header.jpg
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Årsmöte 2001

ÅRSMÖTE i Drängsereds Vägsamfällighet 2001

Deltagare:

Kjell Kristiansson, Rune Broo, Markus Udehn,  Joel Ohlsson (trainee), Christina Kuhlin, Lena och Håkan Jernehov, Ingela Karm, Astrid Finnberg (ej med på denna bild), Erik Gustavsson, Erik Högberg (ej med på bilden), Vägmästare Erland Olsson, Erik Ott, Yvonne Wallin, Björn Kjellén, Eva Gallstad, Per Nylander, Ulla-Beth Högberg, Caroline Bengtsson samt ordföranden Claes Ohlsson (Hjortås).
Årets årsmöte var det första där den nyinstiftade traditionen att servera föreningens medlemmar en öl 20 minuter före årsmötet tillämpades. Denna åtgärd är ett positivt påtryckningsmedel för att medlemmarna skall vara i tid till mötet. Det påverkar även Blåbärsås vägförenings årsmöte positivt “så di ej tjötar hela natten”

1. Mötets öppnande:

Claes Ohlsson öppnade mötet till allas fulla belåtenhet.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst.

3. Val av mötesordförande:

Claes Ohlsson valdes av det sittande mötet till tacksam mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare :

Sekreterare Högberg valdes att nedteckna vad som sig förhaver på mötet. Mötesdeltagaren Rune Broo ville dock ta över sysslan men var ej utrustad med vare sig papper, penna eller computer vilket nogsamt påpekades.

5. Val av Justeringskvinna&man för mötesprotokollet:

Per Nylander och Caroline Bengtsson valdes till justeringsman respektive justeringskvinna för mötet.

6. Dagordning för mötet:

Föreslagen och tidigare tillämpad urgammal dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Enligt ordföranden har följande arbete utförts:

  • Sedvanligt underhåll av vägbanor och slitytor genom det årliga vägarbetet samt genom friviliiga arbetsinsatser under året.
  • Spegelinstallation av "Astrids spegel" vid Alelund. (Astrid tyckte dock inte att spegeln är tillräckligt stor samt att den s.k. "tittvinkeln" ej är     tillfredsställande.Ordförande Ohlsson erkände omgående gjorda hastighetsförsyndelser i detta Alelundskryzzet
  • Den Leksjöska vallgraven är nu slutligen reglerad.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Kassören deltog ej i årsstämman utan hade skickat sin tvåfödde son för att redogöra för ekonomin. Stämman anade oråd men unge Udéhn genomförde en föredömlig dragning av faderns skumma bokföring.

Fjolårets planerade överskott om 3000 SEK har eliminerats genom en dyr lösning på spegel vid Alelund samt  en ovanligt dyr tjällossning. Genom att spara på framtida is- och väggrus har vägarbetspilsener säkrats inför årets vägarbete. Vägmästaren har hela året hävdat att vägen är "djävligt bra" vilket givit  styrelsen trygghet i beslutet att stötta ölinköpen.

Floda vägförenings årsavgift är oförändrad inför kommande år. Ett hot tornar dock upp sig inför framtiden genom att avgiften till Floda vägförening genom förestående förrättning kan komma att öka.

En resumé av föreningens fonder:

9. Grävlingfonden:

Grävlingfonden är balanserad men bidrag ses mycket positivt av styrelsen. Inkomster 150 kr, utgifter om 150 SEK (T-shirt till Årets grävling).

10. Pilsnerfonden:

Vid ingången på året var behållningen 70 SEK. Dessutom förfogar fonden över 24 Björnebrygd och 24 Carlsberg (vilka förtärdes under årsmötet).  Bidragen under året har varit 400 SEK (noteras bör speciellt  Inge-Lise Sennings bidrag om 200 SEK) plus en back tomglas från Rune Broo (innebar mycket köra och panta enligt kassören). Frågor ställdes till Broo huruvida dessa tomglas var desamma som styrelsen bestulits under vägarbetet. Broo förnekade detta bestämt.

Då inflödet av kontanta medel till följd av sena inbetalningar av vägavgifter i stort sett har upphört föreslår kassören att inte skicka räkningar i tid till utvalda kända sena medlemmar för att öka intäkterna till fonden. Ingela Karm och Caroline Bengtsson donerade föredömligt sina kaffepengar till pilsenerfonden, vilket nogsamt och positivt noterades av ordföranden.

11. Fonden för Drängstugans äldreboende (f.d. Drängstugans vänner):

Ingående behållning är 50 SEK och under året har medel om 350 SEK inkommit (150 SEK från Kjellen, enligt osäkra rykten 100 SEK från Rune Broo samt 100 SEK från ordförande Ohlsson). Jernehov har kontakter med arkitetekten Wingårdh om design av äldreboendets hus. Lämpligaste platsen för äldreboende är högst upp på Blåbärsås nära himlen. Den rekorderlige Persson, som är markägare, är dock ännu ej kontaktad i ärendet.

12. Årsavgift för 2001:

Årsavgiften beslutades oförändrad till 700 SEK för bebyggda fastigheter och 500 SEK för obebyggda tomter.

13. Revisorernas revisionsberättelse:

Undertecknade av årsmötet valda revisorer [Yvonne Wallin och Ulla Kjellén] har granskat räkenskaperna förda av kassören Udéhn. Dessa är i vederbörlig ordning till full belåtenhet utförda.

14. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades tacksam, full och rungande ansvarsfrihet av mötet.

15. Kommande års verksamhet:

Kvarstående aktiviteter som ej blivit genomförda under föregående år är förbättringar av mötesplatser på Hjortåsrakan. Bertil Röst har skänkt grus till en förbättring av Leksjöavenyn men ytterligare grus krävs. Mötesplatsen vid drängstugan bör förbättras. Styrelsen kommer att besiktiga dessa problempunkter inför årets vägarbete för att adekvata åtgärder och material skall finnas tillgängliga inför vägarbetet.

I övrigt anser inte styrelsen att det föreligger behov av några större vägarbeten under kommande verksamhetsår.

16. Arvode för styrelsen & styrelsens kontokort:

Redovisningen av styrelsens kontokort: Ordföranden har redovisat för kassören och kassören har redovisat för ordföranden.  Efter som endast dessa styrelsemedlemmar har kontokort så yttrade ordföranden: “Det räcker så!” Styrelsearvodet för nästa år är oförändrat.

17. Val av styrelse och revisorer/suppleanter:

Kvarstår ännu ett år :

Suppleanten Udéhn d.y., Sekreterare Högberg, Vägmästare Olsson, Vice ordförande fru Jernehov och Revisor Wallin.

För omval :

Ordförande Ohlsson, Kassören Udehn d.ä., Suppleanten Sparrenklef och Revisor fru Kjellen.

Inga avsägelser har inkommit till brevlådan i Lillesjön liksom den ordinarie brevlådan placerad på Drängstugan. Ordföranden talade för sitt eget omval på sådant sätt att stämman tystnade och biföll styrelsens förslag.

18. Årets vägarbete:

Årets vägarbete kommer att utföras Lördagen 18 Augusti kl 10.oo. Sekreteraren har här blivit ålagd att medföra lämpliga starkvaror inför Wrappens skål vid Alelund. Tunga redskap anbefallas inför detta vägarbete.

19. Rapport från kommittearbetet att utse Årets grävling:

Kommittéordförande Ohlsson redogjorde helt kort för det komplicerade arbetet att utse nästa års grävling och därmed värd för kommande års vägarbete. Båda grävlingarna teg som verkliga grävlingar och avslöjade intet om det pågående arbetet. Jernehov hävdade bestämt att han ingår i grävlingkommittén. Stämman noterade dock att Jernehov ej själv varit i närheten av ett utnämnande till årets grävling.

Årets grävlinginspektion har utförts hos Ohlsson till allas fulla belåtenhet. Grävlingen stod stolt placerad på framträdande plats i Ohlssons hemman. Ohlssons sambo har under året kärleksfullt luat och hålat pälsen på ett förtjänstfullt sätt. Sambons stolthet över denna vackra trofé var påtaglig under besöket.

20. Övriga frågor :

Frågan lyftes att förbättra Floda Vägförenings vägsträckning. Styrelsen har påpekat problemet för Floda vägförening men kan ej själva agera.
Astrid Finnberg donerar medel till en större och bättre spegel i Alelundskryzzet. Håkan Jernehov ansvarar för detta inköp.
Ordföranden informerade om Wrappens skål till minne av vår framlidne högt värderade suppleant Einar Norlander. Denna skål är som alla vet inledningen på Årets vägarbete. Medel för Wrappens skål kommer fortsättningsvis att ställas till förfogande av vägföreningen.
Pilsnerlunden kommer att användas under årets vägarbete och tillåtelse till det gavs av Eva och Per under stämman.
Ordföranden föreslog renovering av förslagslådan i Lillesjön eller nybyggnation av förslagslåda  i "fet fura". Placeringen är lämpligen mitt i sjön enligt Ohlsson.

21. Justering av mötesprotokoll :

Mötesprotokollet justeras inom två veckor på hemlig plats.

22. Mötets avslutning :   

Ordförande Claes Ohlsson frågade deltagarna om frågor som ej tagits upp eller glömts under mötet. Så var ej fallet och ordföranden konstaterade att  "i så fall tiger i ett år till nästa årsmöte." Därefter avslutades mötet och ordförande Ohlsson tackade deltagarna för sitt varma engagemang för föreningens och föreningsfondernas bästa.

Vid protokollet:

Erik Högberg Floda 10 Juni 2001


2001arsmote1small.jpg 2001arsmote2small.jpg


Drängsereds Vägsamfällighet Styrelsemöte fredagen 9 Februari 2001 å Sjööboden

Deltagare:

Vice ordförande fru Jernehov, ordförande Ohlsson, vägmästare Olsson, kassören Udéhn, suppleanten unge Markus Udéhn samt sekreteraren Högberg. Förutom dessa följande abare och löskerfolk: Herr Sjööboden, de rara fruarna Olsson, Ohlsson och Udéhn.

1. Mötets öppnande:

Ordföranden öppnade mötet och ölen samt tackade kassören, sekreteraren och sig själv.

2. Viktig nyhet i skogen:

Ordföranden meddelar att Hjortås blivit med hunden Albin. Till skillnad från avlidna Elsa, fortfarande djupt saknad och sörjd i skogen, är Albin av ädlare härkomst. Albin är en korsning av fyra framstående raser (kassören kunde meddela att samtliga är pitbulls) och är framavlad för att fungera som en typisk vakthund.

3. Vägbanor i skogen:

Ohlsson föreslog att vägbanan skulle fixas. Här började Herr Sjööboden diskutera oavbrutet varefter stämman bad Sjööboden högaktningsfullt hålla käften. Innan detta avslutande inlägg i denna deldebatt beordrade ordföranden dock Jernehovs intressanta rom till bordet. Ordföranden föreslår att ett pålägg av prima 12/16 kvalitet läggs på där det är som värst. Spridarn (Olsson), glidarn (gammelUdéhn) samt svävarn (ordföranden) fick uppdraget.

4. Försäkringsbryderi:

De Jernehovska brygderna hade här börjat verka och mötets omdöme tycktes minska. I detta läge manade ordföranden till en stunds kontemplation. Ordföranden beskrev problematiken som så: "Möter man en häst som ler och hästen blir yster, ryttaren kastas av och skadas; då är bilisten den orsakande parten". En olycka mellan häst och bil är alltid bilistens fel, oavsett hur den uppstår. Frågan ställdes: Går det att ställa krav på hästars framförande på vägen? Frågeställningen utreds av kassören Udéhn som har kontakter med Hjällsnäs vägförening. Jernehov föreslog att skyltar skulle sättas upp i Alelund "Welcome to McDonald country" för att anslå föreningens ton mot bångstyriga hästar. Förslaget avslogs.

5. Bra och goda förare:

Följande exempel på bra förare i skogen anfördes av stämman: Fru Jernehov, Erland Olsson samt kassören om denne framför sin trygga traktor. Uschliga fartblinda förare finns i skogen och kända namn diskuterades liksom åtgärder mot dessa dåliga exempel. Det poängteras att fru Udéhn ej räknas till denna kategori (även om incidenter ej saknades) då stämman ansåg att fru Udéhn skall räknas som häst (Marianne-regeln). Regeln gäller utan undantag i Fågelströmskryzzet.

6. Styrelesresan:

Styrelseresan till Danmark går av stapeln, som traditionen bjuder, 24 Maj 2001. Sekreteraren lovade att bevista detta viktiga möte. Som tidigare år utgår generösa subventioner till styrelsen även om styrelsen själva betalar 100 SEK. Hang-arounds bekostar sin resa, uppehälle, sprit och annan förtäring själva. Ordföranden har som andra år särskilda förpliktelser mot resesällskapet vad det avser drycker.

7. Bibliotek i skogen:

Astrid Finnberg, vår högt värderade medlem å Hjortås, har donerat ett omfattande bibliotek till föreningen. Volymerna innehåller ett stort antal volymer av samlarvärde, huvudsakligen amerikanska miljöbeskrivningar från 19:e århundrandet. Ett antal av dessa är enligt säker källa "djävligt spännande". I samlingen saknas dock Modesty Blaise, en av ordförandens speciella favoriter.

8. Övriga frågor:

Herr Jernehov (som ej tillhör styrelsen även om han skolats i denna konst av självaste sekreteraren) tog upp äldreboendet i skogen. Jernehov anser att en fond skall upprättas och att ett lämpligt hem skall byggas för framtida pensionärer. Jernehov påtog sig att utreda frågan. Kassören gjorde ett inhopp i debatten kring ölmängden å vägarbetena. Kassören har räknat flaskor och dessa tycks ej returneras i samma mängd som de levereras till törstige vägarbetare. Ordföranden har ej observerat detta fenomen utan kommenterade att antalet backar, såvitt känt, har stämt efter avslutande av vägarbetet. Ett förslag om att dekorera dikesrenarna diskuterades. Vägen skulle t.ex. kunna kantas av "De tio Björns ord" varav det första lyder: "Du skall icke kasta en gammal Björn". Även mer radikala föreslag framfördes där hedrande vägarbetares urnor kunde beläggas med reflex och placeras i vägrenen.

9. Mötets tröttnande:

Ordföranden var nu oregerlig och ostyrbar och mötet avslutades troligtvis men ingen observerade hur. Syrelsen framför dock på detta vis sitt stora tack till familjen Jernehov för rik plägnad av både mat och dryck.

På Atlanten i höjd med Island tisdagen 14 Februari 2001
Sekreterare Högberg Webbsidan

             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016