Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2001

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Årsmöte 2001

Deltagare:

Kjell Kristiansson, Rune Broo, Markus Udehn,  Joel Ohlsson (trainee), Christina Kuhlin, Lena och Håkan Jernehov, Ingela Karm, Astrid Finnberg (ej med på denna bild), Erik Gustavsson, Erik Högberg (ej med på bilden), Vägmästare Erland Olsson, Erik Ott, Yvonne Wallin, Björn Kjellén, Eva Gallstad, Per Nylander, Ulla-Beth Högberg, Caroline Bengtsson samt ordföranden Claes Ohlsson (Hjortås).
Årets årsmöte var det första där den nyinstiftade traditionen att servera föreningens medlemmar en öl 20 minuter före årsmötet tillämpades. Denna åtgärd är ett positivt påtryckningsmedel för att medlemmarna skall vara i tid till mötet. Det påverkar även Blåbärsås vägförenings årsmöte positivt “så di ej tjötar hela natten”.

1. Mötets öppnande:

Claes Ohlsson öppnade mötet till allas fulla belåtenhet.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst.

3. Val av mötesordförande:

Claes Ohlsson valdes av det sittande mötet till tacksam mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare :

Sekreterare Högberg valdes att nedteckna vad som sig förhaver på mötet. Mötesdeltagaren Rune Broo ville dock ta över sysslan men var ej utrustad med vare sig papper, penna eller computer vilket nogsamt påpekades.

5. Val av Justeringskvinna&man för mötesprotokollet:

Per Nylander och Caroline Bengtsson valdes till justeringsman respektive justeringskvinna för mötet.

6. Dagordning för mötet:

Föreslagen och tidigare tillämpad urgammal dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Enligt ordföranden har följande arbete utförts:
  • Sedvanligt underhåll av vägbanor och slitytor genom det årliga vägarbetet samt genom friviliiga arbetsinsatser under året.
  • Spegelinstallation av "Astrids spegel" vid Alelund. (Astrid tyckte dock inte att spegeln är tillräckligt stor samt att den s.k. "tittvinkeln" ej är     tillfredsställande.Ordförande Ohlsson erkände omgående gjorda hastighetsförsyndelser i detta Alelundskryzzet
  • Den Leksjöska vallgraven är nu slutligen reglerad.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Kassören deltog ej i årsstämman utan hade skickat sin tvåfödde son för att redogöra för ekonomin. Stämman anade oråd men unge Udéhn genomförde en föredömlig dragning av faderns skumma bokföring.

Fjolårets planerade överskott om 3000 SEK har eliminerats genom en dyr lösning på spegel vid Alelund samt  en ovanligt dyr tjällossning. Genom att spara på framtida is- och väggrus har vägarbetspilsener säkrats inför årets vägarbete. Vägmästaren har hela året hävdat att vägen är "djävligt bra" vilket givit  styrelsen trygghet i beslutet att stötta ölinköpen.

Floda vägförenings årsavgift är oförändrad inför kommande år. Ett hot tornar dock upp sig inför framtiden genom att avgiften till Floda vägförening genom förestående förrättning kan komma att öka.

En resumé av föreningens fonder:

9. Grävlingfonden:

Grävlingfonden är balanserad men bidrag ses mycket positivt av styrelsen. Inkomster 150 kr, utgifter om 150 SEK (T-shirt till Årets grävling).

10. Pilsnerfonden:

Vid ingången på året var behållningen 70 SEK. Dessutom förfogar fonden över 24 Björnebrygd och 24 Carlsberg (vilka förtärdes under årsmötet).  Bidragen under året har varit 400 SEK (noteras bör speciellt  Inge-Lise Sennings bidrag om 200 SEK) plus en back tomglas från Rune Broo (innebar mycket köra och panta enligt kassören). Frågor ställdes till Broo huruvida dessa tomglas var desamma som styrelsen bestulits under vägarbetet. Broo förnekade detta bestämt.

Då inflödet av kontanta medel till följd av sena inbetalningar av vägavgifter i stort sett har upphört föreslår kassören att inte skicka räkningar i tid till utvalda kända sena medlemmar för att öka intäkterna till fonden. Ingela Karm och Caroline Bengtsson donerade föredömligt sina kaffepengar till pilsenerfonden, vilket nogsamt och positivt noterades av ordföranden.

11. Fonden för Drängstugans äldreboende (f.d. Drängstugans vänner):

Ingående behållning är 50 SEK och under året har medel om 350 SEK inkommit (150 SEK från Kjellen, enligt osäkra rykten 100 SEK från Rune Broo samt 100 SEK från ordförande Ohlsson). Jernehov har kontakter med arkitetekten Wingårdh om design av äldreboendets hus. Lämpligaste platsen för äldreboende är högst upp på Blåbärsås nära himlen. Den rekorderlige Persson, som är markägare, är dock ännu ej kontaktad i ärendet.

12. Årsavgift för 2001:

Årsavgiften beslutades oförändrad till 700 SEK för bebyggda fastigheter och 500 SEK för obebyggda tomter.

13. Revisorernas revisionsberättelse:

Undertecknade av årsmötet valda revisorer [Yvonne Wallin och Ulla Kjellén] har granskat räkenskaperna förda av kassören Udéhn. Dessa är i vederbörlig ordning till full belåtenhet utförda.

14. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades tacksam, full och rungande ansvarsfrihet av mötet.

15. Kommande års verksamhet:

Kvarstående aktiviteter som ej blivit genomförda under föregående år är förbättringar av mötesplatser på Hjortåsrakan. Bertil Röst har skänkt grus till en förbättring av Leksjöavenyn men ytterligare grus krävs. Mötesplatsen vid drängstugan bör förbättras. Styrelsen kommer att besiktiga dessa problempunkter inför årets vägarbete för att adekvata åtgärder och material skall finnas tillgängliga inför vägarbetet.

I övrigt anser inte styrelsen att det föreligger behov av några större vägarbeten under kommande verksamhetsår.

16. Arvode för styrelsen & styrelsens kontokort:

Redovisningen av styrelsens kontokort: Ordföranden har redovisat för kassören och kassören har redovisat för ordföranden.  Efter som endast dessa styrelsemedlemmar har kontokort så yttrade ordföranden: “Det räcker så!” Styrelsearvodet för nästa år är oförändrat.

17. Val av styrelse och revisorer/suppleanter:

Kvarstår ännu ett år :

Suppleanten Udéhn d.y., Sekreterare Högberg, Vägmästare Olsson, Vice ordförande fru Jernehov och Revisor Wallin.

För omval :

Ordförande Ohlsson, Kassören Udehn d.ä., Suppleanten Sparrenklef och Revisor fru Kjellen.

Inga avsägelser har inkommit till brevlådan i Lillesjön liksom den ordinarie brevlådan placerad på Drängstugan. Ordföranden talade för sitt eget omval på sådant sätt att stämman tystnade och biföll styrelsens förslag.

18. Årets vägarbete:

Årets vägarbete kommer att utföras Lördagen 18 Augusti kl 10.oo. Sekreteraren har här blivit ålagd att medföra lämpliga starkvaror inför Wrappens skål vid Alelund. Tunga redskap anbefallas inför detta vägarbete.

19. Rapport från kommittearbetet att utse Årets grävling:

Kommittéordförande Ohlsson redogjorde helt kort för det komplicerade arbetet att utse nästa års grävling och därmed värd för kommande års vägarbete. Båda grävlingarna teg som verkliga grävlingar och avslöjade intet om det pågående arbetet. Jernehov hävdade bestämt att han ingår i grävlingkommittén. Stämman noterade dock att Jernehov ej själv varit i närheten av ett utnämnande till årets grävling.

Årets grävlinginspektion har utförts hos Ohlsson till allas fulla belåtenhet. Grävlingen stod stolt placerad på framträdande plats i Ohlssons hemman. Ohlssons sambo har under året kärleksfullt luat och hålat pälsen på ett förtjänstfullt sätt. Sambons stolthet över denna vackra trofé var påtaglig under besöket.

20. Övriga frågor :

Frågan lyftes att förbättra Floda Vägförenings vägsträckning. Styrelsen har påpekat problemet för Floda vägförening men kan ej själva agera.
Astrid Finnberg donerar medel till en större och bättre spegel i Alelundskryzzet. Håkan Jernehov ansvarar för detta inköp.
Ordföranden informerade om Wrappens skål till minne av vår framlidne högt värderade suppleant Einar Norlander. Denna skål är som alla vet inledningen på Årets vägarbete. Medel för Wrappens skål kommer fortsättningsvis att ställas till förfogande av vägföreningen.
Pilsnerlunden kommer att användas under årets vägarbete och tillåtelse till det gavs av Eva och Per under stämman.
Ordföranden föreslog renovering av förslagslådan i Lillesjön eller nybyggnation av förslagslåda  i "fet fura". Placeringen är lämpligen mitt i sjön enligt Ohlsson.

21. Justering av mötesprotokoll :

Mötesprotokollet justeras inom två veckor på hemlig plats.

22. Mötets avslutning :   

Ordförande Claes Ohlsson frågade deltagarna om frågor som ej tagits upp eller glömts under mötet. Så var ej fallet och ordföranden konstaterade att  "i så fall tiger i ett år till nästa årsmöte." Därefter avslutades mötet och ordförande Ohlsson tackade deltagarna för sitt varma engagemang för föreningens och föreningsfondernas bästa.

Vid protokollet:

Erik Högberg Floda 10 Juni 2001


2001arsmote1small.jpg 2001arsmote2small.jpg
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019