header.jpg
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL 2000


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977Årsmöte 2000

ÅRSMÖTE i Drängsereds Vägsamfällighet 2000

17 Juni 2000 i vägmästare Olssons lada

Deltagare:

Kjell Kristiansson, Mats Udéhn, Rune Broo, Gunilla Johansson, Hans Johansson, Astrid Finnberg, Inger-Lise Senning, Ingela Karm, Erik Gustavsson, Erik Högberg, Vägmästare Erland Olsson, Annika Olsson, Mikael Sparrenklef, Ann-Christine Jarl, Erik Ott, Sören Simonsson, Yvonne Wallin, Björn Kjellén, Eva Gallstad, Per Nylander, Carolin Bengtsson samt ordföranden Claes Ohlsson (Hjortås).

1. Mötets öppnande:       

Claes Ohlsson öppnade mötet till allas fulla belåtenhet.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst.

3. Val av mötesordförande:

Claes Ohlsson valdes av det sittande mötet till tacksam mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Sekreterare Högberg valdes att nedteckna vad som sig förhaver på mötet.

5. Val av Justeringskvinna&man för mötesprotokollet:

Inger-Lise Senning och Erik Gustavsson valdes till justeringsman resp. justeringskvinna för mötet.

6. Dagordning för mötet:

Föreslagen och tidigare tillämpad urgammal dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

 • Stora Vägarbetet med vallgraven i Leksjö. Enligt ordföranden uppstod en stor ekonomisk synergi genom att samutnyttja skogens resurser i samband  med Per&Evas nybygge i Leksjö. Totalkostnad 13500 SEK vilket Ohlsson bedömer som oskäligt billigt.
 • Trummorna vid krönet av ordförande emeritus Tjäders backe. Detta stora ständiga elände löstes ut under vägarbetet i augusti.
 • Breddning av vägen vid ordförande emiritus Tjäders höjder. Materialet finns på plats sedan en längre tid även om arbetet inte är slutfört. Ordinarie sladdning, grusning och snöröjning.

8. Kassörens ekonomiska rapport och årsavgift för 2000:

 • Kassören inleder redogörelsen stönande:  "Pengarna stryker åt tack vare stora vägarbetet i Leksjö"! (Ordföranden har dock poängterat i diverse intervjuer att styrelsen arbetar för att Leksjöfolket ej skall diskrimineras för dessa stora extra kostnader). Det är numera möjligt att köra fortare i denna siktbegränsade kurva. (Detta kan vara ett tips för Blåbärsås Vägförening när vägplanen för "Allans kurva" skall upprättas).
 • På grund av denna exceptionella insats blir årets grusning begränsad. Budgeten har dock följts och styrelsen föreslår fortsatt och oförändrad årsavgift om 500 respektive 700 SEK. Årsavgiften inkluderar avgiften till Floda vägförening.
 • Genom förändrade och Eu-anpassade reglementen har föreningen drabbats hårt och kostnaderna för styrelseresorna har ökat dramatiskt. Föreningens inkomster har dessutom minskat sedan Rune Broo börjat betala föreningsavgifterna i tid. Styrelsen föreslår därför att föreningsmedlemmar som deltager på den årliga styrelseresan betalar 100 SEK, medel som oavkortat går till pilsnerfonden. Styrelsen menar dessutom att denna resa är av sådan vikt att föreningen bör fortsatt sponsra resan med 500 SEK per resa. Ordföranden poängterar här att samtliga medlemmar är välkomna att delta på resan.
Beslut: Årsavgiften är oförändrat 500 resp. 700 SEK och deltagande i styrelseresan kostar 100 SEK.
En resumé av föreningens fonder:
 • Grävlingfonden:
 • Grävlingfonden har gått bäst! Speciellt noteras att Inge-Lise Senning donerat 500 SEK. En okänd engelsk mecenat har just i dagarna donerat 6 pund och 35 pence. Grävlingfonden är numera balanserad och lever men mottager även framledes tacksamt medel från givare.
 • Pilsnerfonden:
 • Ordförande Ohlsson har bidraget med negativa gåvor då Ohlsson hävdar att konstant akut brist på potthålspilsener råder. Frikostiga givare, såväl inhemska som utländska, har donerat medel så att behållningen för närvarande är 70 SEK samt 162 pilsner av skiftande kvalitet. Avflyttingar är hjärtligt välkomna att bli stödmedlemmar och därmed bidra till pilsnersfondens balans.
 • Fonden för Drängstugans bevarande:
Medel bör avsättas i årets budget för anläggande av de Jernehovska blomsterängarna. Vägmästare Olsson donerar under mötet ett lass prima matjord. Rune Broo donerar lämplig redig gödsel inkluderande transport till ängarna. Fonden har för närvarande medel om 50 SEK.

Kassören poängterar att matkostnaden för stora vägarbetet, dit alla föreningsmedlemmar är välkomna, kostar stora belopp. Förslag till alternativ kost har inkommit från föreningen Surnorsens Vänner. Förslaget godtogs ej.

Den f.d. slemma amerikanen, ej att fõrväxla med den godhjärtade amerikanske mecenaten, har efter ett väl formulerat brev från kassören beslutat att betala kvarvarande skuld om 1500 SEK. Denne numera gode medlem är speciellt inbjuden till årets vägmöte.

Totalbedömning: Fjolårets fonderade medel om 7000 SEK har förbrukats och resultatet visar ett underskott om 350 SEK.

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Undertecknade av årsmötet valda revisorer[Yvonne Wallin och Ulla Kjellen] har granskat räkenskaperna förda av kassören Udéhn. Dessa är i vederbörlig ordning till full belåtenhet utförda.

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades tacksam, full och rungande ansvarsfrihet av mötet.

11. Kommande års verksamhet:

Inga större arbeten planeras förutom ordinarie underhållsarbete. Önskemål om förbättring av mötesplatserna under kraftledningarna framfördes. Här beslutades att detta arbete utförs under ordinarie vägarbete.

12. Arvode för styrelsen & styrelsens kontokort:

Styrelsearvodet sänktes ifjol till följd av rådande konjunktur i riket. Styrelsen menar att denna sänkning skall kompenseras innevarande år med en höjning av styrelsearvodet till motsvarande 1998-års nivå. Förslaget godkändes utan protester. Forest Card har ej använts under innevarande år vilket enligt kassörens förmenande inverkat positivt på såväl rikets som föreningens finanser.

13. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Inga avsägningar har inkommit till styrelsens brevlåda vid Lille Sjön. 

Kvarstår ännu ett år :

Ordförande Ohlsson, kassören Udehn, revisor Ulla Kjellen samt suppleanten Sparrenklev.

För omval :

Vice ordförande fru Jernehov, sekreterare Högberg, vägmästare Olsson samt  revisor Wallin.

Nyval :

Som ersättare till framlidne och högt värderade suppleanten Einar Norlander "Wrappen" föreslås Markus Udéhn. Udéhn har under senaste året lärt sig hantera lastbil och grusläm och är efter denna utbildning väl lämpad att fylla en styrelseplats inom föreningen.

Samtliga styrelsens förslag godkändes av årsmötet även om åsikten framfördes att det nu blir "många kråkor i boet"..

14. Årets vägarbete:

Årets vägarbete genomförs Lördagen 5 augusti kl 10.oo  med sedvanlig samling vid Alelund. Utfodring efter avslutat arbete sker med hjälp av samfällighetens grill-ladies.

15. Rapport från kommittéarbetet att utse Årets grävling:

Kommittéordförande Gustavsson redogjorde helt kort för det komplicerade arbetet att utse nästa års grävling och därmed värd för kommande års vägarbete. Efter enträget tjat valdes Håkan Jernehov att förstärka årets kommitté. Denna åtgärd är riskfri då Jernehov knappast är aktuell för detta ärofulla pris. Motivering för fjolårets grävling önskades i repris och kassören erinrade sig; "Föreningens mest trägne vägarbetare {Bendel} får årets Grävlingpris på grund av sin ålder, dock ej sin visdom"

16. Övriga frågor:

Sekreterare Högberg föreslår att innevarande års grävling (innevarande grävling) automatiskt upphöjs till ordinarie styrelsemedlem med rätt att delta i styrelsearbetet under sitt grävlingår. Detta innebär en kompetensförstärkning av styrelsen då den mest kompetente vägarbetaren bereds möjlighet att delta i det utmanande styrelsearbetet.
Årsmötets beslutade att årets Grävling ingår i styrelsen som adjungerad medlem. Det ansågs ej som en risk att blanda kråkor och grävlingar i styrelsen.
Förslag framfördes att en spegel sätts upp i Alelundskrysset.  Erfarenheten har visat att fordon från Blåbärsåsvägen kör mycket fort i vänsterfilen. Detta är en farlig och riskfylld korsning! Stämman beslutade att sätta upp en spegel eftersom livslängden sannolikt blir bra då bröderna Blad flyttat från socknen. Jernehov var frånvarande på mötet och gavs denna uppgift.
Skräp ligger utanför Drängstugan och bör röjas upp under vägarbetet. Årsmötet ställde sig inte negativ till uthyrning av Drängstugan till tysktalande medborgare.
Årsmötet poängterade att Håkan Jernehov "själv bör anlägga sina ängar" då han uteblivit från allt för många vägarbeten och årsmöten. Lämpliga växter kan tas från den dieselresistenta fauna som växer i föreningens diken.
Två nya medlemmar introducerades nämligen Eva Gallstad och Per Nylander på f.d. Swempas ägor och ny husägare som flyttat in i f.d. Svanska ägorna.

17. Justering av mötesprotokoll:

Mötesprotokollet justeras inom två veckor på hemlig plats.

17. Mötets avslutning:

Ordförande Claes Ohlsson avslutade mötet och tackade deltagarna för sitt varma engagemang för föreningens bästa.

Vid protokollet:

Erik Högberg Floda 20 Juni 2000

2000arsmote1small.jpg 2000arsmotesmall.jpg


             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016