Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2002

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Årsmöte 2002

Sammanfattning:

ÅRSMÖTE i Drängsereds Vägsamfällighet 2002:

Platsen för årsmötet 2002 var Hjortebo Ranch där Erland Olsson just provkört sin nyinförskaffade ångvält. Många av kvinnorna följde med stor beundran Erlands demonstration och Annika tyckte sig se friarblickar i flera av damerna. Erland tillbringade kvällen i hemmets sköte med en gammal Hylands Hörna video. Ordförande Ohlsson läser med stor behållning en välskriven kassörsrapport där debit och kredit väl balanserats. Det har blivit en stor förändring sedan Åke Dagh fråntogs kassörsrollen i vägsamfälligheten. Mats Udéhn har dessutom förmågan att se skillnad på vägföreningens grus och egen väg, något som samfälligheten inte varit vana vid. Förtäringen till mötet på Hjortebo som alltid föredömlig. Det serverades luad julkorv med späckad gris och till efterrätt gammal plumpudding med majonnäs, nej vaniljsås skall det vara.

Deltagare:

Ordförande Claes Ohlsson, Mats Udéhn, Lena och Håkan Jernehov, Annika Olsson, Erik Gustavsson, Erik Högberg, Vägmästare Erland Olsson,  Björn Kjellén,, Ingela Karm, Eva Gallstad, Per Nylander, Yvonne Wallin, Siv Sjöström, Erik Ott, Caroline Bengtsson, Anna Norlander, Gunilla Johansson, Christoffer Högberg, Rune Broo, Christina Kuhlin och Gunnel Nilsson.
Mötesordförande och styrande hand under mötet:

Claes Ohlsson från Hjortås. Ordförande Broo redogjorde helt snabbt för det Drängseredska oket och den frigörelseprocess som pågår. Av detta skäl har Blåbärsås Vägförening skjutet årets vägmöte till en idag okänd senare tidpunkt. Ohlsson fördröjde öppnandet då pilsener saknades på bordet. Ohlsson anbefaller omedelbart "smalekaffe" innan mötet startas.
Siv Sjöström prisades för sina fantastiska bakverk.

1. Mötets öppnande :   

Claes Ohlsson öppnade nöjsamt mötet i vägmästare Erland Olssons pilsenerlund.

2. Mötets behörighet :

Mötet ansåg sig behörligen kallat och i laga ordning stadfäst.

3. Val av mötesordförande :

Claes Ohlsson valdes enhälligt och tacksamt av det sittande mötet till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare  :

Sekreterare Högberg valdes av en tveksam församling att nedteckna protokollet. Vissa kommentarer anfördes kring Högbergs hantering av sanningen vid skrivning av mötesprotokoll.

5. Val av Justeringsmän för mötesprotokollet :

Caroline Bengtsson och Per Nylander  valdes till justeringsmän för mötet.

6. Dagordning för mötet :

Föreslagen och tidigare tillämpad urtima dagordning fastställdes. Synpunkter framfördes att den urtima  dagordningen skall distribueras till medlemmarna före mötet. Dagordningen godkändes dock prompt av mötet.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse :

Kassören redogjorde redigt för följande:
Grus har inte spridits men vägarna har skötts som tidigare dvs bra. Det löpande arbetet har utförts under överinseende av vägmästaren.
Ordföranden hävdar styvt att vägen är "djävligt bra".
Potthålen har ej lagats i tillräcklig omfattning då potthålspilsener saknats. Flaklusen å Kråkebacken har åtgärdats och lastbilen är nu redo för ett rekorderligt arbete på vägarna.
Få verkar känna sig kallade till det viktiga potthålsarbetet enligt ordföranden.
Vägmästaren föreslog en tidig arbetsdag på våren i samband med tjällossningen för att åtgärda hjulspåren som uppstår. Material placeras i Alelund kommande säsong inför detta arbete.

8. Kassörens ekonomiska rapport :

Det ekonomiska läget är gott med en total behållning om 18000 SEK. Kassören redogjorde för det komplicerade läget i föreningens fonder. Lerums kommun har under föregående år bidragit till pilsenerfonden, ett bidrag som tacksamt noterades. Med kommande utgifter är situationen stabil inför kommande säsong. Pilsenerfonden har i dagsläget 1650 SEK efter diverse transaktioner av valutor. Av föreningens medel deltog kassören i Stena Lines spritlotteri vilket renderade en god vinst. Ingen på stämman höjde sin röst kring detta nytänkande inom kapitalförvaltningens utmarker. Grävlingfonden är i balans och innehåller 400 SEK. Alla vägavgifter betalda i tid vilket är ett oskick eftersom inkomster från förseningsavgifter är av stort värde för pilsenerfondens saldo.

Årets behållning om 18000 SEK går till den omedelbart förestående grusningen. Kvarvarande medel, ca. 4000 SEK fonderas för kommande behov.

En sammanfattning av ekonomin under året:

Inkomster:

Totalt 36700 SEK genom medlemsavgifter.

Utgifter:

Årsmöte 150 SEK. vägsalt 1500 SEK, mat och dricka under vägarbetet 2000 SEK, postgiro, porto, kuvert 500 SEK, snöröjning 2000 SEK, sprängningsarbete 1400 SEK, sladdning och sandning 2400 SEK, avgift till Floda Vägförening 5950 SEK.

Totalt belöper sig utgifterna till 18661 SEK.

9. Revisorernas revisionsberättelse :

Undertecknade av årsmötet valda revisorer (Ulla Kjellén och Yvonne Wallin) har granskat räkenskaperna förda av kassören Udéhn. Dessa är i vederbörlig ordning till full belåtenhet utförda. Det noterades att alla allegat var väl verifierade.

10. Styrelsens Ansvarsfrihet :

Styrelsen beviljades tacksam, full och rungande ansvarsfrihet av mötet.

11. Kommande års verksamhet :

Styrelsen ser inga stora aktiviteter inför kommande arbetsår. Släntberget vid "dulpan" under kraftledningen diskuterades men denna idé avslogs eftersom "det är ett riktigt skitgöra" enligt ordförande Ohlsson. Standard åtgärder kommer att utföras. Tjäders vägspegel kommer att renoveras (vid Marianne Udéhns kryzz). Astrids spegel är vindkänslig vilket kan förbättras med något ton betong (allt enligt Ohlsson). Att flytta denna spegel till annan plats med mindre vind ansågs inte vara en bra ide då nyttan av denna säkra placering ej undersökts.

12. Årsavgift :

Vägavgiften kvarstår som 700 kr/år för fastboende och 500 kr/år för obebyggda fastigheter. Ordföranden förklarade pedagogiskt att detta är ett beslut för att förenkla hanteringen av vägavgifterna inom föreningen. Överskottet har systematiskt använts för upprustning av vägsystemet vilket kommit samtliga fastighetsägare tillgodo. Mötet ansåg att avgiftssystemet skall bestå. I relation till andra vägföreningar har vår väg en god standard till en mycket låg kostnad.

Stämmans majoritet biföll styrelsens förslag.

13. Arvode för styrelsen & styrelsens kontokort :

Kontokort innehas i dagsläget av ordförande och kassör. Takbeloppet för dessa kort (i siffror) kvarstår men omskrivs nu i Euro (i samma siffror). Ordföranden hävdar att inga ytterligare personer i föreningen finns som kan hantera ett kontokort. Härav följer at antalet kontokort i föreningen ej skall utökas. Dagens system, där kassören redovisar sina expenser för ordföranden och ordföranden redovisar sina expenser för  kassören har fungerat oklanderligt  under den tid det varit i bruk

14. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år :

Följande personer kvarstår ytterligare ett år i styrelsen:

Ordförande Ohlsson, kassören Udéhn d.ä., suppleanten Sparrenklef och revisor fru Kjellén.

Följande personer ställer vördsamt upp för omval:

Suppleanten Udéhn d.y., sekreterare Högberg, vägmästare Olsson, vice ordförande fru Jernehov och revisor fru Wallin.

Inga avsägningar har inkommit till styrelsens brevlåda vid Lille Sjön. Styrelsens förslag godkändes av stämman.

15. Årets arbetsdag :

Årets arbetsdag blir Lördagen 10 Augusti kl 10.00 vid Alelund. Pilsnerlunden kommer att hålla öppet denna dag.

16. Övriga frågor :

  • Lille sjön har sinat vilket konstaterades när styrelsen skulle hämta förslag inför årets årsmöte. Ett antal medlemmar har stöttat Folke Eriksson i Fjällared  med reparationsarbetet av dammsystemet. Mer arbetskraft behövs för detta viktiga arbete. Vid nästa tillfälle skall ny plats för föreningens brevlåda säkras.
  • Förrättning inom Floda Vägförening kommer att ske under hösten. En osäkerhet finns kring vilket system som kommer att tillämpas för vägsamfällighetens kontrakt med Floda Vägförening. Styrelsen arbetar för att undvika att denna fördyrande byråkratiska procedur drabbar vår förening. En förrättning för vår förening kostar troligtvis mer än ett års medlemsavgifter.
  • En gåva att monteras på Drängstugan, överlämnades till ordföranden av Anna Norlander.
En stor oro uttrycktes för Drängstugans demontering av tvåbenta termiter. Under stora vägarbetet kommer ett nytt tak att monteras. Håkan Jernehov ansvarar för detta arbete. Erik Högberg donerar det s.k. Guranvirket för detta ändamål.

17. Justering av mötesprotokoll :

Mötesprotokollet justeras via Internet innan 22 Juni.

18. Mötets avslutning :

Ordförande Claes Ohlsson avslutade mötet och tackade deltagarna som deltagit i stämman.

.............................

Mötesordförande Claes Ohlsson 

.................................                                                            ...................................

Justeras : Caroline Bengtsson                                                       Justeras : Per Nylander

2002arsmote1small.jpg 2002arsmote2small.jpg 2002arsmote3small.jpg 2002arsmote4small.jpg
2002arsmote5small.jpg 2002arsmote7small.jpg 2002arsmote8small.jpg 2002arsmote9small.jpg
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019