Header
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

 

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018              


1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
        1996
Styrelseprotokoll
1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2005

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Årsmöte 2005

Deltagare:

Ordförande Sofia Johansson, Emeritus ordförande Ohlsson, Emeritus ordförande Arne Tjäder, kassören Mats Udéhn, Emeritus vägmästare Erland Olsson, sekreterare Erik Högberg samt högt värderade medlemmarna Astrid Finnberg, Lena Jernehov, Erik Gustavsson, Yvonne Wallin, Roland Boman, Håkan Jernehov, Marianne Udéhn, Anna-Karin Boja, Karin Tiselius (ny i Otts hus), Peter Johansson (Gullis), Andreas Bengtsson (bygger nytt i Hjortås), Joakim Karlsson, Annika Olsson, Johan Dahlqvist (f.d Åke Dagh), Lise-Lotte Tjäder, Rune Broo, Joel Olsson, Per Löfgren, Markus Udéhn och den väna Siw Sjöström.

Tid och plats:

11 juni 2005 i Drängstugan i Floda socken.

1. Mötets öppnande: 

Vår glada ordförande Sofia Johansson hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade mötet till allas fulla belåtenhet. Sofia passade på att hälsa de nya medlemmarna Karin, Peter, Andreas och Johan varmt välkomna till samfälligheten.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst.

3. Val av mötesordförande:

Sofia Johansson valdes av det sittande mötet till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Erik Högberg valdes, med stor tvekan och kommentarer som ”tveksam sanningssägare”, att nedteckna vad som sig försiggår på mötet.

5. Val av Justeringsmän för mötesprotokollet:

Håkan Jernehov och Johan Dahlqvist valdes att justera protokollet.

6. Dagordning för mötet:

Föreslagen urtima dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Mats Udéhn redogjorde för fjolårets arbete på vägsystemet. Här några punkter:
 • Flisfyllning i vinterringarna
 • 30 ton makadam lades ut i samband med tjällosningen
 • Totalt har 7 vinterplogningar genomförts under säsongen, de första med synnerliga synpunkter på utförandet. Svempas kalkhöjande flis från Kinnekulle var ett test och omdömet var inte så positivt kring detta grus eftersom det mjölar sig för fort.
Vägmästare emeritus Olsson fick mycket beröm för sin insats att få kommunens väghyvel att skärpa sina blad på samfällighetens vägar. Även kostnadsförhandlingen genomfördes med gott resultat. Mötet var mycket enade i att detta är en procedur som skall ingå i den årliga underhållsplanen för samfälligheten.

Orkanen Gunnel ställde till med en del problem på vägsystemet men ett enat och beslutsamt arbetslag genomförde ett bra arbete för att snabbt få farbara vägar. Ett stort tack riktades till dessa deltagare.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Det ekonomiska läget är gott och samtliga medlemmar har nu betalt sina avgifter. Dock har en av de senbetalande två ej betalt sin förseningsavgift. Eftersom denna oavkortat går till Pilsenerfonden anses brottet graverande. Överskottet efter alla transaktioner är 35,000 SEK.
Pilsnerfonden äger inga fasta tillgångar eftersom dessa omsatts i nya pilsner. Totalt finns 2,000 SEK som dock inte inkluderar bidrag till en Häst & Vinfond. Styrelsen är något konfunderad kring denna gåva enär syftet är oklart.

Grävlingfonden har 200 SEK fonderade, Drängstugefonden har trots omfattande saneringsarbete i Drängstugan 2000 SEK i sin fond. Kassören riktade ett varmt tack till alla generösa bidrag som kommit till Drängstugan. Även om alla utensilier ännu inte kommit till användning, stugan anses av vissa medlemmar som lite dragig kring fönstret, har det visat på ett generöst sinnelag hos samfällighetens medlemmar.

Kassören meddelade att ”skumma nya fonder” fortsättningsvis går till Pilsenerfonden. Kostnaden att förvalta dessa små fonder har skjutit i höjden och medlem fonderas fortsättningsvis i Pilsnerfonden.

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Revisor Yvonne Wallin lämnade följande utmärkta rapport:
”Undertecknade av årsmötet valda revisorer har denna dag granskat räkenskaperna förda av kassören Udéhn. Dessa är i vederbörlig ordning till allas fulla belåtenhet utförda. Full och tacksam ansvarsfrihet föreslås för det gångna året”
Yvonne Wallin och Ulla Kjellén.

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet av årsmötet.

11. Årsavgift för 2006:

Årsavgiften beslutades oförändrat till 700 SEK för boende och 500 SEK för obebyggd tomt för kalenderåret 2006.

12. Kommande års verksamhet:

 • Vägmästare emeritus diskuterar med Lerums Energi kring reparationsarbetet vid Mast Udéhns väg den s.k. Tjälgryten. Vägen har nu sjunkit och en grävling har rapporterats fastnad i detta gryt. Problem uppstod när Elverket oskickligt och i synbar avsaknad av vägarbetarkompetens grävde upp vägen för en elkabel.
 • Årets överskott föreslås användas till ett fåtal stora punktinsatser. Förutom Tjälgryten föreslås ett större reparationsarbete genomföras vid den beramade Gammeldanskens surhåla. Här måste åtgärder sättas in i år. En trolig kostnad kan vara 20-25 kSEK. Styrelsen får i uppdrag att ta in offert på detta arbete. Enligt kassören, med van blick för arbetsresurs vid vägarbete, finns ej tillräckligt med pilsener för att klara ett dylikt arbete utan maskin. Om det funnes tillräckligt med pilsener skulle det ändå inte bli gjort, allt enligt kassören.

13. Arvode för styrelsen & styrelsens kontokort:

Styrelsearvodet beslutades oförändrat för kommande år.

14. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Följande styrelsemedlemmar kvarstår ytterligare ett år:
 • Ordförande Sofia Johansson
 • Revisor Wallin
 • Vägmästare Mikael Udéhn
 • Styrelsesuppleanten Anna-Karin Boja
 • Sekreterare Högberg.
För omval:
 • Emeritus Ohlsson
 • Kassören Udéhn
 • Revisor Ulla Kjellén
 • Suppleanten Saari Edvardsson.
Kassören Udéhn har möjlighet att skriva på räkenskapens pärm och detta faktum ger möjlighet för återval. Udéhn accepterar återvalet med viss glädje men påpekar att en föryngring är nödvändig på kassörsposten. Udéhn (den äldre) medger att inte ens den åldrande och väne Åke Dagh var kassör i lika många år som Udéhn själv. Udéhn firar detta år 30 års jubileum som styrelsemedlem. Inget av dessa år har tillbringats bakom galler, en god bedrift för en kassör.
Mötet beslutade att välja Udéhn för ytterligare en period men med en bisittare och lärling som efter en inkörningsperiod skall kunna axla kassörens tunga mantel. Som lärling på kassörsposten valdes Pelle Löfgren. Löfgren tar samtidigt över Saari Edvardssons post som suppleant i styrelsen.
Styrelsens övriga förslag godtogs utan diskussion, upplopp eller protester.

15. Årets arbetsdag:

Årets vägarbete genomförs Lördagen 13 Augusti.
Detta är ett undantag från den urgamla seden men pga. bröllop inom styrelsen kan knappast rediga vägarbetare uppbringas inom samfälligheten ordinarie vägarbetsdag. Detta är ett historiskt undantag. Ej ens bröllop i Finland har tidigare stoppat ett vägarbete. Det krävs ett skogsbröllop för att stoppa ett bröllop (skoglig visdom)!

16. Övriga frågor:

Grävlingfondens valgrupp efterlyser goda kandidater som "Årets Grävling".

Utbildningsplanen för vägmästare Udéhn har varit vag och en uppstyrning rekommenderas av styrelsen. Stora förhopppningar sätts till kommande giftermål. Giftermål leder i allmänhet till stadgande band och insikter kring ansvar och förpliktelser. Vägmästare emeritus omdöme är att det ej är tillfyllest att vara sladdbarn om man ej är skolmogen och inskriven på utbildningen.

Inför kommande säsong kommer Kråkebacken Allservice att återuppta sin utmärkta service med vinterväghållning av vårt vägsystem. Udéhn har införskaffat en respektabel John Deere för ändamålet. Stämman välkomnade och lovprisade förslaget. Astrid Finnberg menade att Udéhn skött vägsystemet med bravur i 40 år, ett faktum som smickrande vår värderade kassör. Även ”han därnere” dvs vägmästare emeritus Olsson nämndes av Astrid för utmärkta insatser, dock ej lika långvariga som Udéhns.

Föreningen mottog via Lena Jernehov en större bokdonation från Stenkullens bibliotek med en mängd, enligt utsago, ”djävligt bra böcker”. Arne Tjäder fick omedelbart, av hustru Lise-Lotte, i uppdrag att snickra en bokhylla till Drängstugan för ändamålet. Fru Jernehov föreslog litterära aftnar i Drängstugan och Arne Tjäder berättade om en djup litterär upplevelse med hjälp av föreningens bibliotek. Stort tack Lena och biblioteket!

En österrikisk vägvänförening, via Joel Olsson, överlämnade en stark gåva avsedd att användas vid besvärligare vägarbete. Dock kunde mötet ej motstå frestelsen att redan nämnda dag pröva innehållet. Enligt säker källa (Bendel) var gåvan både stark och dryg men absolut inte god. Tack Joel för detta bidrag som kan få samtliga vägarbetare på fall.

Håkan Jernehov rapporterade från ett besök hos Cellux som tillverkar lysdiodgatlyktor. Systemet är enligt Håkan utmärkt men kostnaden är något hög. Ett system om 3 lyktor krävs till en kostnad av 30 kSEK. Underhållskostnaderna för systemet diskuterades och det var oklarheter kring dessa. Enligt Jernehov är detta utrett och systemet har nu 10 års garanti. Förslaget anses inte vara en lösning för vårt vägsystem just nu.

Det beslutades att justerade kopior av årsmötesprotokollet läggs i Drängstugan så de som ej har Internet har möjlighet att läsa protokollet.

17. Justering av mötesprotokoll:

Mötesprotokollet justeras "illa kvickt" efter årsmötet av justeringsmännen Håkan Jernehov och Johan Dahlqvist.

18. Mötets avslutande:

Ordförande Sofia Johansson avslutade mötet och tackade deltagarna för deras genuina intresse för föreningen och dess vägsystem.

Vid protokollet, med tilldelat förstånd

Floda 11 Juni 2005
Sekr. Erik Högberg           
Justeras :  Ordförande Sofia Johansson, justeringsmännen Håkan Jernehov och Johan Dahlqvist

2004arsmote1small.jpg 2005arsmote11small.jpg 2005arsmote12small.jpg 2005arsmote15small.jpg
2005arsmote16small.jpg 2005arsmote18small.jpg 2005arsmote22small.jpg
2005arsmote14small.jpg 2005arsmote2small.jpg 2005arsmote3small.jpg 2005arsmote8small.jpg             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019