Header

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2015

snabblänkar till Protokollen finner Du i tabellen nedan:

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2017 Styrelseprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte

 


Årsmötet 2015

Tid och plats:

13 juni 2015 i Drängstugans konferenscentrum, Floda socken.

Närvarande:

Fredrik Norblad, Peter Johansson, Kjell Kristiansson, Ulla-Beth Högberg, Siw Sjöström, Arne Tjäder, Eva Johansson, Linda Ekström, Kari Sokka, Janne Ekström, Mats Udéhn, Erland Olsson, Claes Ohlsson, Anna Norlander, Marianne Udéhn, Linda Norblad, Lena Jernehov, Sten Svensson, Eva Gallstad, Per Norlander, Göran Finnberg, Shahir Mansouri, Rune Broo, Björn Kjellén och Erik Högberg.

1. Mötets öppnande:

Sten Svensson öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna.

2. Mötets behörighet:

Mötet ansåg sig behörigen kallat och i laga ordning stadfäst. Väl synliga och redigt skrivna anslag fanns i Alelund och Hemsidan har föredömligt annonserat denna händelse.

3. Val av mötesordförande:

Sten Svensson valdes av det sittande mötet enhälligt till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare:

Erik Högberg valdes trots stor tvekan i församlingen till mötets sekreterare.  

5. Val av Justeringsmän för mötesprotokollet:

Linda Norblad och Lena Jernehov valdes till justeringskvinnor.

6. Dagordning för mötet:

Föreslagen och tidigare tillämpad urgammal dagordning fastställdes.  

7. Styrelsens verksamhetsberättelse:

 • Ett styrelsemöte har hållits under året. 
 • Tre sladdningar med tillhörande potthålsfyllningar har genomförts.
 • Tre lass 0/18 grus har beställts och skall läggas på snarast. Av dessa har två lass betalts av ”Håkan Fastighetsbyggare”.
 • Vi har haft problem med gruskvaliteten under året. Levererat grus har innehållit för stor andel fint grus. För att fästa i vägbanan krävs regn och om detta, märkligt nog, inte förekommit hamnar en stor del av gruset i diket. Vägmästaren återgår till tidigare grusleverantör.
 • Ny leverantör skall anlitas för vägsaltning då Svevia inte har kommit när det varit lämpligt att salta vårt vägsystem. 
 • Flis i våra betongrör skall fyllas på under vägarbetet. Flisen levereras av Kråkebacken Alltjänst, ett företag med mycket god renommé inom vägskötselområdet.
 • Vägarna är i mycket gott skick på grund av god skötsel under många år.

8. Kassörens ekonomiska rapport:

Samfällighetens ekonomi är stabil. Kassabehållningen är 44871 kr. Under året har 24450 kr inkommit i form av vägavgifter.
Av utgifterna kan nämnas:
 • Saltning: 4778 kr.
 • Mat och kaffe till vägarbetet: 3121 kr.
 • Försäkringar: 1093 kr
 • Sladdning: 5000 kr.
 • Snöröjning och flisning inklusive flis: 7250 kr
I föreningens fonder finns 13060 kr fördelade. Det är viktigt att påpeka att i den mån alkoholhaltiga drycker bjuds är dessa i form av donation eller bidrag från fonderna. Fonderna får sina tillhörigheter i form av bidrag från medlemmar. Ett sådant bidrag är från den för styrelsen okände Torbjörn Åkesson som skänkt 700 kr till vägabetaröl med devisen ”Låt ölet icke bli till grus”! Åkesson är dock inte bekant med den strikta skillnaden mellan samfällighetens ekonomi och de separata fonderna.
Inga investeringar är nödvändiga eller noga förestående.  

9. Revisorernas revisionsberättelse:

Revisorer Yvonne Wallin har funnit finanser och dokumentation av dessa vara i sedvanlig utmärkt ordning.

10. Styrelsens Ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades tacksam och full ansvarsfrihet av årsmötet.

11. Val av styrelse och revisorer/suppleanter för kommande år:

Kvarstår ytterligare ett år i styrelsen:
 • Vägmästare Håkan Jernehov
 • Sekreterardj..n Erik Högberg
 • Revisor Yvonne Wallin
 • Suppleanten Peter Johansson
 • Kassören Björn Kjellén

Styrelsen föreslår följande styrelsemedlemmar för följande uppdrag:
 • Ordförande Sten Svensson
 • Suppleanten Mikael Udéhn
Ulla Kjellén har sagt upp sitt revisorsuppdrag då maken blivit kassör. Som ersättare för Ulla föreslog styrelsen Fredrik Norblad. Eva Gallstad har sagt upp sitt styrelseuppdrag. Som ersättare föreslogs Per Nylander.
Styrelsens förslag godkändes av stämman.

12. Årsavgift:

Årsavgiftens storlek diskuterades då kassabehållningen är god. Mats Udéhn påpekade att vid en svår vinter, snöröjning upp till 30000 kr, räcker inte dagens årsavgift. Stämman lyssnade nogsamt och beslutade att behålla årsavgiften om 500 kr för 2016. Årsavgiften för obebyggda tomter är som tidigare 100 kr.
Årsavgiften betalas till Bankgiro 5008-6206 senast 31/7 2015.
En medlem har inte betalt årsavgiften. Då detta upprepats under flera år beslutade årsmötet att gå vidare med ärendet med hjälp av juridisk instans. Någon orsak till utebliven årsavgift har ej gått att få av den berörde medlemmen.
Mötet godkände tacksamt förslaget.  

13. Kommande års verksamhet:

Mötet beslutade att en engångsavgift om 700 (resp. 500) SEK tas ut av samfällighetens medlemmar och att denna debiteras någon månad senare än ordinarie årsavgift. Om projektet skulle försenas tas frågan upp hur pengarna skall användas på nästa årsmöte.  

14. Årets arbetsdag:

Årets arbetsdag beslutades till 8 Augusti kl 10.00 med sedvanlig samling i vägkryzzet i Alelund.

15. Övriga frågor:

Ordföranden konstaterade att det är roligare att delta i ett årsmöte än ett prinsbröllop. Bröllopet störde årsmötet då ett antal medlemmar ej deltog. Det är ej känt om någon medlem deltog i festligheterna i Stockholm.
Samfälligheten mottog en donation av internationell sprit från släkten Norblad. Det är okänt om motivet till gåvan. Detta spelar dock en mindre roll i samfälligheten i synnerhet då brännvinet är slut i förrådet. Donationen mottogs tacksamt och godkändes av Mats Udéhn. Udéhn som såg innehållet i gåvan som ett bra alternativ till amerikansk whiskey av rödspritskaraktär.

16. Justering av mötesprotokoll:

Mötesprotokollet justeras ”illa snabbt” efter mötets avslutande.  

17. Mötets avslutning:

Ordförande Sten Svensson avslutade mötet och tackade deltagarna för deras genuina intresse för samfällighetens verksamhet.
 
Vid protokollet 13 Juni 2015
 
Sekreterare Erik Högberg
 
Justeras: 
 
Linda Norblad           Lena Jernehov

             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019