med föredömet Astrid Finnberg som i god tid frivilligt betalar en extra pilsneravgift om 100 kr till de redige pojkarna som sköter vägen).
 • Här skall också nogsamt noteras ordföranden i Blåbärsås Vägförening (Drängsered Nedre) som betalt tredubbla förseningsavgifter, om än ej frivilligt.
 • Utgifterna belöper sig till 39000 SEK vilket renderar i ett överskott om 4000 SEK.
 • Skulden till Floda Vägförening (resultatet efter flaklusens härjningar under fjolåret) är nu reglerad.
Kassören noterade en ny medlem, Susanne Hammarstrand,  som efterträtt den legendariske och högt värderade f.d. kassören Åke Dagh (som skolat dagens kassör Udéhn). Udéhn passade här på att inflika betydelsen av de lärdomar den förre kassören Åke Dagh givit under en lång period av år.

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Undertecknade av årsmötet valda revisorer har granskat räkenskaperna förda av kassören Udéhn. Dessa är i vederbörlig ordning till full belåtenhet utförda.

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades tacksam, full och rungande ansvarsfrihet av mötet.

11. Kommande års verksamhet:

Årets vägarbete sammanfattas i orden; snö, salt, sladd, flis, grus och snus. Rensningsarbete skall genomföras och mötesplatserna skall grusas. Stenar bör skjutas och iordningsställas vid vändplan vid Leksjös (den s.k. Råtteboplanen).

12. Årsavgift för kommande år:

 • Vägavgiften beslutades oförändrad till 700  kr för fastboende och 500 kr för obebyggda fastigheter inklusive vägavgift till Floda Vägförening. Av kommande budget avsattes 1500 kr till böngryta i samband med vägarbetet. Totala utgifterna belöper sig till 30400 kr och inkomsterna till 34000 kr. Överskottet används för fondering till oförutsedda utgifter. Hotbilden inbegriper sinande grus hos föreningens grusleverantörer samt en diffus hotbild där Lantmäterienheten tonar fram. Lena Jernehov har fått styrelsens uppgift att undersöka möjligheterna till fondering av överskottet.
 • Ovan nämnda hotbild "Lantmäterienheten" kommer att lösas av styrelsen genom att all kommunikation med svenska myndigheter sker via styrelsens ordinarie brevlåda vid Lille Sjön. Kontaktman med föreningen är enligt gamla protokoll Åke Dagh.
 • Att årsavgiften fortfarande kan hållas så låg beror på allt det frivilliga och oavlönade arbete som läggs ner på vägen av vägens medlemmar.

13. Arvode för styrelsen & styrelsens kontokort:

Styrelsearvodet höjs med 100 % jämfört med föregående år. Framgången med "Forest Card" har varit begränsad under detta år.

14. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Inga avsägningar har inkommit till styrelsens brevlåda vid Lille Sjön.

Kvarstår ännu ett år :
 • Ordförande Ohlsson
 • Kassören Udéhn
 • Revisor fru Kjellén samt
 • Suppleanten Sparrenklev.
För omval :
 • Sekreterare Högberg
 • Suppleanten Norlander
 • Vägmästare Olsson
 • Revisor fru Wallin och
 • Adjutanten fru Jernehov (Lack-Olles dotter). Efter tung övertalning (denna passus avsåg ej sekreteraren som bad att få fortsätta framställa sina lögnaktiga alster) beslutades att samtliga föreslagna kandidater till styrelsearbetet i samfälligheten godkändes.
 • Fru Jernehov beslutades av ett enigt möte till posten som vice ordförande. Skälet för detta är den lagstadgade könskvoteringen samt att Lack-Olles dotter är en rediger tös (som en kavring).
Styrelsens förslag godtogs av stämman.

15. Årets arbetsdag:

Årets vägarbete genomförs Lördagen 8 Augusti kl 10.oo. Fast såväl som flytande föda kommer att serveras av vägföreningens grill-ladies. Förtäringen avnjutes som tidigare år (tills Drängstugan är renoverad] på Perssons gårdsplan. Ordföranden framförde förhoppningen att årets vägarbete genomförs på samma förtjänta sätt som tidigare år.

16. Övriga frågor:

 • Protokollet kopieras till samtliga medlemmar boende i Skogen av sekr. Högberg och distribueras av kassören Udéhn.
 • Ordföranden förevisade den Dalfjordska klubban från 1965.
 • Det arkivmaterial som kommit ordföranden till del kan i framtiden utgöra stommen till ett Hembygdsmuseum i den renoverade Drängstugan.

17. Justering av mötesprotokoll:

Mötesprotokollet justeras inom en vecka från dags dato och levereras till Gunilla Johansson och Inger-Lise Senning av sekreterare Högberg. Distributionen till avlägsna föreningsmedlemmar kommer att säkerställas genom att medel som återbördats till föreningen av Kjell Kristiansson nu kommit  kassören Udéhn till del.

18. Mötets avslutning:

Ordförande Claes Ohlsson avslutade mötet och tackade deltagarna som deltagit i stämman.
             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016