Header

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
        1996
Styrelseprotokoll
1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll    

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2006

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977


2006 Siwan

Sammanfattning:

Detta år motionerar Rune Broo om att en grisgrillningsutrustning bör införskaffas till Drängstugan. Runes analys visade att en minskning av ölransonen med tre pilsner skulle finanssiera grillen fullt ut. Motionen avslogs av ilskna vägarbetare.
Bendel hade hört att galanta damer, som alltid, skulle närvara och tog på sig sin finaste gåbortskostym, den som han förtjänstfullt fick efter en tidsbegränsad anställning på Härlanda fängelse. 
Ordförande Ohlsson fick detta år en gåva från tacksamma vägarbetare. Han blev givetvis glad och lovade på stående fot att i all framtid servera glögg i Alelundskryzzet strax innan Lucia.
Årsmötet avslutades med en Schlattafton där allt gammalt i spritväg serverades under en kväll. Vägen var avstängd under kalaset och en dag därefter. Speciellt minns deltagarna Högbergs direktimporterade Tequila, både vit och gul. En hungrig hund, naturligtvis från Hjortås, tog för sig av vad grytorna har att erbjuda. Under mötet anlände Jernehovs splitternya Ferguson, direktimporterad från Olssons i Ellös. Ljudet var härligt och föreningen såg direkt nyttan av denna nya maskin. Världens första filmförevisning, Filmen om Bendel, hölls som avslutning på Årsmötet och efter den mycket uppskattade Schlattaftonen. Åskådare var Bendel och biografmaskinisten.

Tid och plats:

10 juni 2006 i Drängstugan i Floda socken.

Närvarande:

Ordförandeskan Sofia Johansson, Emeritus ordförande Arne Tjäder, Emeritus ordförande Ohlsson, Emeritus vägmästare Erland Olsson, kassören Mats Udéhn, vägmästare Mikael Udéhn sekreterare Erik Högberg samt högt värderade medlemmarna Astrid Finnberg, Lena Jernehov, , Raija Vierola, Kari Sokka, Ulla-Beth Högberg, Erik Bendel Gustavsson, Yvonne Wallin, Roland Boman, Håkan Jernehov, Hans-Olof Johansson, Gunilla Johansson, Marianne Udéhn, Anna-Karin Boja, Karin Tiselius, Linnea Moreau, Kalle Moreau, Peter Johansson, Björn Kjellén, Kjell Kristiansson, Joakim Karlsson, Annika Olsson, Anna Norlander, Ulla Kjellén, Lise-Lotte Tjäder, Anders Åhman, Joel Olsson, Per Löfgren, Markus Udéhn och Siw Sjöström.

1. Mötets öppnande:

Ordförandeskan Sofia Johansson öppnade mötet i fin stil.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst.

3. Val av mötesordförande:

Sofia Johansson valdes av det sittande mötet till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Erik Högberg valdes, med viss tvekan att nedteckna vad som försiggår på mötet.

5. Val av två justeringsmän/justeringskvinnor för mötesprotokollet:

Håkan Jernehov och Siw Sjöström valdes att justera protokollet.

6. Fastställande av Dagordning för mötet:

Föreslagen urtima dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

 • Sedvanligt vägunderhåll har genomförts.
 • Vnterväghållning, numera åter i skoglig regi har bedrivits av firma bröderna Udéhn. 16 gånger har skottning utförts (årsgenomsnitt är 7) men jämfört med vargavintern 1978 är detta ingenting. Då skottades 26 gånger med en gammal Grolle som gick på enbart på grus.
 • Kassören talade om vallåkning nerför Blåbärsåsbacken och handskottning av stora snödrivor.
 • Ett antal avåkningar på Hjortåsvägen kommenterades där vissa medlemmar har uttryckt önskemål att markeringar sätts upp för att se var vägen går. Stämman var av den meningen att ”man skall känna sin väg!”. Därmed var ärendet avslutat.
 • Slutligen genomfördes ett stort gediget vägarbete på Leksjövägen den 5 juni då en stor mängd grus lades ned på vägen.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Läget är mycket gott. Efter kassörens 25-åriga snålande med föreningens medel finns i princip en årsdebitering i kassorna. Styrelsen ser heller ingen större vägutgift för kommande år då vägsystemet är i utmärkt skick med en rejäl grusbädd på samtliga ställen. När allt är betalt är behållningen 49822 kr. Kassören började här rabbla alla utgifter medan församlingen tog påtår av Siw Sjöströms goda bakverk. Bland allt tjafs uppfattades detta: flis 2250 kr, vinterväghållning 14625 kr. Tyvärr är antalet förseningsavgifter få, detta år endast två, varför föreningens pilsenerfond ej fått den förstärkning som borde varit fallet.
Läget för föreningens fonderna:
 • Pilsenerfonden 2460kr
 • Grävlingfonden 500 kr
 • Drängstugefonden 3160 kr
Intäkter under året 1090 kr.

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Revisorerna Yvonne Wallin och Ulla Kjellén lämnade följande utmärkta rapport:
”Undertecknade av årsmötet valda revisorer har denna dag granskat föreningens räkenskaper som är väl förda av kassören Udéhn. Allegat är i vederbörlig ordning till allas fulla belåtenhet utförda. Full och tacksam ansvarsfrihet föreslås för det gångna året”.

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet av årsmötet.

11. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Kassören Udéhn tvekar fortfarande huruvida han verkligen kan avgå redan i sitt 26: e kassörsår. Lärlingen har visat brister i kunnande, uttryckt olämpliga frågor (”varför har du alla kvitton i en skokartong”) och i övrigt uppträtt som en Åke Dagh. Trots detta föreslår styrelsen att kassörseleven Pelle Löfgren ges chansen att upphöjas till kassör. Kassören föreslås bli EM3 och ingå i styrelsen som suppleant för att ytterligare utbilda ännu obildade Löfgren. Det bör påpekas att Löfgren endast är okunnig, inte ohyfsad.
Styrelsemedlemmar uppe för omval:
 • Ordförandeskan Johansson
 • Suppleanten Boja
 • Revisor Wallin
 • Vägmästare Udéhn
 • Sekreterare Högberg.
Samtliga ställer upp för omval enär ingen frånsagt sig omval i den tillbommade och dränkta brevlådan i Lillesjön.
Följande styrelsemedlemmar kvarstår ytterligare ett år:
 • Emeritus vägmästare Ohlsson
 • Revisor Ulla Kjellén
 • Suppleanten Saari Edvardsson
Styrelsens förslag godtogs utan vidare diskussion, upplopp eller protester.

12. Årsavgift:

Med 49822 kr i kassan och med 15000 kr i väntade utgifter är det ekonomiska läget gott i föreningen. Årsavgiften föreslås till 0 kr för kommande år, säsongen 2007-2008. Fru Astrid Finnberg protesterade mot detta med skälet att vi bör spara resurser för kommande sämre tider. Astrid menade att styrelsen skall ha rejält betalt och bra med öl för sitt utmärkta arbete på vägen och då kan avgiften inte vara 0 kr. Kassören Udehn föreslog att föreningen investerar i kassaböcker för dessa har blivit ohemulet dyra.
Årsavgiften beslutades till 0 kr för säsongen 2007. Alla uppmanades dock att ge bidrag till föreningens fonder som så väl tjänar föreningens målsättning. Slutligen avslutade fru Finnberg med följande citat: ”Udéhn och Erland är jätteduktiga och vi skall vara tacksamma för allt de gör för föreningen".

13. Årets arbetsdag:

Årets vägarbete sker Lördagen 5 Augusti med samling kl 10.00 i Alelund.

14. Övriga frågor:

Styrelsearvodet beslutades oförändrat för kommande år.

En yngling presenterades, Hannes med Limberg i efternamn eftersom föräldrarna lever i synd för närvarande. 

Grävlingfondens valberedningsgrupp efterlyser goda kandidater som "Årets Grävling". Roland Boman meddelade att han ställer upp för omval.

Följande medlemmar har positivt och frivilligt bidragit till föreningens pilsenerkassa: Siw Sjöström, Håkan & Lena Jernehov, Hans & Gunilla Johansson, fru Astrid Finnberg, sekr..dj och Arne Tjäder. Till Drängstugan har bidrag inkommit från Conny Larsson, Erik Bendel Gustavsson, EM2 Claes Ohlsson, Roland Boman, sekrdj..n samt Skoglig Maskinförening. Till Grävlingfonden har bidrag från Lena&Håkan Jernehov inkommit.
Till den obekanta fonden för häst & vin (ej hets mot bin) har Christina Almén donerat medel. Dessa medel föreslås omsättas i öl alternativt nötköttskorv, dock ej ko.

Styrelsen uttryckte oro för att donationer, i sig vällovliga, numera endast består av engångsburkar. Det är allom känt att pilsener bäst låter sig njutas i returglas. En diskussion vidtog om möjligheten att beställa pilsener via Internet. Faran är att endast burkar erhålles. Allt detta elände har skapats genom Stena Lines ockranta prissättning på endags Danmarksbiljetter till Fredrikshamn. Av detta skäl beviljades styrelsen full frihet att beställa öl via Internet till Drängstugans adress Blåbärsåsvägen 8.

Årsmötet beslutade att Kari Sokka erbjuds tjänsten som föreståndare för Drängstugan. Uppdraget inkluderar nyckel till Drängstugan samt en komplett nyckelsats till pilsenerförrådet. Samtliga nycklar skall dock kopieras som en säkerhetsåtgärd och duplikaten skall fördelas på 3 oberoende, helst okontanta medlemmar, för att omöjliggöra fusk med föreningens tillgångar. 

EM3 Claes Ohlsson överlämnade en prima raka till avgående kassören Mats Udéhn. Nye kassören Pelle Löfgren hälsades välkommen i styrelsen. Alla allegat skall övertas och förvaltas av blivande kassören då stämman vill undvika den s.k. Dagheffekten. Dagheffekten uppkom när den förre kassören försökte bränna samtliga kassaböcker och allegat.

15. Kommande års verksamhet:

 • Det föreslås ytterligare en flisring mellan Karms och Gallstads. Stämman var något konfunderad över placeringen och föreslår istället att den placeras i backkrönet mot Charliemos.
 • EM1 Arne Tjäder framförde en gammal dröm om en grusring i Alelundskrysset. Det beslutades att ringar inköps till vägarbetet och vid detta fördelas till lämpliga platser.
 • Tak över flisförrådet måste byggas. Nedre föreningen måste bygga sitt eget flisförråd inför kommande vinter om servicen i hemska Blåbärsåsbacken skall fortsätta. Föreslagen plats är i slutet av Blåbärsåsbacken alternativt i slutet av vägen. Flisförrådet måste så konstrueras så det går att lasta med traktorer med skopa. Taket måste vara en vippkonstruktion om traktorn skall komma till på rätt sätt. Det beslutades att Erland Olsson (vägmästare emeritus) blir projektledare för detta bygge. Erland blev lovad att ej själv behöva bygga utan fungera som arbetsledare och pådrivare. Med två värkande armar är Erland i sämre skick än den klagande EM1 Tjäder som lär ha ont i en arm efter start av en tändkulemotor.
 • Bättringshögar och flis i föreningens ringar måste fyllas på.
 • Vägverkets väghyvling av bansystemet måste genomföras under 2007. Detta missades under våren 2006. Diskussion startas upp med kommunen kring att överta ansvaret för enklare underhåll (enklare väghyvling) av Alelundsvägen mot att kommunen bekostar material (för Alelundsvägen) och redig väghyvling av föreningens vägsystem. Erland Olsson åtog sig villigt att diskutera med kommunen.
 • Spegel och ”Varning för barn-skylt” bör sättas upp i Leksjö. Stämman replikerade att det inte finns elaka barn i skogen. Leksjö erbjuds sekreterarens skylt enär dennes barn numera är snälla. Håkan Jernehov utlovade en prima spegel för ändamålet i Leksjö.
 • Namnskylt för att hedra fru Astrid Finnberg beställs av Håkan Jernehov för placering vid Astrids spegel i Alelund. Astrids spegel skall justeras något medsols. En justeringsafton föreslås för detta, alternativt genomförs detta tidigt under kommande vägarbete i augusti.

16. Justering av mötesprotokoll:

Mötesprotokollet justeras "illa kvickt" efter årsmötet av justeringsmännen Håkan Jernehov och Siw Sjöström.  

17. Mötets avslutning:

Ordförande Johansson avslutade årets styrelsemöte till allas fulla belåtenhet.
 
Vid protokollet, med tilldelat förstånd. Drängstugan i Floda 10 Juni 2006.
Sekr. Erik Högberg.
Justeras:
Ordförande Sofia Johansson, Siw Sjöström och Håkan Jernehov

2006arsmoteidrangsered17small.jpg 2006arsmoteidrangsered1small.jpg 2006arsmoteidrangsered21small.jpg 2006arsmoteidrangsered23small.jpg
2006arsmoteidrangsered24small.jpg 2006arsmoteidrangsered3small.jpg 2006arsmoteidrangsered7small.jpg


             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019