Header


HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2009

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977Årsmöte 2009

Årsmötesprotokoll Drängsereds Vägsamfällighet 2009

Sammanfattning:

Teknikchefen kom som alltid med sin elmoped. Just detta exemplar utkonkurrerade Undéhns elbilar på stående kilometern i Jonseredsbacken. P.g.a. polisinsats är testet ännu ej helt slutfört. Ett mycket regnigt men ändå glatt möte. Förrådet öppnades tidigt som kompensation för vädret och en utmärkt amerikansk whiskey kunde äntligen till fullo uppskattas. Eller till fyllo uppskattas som är en mer adekvat beteckning på förloppet. Spisen tändes omgående, dvs. efter att ölen öppnats. Allt måste tas i rätt ordning och ha sin tid. Den nye ordföranden Sten Svensson, en gammal stenarbetare från Bohuslän, tände ljuset och förberedde mötet. Stämman förbereder sig på ett annat sätt som tidigare nämndes. Den förre ordföranden har hittat ett sakfel i manuskriptet men stämmen accepterade felet då man inte skall vara så nogräknad med sekreteraren.  Det ekonomiska är som sedvanligt är väl skött med alla allegat verifierade men kassahållningen är ändå inte som på Undéhns tid. När stämman beslutat färdigt serverades utmärkt kaka och kaffe som än en gång ordnats av vår Siw.

Tid och plats:

13 juni 2009 i Drängstugans konferenslokal, Floda socken.

Närvarande:

Ordförande emeritus Claes Ohlsson, ordförande emeritus Arne Tjäder, kassör emeritus Mats Udéhn, vägmästare emeritus Erland Olsson, kassören Per Löfgren, sekreterare Erik Högberg samt högt värderade medlemmarna Kari Sokka, Kjell Kristiansson, Erik Gustavsson, Sari Edvardsson, Yvonne Wallin, Roland Boman, Marianne Udéhn, Anna-Karin Boja, Sten Svensson, Ann-Christine Jarl, Annika Olsson, Peter Johansson, Gunilla Johansson, Lotta Tjäder, Ulla-Beth Högberg och den väna Siw Sjöström.

1. Mötets öppnande:

Sten Svensson hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade mötet till allas fulla belåtenhet.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst. Anslag vid Alelund saknades dock av kassören emeritus.

3. Val av mötesordförande:

Sten Svensson valdes av det sittande mötet till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Sekreterare Högberg valdes, med vassa kommentarer och förbehåll, att nedteckna och fotografera vad som sig försiggår på mötet.

5. Val av två justeringsmän/justeringskvinnor för mötesprotokollet:

Marianne Udéhn och Erland Olsson valdes att justera protokollet.

6. Fastställande av Dagordning för mötet:

Föreslagen och tidigare tillämpad urgammal dagordning fastställdes. Dagordningen, delvis obekant för medlemmarna, godkändes av årsmötet.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Vägmästarens bekännelse: Ett mycket aktivt verksamhetsår har avslutats som inbegripit följande aktiviteter: Stora vägarbetet har genomförts enligt gängse agenda. Sedvanligt sladd, snö och potthålsarbete. Förbättring av Alelundsrakan (numera Hjortåsrakan) med pålagt hemskegrus, slitgrus och salt. Stort tack till vägmästaren samt Erland Olsson, Mats Udéhn och Arne Tjäder. Kabel har tillrättalagts som slarvats ner i vägbanken av Lerums Energi Vägverkets hemskehyvel har hanterat vägkroppen till förnöjsamhet för föreningen. Uttryckning och underhåll av kommunens Alelundsväg har skett vid ett 10-tal tillfällen. Stort tack till vägarbetare från Leksjö för genomfört arbete. Vägen är i gott skick och efter justering av mötesplatserna i augusti blir den i utmärkt skick.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Budgeten har hållits inom givna ramar trots det stora arbetet på Hjortåsrakan. Totalt har ca 45000 kr spenderats på vägen och ytterligare 10000 kr till förbättringsgrus för potthål etc. Några uppgifter hur årets vägmedel använts:
 • Sladdavgifter ca 5000 kr
 • Vinterväghållning ca 6000 kr
 • Vägarbetarnas förtäring etc. 3000 kr
 • Grus och vägmaterial 48000 kr
Saldot är f.n. ca 22000 kr. Årets medlemsavgifter inbringar 31500 kr och till allas glädje är Ölfonden intakt.
Läget i våra fonder:
 • Grävlingfonden: Saldo 900 SEK
 • Pilsner och Vinfonden: Saldo 4200 SEK. Tillkommer naturatillgångar.
 • Drängstugefonden: 1800 kr
 • Nyinstiftade Bendels fond: 1330 kr.
Reklam för Bendels fond som instiftades till Bendels 90 årsdag. Denna fond har instiftats för att dela ut godis till Skogens barn. Bendel gav på sittande möte kassören i förtroende att hantera fonden inför årets vägarbete i augusti. Det påpekades tydligt för kassören att föreningens fonder ej får blandas samman med övriga räkenskaper. Även den nye kassören står närmare länsmans noteringar än övriga föreningsmedlemmar. Banken har sökt kassören för att få tillgång till årsmötesprotokollet vilket hittills ej skett.

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Revisor Yvonne Wallin lämnade följande utförliga rapport: Undertecknade av årsmötet vald revisor har denna dag granskat räkenskaperna förda av kassören Udéhn. Dessa är i vederbörlig ordning till allas fulla belåtenhet utförda. Full och tacksam ansvarsfrihet föreslås.
10. Styrelsens Ansvarsfrihet:
Styrelsen beviljades tacksam, full ansvarsfrihet av årsmötet.

11. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Kvarstår ytterligare ett år i styrelsen: Styrelseledamoten Boja, sekreterare Högberg, revisor Wallin samt suppleanten Sari Edvardsson. Nye ordföranden Sten Svensson bör ha två nya år för att visa sin kapacitet.
För omval: Den dyre vägmästaren Claes Ohlsson, kassören Pelle Löfgren, suppleanten Mikael Udéhn, revisor Ulla Kjellén samt suppleant (ersättare för Sten Svensson).
Mötet godkände styrelsens förslag.

12. Årsavgift:

Vägavgiften föreslås oförändrat till 700 kr.

13. Årets arbetsdag:

Årets vägarbete avhålles Lördagen 15 Augusti 2009 med samling i Alelund klockan 10.00. Tidpunkten ändrad pga. nye ordförandens kärleksaffär i främmande land. Stor förståelse fanns för detta men vädret är en osäker punkt på den nya dagen. Detta påpekades nogsamt av församlingen.

14. Övriga frågor:

Vägmästaren skisserade en arbetssäsong i vadmalens tecken . Här ett axplock på arbeten som skall genomföras:
 • Gammeldanskens vägtrumma förlängs vid ett särskilt vägarbete.
 • Ett tunt, poängteras mycket tunt, flislager läggs på vid Brännekullen
 • Flisförråden fylls på i alla förråd. Det är soprent i förråden enligt vår snöröjare Mats Udéhn.
 • Sedvanligt väg förbättringsarbete
 • Förbättring av mötesplatserna och justering av höjdläge i förhållande till befintlig vägkropp.
 • Dikesarbete vid Arne Tjäders som kommer att ledas av emeritus själv under kommande vägarbete i augusti.
 • Styrelsearvodet beslutades oförändrat för kommande år.
 • Grävlingfondens valgrupp efterlyser goda kandidater som Årets Grävling.
 • Arne Tjäder föreslog att diket i Blåbärsås återställes. Denna punkt finns numera inlagd i planen för vägarbetet 15/8. Arne Tjäder blir arbetsledare för denna del av vägarbetet. Det påpekades faran med att pilsenerförrådet ligger på vägen till denna arbetsplats. Här finns en risk för arbetets utförande och kvalitet.
Arne Tjäder yrkade på nedsatta avgifter för pensionärer. Stämman föreslog att så kan ske vad avser hårklippning där ett flertal medlemmar erbjöd sig att utföra denna på Arne till starkt reducerat pris. Arne var nöjd med denna lösning.

Siw Sjöström diskuterade snöröjningen från Karis till Erland Olssons hemman. Ett problem är att dagens snöröjare (Udéhn) ej tar betalt för arbetet. Likaså ansågs Erland Olsson omöjlig att få till att ta betalt för sitt arbete. Udéhn tar ej betalt för att Erland är bussig och Erland tar ej betalt för att Udéhn är så bussig. Kort sagt: Siw uppskattar det gratisarbete som utförs och känner sig skyldig. Siw rekommenderas att spendera pengarna på Pilsenerfonden.
Avgiften till Floda Vägförening upphörde 2001 p.g.a. att tidigare debitering var olaglig. Detta har stört alla hedersmän i föreningen.

Föreningens väg från Blåbärsås till Leksjö är 970 m i sträckning enligt nypublicerad forskning genomförd av Erland Olsson.

Skoglig Maskinförenings utflyktsmål. Det föreslås att målet i år blir Derome trämuseum med besök på Skene Järn och ev. Morgans maskinförsäljning i Horred. Undantag föreslås i statuterna så att damer kan inbjudas att delta. I år föreslås att Siw Sjöström bereds möjlighet att delta på denna utflykt. Drängstugans Vänner har ett litet överskott om 81 kr (allt över 100 går till att köpa ett lock öl). En långsiktig säkring av Drängstugan diskuterades så att den inte i en avlägsen framtid kan användas som djurstall. Ordföranden har undersökt ägandeförhållandena kring Drängstugan. Fastighetsägaren är MYCKET välvilligt inställd till dagens användning av området.

För det löpande arbetet vill vägmästaren ha en lista med vägarbetare som snabbt kan rycka ut vid snabbt uppkomna potthål. En lista skickades runt där vägmästaren vädjade om fler namn på denna lista. Ett stort antal vägarbetare var genast beredda att rycka ut.
En arbetsdag planeras av Drängstugans Vänner vid Drängstugan. Kallelse kommer.

16. Justering av mötesprotokoll:

Mötesprotokollet justeras illa kvickt efter årsmötet av justeringsmannen Erland Olsson och justeringskvinnan Marianne Udéhn. 

17. Mötets avslutning:

Ordförande Sten Svensson avslutade mötet och tackade deltagarna för deras genuina intresse för föreningen och dess vägsystem.

Vid protokollet, med tveksamt förstånd:

Floda 13 Juni 2009 Sekr. Erik Högberg

Justeras:
Marianne Udéhn     Erland Olsson

2009arsmote10small.jpg 2009arsmote3small.jpg 2009arsmote4small.jpg 2009arsmote5small.jpg
2009arsmote6small.jpg 2009arsmote7small.jpg 2009arsmote8small.jpg 2009arsmote9small.jpg
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019