Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
 1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll    

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2007

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Årsmöte 2006

Tid och plats:

16 juni 2007 i Drängstugan i Floda socken.

Närvarande:

Ordförandeskan Sofia Johansson, Emeritus ordförande Arne Tjäder, Emeritus ordförande Ohlsson, kassören Per Löfgren, kassörens mentor och stora stöd Emeritus Mats Udéhn, vägmästare Mikael Udéhn, högt värderade damerna Astrid Finnberg, Siw Sjöström, Anna Norlander, Eva Johansson Hjortås, Lena Jernehov, Marianne Udéhn, Anna-Karin Boja, Annika Olsson, Lise-Lotte Tjäder, Yvonne Wallin, Sara Larsson och Grävlingarna Kari Sokka och Erik Bendel Gustavsson samt Håkan Jernehov, Peter Johansson, Björn Kjellén, Kjell Kristiansson, Hampus Karlsson, Henrik Olsson, Markus Udéhn, Sten Svensson, nybyggarna Sofie&Fredrik&Julia Boman (Nybygget bakom Pilsenerlunden) och sekreterare Erik Högberg. Speciellt inbjuden hang-around: Lennart Spacklis Johansson.

1. Mötets öppnande:

Ordförandeskan Sofia Johansson öppnade mötet i fin stil.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst.

3. Val av mötesordförande:

Sofia Johansson valdes av det sittande mötet till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Erik Högberg valdes eftersom han hade block, pennor och förskrivet protokoll till hands.

5. Val av två justeringsmän/justeringskvinnor för mötesprotokollet:

Sten Svensson och Sara Larsson valdes att justera protokollet.

6. Fastställande av Dagordning för mötet:

Föreslagen urtima dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Under gångna året har följande inträffat:
 • Vägförbättringar på vägen till Brännekullen
 • Reparation efter regnoväder samt flisning för vinterunderhållet.
 • Flisförrådet vid Hjortebo är färdigställt och har fungerat mycket bra under gångna säsongen.
Följande detaljer lämnades redigt av kassören Löfgren:
 • Stora vägarbetet i Surhålan: Kostnad 17,000 kr
 • Regnoväder: Kostnad 11,000 kr
Dessutom smärre kostnader för Rostockfestival i Drängstugan och en allmän grillafton.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Pilsenerfonden är tömd vilket kraftigt bekymrar styrelsen. Efter att vid årets början haft medel om 89,672 kr har dessa träget minskats till ca 44,000 kr. Mer exakt än så gick inte att få bekräftat vilket förre kassören Udéhn förstod fullt och fast. Udéhn hävdade att stora framsteg har gjorts i kassörshållningen de senaste 25 åren då man redan samma säsong vet vilka medel som fanns. Röster replikerade att det var bättre på kassören Åke Daghs tid men det var just detta som inte var Udéhns poäng!

En konsekvens av slopad årsavgift för detta år är att inga förseningsavgifter kommer in, därav Pilsenerfondens fortsatta erbarmliga läge. Medlemmarna uppmanas att ge generösa bidrag till föreningens fonder för att fira årets slopade årsavgift.

Under mötets gång rapporterades att en hemlig mecenat donerat 5 flak Björnebrygd till föreningen. Björnebrygd, den milda och ljuvliga. Gåvan visade sig ha samband med kontakterna som ordförande Ohlsson har med Dansk Vejvesen direktorat Nord på Jylland. Det noterades tacksamt att spontaninbetalningar till Pilsenerfonden förekom under mötet.

Kassören Löfgren påpekade att det gamla postgirokontot är slopad och föreningen numera använder sig av bankgiro med följande nummer: 5008-6206.
Medlemmarna uppmanas prova det nya bankgirot. Skriv Pilsenerfonden på talongen.

Läget för föreningens fonder:
 • Pilsenerfonden 3042 kr,
 • Grävlingfonden 500 kr, 
 • Drängstugefonden 1800 kr.
Inga bidrag har inkommit till skumma fonder som häst&vinfonden.

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Revisorerna Yvonne Wallin och Ulla Kjellén lämnade följande utmärkta rapport:
”Undertecknade av årsmötet valda revisorer har denna dag granskat föreningens räkenskaper som är väl förda av oerfarne kassören Löfgren. Allegat är trots allt  i vederbörlig ordning till allas fulla belåtenhet utförda. Full och tacksam ansvarsfrihet föreslås för det gångna året”.
För ovanlighetens skull hade revisor Wallin ett tillägg av mer allvarlig art. Den oerfarne kassören Löfgren hade ett överskott om 2 kr som ej kunde verifieras. Löfgren, bedrövad över detta, vädjande till stämman om att ytterligare ett år få hjälp och stöttning av den erfarne Udéhn. Ingen kunde minnas att något liknande hänt med tidigare kassörer.

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet av årsmötet

11. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Följande kvarstår ytterligare ett år:
 • Ordförande Sofia Johansson
 • Suppleanten Boja
 • Revisor Wallin
 • den ännu oskolade vägmästare Mikael Udéhn
 • Sekreteraren Högberg.
Följande är uppe för omval:
 • Styrelsemedlemmen och ordförande Johanssons speciella mentor Claes Ohlsson
 • Kassörens personlige mentor emeritus Mats Udéhn
 • Kassören Pelle Löfgren
 • Revisor Ulla Kjellén.
Emeritus Arne Tjäder kandiderar för en ny styrelsepost den s.k. Hemlige Arne. Arne Tjäder får i kraft av sin ålder ansvaret att hantera alla gråzonsarbeten i föreningen. Styrelsens förslag godtogs utan vidare diskussion, upplopp eller protester.

12. Årsavgift:

En närvarande medlem åberopade högt kännedom om att en ospecificerad medlemsavgift om 700 kr kommit kassören till del. Kassören verkade ovetande om detta och än mindre fanns någon kunskap kring vem denne okände donator kunde vara.
Som tidigare meddelats utgår ingen årsavgift detta år. För 2007-2008 fastställdes årsavgiften till 700 kr. Fru Astrid Finnberg anförde att denna summa är aningen liten och bygger på att arbete utförs frivilligt av medlemmar som de duktiga Udéhn och Erland Olsson. ”Det är vansinnigt att överge 700 kr!”. Stämman lyssnade nogsamt och beslutade efter fru Finnbergs rekommendation.

13. Årets arbetsdag:

Årets vägarbete sker Lördagen 11  Augusti med samling kl 10.00 i Alelund.

14. Övriga frågor:

 • Styrelsearvodet beslutades oförändrat för kommande år.
 • Återigen framfördes en vädjan att köra sakta på föreningens vägar. Det finns en stor oro om att dagens höga hastigheter kommer att leda till olyckor med våra små barn!! Hastigheter på uppemot 70 km/h lär ha registretats på Alelundsrakan! Följande åtgärdspaket föreslogs:
 • Sekreterare Högberg får i uppdrag att fastlägga fakta kring fartsyndare och hastigheter i de utsatta områdena.
 • Håkan Jernehov fick i uppdrag att utreda om lämpliga skyltar eller ”agremanger” kan ordnas som kan sänka farten på vägsystemet.
 • Sofia Johansson kontaktar kommunen för att diskutera vilka hastigheter som gäller i området.

15. Kommande års verksamhet:

 • Diket kring Arne Tjäders hemman renoveras. Vägmästare Udéhn fick i uppdrag att planera ett extra vägarbete tillsammans med emeritus Tjäder.
 • Arne Tjäder propagerade för ett arbete under kraftledningen på Alelundsrakan. Styrelsen beslutade dock att ärendet skjuts på framtiden.
 • Den vänliga Siw Sjöström ställde frågan kring vägtrumman i Surhålan. Ett flertal medlemmar förklarade det tekniska läget och att en reparation bör genomföras.
 • Udéhn d.ä. föreslår en styrelseresa till Stigs center for inhandlande av årets vägarbetspilsener.
Enligt Udéhn förekommer kvittolösa affärer därstädes vilket inte är avskräckande för en gammal avlagd kassör. Arne Tjäder, i kraft av ålder, var frivillig att biträda Udéhn i ärendet.

16. Justering av mötesprotokoll:

Mötesprotokollet justeras "illa kvickt" efter årsmötet av justeringsman Sten Svensson och justeringskvinnan Sara Larsson.

17. Mötets avslutning:

Ordförande Johansson avslutade årets mycket väl genomförda årsmöte till allas stora och fulla belåtenhet.
 
Vid protokollet:

Drängstugan i Floda 16 Juni 2007.
Vid protokollet, med tilldelat tvivelaktigt förstånd sekr. Erik Högberg
 
Justeras:
Ordförande Sofia Johansson, Sten Svensson och Sara Larsson

2007arsmote1small.jpg 2007arsmote6small.jpg 2007arsmote3small.jpg 2007arsmote5small.jpg
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019