Header

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2011

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

Årsmöte 2013

Sammanfattning:

Inför årsmötet 2011 hade Per Salomomssons moped hittats. Mopeden stals från Bäckalund i början av 1960-talet och förlusten av kapitalet gjorde Per olycklig resten av livet. Lille Albin, ej olycklig, bevistade sitt första årsmöte och hade inga åsikter kring den av kassören framlagda budgeten. Revisorerna gick på sedvanligt sätt igenom bokföring och verifierade allegat till kassörens stora förskräckelse. Till skillnad mot tidigare kassörer har denna nye kassör en otrevligt hederlig  sida.

Tid och plats: 18 juni 2011 i Drängstugans konferenscentrum, Floda

 Närvarande:
Ordförande Sten Svensson, sekreterare Högberg, Kjell Kristiansson, Siw Sjöström, Joel Ohlsson, Peter Johansson, Rune Broo, Christina Almén, Shahab Mansouri, Håkan Jernehov, Mats Udéhn, Yvonne Wallin, Lena Adolphsson, Anne Landin, Mattias Johansson, Lena Jernehov, Markus Udéhn, Mikael Udéhn, Arne Tjäder, Björn Kjellén, Per Löfgren, Kari Sokka, Janne Ekström, Ulla Kjellén, Göran Finnberg, Linda Ekström, Sari Edvardsson, Christer Edvardsson, emeritus Claes Ohlsson samt Ann-Christine Jarl.
Erik Gustavsson har skickat en varm hälsning till stämman. Gustavsson är idag frånvarande, för första gången på 42 år i skogen. Senast Gustavsson var frånvarande var 1968, av den enkla anledningen att han då ännu ej flyttat till skogen.

1. Mötets öppnande:

Sten Svensson öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst. Väl synliga och redigt skrivna anslag fanns i Alelund och Hemsidan har föredömligt annonserat denna händelse.

3. Val av mötesordförande:

Sten Svensson valdes av det sittande mötet enhälligt till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Erik Högberg valdes trots stor tvekan i församlingen till mötets sekreterare.

5. Val av Justeringsmän för mötesprotokollet:

Göran Finnberg och Arne Tjäder valdes att justera protokollet.

6. Dagordning för mötet:

Föreslagen och tidigare tillämpad urgammal dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Vägmästare Ohlsson redovisade föredömligt följande fakta:
15 snöplogningar och 7 maskinflisningar inkl. handflisning (Ohlsson och Tjäder tackas för detta arbete). Att nå isgruset har varit svårt. Gruset
har frusit under presenningen och det krävs åtgärder för att grusningen skall fungera under vintrar som de två senaste.
Infrekvent (behovsstyrd) sladdning har utförts på ett utmärkt sätt av Håkan Jernehov.
Flisringar har fyllts på, stötestenar (ej personer, utan stenar i  vägen. Härmed avses inte Sten Svenson) har tagits bort samt löv &böösskottning har genomförts innan stora väghyvlingen 9 juni utförde hemskehyveln sitt arbete på vägen åtföljt av stödgrusning speciellt på den eftersatta Alelundsrakan.
Saltning kommer att genomföras i slutet av juni.
Ordföranden poängterade att den gångna vintern är den kallaste sedan 1856. Trots detta har vägen varit öppen varje dag. Ett stort tack framfördes av ordföranden till alla inblandade.    

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Kassören tog här till orda och dementerade kraftigt den envisa ryktesflora som sprider att Pilsenerfondens medel har använts till väggrus (Påminner här om svensktoppsschlagern ”All pilsener blev till grus”). Detta rykte har enträget florerat under fyra års tid. Efter detta konstaterande redovisade kassören, i princip, samfällighetens ekonomiska ställning. Glädjande noteras att donationer till våra fonder har ökat från föregående år. Pilsenerfonden har under året fått ett frivilligt bidrag om 1750 SEK!
Under räkenskapsåret 2009-2010 kostade vägunderhållet 27500 SEK och sistgångna räkenskapsår 20-22000 SEK. Kassören konstaterar att med dagens årsavgift och stränga vintrar går affärerna jämnt upp. Dock kommer fjolårets höjning av avgiften att hjälpa upp situationen. Utan fjolårets höjning hade det inte funnits medel för upprustning av t.ex. Drängstugans dass, så innerligt önskat av föreningens damer.

Läget i våra fonder:
 • Pilsenerfonden: 4900 SEK (varav donationer under året om 1750 SEK)
 • Grävlingfonden: 1350 SEK (donationer om sammanlagt 450 SEK)
 • Bendels Barnfond: 1530 SEK
 • Drängstugefonden: 3300 SEK
 • Redovisning för häst&vinfonden saknas.
Ordföranden Svensson konstaterar att det är något tidsödande, dock väl använd tid, att få kassören att redovisa samtliga detaljer. Kassören tackas för ett väl genomfört arbete i en svår bransch. Vägmästare Ohlsson, Arne Tjäder samt Mats Udéhn tackades särskilt för sitt engagemang och arbete på vägen. Vägen är i fantastiskt skick och vi kommer till jobbet varje dag även under de vidrigaste väderförhållanden!

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Revisorerna Yvonne Wallin och Ulla Kjellén hade lämnat följande skriftliga rapport:
"Undertecknade av årsmötet vald revisor har denna dag granskat räkenskaperna förda av kassören Löfgren. Dessa är i vederbörlig ordning till allas fulla belåtenhet utförda. Full och tacksam ansvarsfrihet föreslås".

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades tacksam, full ansvarsfrihet av årsmötet.

11. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Kvarstår ytterligare ett år i styrelsen:
 • Vägmästare Claes Ohlsson
 • Styrelsesuppleanten Mikael Udéhn
 • Revisor Ulla Kjellén
 • Kassören Löfgren
Följande medlemmar föreslogs för omval:
 • Sekreterare Högberg
 • Styrelseledamoten Boja
 • Suppleanten Johansson
 • Revisor Wallin.
Mötet godkände styrelsens förslag.

12. Årsavgift:

Vägavgiften föreslås oförändrad om 800 kr för årsboende och 600 kr för obebyggda tomter. Förslaget godtogs av stämman.

13. Kommande års verksamhet:

Vägmästare Ohlsson tog redigt till orda och framförde följande:
Ett flisförråd i Alelundskryzzet är av yttersta vikt för att framkomligheten skall kunna bibehållas vintertid. Det nämndes att Blåbärsås Vägförening är en föregångare i detta avseende. Ett flisförråd i Alelund skulle möjliggöra att 20 tons lastbilar kan leverera isgrus vilket vore en stor fördel. 20 ton är i stort årsbehovet av isgrus. Kostnaden för byggandet av ett flisförråd för isgrus skulle belöpa sig på uppskattningsvis 35000 SEK, omräknat som en engångsavgift för medlemmarna om 700 SEK för bebodda fastigheter och 500 SEK för obebodda fastigheter. Det föreslogs att en klok kommitté utarbetar en handlingsplan för projektet. I denna grupp ingår Erland Olsson, Peter Johansson, Mats Udéhn samt Claes Ohlsson. Förhoppningen är att förrådet skall vara klart till nästa vintersäsong.
Mötet beslutade att en engångsavgift om 700 (resp. 500) SEK tas ut av samfällighetens medlemmar och att denna debiteras någon månad senare än ordinarie årsavgift. Om projektet skulle försenas tas frågan upp hur pengarna skall användas på nästa årsmöte.

14. Arvode för styrelse och styrelsens kontokort:

Styrelsearvodet beslutades att fördubblas för kommande år.

15. Årets arbetsdag:

Lördagen den 6 augusti föreslås som datum för Stora Vägarbetet. Samling i Alelund 10.00.

16. Övriga frågor:

Håkan Jernehov konstaterade, efter omfattande undersökning och analys, att det inte finns underlag för att lägga samman Drängsereds Vägsamfällighet med Blåbärsås Vägförening. Håkan fick detta uppdrag av föregående års stämma.
Siw Sjöström tog upp konferensbordens kvalitet. Borden i Drängstugan borde ha samma stabilitet, kvalitet och rediga dimensioner som de utmärkta bänkarna som fungerat under många många år. Stämman höll med och Siws förslag stöttades framförallt av sekreteraren.
Tillväxten av barn i skogen är stor, vilket lovar gott inför framtiden. Mats Udéhn reste frågan om en lekplats för barn i skogen. Medel för detta finns i Bendels Barnfond. Stämman föreslog att lekplatsen anläggs av barnlösa medlemmar under överseende av Drängstugans Vänner. Högberg påpekade att han hade flera utmärkta leksaker som kan doneras t.ex. en utmärkt såg. Mats Udéhn är sammankallande i frågan.
Kjell Kristiansson informerade att Floda Vägförening avskaffar sig själv och att Alelundsvägen kommer under kommunal vård. Detta välkomnas av samfälligheten eftersom resurser för detta avsatts av samfälligheten p.g.a. den låga standard Floda Vägförening haft på sin vägskötsel.
Claes Ohlsson informerade om det elmateriel som finns utlagt i Alelundskryzzet. Materialet skall användas till ett eluppvärmt golv i grusförrådet samt värme i den vaktkur som skall byggas i Alelund för Lotta Tjäder. Elen finns tillgänglig i luftburna, oisolerade ledningar och för nedkopplingen kommer 3 grepar att införskaffas. Skyddsjordanslutning anses mindre viktig och utesluts av ekonomiska skäl.

17. Justering av mötesprotokoll:

Mötesprotokollet justeras "illa kvickt" efter årsmötet av justeringsmännen  Arne Tjäder och Göran Finnberg.

18. Mötets avslutning:

Ordförande Sten Svensson avslutade mötet och tackade deltagarna för deras genuina intresse för föreningen och dess verksamhet. Ett speciellt tack framfördes till vår väna Siw Sjöström och den rekorderlige Mats Udéhn för den utmärkta förtäringen under mötet.
Vid protokollet: Floda 18 juni 2011
Sekr. Erik Högberg

Justeras:
Arne Tjäder                Göran Finnberg
2011arsmote15small.jpg 2011arsmote6small.jpg 2011arsmote4small.jpg 2011arsmote3small.jpg 2011arsmote2small.jpg

             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019