Header

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

 

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2014

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

Årsmöte 2014

Sammanfattning:

Årsmötet fastställde att styrelsen har viss frihet med att justera årsavgifter om så skulle vara tvunget p.g.a. extraordinära omständigheter. Årsavgiften på 500 kr behålls och samfälligheten beslutade att hålla en summa motsvarande ett driftsår i kassan. Det ekonomiska läget är bra och vägen är i gott skick.
Siw höll åter i förtäring och kakor men entledigas nu till nästa år efter många års förtjänstfullt arbete. Hampus har nu kommit upp i ålder så han tillåts vakta ölkistan för att skydda denna från törstiga och halta vägarbetare.
Kassören Udéhn vädjade enträget om omval men stämman tyckte nu att nog skulle vara nog. Efter en diskussion fastställdes att Björn Kjelléns kompetens på området är tillräcklig efter 28 år som kassör i Blåbärsås.

Tid och plats:

14 juni 2014 i Drängstugans konferenscentrum, Floda socken.

Närvarande:

Anna Norlander, Hampus Karlsson, Claes Ohlsson, Lise-Lotte Tjäder, Joakim Karlsson, Caroline Karlsson, Markus Karlsson, Kari Sokka, Yvonne Wallin, Roland Boman, Hans-Olof Johansson, Ulla-Beth Högberg, Lena Jernehov, Markus Udéhn, Ann-Christine Jarl, Sofia Johansson, Annika Olsson, Erland Olsson, Mats Udéhn, Jan Ekströn, Linda Ekström, Arne Tjäder, Raija Pokela, Ulla Kjellén, Björn Kjellén, Rune Broo, Siw Sjöström, Håkan Jernehov, Sten Svensson, Kjell Kristiansson, Peter Johansson, Robin Andreasson, Mikael Udéhn, My Udéhn, Linda Norblad, Jesper Norblad, Nell Norblad, Pierre Liljefors, Erik Högberg samt en oläslig signatur.

1. Mötets öppnande:

Sten Svensson öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna.  

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigt utlyst och i laga ordning stadfäst.

3. Val av mötesordförande:

Sten Svensson valdes enhälligt till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Erik Högberg valdes med tvekan till mötessekreterare.Högbergs utvidgade sanningshalt ansågs dock inte vara till någon fördel.  

5. Val av två justeringsmän/justeringskvinnor för mötesprotokollet:

Caroline Karlsson och nyinflyttade medlemmen Robin Andreasson valdes till justeringskvinna respektive justeringsman.

6. Fastställande av Dagordning för mötet:

Föreslagen och tidigare tillämpad dagordning fastställdes.  

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

Vägmästare Jernehov kunde konstatera att vägen är i gott skick och att vägmästare emeritus Ohlssons trägna arbete har gett ett långsiktigt resultat. Sedvanlig potthålsfyllning (stort tack till Håkan, Lena och övriga som deltagit) har genomförts. Grus har levererats till lämplig plats för vidare användning. Saltning har utförts av entreprenör. Eftersom risk finns att denna utförs vid olämpligt tillfälle projekteras nu inom samfälligheten ett nytt saltningsverktyg av kassören emeritus Udéhn. Tidplanen är dock osäker och bygger på arbetsbelastningen hos en extern maskinleverantör (Olge). Vinterskottning har utförts på sedvanligt utmärkt sätt av kassören emeritus Udéhn

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Kassören Udéhn meddelade att kassan är 41600 kronor. Utgifterna under året har belöpt sig till 22700 kronor, dock exkluderat 1300 kronor för pilsner som ännu ej betalats. Således en total kostnad om 24000 kronor. Inkomsten belöper sig till 25000 kronor. Fjolårets finanser är i balans. En medlem har ej betalt årsavgiften. Journal förs på skulden inklusive ränta, men särskilda indrivningsaktiviteter görs ej i nuläget. Erfarenhet från liknande händelser är att beloppet utan problem drivs in vid skifte eller bouppteckningar.
Stämman diskuterade vidare vilken nivå på reservkapital som samfälligheten skall hålla. Det bedömdes att ett kapital, totalt 1 årsavgift, bör finnas i reserv för bruk vid kostsamma verksamhetsår. Det diskuterades vidare vilken behörighet styrelsen skall ha att justera finanserna under verksamhetsåret. Det beslutades att styrelsen har mandat att genomföra mindre justeringar vid behov.
Läget i samfällighetens fonder är följande:
 • Drängstugefonden, totalt 23 kronor efter tillskott från Barnfonden.
 • Pilsnerfonden, totalt 3584 kronor.
 • Bendels Barnfond, totalt 8250 kronor varav en donation om 1000 kronor från en medlem. Donationen skall användas vid katastrofår enligt givaren.
 • Grävlingfonden, totalt 1650 kronor. Kassören var tydlig med att vägmästare Jernehov skall ha betalt för sitt arbete med material till Grävlingarna (bland annat T-shirts).

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Revisorerna Ulla Kjellén och Yvonne Wallin har funnit finanser och dokumentation av dessa vara i sedvanlig utmärkt ordning.

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet av årsmötet.

11. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Kvarstår ytterligare ett år i styrelsen:
 • Ordförande Sten Svensson
 • Revisor Ulla Kjellén
 • Suppleanten Mikael Udéhn
Styrelsen föreslår följande styrelsemedlemmar för följande uppdrag:
 • Vägmästare Håkan Jernehov
 • Sekreterardj..n Erik Högberg
 • Revisor Yvonne Wallin
 • Styrelseledamoten Eva Gallstad
 • Suppleanten Peter Johansson
Björn Kjellén valdes till ny kassör efter att mötet konstaterat att 28 års erfarenhet, dock från Blåbärsås Vägförening, kan vara tillräcklig. Kassören emeritus är som alltid behjälplig om problem skulle uppstå. Det diskuterades vidare lämpligheten att kassör och revisor kommer från samma familj. Både hustru och make Kjellén uppbär sådan respekt att detta ej kan vara ett problem.
Styrelsens förslag godkändes av stämman.  

12. Årsavgift:

Den sänkta vägavgiften om 500 kronor behålls då finanserna är i balans. Vid oförutsedda utgifter finns samfällighetens reserv att användas liksom de smärre justeringar av årsavgiften som styrelsen har mandat att genomföra. Mötet godkände tacksamt förslaget.

13. Årets arbetsdag:

Årets arbetsdag beslutades till 2 Augusti kl. 10.00, med sedvanlig samling vid vägkryzzet i Alelund.  

14. Övriga frågor:

”Högen” vid parkeringsplatsen är nu sanerad från vägmaterial. För denna typ av leveranser av vägmaterial har kassören emeritus Udéhn en enkel lösning i sikte. Ordföranden emeritus Ohlsson hade tagit ett fint initiativ genom att bjuda ut böcker för ombyte bland samfällighetens medlemmar. Tanken är att ordna bokbord, observera ej bokbål, där byte av lästa böcker sker samtidigt som medlemmarna kan träffas och dricka kaffe. En litterär afton kan vara en påföljd av detta utmärkta initiativ.

15. Justering av mötesprotokoll:

Mötesprotokollet justeras ”illa snabbt” efter mötets avslutande.      

16. Mötets avslutning:

Ordförande Sten Svensson avslutade mötet och tackade deltagarna för deras genuina intresse för samfällighetens verksamhet. Stämman passade samtidigt på att tacka vår Siw för alla fantastiska bakverk genom åren. Inför nästa år kommer bördan att fördelas bland samfällighetens medlemmar. Siw passade dock på att varna för äpplekakan som finns i kommande ”Mor Esters kakbok”. Äpplekaka och stark chili har begränsad åtgång vägarbetare. 

Vid protokollet: Floda 14 Juni 2014.

Sekr. Erik Högberg

Justeras:

Caroline Karlsson och Robin Andreasson

2014arsmote10small.jpg 2014arsmote1small.jpg 2014arsmote2small.jpg
2014arsmote3small.jpg 2014arsmote4small.jpg 2014arsmote7small.jpg
2014arsmote9small.jpg 2014arsmotehampussmall.jpg 2014arsmotesiwansmall.jpg

 

             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019