Header

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2012

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

2012 Arne

Sammanfattning:

Årsmötet var väl och föredömligt annonserat av vägmästaren själv. En sekreterardj.. agerar bäst utifrån obesökta möten även om protokollen följer samma lag dvs inte nödvändigtvis behandlar ärenden som de dryftades på årsmötet.
Årsmöte i Drängsereds Vägsamfällighet 2012 9 juni 2012 i Drängstugans konferenscentrum, Floda socken.

Närvarande:

Ordförande Sten Svensson, sekreterare Högberg, Göran Finnberg, Eva Gallstad, Per Nylander, Lena Adolphsson, Siw Sjöström, Mikael Udéhn, Maja Udéhn, teknikchefen Peter Johansson, Kari Sokka, Linda Norblad, Fredrik Norblad, Yvonne Wallin, Björn Kjellén, Hans Lundberg, Fredrik Boman, Lena Jernehov, Håkan Jernehov, Christina Allmér, Rune Broo, Arne Tjäder, Lotta Tjäder, Claes Ohlsson, Annika Olsson, Erland Olsson, Henrik Olsson, Ann-Christine Jarl, Kjell Kristiansson, Sari Edvardsson, Christer Edvardsson, Eva Johansson Hjortås, Marianne Udéhn, Mats Udéhn, Josefin Ekström, Charlie Åman, Ted Åman, Julia Udéhn, Jan Ekström, Shahir Mansouri och Neda Ashrati.

1. Mötets öppnande:

Sten Svensson öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst. Väl synliga och redigt skrivna anslag fanns i Alelund och Hemsidan har föredömligt annonserat denna händelse.

3. Val av mötesordförande:

Sten Svensson valdes av det sittande mötet enhälligt till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Erik Högberg valdes trots stor tvekan i församlingen till mötets sekreterare.

5. Val av två justeringsmän/justeringskvinnor för mötesprotokollet:

Siw Sjöström och Christina Allmér valdes att justera protokollet.

6. Fastställande av Dagordning för mötet:

Föreslagen och tidigare tillämpad urgammal dagordning fastställdes. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Under året har ett nytt flisförråd utförts i Alelund. Tack vare stora frivilliga insatser har kostanden för bygget mer än halverats. Saltning av vägarna sommartid har utförts för att minska dammet från gruset. Trots skiftande väderlek har vägen alltid varit farbar, en mycket stor prestation av såväl vägmästare som snöröjning.
Som en parentes kan nämnas att pilsenern till flisförrådet helt finansierades av Pilsenerfonden och dess generösa givare.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Kassör Pelle Löfgren kunde dessvärre ej närvara på årsmötet men lämnade följande skriftliga rapport.
”Utifrån rådande omständigheter har årsavgiften 2012/2013 reducerats med 100 kr per fastighet, en mindre felaktighet som inte kommer att påverka det kommande årets möjligheter att finansiera kostnaderna på vägen.
Som brukligt rekommenderar kassören återhållsamhet när det avser utgifterna, dock ej från fondkontona där ca 14000 kronor finns enligt följande; Pilsenerfonden 5000 kr, Drängstugefonden 3500 kr, Bendels Barnfond 4000 kr och slutligen Grävlingfonden 1500 kr.
Totalt finns idag utöver fonderna ca 25000 kr och inkommande avgifter om 29000 kr för verksamhetsåret 2012/1013. Totalt 54000 kr för att täcka kommande års vägutgifter.
Flisförrådet har kostat 29217 kr och gav ett överskott om 1136 kr. Till detta skall nämnas att pilsenern till bygget finansierades fullt ut av Pilsenerfonden. Kassören är mycket tacksam för det enorma arbete som lagts ner för att hålla kostnaderna nere för detta omfattande bygge. Bygget hade aldrig varit möjligt till denna kostnad utan det mycket omfattande ideella arbetet som en del av samfällighetens medlemmar utfört. En trolig uppskattning är att arbetet utan frivilliga insatser kostat betydligt mer än 70000 kr.
Under åren har kassören sett det flit som flera vägarbetare lagt ner och särskilt skall Claes Ohlsson nämnas. Claes har förbättrat vägarnas standard utan att det bekostat samfällighetens budget. Vi skall med mycket stor tacksamhet hylla vår Claes och alla de vägarbetare som stöttat med ideella väginsatser. Med trygghet lämnar jag över kassörsskapet under kommande år med stabila finanser.
Pelle Löfgren”

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Revisorer Yvonne Wallin har lämnat följande skriftliga rapport:
"Undertecknade av årsmötet vald revisor har denna dag granskat samfällighetens räkenskaper och därvid funnit att kassaboken är väl förd och med vederbörliga allegat verifierad. Jag föreslår därför att styrelsen beviljas full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.
Floda 7/6 2012. Yvonne Wallin"

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet av årsmötet.

11. Avtackning av den eminente vägmästaren:

Claes Ohlsson avtackades av samfälligheten med både film, tal, applåd och present. Presenten bestod i unik murarutrustning som aldrig hann användas på Stigbergskajen i Göteborg. Utrustningen är väl skött och mycket lite använd.

12. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Kvarstår ytterligare ett år i styrelsen:
Ordförande Sten Svensson
Kassören Pelle Löfgren avgår och Mats Udéhn tillträder under ett år.
Revisor Ulla Kjellén
Suppleanten Mikael Udéhn
Styrelsen föreslår omval av följande styrelsemedlemmar:
Ersättare till vår eminente vägmästare Claes Ohlsson.
Styrelsen förslag är Håkan Jernehov.
Sekreterare Högberg.
Revisor Yvonne Wallin.
Styrelseledamot Eva Gallstad
Suppleant (idag Sari Edvardsson). Styrelsen föreslår Peter Johansson.
Mötet godkände styrelsens förslag.

13. Årsavgift:

Vägavgiften föreslås oförändrad om 700 kr för årsboende och 500 kr för obebyggda tomter. Förslaget godtogs av stämman. Högberg uppmanades att ha koll på sina papper.

14. Årets arbetsdag:

Årets arbetsdag beslutades efter viss diskussion till 11 augusti kl. 10.00, med sedvanlig samling i Alelundskryzzet.

15. Övriga frågor:

Fredrik Boman ställde frågor angående överlämnandet av Floda Vägförenings vägsystem till Lerums kommun. Speciellt gällde frågeställningen avsaknad av vägdike på den nyasfalterade sträckan till Alelundskryzzet. Att kryzzet inte asfalterats är märkligt då en kommunal väg inte borde sluta i intet utan i en vändplats. Claes Ohlsson kunde upplysa att kommunen numera sköter Floda Vägförenings vägsystem men att Vägföreningen fortfarande äger vägarna. Kommunen är vidtalad angående dike och asfaltering i Alelundskryzzet. Fredrik fick i uppdrag att tillskriva kommunen i frågan med samfällighetens mandat i frågan.

Två auktioner kommer att hållas för att sälja ut det stora antal artiklar som donerats till Erik Gustavsson Bendels Barnfond. Fonden skall tillhandahålla godis och presenter till alla barn som deltar i vägarbetet. Samtliga intäkter från auktionerna tillfaller oavkortat fonden. Den första auktionen går av stapeln 16/6 2012 vid Drängstugan och där kommer hemmets bruksföremål att ropas ut. Auktion 2 genomförs senare i höst i regi av Skoglig Maskinförening. Styrelsen tackar Inger Andrén för sina generösa gåvor.
Ulla Kjellen, Siw Sjöström och Anna Norlander har utnämnts till ledamöter av Bendels Barnfond. En enig styrelse har meddelat att fler utnämningar kan komma att ske.

16. Justering av mötesprotokoll:

Mötesprotokollet justeras ”illa snabbt” efter mötets avslutande.

17. Mötets avslutning:

Ordförande Sten Svensson avslutade mötet och tackade deltagarna för deras genuina intresse för föreningen och dess verksamhet.
 
Vid protokollet: Floda 9 juni 2012

Sekr. Erik Högberg

Justeras:
Siw Sjöström Christina Allmér

2012arsmote1small.jpg 2012arsmote2small.jpg 2012arsmote3small.jpg
2012arsmote4small.jpg 2012arsmote5small.jpg 2012arsmote6small.jpg
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019