Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2008

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Bendel och Arne

Sammanfattning:

Årsmötet 2008 hölls i strålande solsken och Drängstugan var upp-piffad till en helt ny och ytterst ovanlig standard. Ordförande Ohlsson från Hjortås kom med en konstig cykel som Bendel snabbt konstaterade som snodd. "Ingen vettig levande person i Skogen går och köper en sådan cykel. Möjligen Ohlsson"!  Återigen förevisades film på årsmötet. Årets film var "Den dregglande vägarbetaren från Sillsjö" . Ge mig kaffehalven fort! ryter en av deltagarna på årsmötet. Vår väna Siw står för förningen och Peter Johansson står för sig själv. Men snabb som en iller är han framme vid kakfat och brännvinstunna när det bjuds. Den ointresserade placeringen var en skenmanöver för att snabbt komma över Siws bästa delikatesser. Men här kan vi avslöja något för dig Peter; Allt är lika gott som Siwan bakar! Och det finns alltid till alla vägarbetare.

Tid och plats:

14 juni 2008 i föreningens vackra Klubbstuga i Floda socken.

Närvarande:

Ordförandeskan Sofia Johansson, högt värderade damerna Siw Sjöström, Anna-Karin Boja, Ulla-Beth Högberg, Yvonne Wallin, Hjortås-Eva, Anne-Christine Jarl, Eva Gallstad, Linda Ekström och Karin Tiselius. Emeritus ordförande Arne Tjäder och Claes Ohlsson samt emeritus kassören Mats Udéhn. Grävlingarna Kari Sokka, Roland Boman och Erik Bendel Gustavsson. Föreningsmedlemmarna Peter Johansson, Björn Kjellén, Kjell Kristiansson, Sten Svensson, Rune Broo, Kalle Moreau och Per Nylander samt styrelsemedlemmarna vägmästare Mikael Udéhn och sekreterare Erik Högberg.

1. Mötets öppnande:

Ordförande Sofia Johansson öppnade mötet.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst.

3. Val av mötesordförande:

Sofia Johansson valdes av det sittande mötet till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Erik Högberg valdes eftersom han var den ende som ägde block och penna och sades ha ett färdigt förskrivet protokoll till hands.

5. Val av två justeringsmän/justeringskvinnor för mötesprotokollet:

Sten Svensson och Rune Broo valdes att justera protokollet.

6. Fastställande av Dagordning för mötet:

Föreslagen urtima dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

      Under gångna året har följande inträffat:
En vägtrumma reparerades under stora vägarbetet.
Vintern var mild mot föreningen och endast 5 plogningar och en sandning har utförts. Det noterades att del av arbetet tvingades utföras med bakplog vilken ordinarie entreprenör ej äger. En känd och skogscertifierad underentrepenör (Håkan Jernehov) har anlitats för dessa arbeten.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Ingående saldo 44399 kr innan årets avgifter inbetalts, 29485 kr i utgifter. De större posterna är följande: Vägtrumma 1275 kr, grus 5000 kr, snöröjning 5600 kr och ett mystiskt kvitto från nedre Sika daterat 2006 om 855 kr.
Läget för föreningens fonder är som följer:
Pilsenerfonden: 3361 kr, 18 halvdruckna spritbuteljer och 4 flak pilsener.
Drängstugefonden 1017 kr
Grävlingfonden 600 kr.
Medlemmarna uppmanas att ge generösa bidrag till föreningens fonder.
Under mötets gång rapporterades att en hemlig mecenat donerat 4 flak Pilsener till föreningen däribland Björnebrygd, den milda och ljuvliga. Donatorn önskar förbli anonym. Medlemmarna uppmanas prova det nya bankgirot. Skriv Pilsenerfonden på talongen.

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Revisorerna Yvonne Wallin och Ulla Kjellén lämnade följande utmärkta revisionsrapport daterad 13 juni 2008:
”Undertecknade av årsmötet valda revisorer har denna dag granskat föreningens räkenskaper som är väl förda av oerfarne kassören Löfgren. Allegat är trots allt i vederbörlig ordning till allas fulla belåtenhet utförda. Full och tacksam ansvarsfrihet föreslås för det gångna året”
Den oerfarne kassören Löfgren har nu biktat sin försumlighet och betalat åter de 2 kr som fattades i fjolårets kassabok. För att detta skall bli hågkommet av en nogräknad stämma är ett frimärke på nämnda summa inklistrat i kassaboken.

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades trots allt full och tacksam ansvarsfrihet av årsmötet.

11. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Följande styrelsemedlemmar kvarstår ytterligare ett år:
Styrelsemedlemmen Claes Ohlsson, styrelsemedlemmen Mikael Udéhn, kassören Pelle Löfgren och revisor Ulla Kjellén. Ouppnåelig av valprocesser är Emeritus Tjäder som odefinierad Hemlig styrelseledamot.
Följande medlemmar är uppe för omval:
Sofia Johansson, suppleanten Boja, revisor Wallin och sekreteraren Högberg.
Revisor Wallin omvaldes med bravur medan Högbergs tveksamma roll som ryktesspridare genom användande av protokoll diskuterades. Efter omröstning godkändes Högberg. Ordförandeskan Sofia Johansson har fått nog av styrelsearbete och betackade sig för mer sådant. Suppleanten Anna-Karin Boja valdes in som ny styrelsemedlem. Styrelsen skall innan vägarbetet konstituera sig för att besluta vem som efterträder Sofia som ordförande i föreningen. Sari Edvardsson och Sten Svensson valdes som styrelsesuppleanter.

12. Årsavgift:

För 2008-2009 fastställdes årsavgiften till 700 kr.

13. Årets arbetsdag:

Årets vägarbete sker Lördagen 16 augusti med samling kl 10.00 i Alelund.

14. Kommande åras verksamhet:

Inför årets vägarbete beslutades följande:
  • Reparation av vägtrummor under kraftledningen utförs under ordinarie vägarbete i augusti månad.
  • Ett större trummarbete behöver utföras vid Surhålan mot Leksjö. Leksjöborna sammankallar och administrerar arbetet som stöttas av bortre skogen. Som expert finns Arne Tjäder att tillgå. Arne motsatte sig ej tanken att som projektledare leda arbetet eller som Arne uttryckte det hela ”jag är ju sjöman och van vid vatten”. Leksjöborna, framförallt den aktiva delen (kvinnorna) åtog sig dock uppgiften men uppskattade mycket erbjudandet från en av få gentlemän som finns inom skogen.
  • Ordinarie dikesrensning genomförs under stora vägarbetet.
  • Det beslutades efter en god diskussion att en enklare parkeringsplats anläggs vid Alelund. Denna bör utrustas med parkeringsautomat, en sådan fanns att tillgå i Lerums centrum under bron i den där belägna Säveån.
  • Ett gammalt önskemål kom åter upp nämligen vaktkuren vid Alelund. Lotta Tjäder har föreslagits som ordinarie vakt men har ännu ej accepterat detta gentila erbjudande. Frågan bör diskuteras vidare men ansågs i viktighet ej ligga efter det EU-finansierade dasset vid Drängstugan. Ur ett genusperspektiv kan möjligen det senare anses viktigare än vaktstugan. En tanke kan vara att kombinera de två byggnaderna för att begränsa virkesåtgången. Om så sker bör den kombinerade vaktstugan placeras närmare Klubbstugan. Å andra sidan blir då Närmre skogen ej bevakad. Denna nackdel kan begränsas om kuren placeras vid Hjortåsvägen och vakten utrustas med megafon. Det är oklart om det finns megafoner att tillgå vid tidigare nämnda å i Lerums centrum.

15. Övriga frågor:

Styrelsearvodet höjs för kommande år med 75 %. Arne Tjäder protesterade mot detta med hög stämma men informerades om att han själv är ordinarie styrelsemedlem.

16. Justering av mötesprotokoll:

Mötesprotokollet justeras "illa kvickt" efter årsmötet av justeringsmännen Sten Svensson och Rune Broo.   

17. Mötets avslutning:

Ordförande Johansson avslutade årets mycket väl genomförda årsmöte till allas stora och fulla belåtenhet.

Vid protokollet:

Drängstugan i Floda 14 juni 2008.  
Vid protokollet, med tilldelat tvivelaktigt förstånd sekr. Erik HögbergJusteras:

Justeras: Ordförande Sofia Johansson, Sten Svensson och Rune Broo

2008arsmote10small.jpg 2008arsmote12small.jpg 2008arsmote1small.jpg 2008arsmote2small.jpg
2008arsmote3smal.jpg 2008arsmote4small.jpg 2008arsmote5small.jpg 2008arsmote6.jpg
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019