Header

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2004

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.

 2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977 

Årsmöte 2004

Sammanfattning:

 • Ett förslag att bredda vägsträckningen i Alelund, föredraget av den alltid uppdaterade Rune Broo, avlyssnas av vår väna Siw och den mer explosive Bendel. Bendel tjötade så till slut fick han en extra kopp kaffe för att hålla tyst. Nu hjälpte inte detta så mötet flyttades utomhus där många fler ljud kunde distrahera Gustavsson.
 • Vår Astrid Finnberg i ett av sina inlägg där hon frispråkigt och på sitt bestämda sätt bad alla dra åt h..e. Dock visade sig kassören Undéhn undgå Astrids visdom.
 • Kjell Kristiansson förklarar en episod ur Jaques Brels skrifter kring grundläggande vägunderhåll för två intresserade damer. Kjell har ett stort intresse för kultur och speciellt Jaque Brels yngre bror Kjell Brels texter.
 • Gratis är gott och det vet Arne Tjäder. Den hemska pilsenerkorven från fjolårets vägarbete har blandats upp med färsk påkörd grävling till en exotisk korv. Korven var steril och naturligtvis blev alla nöjda och ingen sjuk av denna vara.
 • Fru Björkliden lyssnar andäktigt på Rune Broo som detta år motionerar för en helikopterdriven vägplog för Alelundssträckan.
 • Ordförande Ohlsson reagerar på den futuristiska idén genom att yttra: "Vad i h..e är det? Sådana finns väl inte i betong?"
 • Bendel förser sig med tårta. Tårta har alltid varit Bendels favorit för den har inga ben. Ben är annars ett elände i fisk som gädda som därför inte äts av Bendel.
 • Ordföranden har tagit sig i brasan och tänt densamma med förkluven törved, direkt hämtad från Hjortås ängar.
 • Ett gammalt förslag från Rune Broo att elda koks i brasan har just avslagits. Koks har den fördelen att det ryker rejält och ryker det vet man att det brinner i varje fall lite grand.
 • Siw tar hand om Markus Udéhn, just fyllda 15 år. Det gällde direkt att hålla honom från öltunnorna.
 • Ännu en glad vägordförande från Hjortås befriades från sitt uppdrag. Det håller inte att vara glad i Drängsereds Vägsamfällighet. Här finns stolta traditioner att försvara ända från Åke Daghs dagar.

Tid och plats:

12 Juni 2004 i Erland Olssons lada i Floda socken.
Närvarande:

Ordförande emeritus Ohlsson, ordförande emeritus Arne Tjäder, ordförande Lena Jernehov, kassören Mats Udéhn, sekreterare Erik Högberg samt högt värderade medlemmarna Astrid Finnberg, Kari Sokka, Sofia Johansson, Kjell Kristiansson, Erik Gustavsson, Anders Åhman, Sari Salmi, Yvonne Wallin, Roland Boman, Håkan Jernehov, Marianne Udéhn, Anna-Karin Boja, Christoffer Högberg (delvis) och den väna
Siw Sjöström.

1. Mötets öppnande:

Lena Jernehov hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade mötet till allas fulla belåtenhet.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst.

3. Val av mötesordförande:

Lena Jernehov valdes av det sittande mötet till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Sekreterare Högberg valdes, med viss tvekan och vassa kommentarer, att nedteckna och fotografera vad som sig försiggår på mötet.

5. Val av två justeringsmän/justeringskvinnor för mötesprotokollet:

Marianne Udéhn och Håkan Jernehov valdes att justera protokollet.

6. Fastställande av Dagordning för mötet:

Föreslagen och tidigare tillämpad urgammal dagordning fastställdes. Dagordningen, delvis obekant för medlemmarna, godkändes av årsmötet.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

En kort och koncis redogörelse gavs av ordförande Jernehov:Grovflis har lagts på i samband med snösmältningen
Grusning av vägsystemet har genomförtsPåläggning av makadam och isflis.SnöskottningAstrids spegel har justerats till full funktionSammantaget relativt få utgifter under det gångna året. Det påpekas att för en långsiktigt bibehållen standard på vägarna måste mer kapital spenderas. Vägarbetarna fick mycket beröm av emeritus Ohlsson. ”Ett gott arbete har genomförts under det gångna året.”

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Överskottet under 2003 var 19,000 SEK genom låg grusning (den berömda väglusen härjade på Kråkebacken under 2003) av vägsystemet. Med vinterns aktiviteter är överskottet 21,000 SEK. Då grustillgången och därmed priserna är osäkra, samt att vissa delar av vägsystemet behöver renoveras, föreslår styrelsen en oförändrad vägavgift för 2004.

Intäkter:

Medlemsavgifter om ca 33,000 SEK. Tyvärr inbetalar samtliga medlemmar i tid så inga straffavgifter, tillfallande pilsenerfonden, har utdömts detta år.

Ett axplock av kassörens utgifter:
 • Förtäring (114)
 • Vägsalt (1688)
 • Sprängningsarbete&handräckning (700)
 • Postgiroavgift (360)
 • Mat till vägarbete (1250)
 • Försäkring (800)
 • 8 lass 018 (12375)
 • Grävlingfonden (200)
 • Vägflis (4225)
 • Trämaterial (599)
 • Makadam (4832)
 • Bidrag till styrelseresan (575)
 • Potthålspilsener (585)
 • Porto&kuvert (247) samt
 • Vägarbetardryck till arbetsdagen (824).
Läget i våra fonder:
 • Grävlingfonden: Saldo 400 SEK
 • Pilsner och Vinfonden: Saldo 1614 SEK, en innestående fordran om 124 SEK samt ett flak Björnebrygd som tveksamt förvaltats av Håkan Jernehov. Doch skall här beaktas att Jernehov till fonden under det gångna året donerat 200 SEK. Vägmästare Olsson kompletterade på stående fot Pilsenerfonden med 220 SEK efter någon aktivitet vid Bakstugan. Viss enighet rådde kring att avskaffa vindelen av fonden.
 • Drängstugefonden: Det är av högsta prioritet att åtgärda denna historiska byggnad under innevarande år. Drängstugefonden har fonderade medel om 1650 SEK. Folke Eriksson i Fjällared har betalt 300 SEK mot att dessa ej används i Pilsenerfonden. Folkes tacksamma bidrag har fonderats i Drängstugefonden.

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Revisor Yvonne Wallin lämnade följande utförliga rapport:.
"Undertecknade av årsmötet valda revisorer har denna dag granskat räkenskaperna förda av kassören Udéhn. Dessa är i vederbörlig ordning till allas fulla belåtenhet utförda. Full och tacksam ansvarsfrihet föreslås" .

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades tacksam, full och rungande ansvarsfrihet av årsmötet.

11. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Ordförande Lena Jernehov önskar avgå efter lång och trogen tjänst i styrelsen. Styrelsen är av uppfattningen att en ansvarsfull föryngring bör ske för att få in den yngre generationen i samfällighetens arbete.

Kvarstår ytterligare ett år i styrelsen:

Emeritus Ohlsson, kassören Udéhn , suppleanten Saari Edvardsson och revisor Ulla Kjellen.

För omval:

Sekreterare Högberg och revisor fru Wallin. Båda ställer lojalt upp för omval.

Nyval:

Ordföranden Lena Jernehov, styrelsemedlemmen vägmästare Erland Olsson samt suppleanten Markus Udéhn önskar ej omval.
 • Som ny styrelsemedlem i Vägföreningen föreslås. Sofia Johansson. Sofia är sladdbarn till legendariske förre vägmästaren Lennart "Spacklis" Johansson och har visst bördssamband med ordförande emeritus Ohlsson.
 • Som ersättare för högt värderade vägmästaren Erland Olsson föreslår styrelsen Mikael Udéhn. Vägmästare emeritus Olsson lovar att stötta Udéhn under dennes utbildning med examen på vägarbetet 8 Augusti 2020.
 • Som ersättare för Markus Udéhn som styrelsesuppleant föreslås Anna-Karin Boja.
Årsmötet godkände styrelsens förslag och styrelsen fick i uppdrag att inbördes utse ny ordförande.

12. Årsavgift:

Vägavgiften föreslås detta år beslutad för 2 år framåt. Avgiften kommer fortsättningsvis att gälla kommande kalenderår. Denna nyordning förbättrar och förenklar fakturahanteringen. Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift nämligen 700 SEK för boende och 500 SEK för obebyggd tomt. Dessa avgifter gäller för 2004 och 2005.
Årsmötet godkände styrelsens förslag.

13. Årets arbetsdag:

Årets vägarbete avhålles traditionsenligt Lördagen 7 Augusti 2004 med samling i Alelund klockan 10.00. Sedvanliga verktyg samt en frivillig Drängstugegrupp med tillhörande redskap emotses. Uppströms Hjortåskurvan skall mötesplatsen grävas ur. Ordförande emeritus Ohlsson medtager sin giftiga Cobra, som alltid biter på "törjord". Ordföranden vill helst komplettera med vägmästare emeritus Olssons  padda under detta arbete.

14. Övriga frågor:

Grävlingfondens valgrupp efterlyser goda kandidater som "Årets Grävling".
Styrelsearvodet beslutades oförändrat för kommande år.

15. Kommande års verksamhet:

Följande förbättringsaktiviteter föreslås prioriterade av styrelsen:
Påfyllning av förbättringshögar i vägsystemet
Mötesplatsen vid Mast Udéhns väg måste förbättras
Generalhyvling av vägsystemet. Kostnaden är 685 SEK per timma om detta samordnas med kommunens aktivitet.
Förbättring av föreningens kulturhistoriska byggnad (Drängstugan). Traktens företagare kommer att erbjudas möjlighet att sponsra denna ombyggnad mot att exclusive annonsplats medgives. Ägare av marken är Mikael Udéhn som välvilligt upplåter denna mark förutsättning att statusen höjs jämfört med nuvarande nivå.
Upprörda synpunkter kring kommunens nyuppsatta lyktstolpar längs Alelundsvägen framkom under mötet. Styrelsen tillskriver kommunen för att få placeringen ändrad. Medlemmarna uppmanas att skriva till "Fria Ord" i Lerums tidning.
Föreningen är villig att fungera som pilot för solcellsdriven gatubelysning. Håkan Jernehov för föreningens talan i denna fråga.
Ny skylt för vägarbete finns nu som tydligt och sakligt informerar om när vägarbete utannonseras.

16. Justering av mötesprotokoll:

 Mötesprotokollet justeras "illa kvickt" efter årsmötet av justeringsmannen Håkan Jernehov och justeringskvinnan Marianne Udéhn.

17. Mötets avslutning:


Ordförande Lena Jernehov avslutade mötet och tackade deltagarna för deras genuina intresse för föreningen och dess vägsystem. Lena överlämnade vid detta tillfälle "Stora Ordförandeklubban" till Sofia Johansson.
Claes Ohlsson överlämnade å föreningens vägnar den nyinstiftade "Guldspaden" till avgående Erland Olsson och Lena Jernehov för troget och mångårigt arbete till föreningens gagn. Ohlsson utdelade dessutom det internationellt välkända "United Road Workers of America's" Stora diplom och skjorta till Mats Udéhn och Erland Olsson. Diplomet har tidigare endast utdelats en gång i Europa. En lika ärofylld utmärkelse finns ej i Europa enligt Ohlsson. 

Vid protokollet:

Floda 12 Juni 2004 Sekr. Erik Högberg 

Justeras:

Marianne Udéhn och Håkan Jernehov

2004arsmote1small.jpg 2004arsmote3small.jpg 2004arsmote4small.jpg
2004arsmote6small.jpg 2004arsmote7small.jpg 2004arsmote9small.jpg

             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019