Header
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL 1999


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977Årsmöte 1999 Einar Norlander

Årsmöte i Drängsereds Vägsamfällighet 1999

Sammanfattning:

Den högt värderade suppleanten Einar Norleander var mycket tydlig mot Allan Lennerbert när denne ville
sänka årsavgiften för sommarboende. Einar avslutade försiktigt sitt anförande med ett tydligt "Vet hut gubbdj..l".
Den högt värderade och kunnige suppleanten Einar Norlander ger ett  kompletterande inlägg till Allan Lennerberts
förslag om sänkt vägavgift för sommarboende. Einar avslutade försiktigt sitt anförande med ett tydligt "Vet hut gubbdj..l".
Lennerbert framhärdar trots Norlanders inlägg att sommarstugeägare skall ha kraftigt nedsatt vägavgift p.g.a. lågt
vägslitage. Stämman ansåg att sommarstugeägare bör arbeta dubbelt på vägen eftersom de kör så vårdslöst i
vinterväglag. En kritisk panel menar att en bom skall monteras i Alelund. Inga sommargäster, bärplockare
och tjyvar skall ha tillgång till vägsystemet vintertid. Bomsystemet skall styras av ett vajerspel direkt uppkopplat
med ordförande Ohlsson i Hjortås.

Deltagare:

Ordförande Ohlsson, Kjell Kristiansson, Mats Udéhn, Rune Broo, Lena Jernehov, Annika Olsson, Astrid Finnberg, Inger-Lise Senning, Erik Gustavsson, Erik Högberg, Sören Simonsson, Erik Ott, Vägmästare Erland Olsson, Gunnel & Allan Lennerbert, Björn Kjellén, Ulf Kandell, Tony Charlemo, Ingela Karm samt ordförande emeritus Arne Tjäder.

Datum och plats:

12 Juni 1999 i Erland Olssons lada.

1. Mötets öppnande:         

Claes Ohlsson öppnade mötet 20 minuter försenat p.g.a. en klippningsmanöver. Öppnandet var för övrigt till allas fulla belåtenhet.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörligen kallat och i laga ordning stadfäst.

3. Val av mötesordförande:

Claes Ohlsson valdes av det sittande mötet till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Sekreterare Högberg valdes att nedteckna och fotografera vad som sig förhaver på mötet.

5. Val av Justeringsmän för mötesprotokollet:

Ulf Kandell och ordförande emeritus Arne Tjäder valdes till justeringsmän för mötet.

6. Dagordning för mötet:

Föreslagen och tidigare tillämpad urgammal dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Stora vägarbetardagen genomfördes som brukligt är i början av augusti, och avslutades med mat och dryck under gemytliga former vid Blåbärsås backar. Därutöver snöplogning 12 gånger, 4 sladdningar, ett antal saltningar och isgrusningar. 20 lass av Carlbergs förnämliga väggrus har lagts ut på vägbanorna. Stensprängning har utförts vid Sparrenklevs ägor.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Kassörens ekonomiska rapport redovisar ett ackumulerat överskott på 7000 kr. Budgetförslaget för nästkommande år om kassörens förslag till oförändrad vägavgift vinner gehör : Inkomster ca 33000kr medan utgifterna budgeteras till samma som sistlidna år dvs. 30400 kr.

Styrelsen föreslår att eventuellt överskott fonderas. Som reservkapital måste finnas ca 5000 kr för oförutsedda utgifter. Stora vägarbeten kan gräva djupt i kassan och ölpriserna i Danmark är inte stabila och pålitliga !

En amerikansk markägare på obebyggd fastighet har ej betalt vägavgiften. Kassören bedriver en seg process mot denne markägare. Stämman var ytterst besviken över denne medlems inställning till Samfälligheten. Yttranderätten vid årsmötet är förverkad så länge som ingen medlemsavgift har inbetalts. Kassören redogjorde utförligt för den pågående processen samt vådan av att använda förrättningsman för att reda ut oegentligheter inom vägföreningar (Stakebergs Vägförening användes som varnande exempel). Kassören fick i uppgift av stämman att fortsätta denna ytterst tråkiga och otrevliga diskussion med den amerikanske vägmedlemmen. Varje krav noteras nogsamt inför kommande eventuella förrättning (här inkluderas den avgift föreningen betalt till Floda Vägförening för denne markägare - "oförskämt" enligt stämmans mening).

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Undertecknade av årsmötet valda revisorer har granskat räkenskaperna förda av kassören Udéhn. Dessa är i vederbörlig ordning till full belåtenhet utförda.  (Revisorer Ulla Kjellén och Yvonne Wallin).

10. Styrelsens Ansvarsfrihet :

Styrelsen beviljades tacksam, full och rungande ansvarsfrihet av mötet.

11. Kommande års verksamhet:

Inga stora insatser förutom det ordinarie underhållet. Tjäders trumma är dock i stort behov av renovering och arbetet utförs lämpligen under vägarbetet i augusti.

Kjell Kristiansson anförde att vägen vid "Första Blåbärsås" bör breddas. Vägmaterial finns för operationen men det bör kompletteras med prima 0/70 material (Karlbergs grus). "Detta grus är grovt !" konstaterade vägmästaren. Kassören menade att det inte är så farligt. I varje fall inte för kassören själv som valt att köra enbart lastbil vid denna vägoperation. Stämman tillstyrkte förslaget.

12. Årsavgift:

Vägavgiften kvarstår som 700 kr/år för fastboende och 500 kr/år för obebyggda fastigheter.

13. Arvode för styrelsen & styrelsens kontokort:

Styrelsearvodet sänks med 100 % jämfört med föregående år p.g.a. det bistra ekonomiskaklimatet i Sverige. Användandet av "Forest Card" har varit ytterst begränsad under detta år.

14. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Inga avsägningar har inkommit till styrelsens brevlåda vid Lille Sjön.

Kvarstår ännu ett år :
 • Sekreterare Högberg om han kommer till rätta
 • Vägmästare Olsson
 • Vice ordföranden fru Jernehov
 • Suppleanten Norlander och
 • Revisor fru Wallin.
För omval :
 • Ordförande Ohlsson har enträget deklarerat att han ser sig som den ende nu levande i föreningen som kan axla ansvaret som ordförande i Vägföreningen. Ansvaret mot tidigare generationer kräver att Olsson ställer upp för omval, vilket han efter viss betänketid lovat att göra. I och för sig har Olsson ett visst förtroende för ordförande Broo men det är ändå ”viss skillnad på föreningarna” och Broo behöver nog ett tiotal år på sig för att mogna in i rollen som fullgod ordförande !
 • Kassör Udéhn
 • Revisor Kjellén
Suppleanten Sparrenklev ställer gärna upp som kandidater till det betungande styrelsearbetet då de ej har råd att förlora sina stora arvoden. Stämman tillstyrkte föreslagna personers omval.

15. Årets arbetsdag:

Utöver det ordinarie årliga 120 – pilsners arbetet är Tjäders trumma i stort behov av renovering. Årets vägarbete kommer att genomföras 
Lördagen 7 augusti kl 10.oo

med sedvanlig samling vid Alelundskryzzet. Utfodring efter avslutat arbete sker med hjälp av samfällighetens grill-ladies vid Tjäders backar (strax ovanför Jernehovska blomsterängarna).

16. Övriga frågor:

 • Kassören framförde möjligheten att införa ett passivt medlemskap för  avflyttade före detta medlemmar som inte vill avstå från vägsamfällighetens förträffliga vägarbetsdagar. Ett normalt arvode för sådana tillställningar belöper sig till 75 SEK. Ett föredömligt initiativ av en f.d. föreningsmedlem enligt stämmans mening. Ersättningen används som förstärkningskostnad vid vägarbetet.
 • Enligt styrelsens förmenande bör 5000 kr finnas tillgängligt för oförutsedda utgifter. Överskott utöver detta belopp skall fonderas. Beloppet som kan fonderas per fastighet kan uppgå till ca 40 kr per år. Inga stora belopp men en säkerhet inför framtiden och en hotande förrättning. Kassör och ordförande skall vara tecknare av denna fond. Kassören och Lena Jernehov startar upp det juridiska med Banken.
 • Ordförande Ohlsson meddelande stämman om den nyinstiftade "Grävlingfonden". En amerikansk donator (en god sådan) har i dagsläget donerat 23 US$ till denna fond.  På årets inbetalningskort skall noga anges att bidrag kan ges till Grävlingfonden. Föreningen beslutade att 500 SEK av föreningskassan läggs till Grävlingfonden. Arbetet måste startas upp nu enligt ordförande Ohlsson. Om förslaget lanseras vid "rätt" tidpunkt under vägarbetet kan Grävlingfondens kassa stärkas ytterligare.
 • Fonden för "Retired Road Workers" finns för att upprusta föreningens vackra Drängstuga. Kassören var osäker på storleken på denna fond i dagsläget. Ett större bidrag har likaledes här inkommit från en okänd amerikansk mecenat. Ytterligare bidrag mottages tacksamt via kassören.
 • Astrid Finnberg omnämns som ett föredöme för extra pilsenerbidrag till vägarbetet. Hungriga tacksamma strupar har Astrid i åtanke i augusti månad.

17. Justering av mötesprotokoll :

Mötesprotokollet justeras inom två veckor "illa kvickt".

18. Mötets avslutning :

Ordförande Claes Ohlsson avslutade mötet och tackade deltagarna som deltagit i stämman.

Vid protokollet: Sekreterare Högberg

1999arsmote1small.jpg 1999arsmote2small.jpg 1999arsmote5small.jpg 1999arsmote3small.jpg 1999arsmote4small.jpg


Styrelsemötesprotokoll 1996

Deltagare:

Ordf. Claes Ohlsson (Hjortaas), kassören M Udéhn (Kraakebacken), Vägmästaren E Ohlsson (Hjortebo), suppleanten Einar Norlander och sekreteraren Högberg (Maden).

Plats:

Som seden bjuder i Stena Lines cafeteria 11/5 1996

§ 1. Styrelsens sammansättning:

Läget angående förtroendevalda i Styrelsen är som följer :
 • Ordförande Ohlsson 1 år kvar av förordnandet
 • Kassören Udéhn 1 år kvar av förordnandet
 • Revisor Ulla Kjellén 1 år kvar av förordnandet
 • Suppleanten Sparrenklev 1 år kvar av förordnandet
 • Sekreterare Högberg kandiderar för omval på 2 år
 • Tekniska Kontoret ”Erland Ohlsson” kandiderar gärna för omval på 2 år A
 • dj. styrelsemedlemmen L Jernehov kandiderar gärna för omval på 2 år
 • Revisor Wallin kandiderar för omval på 2 år
 • Suppleanten Norlander kandiderar för omval på 2 år Då ingen av styrelsens nuvarande funktionärer begärt utträde inom laga tid kandiderar ovanstående funktionärer enträget för omval.
Regeln för att utträda är gängse sed, väl känd i de flesta vägföreningar i Lerums kommun; ” uppsägning må endast ske skriftligt i god tid till fredagen efter Kristi Himmelfärdsdag”. Inget förslag på andra kandidater var styrelsen tillhanda till fredagen efter Kristi Himmelfärdsdag 1996. Styrelsens förslag till årsmötet är således förslaget ovan. Alternativa förslag mottages tacksamt under årsmötet.

§ 2. Årets Verksamhet:

Kassören Udéhn redogjorde för gångna årets aktiviteter :
 • Stort vägarbete genomfört i augusti ”s.k. 100-pilsnerarbete” 90 ton ekonomigrusning
 • Byggnation av Föreningens flisförråd å Hjortebo
 • Fyllning av sandlådor med prima flis 9 rekorderliga sladdningar genomförda av E Ohlsson 8 rejäla isgrusningar. Tyvärr fanns vid dessa tillfällen ej Wrappens isgrus att tillgå. Rykten säger att detta kommer att saluföras kommande vinter.

§ 3. Ekonomiska Läget:

Ordförande Ohlsson tvingade Udéhn att närvara och ej utnyttja befintlig livbåt då den ekonomiska genomgången skulle göras. Utgifterna i föreningen har under verksamhetsåret belöpte sig till 25800 kr och utgifterna till 25760 kr. Till detta i och för sig fina resultat om + 40 kr meddelade Udéhn att styrelseresan inte är finansierad. Förslaget är att styrelseresan finansieras genom reduktion av grusningen kommande säsong med 1 lass grus. Kassörens rapport framgår av BILAGA 1.

§ 4. Budget för kommande år:

Då föreningen står i skuld p.g.a. den hårda vintern föreslås två alternativ till finansiering. Förutom sedvanliga åtgärder satsar föreningen på en utbyggnad av isgrusförrådet efter de mycket lyckade försöken med Ohlssons egenkonstruerade isgrusmaskin. Tillgången till Carlbergs utmärkta grus är begränsad och därför bör en intensifierad grusning ske med detta material. Alternativet sedan Böledals grusgrops förtvining är annars det usla och mycket dyra Gråbogruset från Samsand. Styrelsens bedömning är att en bra grusbädd med Carlbergs beläggning gör vägen gott i många kommande år. Alternativen är som följer :
Alternativ 1 : En höjning av årsavgiften för samtliga medlemmar till 1000 kr. För att upprätthålla de goda förbindelserna med Carlbergs föreslås att föreningen införskaffar två kontokort avsedda för ordförande och kassör. Kontokorten skall stå att fritt disponeras och p.g.a. det stora förtroendet dessa herrar åtnjuter föreslår föreningen begränsad insyn i hanteringen. Fri disposition är en förutsättning för lyckade affärsuppgörelser med Carlbergs. Alternativ 2. Höjning av årsavgiften till 700 kr för bebyggda tomter och 500 kr för obebyggda tomter. Förslaget framgår i detalj nedan :

Intäkter & Utgifter:

45 fullbetalande medlemmar a 700 kr 1500 kr Förbrukningsmateriel Vägarbete 3 delbetalande medlemmar om 500 kr 5400 Floda Vägförening 600 Försäkring 400 kr Porto, kuvert, fika årsmöte 12000 kr Carlbergs prima grus 2500 kr Isgrus 4000 kr Snöröjning 4000 kr Sladdning och sandning Grand total 33000 kr Grand total 30400 kr

§ 5. Arvoden och kontokort:

Styrelsen följer det av riksdagen beslutade inflationsmålet och höjer styrelsearvodet ytterst begränsat, dvs med maximala 4 %. Förutom obligatoriskt arvode föreslås att kassör och ordförande får tillgång till föreningens kommande 2 kontokort. Dessa står till fri disposition och med endast begränsad insyn från föreningens revisorer. Redovisning kommer givetvis att ske internt i styrelsen vid varje styrelsemöte.

§ 6. Tak över Flisförråd:

Ordförande Ohlsson tvingade Udéhn att närvara och ej utnyttja befintlig livbåt då den ekonomiska genomgången skulle göras. Utgifterna i föreningen har under verksamhetsåret belöpte sig till 25800 kr och utgifterna till 25760 kr. Till detta i och för sig fina resultat om + 40 kr meddelade Udéhn att styrelseresan inte är finansierad. Förslaget är att styrelseresan finansieras genom reduktion av grusningen kommande säsong med 1 lass grus.

§ 7. Förslag till arbetsuppgifter för kommande vägarbete:

Följande arbetsposter föreslås till kommande vägarbete : Förbättring/ombyggnad av flisförrådet Större dikningsoperation. Två möjligheter står till buds; Beslut om den högre årsavgiften medger att maskin kan anlitas. Alternativet är en förstärkt ”flytande brödranson” till deltagarna och intensivt manuellt arbete.

§ 8. Årsmöte:

Årets årsmöte går av stapeln Lördagen den 8 Juni kl 16.oo i Församlingshemmet i Floda.

§ 9. Årets arbetsdag:

Årets arbetsdag föreslås genomföras Lördagen den 10 Augusti med samling i Alelundskrysset kl 9.oo. P.g.a. de förestående arbetena kommer rikligare förtäring att spisas. Menyn föreslås ”Flottargryta med ko och Olgefat”. Som upplysning, de icke-konfirmerade och Förstagångare sköter grillen. Som traditionen bjuder och som regeln är; Icke konfirmerade och Förstagångare dricker endast Läsk och Lättöl. Kongens Brygd serveras ej detta år till Förstagångare.

§ 10. Mötets avslutning:

Ordförande Ohlsson tackade för ett fint styrelsemöte där Gammeldansken hamnade i rätt strupe och Danmark siktades kring paragraf 9 i agendan. Webbsidan uppdaterad 11 Augusti 2002
             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016