Header

 

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2016

snabblänkar till Protokollen finner Du i tabellen nedan:

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

 


2016arsmote10.jpg

Deltagare:

Lena Jernehov, Christina Allmér, Arne Tjäder, Anna Norlander, Ulla-Beth Högberg, Raija Pokernestedt, Malin Ternestedt, Göran Finnberg, Kari Sokka, Jan-Erik Ekström, Linda Ekström, Eva Johansson, Per Nylander, Sten Svensson, Erik Högberg, Siw Sjöström, Eva Gallstad, Mats Udéhn, Emeritus Ohlsson, Linda Norblad, Peter Johansson, Christer Edvardsson, Ulf Pettersson, Erland Olsson och Rune Broo.

1. Mötets öppnande:

Sten Svensson öppnade mötet och valdes till mötets ordförande.
Erik Högberg valdes till mötessekreterare.
Eva Gallstad och Claes Ohlsson valdes till justeringskvinna/man.

2. Dagordning för mötet:

Dagordningen ansågs med råge uppfylla kraven.

3. Styrelsens Verksamhetsberättelse:

Under året har grusning skett sex gånger vilket är mer än normalt. Sladdning och saltning har skett liksom snöskottning under sex tillfällen. Nämnas skall den grusning som skett utanför Arne Tjäders fastighet. Under året har Alelunds flisförråd uppdaterats. Timmerutkörning har under året skett på vägen men dessa har ersatts på ett generöst sätt. Nämnas skall alla egna initiativ för att fylla potthål. Adressregistret har uppgraderats under året men arbete återstår.

4. Kassörens rapport:

Föreningens utgifter under året kan sammanställas så här: Saltning 2 389 kr Försäkring 1 200 kr Förtäring vid vägarbete & Årsmöte 3967 kr Grusning 15 055 kr Flis 1350 kr Skottning 11 268 kr Sladdning 2 750 kr
Totala utgifter: 44 700 kr. Kassan innehåller i dagsläget 21 140 kr. Innestående fordringar på obetalda vägavgifter är 6 200 kr.
Föreningens fonder: Det skall påpekas att alla fondmedel donerats på egna initiativ av föreningens medlemmar. Ingen del av vägavgiften används till dessa fonder
 • Bendels Barnfond 8 100 kr
 • Pilsnerfonden 3 900 kr
 • Grävlingfonden 1 950 kr

5. Revisorernas berättelse:

Dagens revisorer Fredrik Norblad och Yvonne Wallin rekomenderade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

6. Styrelsens ansvarsfrihet:

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt revisorernas rekommendation.

7. Val av styrelse:

Kvarstår ett år:
 • Ordförande Sten Svensson
 • Suppleanten Mikael Udéhn
 • Revisor Yvonne Wallin
 • Ledamot Per Nylander
Omval på 2 år:
 • Sekreterare: Med acklamation valdes Erik Högberg.
 • Styrelsesuppleant: Peter Johansson valdes som styrelsesuppleant.
 • Kassör: Björn Kjellén valdes till föreningens kassör.
Nyval på 2 år:
Vägmästarna: Fredrik & linda Norblad åtog sig detta uppdrag. Stämman gav Linda och Fredrik en stor eloge för detta initiativ.
Revisor: Rune Broo valdes som revisor efter Fredik Norblad som nu blir vägmästare.

8. Årsavgift:

Föreningens verksamhetsår är 1/6 till 31/5 påföljande år. Detta underlättar så föreningen får en komplett redovisning av föreningens ekonomi på årsmötet.
Betalningsprinciper: Årsmötet beslutar om vägavgiften Avgiften för obebyggda tomter är 100 kr Användning av vägen för externa markägare kräver samfällighetens beslut.
Diskussion kring kassan. Kassan är ingen dj-la sparklubb (berömt citat från en äldre medlem i föreningen). Föreningen har möjlighet att debitera extra avgifter vid behov.
Årsavgiften beslutades till 500 kr. Uppmaning att betala distribueras via mail. Påminnelse och de som ej har mailadress får uppmaningen per brev som tidigare. Sedvanlig buffert i kassan saknas inför 2017.

9. Kommande års verksamhet:

Externa markägare får endast använda vägen efter beslut av föreningen. Betalning sker efter överenskommelse men en bra princip är att markägaren får bekosta grusning av vägen. Enskilda medlemmar som har enskild väg som berörs skall kompenseras av markägaren (Exempel: Om föreningen godkänner Styggehåkans önskemål för uttransport av timmer berör detta Erland Olssons väg).
 • Dikesgrävning skall ske vid Danskens surhåla. Observera att dikesgrävning kan kräva markägarens tillstånd.
 • Förstärkning av vägkanterna skall ske på flera ställen.
 • Mats Udéhn och Håkan Jernehov förblir leverantörer till föreningen.

10. Årets arbetsdag

Arbetsdagen beslutades till lördagen den 6 Augusti.

11. Övriga frågor:

 • Ett medlemskap i föreningens styrelse kan ofta bli på livstid enligt en gammal kassör. En valberedning går igenom denna punkt inför årsmötet 2017. Medlemmar i valberedningen är Erland Olsson, Ulla-Beth Högberg och Per Nylander.
 • Skall vi ha ett nytt upplägg för våra rutiner med exempelvis kalas efter vägarbetet och separata fester? Flera medlemmar motsatte sig detta då vägarbetet är ett bra sätt att lära känna varandra. Risken med denna nyordning är att inga nya medlemmar deltar på några möten. Årsmötet beslutade att vägarbete och rutiner ej skall ändras. Punkten tas dock upp på årsmötet 2017.
 • Lena Jernehov och Christina Allmér har gjort ett utmärkt arbete kring stadgar för vägföreningar. Detta förslag har beslutats för Blåbärsås vägförening. Idag gäller stadgar som gällde för Floda vägförening. Floda vägförening har upphört sedan många år men stadgarna gäller fortfarande för vår förening. Christina och Lena rekommenderar att våra stadgar uppdateras för att beslutas på årsmötet 2017. Sekreteraren åläggs att skicka ut Lena och Christinas utmärkta rapport.
 • Stämman var överens om att arbetet på vägarbetet skall ske med lie 0ch handverktyg som tidigare. Pilsner är en naturlig del av detta arbete.
 • Möjlighet att köpa sig fri från vägarbete? Nej! Vägarbetet skall upplevas som något positivt med en eventuell lista med intresserade vägarbetare?
 • Förrättning av vägsamfälligheten. Lantmäterimyndigheten är inte klara med sin genomgång av andelstal för samfälligheter. Utredningen startade 1998 och 2005 var 11 % klara. Dagens förrättning gäller. Att bli klara skulle kräva 100 lantmätare under 10 år. En ny förrättning skulle öka medlemsavgiften högst betydligt.
 • Möteskallelser: Skall vara ute i god tid.

Vägran att betala årsavgift.

Det krävs att vägmedlemmen kan bevisa att en orimlig vägavgift krävs för att undgå att betala vägavgift. Att debitera straffavgifter är tillåtet. Även en juridisk person (exempelvis oskiftat dödsbo) har skyldighet att betala. Vägran innebär att kronofogden kopplas in. I princip är det omöjligt för en fastighetsägare att komma ifrån vägavgift. Avgiftsvillkoret gäller alla fastigheter i anslutning till vägen.
Vägmästarens roll är att organisera vägarbetet. Det är viktigt att vägmästaren känner att det finns arbetsvilliga vägarbetare som ställer upp. Typiska uppgifter för vägmästaren: Styr löpande aktiviteter under året. Bestämmer när grusning & saltning skall ske. Utbildningsplan liknande andra kandidater till vägmästarrollen har erbjudits liksom ett mentorskap av erfarna vägmästare.

12. Justering av mötesprotokollet

Protokollet justeras som vid tidigare år snarast möjligt.

13. Avslutning av mötet:

Ordföranden Sten Svensson avslutade mötet.

Justerat: Drängstugan 12 Juni 2016
Eva Gallstad & Claes Ohlsson

2016arsmote10small.jpg 2016arsmote12small.jpg 2016arsmote2small.jpg 2016arsmote3small.jpg
2016arsmote4small.jpg 2016arsmote5small.jpg 2016arsmote6small.jpg 2016Arsmote7small.jpg


             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019