header.jpg
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL 2003


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

19772003 Lena ordförande

ÅRSMÖTE i Drängsereds Vägsamfällighet 2003

Plats:

Vägmästare Erland Olssons uterum. Måndagen 16 Juni 2003

Deltagare:

Marianne Udéhn, Annika Olsson, Siv Sjöström, Astrid Fingren, Erik Bendel Gustavsson, Håkan Jernehov, Björn Kjellén, Erland Olsson, Mats Udéhn, Gunilla Johansson, Gunnel Nilsson, Ulla-Beth Högberg, Lena Jernehov, Kjell Kristiansson, Rune Broo, Daniel Nordström, Shahab Mansouri och Sören Simonsson.

1. Mötets öppnande:

Ordförande Claes Ohlsson öppnade årets vägstämma.

2. Mötets behörighet:


Mötets ansågs i laga ordning kallat och behörigen utlyst.

3. Val av mötesordförande:

Claes Ohlsson valdes enhälligt till ordförande för mötet.

4. Val av mötessekreterare:

Ulla-Beth Högberg valdes till mötessekreterare.

5. Val av justeringsmän och justeringskvinnor:

Håkan Jernehov och Siv Sjöström valdes att justera protokollet.

6. Dagordning för mötet:

Föreslagen dagordning godkändes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Året som gått har varit ordinärt med sedvanligt underhllsarbete på vägen. Den stora kampen i skogen har gällt den nu uppbyggda telemasten för 3G kommunikation. Genom ett föredömligt arbete av styrelse och framför allt kassören Udéhn flyttades masten från föreslagen placering å Blåbärsås till en mer lämplig placering nära kraftledningsgatan. Kassören hedrades för sin insats genom att en ny väg uppkallades efter honom, den s.k. Mast Udéhns väg.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Ekonomiarbetet har bedrivits enligt plan. Några huvudpunkter för verksamheten:
  • Grusning 11,000 SEK, flis och makadam 4,300 SEK, snöröjning 3,000 SEK och sladdning 4,000 SEK.
  • Stora vägarbetet 1,000 SEK. Dricka under detta arbetet var i huvudsak frivilliga bidrag. För höstens stora arbetet är nu dricka inhandlat. Kassören understryker att bidrag mottages med stor tacksamhet.
Läget i föreningens fonder är som följer:
  • Grävlingfonden 400 SEK
  • Pilsenerfonden 0 SEK
  • Vinfonden 2 flaskor vin samt 64 SEK.
  • Drängstugefonden 1,350 SEK.

9. Revisorernas rapport:

Revisorerna Yvonne Wallin och Ulla Kjellén har funnit verksamheten väl skött och kassörens räkenskaper i god laga ordning. Revisorerna föreslår styrelsen ansvarsfrihet.

10. Styrelsens ansvarsfrihet:

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Kommande års verksamhet:

För det kommande året föreslås sedvanligt underhåll av vägsystemet. Uppsättning av vägspegeln på Blåbärsås kommer att ske. Claes Ohlsson föreslår att en vändplats uppförs nära Gröna Sik. Frågan remitteras till Blåbärsås vägförening och ordförande Broo.

12. Årsavgift:

Årsavgiften föreslås oförändrad till 700 SEK för samtliga bebyggda tomter oavsett användning (läs sommarboende). För stora markägare (obebyggd) är årsavgiften 700 SEK och för mindre obebyggda tomter 500 SEK.

13. Arvode för styrelsen & styrelsens kontokort:

Arvodet för styrelsen behålls oförändrat. Styrelsemedlemmar som innehar "Forest Card" kan fritt disponera detta efter eget godtycke.

14. Val av styrelse och suppleanter för kommande år:

Styrelsen föreslår följande:

  • Ordförande Claes Ohlsson efterträds av Lena Jernehov som ordförande i föreningen. Claes kvarstår som styrelsemedlem och mentor för den nya ordföranden.
  • Kassören Mats Udéhn omväljs för ytterligare en period om 2 år.
  • Revisor Ulla Kjellén omväljs för en period om 2 år.
  • Saari Edvardsson ersätter avgående Mikael Sparrenklev som styrelsesuppleant.
Ordförande Ohlsson överlämnade ordförandeklubba, Forest Card samt styrelsepärm till tillträdande ordförande Jernehov.

15. Årets arbetsdag:

Årets arbetsdag genomförs Lördagen 9 Augusti med samlig i Alelund 10.00.

16. Övriga frågor:

Skyltar saknas ännu för Blåbärsåsvägen. Kommunen står för skyltkostnaderna medan arbetet utförs av föreningen. Protokoll från Årsmötet finns fortsättningsvis tillgängligt på förenings hemsida www.drangsereds.com. De som önskar ha protokollet hemsänt meddelar styrelsen.

17. Justering av mötesprotokollet:

Mötesprotokollet justeras innan 15 Juli 2003.

18. Mötets avslutning:

Ordförande Ohlsson avslutade årets vägmöte och tackade de närvarande för sitt deltagande.

Vid protokollet:

Floda 22 Juni 2003

Ulla-Beth Högberg

Justeras:

Håkan Jernehov             Siv Sjöström


2003lenaordforande.jpg
2003lena%20ordforande.jpg
             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016