Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   1999

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Årsmöte 1999 Einar Norlander

Sammanfattning:

Den högt värderade suppleanten Einar Norleander var mycket tydlig mot Allan Lennerbert när denne ville
sänka årsavgiften för sommarboende. Einar avslutade försiktigt sitt anförande med ett tydligt "Vet hut gubbdj..l".
Den högt värderade och kunnige suppleanten Einar Norlander ger ett  kompletterande inlägg till Allan Lennerberts
förslag om sänkt vägavgift för sommarboende. Einar avslutade försiktigt sitt anförande med ett tydligt "Vet hut gubbdj..l".
Lennerbert framhärdar trots Norlanders inlägg att sommarstugeägare skall ha kraftigt nedsatt vägavgift p.g.a. lågt
vägslitage. Stämman ansåg att sommarstugeägare bör arbeta dubbelt på vägen eftersom de kör så vårdslöst i
vinterväglag. En kritisk panel menar att en bom skall monteras i Alelund. Inga sommargäster, bärplockare
och tjyvar skall ha tillgång till vägsystemet vintertid. Bomsystemet skall styras av ett vajerspel direkt uppkopplat
med ordförande Ohlsson i Hjortås.

Deltagare:

Ordförande Ohlsson, Kjell Kristiansson, Mats Udéhn, Rune Broo, Lena Jernehov, Annika Olsson, Astrid Finnberg, Inger-Lise Senning, Erik Gustavsson, Erik Högberg, Sören Simonsson, Erik Ott, Vägmästare Erland Olsson, Gunnel & Allan Lennerbert, Björn Kjellén, Ulf Kandell, Tony Charlemo, Ingela Karm samt ordförande emeritus Arne Tjäder.

Datum och plats:

12 Juni 1999 i Erland Olssons lada.

1. Mötets öppnande:         

Claes Ohlsson öppnade mötet 20 minuter försenat p.g.a. en klippningsmanöver. Öppnandet var för övrigt till allas fulla belåtenhet.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörligen kallat och i laga ordning stadfäst.

3. Val av mötesordförande:

Claes Ohlsson valdes av det sittande mötet till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Sekreterare Högberg valdes att nedteckna och fotografera vad som sig förhaver på mötet.

5. Val av Justeringsmän för mötesprotokollet:

Ulf Kandell och ordförande emeritus Arne Tjäder valdes till justeringsmän för mötet.

6. Dagordning för mötet:

Föreslagen och tidigare tillämpad urgammal dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Stora vägarbetardagen genomfördes som brukligt är i början av augusti, och avslutades med mat och dryck under gemytliga former vid Blåbärsås backar. Därutöver snöplogning 12 gånger, 4 sladdningar, ett antal saltningar och isgrusningar. 20 lass av Carlbergs förnämliga väggrus har lagts ut på vägbanorna. Stensprängning har utförts vid Sparrenklevs ägor.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Kassörens ekonomiska rapport redovisar ett ackumulerat överskott på 7000 kr. Budgetförslaget för nästkommande år om kassörens förslag till oförändrad vägavgift vinner gehör : Inkomster ca 33000kr medan utgifterna budgeteras till samma som sistlidna år dvs. 30400 kr.

Styrelsen föreslår att eventuellt överskott fonderas. Som reservkapital måste finnas ca 5000 kr för oförutsedda utgifter. Stora vägarbeten kan gräva djupt i kassan och ölpriserna i Danmark är inte stabila och pålitliga !

En amerikansk markägare på obebyggd fastighet har ej betalt vägavgiften. Kassören bedriver en seg process mot denne markägare. Stämman var ytterst besviken över denne medlems inställning till Samfälligheten. Yttranderätten vid årsmötet är förverkad så länge som ingen medlemsavgift har inbetalts. Kassören redogjorde utförligt för den pågående processen samt vådan av att använda förrättningsman för att reda ut oegentligheter inom vägföreningar (Stakebergs Vägförening användes som varnande exempel). Kassören fick i uppgift av stämman att fortsätta denna ytterst tråkiga och otrevliga diskussion med den amerikanske vägmedlemmen. Varje krav noteras nogsamt inför kommande eventuella förrättning (här inkluderas den avgift föreningen betalt till Floda Vägförening för denne markägare - "oförskämt" enligt stämmans mening).

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Undertecknade av årsmötet valda revisorer har granskat räkenskaperna förda av kassören Udéhn. Dessa är i vederbörlig ordning till full belåtenhet utförda.  (Revisorer Ulla Kjellén och Yvonne Wallin).

10. Styrelsens Ansvarsfrihet :

Styrelsen beviljades tacksam, full och rungande ansvarsfrihet av mötet.

11. Kommande års verksamhet:

Inga stora insatser förutom det ordinarie underhållet. Tjäders trumma är dock i stort behov av renovering och arbetet utförs lämpligen under vägarbetet i augusti.

Kjell Kristiansson anförde att vägen vid "Första Blåbärsås" bör breddas. Vägmaterial finns för operationen men det bör kompletteras med prima 0/70 material (Karlbergs grus). "Detta grus är grovt !" konstaterade vägmästaren. Kassören menade att det inte är så farligt. I varje fall inte för kassören själv som valt att köra enbart lastbil vid denna vägoperation. Stämman tillstyrkte förslaget.

12. Årsavgift:

Vägavgiften kvarstår som 700 kr/år för fastboende och 500 kr/år för obebyggda fastigheter.

13. Arvode för styrelsen & styrelsens kontokort:

Styrelsearvodet sänks med 100 % jämfört med föregående år p.g.a. det bistra ekonomiskaklimatet i Sverige. Användandet av "Forest Card" har varit ytterst begränsad under detta år.

14. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Inga avsägningar har inkommit till styrelsens brevlåda vid Lille Sjön.

Kvarstår ännu ett år :
 • Sekreterare Högberg om han kommer till rätta
 • Vägmästare Olsson
 • Vice ordföranden fru Jernehov
 • Suppleanten Norlander och
 • Revisor fru Wallin.
För omval :
 • Ordförande Ohlsson har enträget deklarerat att han ser sig som den ende nu levande i föreningen som kan axla ansvaret som ordförande i Vägföreningen. Ansvaret mot tidigare generationer kräver att Olsson ställer upp för omval, vilket han efter viss betänketid lovat att göra. I och för sig har Olsson ett visst förtroende för ordförande Broo men det är ändå ”viss skillnad på föreningarna” och Broo behöver nog ett tiotal år på sig för att mogna in i rollen som fullgod ordförande !
 • Kassör Udéhn
 • Revisor Kjellén
Suppleanten Sparrenklev ställer gärna upp som kandidater till det betungande styrelsearbetet då de ej har råd att förlora sina stora arvoden. Stämman tillstyrkte föreslagna personers omval.

15. Årets arbetsdag:

Utöver det ordinarie årliga 120 – pilsners arbetet är Tjäders trumma i stort behov av renovering. Årets vägarbete kommer att genomföras 
Lördagen 7 augusti kl 10.oo

med sedvanlig samling vid Alelundskryzzet. Utfodring efter avslutat arbete sker med hjälp av samfällighetens grill-ladies vid Tjäders backar (strax ovanför Jernehovska blomsterängarna).

16. Övriga frågor:

 • Kassören framförde möjligheten att införa ett passivt medlemskap för  avflyttade före detta medlemmar som inte vill avstå från vägsamfällighetens förträffliga vägarbetsdagar. Ett normalt arvode för sådana tillställningar belöper sig till 75 SEK. Ett föredömligt initiativ av en f.d. föreningsmedlem enligt stämmans mening. Ersättningen används som förstärkningskostnad vid vägarbetet.
 • Enligt styrelsens förmenande bör 5000 kr finnas tillgängligt för oförutsedda utgifter. Överskott utöver detta belopp skall fonderas. Beloppet som kan fonderas per fastighet kan uppgå till ca 40 kr per år. Inga stora belopp men en säkerhet inför framtiden och en hotande förrättning. Kassör och ordförande skall vara tecknare av denna fond. Kassören och Lena Jernehov startar upp det juridiska med Banken.
 • Ordförande Ohlsson meddelande stämman om den nyinstiftade "Grävlingfonden". En amerikansk donator (en god sådan) har i dagsläget donerat 23 US$ till denna fond.  På årets inbetalningskort skall noga anges att bidrag kan ges till Grävlingfonden. Föreningen beslutade att 500 SEK av föreningskassan läggs till Grävlingfonden. Arbetet måste startas upp nu enligt ordförande Ohlsson. Om förslaget lanseras vid "rätt" tidpunkt under vägarbetet kan Grävlingfondens kassa stärkas ytterligare.
 • Fonden för "Retired Road Workers" finns för att upprusta föreningens vackra Drängstuga. Kassören var osäker på storleken på denna fond i dagsläget. Ett större bidrag har likaledes här inkommit från en okänd amerikansk mecenat. Ytterligare bidrag mottages tacksamt via kassören.
 • Astrid Finnberg omnämns som ett föredöme för extra pilsenerbidrag till vägarbetet. Hungriga tacksamma strupar har Astrid i åtanke i augusti månad.

17. Justering av mötesprotokoll :

Mötesprotokollet justeras inom två veckor "illa kvickt".

18. Mötets avslutning :

Ordförande Claes Ohlsson avslutade mötet och tackade deltagarna som deltagit i stämman.

Vid protokollet: Sekreterare Högberg

1999arsmote1small.jpg 1999arsmote2small.jpg 1999arsmote5small.jpg 1999arsmote3small.jpg 1999arsmote4small.jpg
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019