Header

 HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2013

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Årsmöte 2013

Årsmöte i Drängsereds Vägsamfällighet 2013

Tid och plats:

15 juni 2013 i Drängstugans konferenscentrum, Floda socken.

Närvarande:

Ordförande Sten Svensson, Ordförande emeritus Arne Tjäder och Claes Ohlsson samt damerna Gunilla Johansson, Siw Sjöström, Ann-Christine Jarl, Ulla-Beth Högberg, , Linda Norblad, Jeanette Gustavsson, Ulla Kjellén, Lena Jernehov, Yvonne Wallin, Raija Pokela, Marianne Udéhn, Eva Gallstad, Julia Udéhn, Maja Udéhn, My Udehn samt dessa övriga gubbar: Rune Broo, Hans-Olof  Johansson, Jan-Åke Ekholm, Shahir Mansouri, Fredrik Norblad, Markus Udéhn, Pierre Liljefors, Göran Finnberg, Kjell Kristiansson, Björn Kjellén, Håkan Jernehov, Roland Boman, Kari Sokka, Mats Udéhn, Per Nylander, Christer Edvardsson, Mikael Udéhn och Erik Högberg,

1. Mötets öppnande:

Sten Svensson öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna till de vackra och uppstädade konferenslokalerna.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst. Väl synliga och redigt skrivna anslag har funnits i Alelund, separata kallelser har utskickats till samtliga hushåll och händelsen har nogsamt nedtecknats på Hemsidan.

3. Val av mötesordförande:

Sten Svensson valdes enhälligt till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Erik Högberg valdes med tvekan till mötets sekreterare. Den övervägande faktorn till Högbergs fördel var att han hade bäst pennor och block i församlingen. Högberg hade tidigt gjort klart att dessa inte var till utlåning.

5. Val av två justeringsmän/justeringskvinnor för mötesprotokollet:

Siw Sjöström och Christina Allmér valdes att justera protokollet. Christina var ej närvarande men sambon Rune hävdade, och gick i god för, att Christinas åtagande inte var något som helst  bekymmer.

6. Fastställande av Dagordning för mötet:

Föreslagen och tidigare tillämpad dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Under året har vägen belagts med saltlake för att sammanhålla toppskiktets väggrus. Sedvanlig snöskottning och sladdning av vägen har utförts föredömligt av de anlitade entrepenörerna
Vägmästare Jernehov kan konstatera att vägen är i utmärkt skick. Detta bekräftades likaledes av expertis (emeritus Tjäder och Ohlsson).

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Den tillfällige och urgamle kassören Mats Udéhn meddelade följande ekonomiska rapport:

”P.g.a. tekniska svårigheter har hälften av medlemmarna ej kunnat betala årsavgiften. Samfälligheten tillämpar ännu ej Trafikverkets metod att bötfälla trots avsaknad av faktura utan inväntar avgifterna. En ödmjuk ursäkt framfördes.

Om intäkterna, som ännu ej kommit in, beaktas hamnar dessa  på 16400 kr. Tillsammans med dagens tillgångar är samfällighetens kassa 40600 kr. Utgifterna under året belöper sig till 27800 kr vilket inkluderar sladdning, grus och mat till vägarbetena. Kassören framförde dock att den urgamla vägarbetartraditionen med böngryta skall återupptas för att ej utgifterna i framtiden skall skena iväg.

Kassan innehåller således en buffert som möjliggör en sänkning av årsavgiften till 500 kr. Kassörens förslag är att årsavgiften fastställs till 500 kr och att styrelsen har möjlighet att öka denna med maximalt 200 kr om läget i maj skulle visa på ett stort underskott efter en ansträngande vägsäsong.”

Tillfällige kassören avtackades för ett utmärkt jobb. Han erbjöds på stående fot uppdraget som kassör på livstid. Här fastnade kassören på sin hustrus skarpa blick och sade tydligt ifrån att detta inte är aktuellt.

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Revisor Ulla Kjellén berättade att en omfattande revision genomförts 13 Juni 2013 och att kassaböckerna var ”i gammal god ordning”. Detta formulerades på följande sätt:

"Undertecknade av årsmötet valda revisorer har denna dag granskat samfällighetens räkenskaper och därvid funnit att kassaboken är väl förd och med vederbörliga allegat verifierad. Vi föreslår därför att styrelsen beviljas full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.
Ulla Kjellén och Yvonne Wallin”

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet av årsmötet.

11. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Kvarstår ytterligare ett år i styrelsen:
  • Vägmästare Håkan Jernehov
  • Sekreterare Erik Högberg
  • Revisor Yvonne Wallin
  • Styrelseledamoten Eva Gallstad
  • Suppleanten Peter Johansson
Styrelsen föreslår följande styrelsemedlemmar för följande uppdrag
  • Omval av Ordförande Sten Svensson
  • Omval av Revisor Ulla Kjellén
  • Omval av Suppleanten Mikael Udéhn
Efter ”head-hunting” inom samfälligheten är Ann Landin styrelsens förslag till ny kassör efter uråldrige Udéhn.

Mötet godkände styrelsens förslag.

12. Årsavgift:

Vägavgiften föreslås sänkt till 500 kr och styrelsen får förtroendet att justera denna med maximalt 200 kr vid extraordinära händelser som ex. en besvärlig vinter. Mötet godkände tacksamt förslaget.

13. Årets arbetsdag:

Årets arbetsdag beslutades till 3 Augusti kl. 10.00, med sedvanlig samling vid församlingslokalen i Alelund, den enda byggnad som enligt kassör emeritus har kapell.

Vid protokollet:

Vid sinnets fulla bruk: Erik Högberg (sekreterare)

Justeras:

Siw Sjöström        Christina Allmér

2013arsmote1small.jpg 2013arsmote2small.jpg 2013arsmote4small.jpg 2013arsmote5small.jpg
2013arsmote6small.jpg 2013arsmote7small.jpg 2013arsmote8small.jpg 2013kassorensrapportsmall.jpg


             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019