Header

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2010

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Årsmöte 2010

Tid och plats:

16 juni 2010 i Drängstugans konferenscentrum, Floda socken.

Närvarande:

Ordförande emeritus Claes Ohlsson, ordförande emeritus Arne Tjäder, kassör emeritus Mats Udéhn, vägmästare Olsson, ordförande Sten Svensson, sekreterare Erik Högberg samt högt värderade medlemmarna Kari Sokka, Anna-Karin Boja, Peter Johansson, Erik Bendel Gustavsson, Mikael Udéhn, My Udéhn, Rune Broo, Ulf Pettersson, Göran Finnberg, Håkan Jernehov, Björn Kjellén, Fredrik&Linda& Jesper & Niklas Norblad och den väna Siw Sjöström.

1. Mötets öppnande:

Sten Svensson hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade mötet till allas fulla belåtenhet.
I samband med öppnandet presenterades två donationer till Samfälligheten. Den första en äkta Reserva från kung Carlos den 3:e, potthålens betvingare i Andalusien. Denna gåva var speciellt avsänd från kungen till vägmästare Olsson och Arne tjäder för fint arbete med vägens potthål.
Den andra gåvan var från två tacksamma vägarbetare, Roland Boman och Erik Gustavsson, och bestod av två flak Björn.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst. Väl synliga och redigt skrivna anslag finns i Alelund och Hemsidan har föredömligt annonserat denna händelse.

3. Val av mötesordförande:

Sten Svensson valdes av det sittande mötet till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Sekreterare Högberg valdes, med vassa kommentarer och förbehåll, att nedteckna och fotografera vad som sig förekommer på mötet.

5. Val av Justeringsmän för mötesprotokollet:

Göran Finnberg och Arne Tjäder valdes att justera protokollet.

6. Dagordning för mötet:

Föreslagen och tidigare tillämpad urgammal dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Vägmästarens statistik visar följande:
15 ggr har vägtruppen arbetet varav enbart 10 ggr i AlelundStora hemskesnöröjningen med UracaipaStora flisleveransen (Knappen)Stora hemskeslyröjningen med 8 hemskevägarbetare.Förlängning av trumman  vid gammeldanskens surhålaUtbyte av två betongringar som körts sönder i vinter inklusive påfyllning2 ytavjämningar på mötesplatsernaEn saltning som betalas av Lerums kommun (Tack till vägmästaren)Donationer av pilsner har varit generösMånga vägmedlemmar är ej varse om det stora arbete som utförs i det tysta. Ett undantag är Lise-Lotte Tjäder som är väl varse hur mycket tid vägen kräver av hennes Arne. Hela arbetskostnaden belöper sig till 734 kr varav 90 kr för kakor till kaffet.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Resultatet efter den svåra vintern är inte i paritet med det omfattande arbete som utförts. Kassan visar på 0 men inget underskott vilket är mycket positivt. Snöunderhållet har bestått av plogning 21 ggr och sandning 4 ggr. Kostnaden totalt för snöunderhållet ca 17500 kr vilket anses som mycket billigt. Flis och plogning av Uracaipa belöpte sig till 3000 SEK och påfyllning av flisförrådet belöpte sig på 8000 SEK. Inklusive allt kostade vinterunderhållet 26500 SEK (fråga inte sekreteraren hur kassören räknar). Saldot är f.n. ca 22000 kr.
Läget i våra fonder:
Grävlingfonden: Saldo 900 SEKPilsner och Vinfonden: Saldo 4200 SEK, Tillkommer naturatillgångar.Drängstugefonden: 1800 krNyinstiftade Bendels fond: 1330 kr.Någon ytterligare mer detaljerad information fanns ej tillgänglig eftersom kassören besåg kungligt bröllop.

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Revisorerna Yvonne Wallin och Ulla Kjellén hade lämnat följande skriftliga rapport:
"Undertecknade av årsmötet vald revisor har denna dag granskat räkenskaperna förda av kassören Löfgren. Dessa är i vederbörlig ordning till allas fulla belåtenhet utförda. Full och tacksam ansvarsfrihet föreslås"

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades tacksam, full ansvarsfrihet av årsmötet.

11. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Kvarstår ytterligare ett år i styrelsen:
Omval på följande styrelsemedlemmar: Sekreterare Högberg, styrelseledamoten Boja samt  revisor Wallin. Suppleanten Sari Edvardsson avstår återval och som ny suppleant valdes Peter Johansson.
Kvarstår ytterligare ett år: Vägmästare Claes Ohlsson, kassören Löfgren, styrelsesuppleanten Mikael Udéhn samt revisor Ulla Kjellén.
Mötet godkände styrelsens förslag.

12. Årsavgift:

Vägavgiften föreslås höjd till 800 kr för årsboende och 600 kr för obebyggda tomter. Förslaget godtogs av stämman. Avgiften debiteras från räkenskapsåret 2011.

13. Kommande års verksamhet:

Flisförråd strategiskt beläget i Alelund. Med tillräcklig storlek kan tillräckliga grusleveranser tas emot dvs. att vinterväghållningen klaras på en grusleverans. Konstruktionsritning med betongstöd etc. finns framtagen till en beräknad kostnad om ca 30 KSEK. Olika finansieringsalternativ finns förhanden: Extra utdebitering, väntan och spara pengar med en något förhöjd årsavgift. Inköp av ny sladd. Förre sladdmästaren har föreslaget att en ny vägsladd skall införskaffas. Tillkallad expertis dvs. Erland Olsson, anser att detta inte är absolut nödvändigt kommande vinter. En baksladd skall inte köpas utan en dragen självgående sladd är behovet för skogen. Ny är kostnaden för en sådan ca 40 KSEK. Ett alternativ som dryftades var att tillämpa samma princip som för snöröjning dvs. någon skoglig entreprenör står för inköpet och får ordentlig ersättning för arbetet på vägen.14. Arvode för styrelsen & styrelsens kontokort:
Styrelsearvodet beslutades att fördubblas för kommande år.

15. Årets arbetsdag:

Lördagen den 7 augusti föreslås som datum för Stora Vägarbetet. Samling i Alelund 10.00.

 16. Övriga frågor:

Grävlingfondens valberedning efterlyser goda kandidater som "Årets Grävling". Har du ett förslag, hör av dig till sekreteraren.Sekreteraren nämnde den goda saken att stödja Vägarbetare utan gränser.17. Justering av mötesprotokoll:
Mötesprotokollet justeras "illa kvickt" efter årsmötet av justeringsmännen Arne Tjäder och Göran Finnberg.

 17. Mötets avslutning:

Ordförande Sten Svensson avslutade mötet och tackade deltagarna för deras genuina intresse för föreningen och dess verksamhet.

Vid protokollet: Floda 19 juni 2010

Sekr. Erik Högberg

Justeras:
Arne Tjäder Göran Finnberg

2010arsmote10small.jpg 2010arsmote11small.jpg 2010arsmote12small.jpg 2010arsmote13small.jpg
2010arsmote1small.jpg 2010arsmote7small.jpg 2010arsmote4small.jpg 2010arsmote9small.jpg


             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019