Header

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2017

snabblänkar till Protokollen finner Du i tabellen nedan:

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  

 


2017 Arsmote 1
2017 Arsmote 2
2017 Arsmote 3

Årsmötesprotokoll Drängsereds Vägsamfällighet 2017.

Närvarande på mötet:

Sten Svensson, Björn Kjellén, Ulla-Beth Högberg, Per Nylander, Claes Olsson, Kjell Kristiansson, Eva Johansson, Jill Linde, Linda Norblad, Fredrik Norblad, Hans Olof Johansson, Siw Sjöström, Mats Udéhn, Markus Udéhn, Jan-Åke Ekström, Yvonne Wallin, Christer Edvardsson, Bertil Ternstedt, Pierre Liljefors, Arne Tjäder, Malin Ternestedt, Tony Charliemo, Rune Broo, Robert Hopkins, Ann-Christine Jarl, Lise-Lotte Larsson, Conny Larsson, Lena Jernehov, Marianne Udéhn, Mikael Korpimäki, Erik Högberg och
Håkan Jernehov.

Plats och Tidpunkt och tidpunkt för mötet:
Lördagen 26 Augusti 2017 i Drängstugan i Floda.

1. Årsmötets öppnande:
Sten Svensson öppnade årsmötet.

2. Fastställande av röstlängd:

Vid omröstning har närvarande medlemmar rösträtt med begränsningen en röst per fastighet.

3. Val av Ordförande och Sekreterare för mötet:
Till mötesordförande valdes Sten Svensson och till mötessekreterare Erik Högberg.

4. Val av två personer tillsammans med ordföranden för att justera årsmötesprotokoll:
Eva Johansson och Jill Linde valdes att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

5. Prövning av frågan om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna:
Kallelse till årsmötet har skett enligt gällande stadgar.

6. Fastställande av dagordning:
Dagordning enligt utskickad kallelse beslutades.

7. Redogörelse för det gångna årets verksamhet:

8. Redogörelse för ekonomin:
Det redovisade ekonomiska resultatet avser verksamhetsåret 1 Juni 2016 till 31 Maj 2017 är att behållningen i samfälligheten är ett överskott på 36118 kr.
En detaljerad rapport från Björn Kjellén bifogas protokollet.

9. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning:
Revisorerna Yvonne Wallin och Rune Broo rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. Kassörens balansräkning var utförd utan anmärkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11. Redogörelse för planerna under kommande år:

Vägmästare Linda Norblad föreslog följande aktiviteter:
 • Hjortåsrakan skall dikas och grävas
 • Hyvling av hela vägföreningens vägar
 • Fler sladdningar genomförs under året
 • För övrigt ordinarie underhållsarbete
12. Behandling av inkomna motioner:

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

13. Behandling av styrelsens förslag till nya stadgar:

Styrelsens förslag godtogs med följande justeringar:
 • Suppleant ändras till ersättare i texten
Det poängterades att stadgarna måste godkännas av två på varandra följande årsmöten.

14. Beslut om årsavgift:
Årsavgiften fastställdes till 700 kr samt extra utdebitering om 300 kr . Den extra utdebiteringen genomfördes genom omröstning med följande resultat:
16 medlemmar valde extra utdebitering och 9 medlemmar var emot denna.

15. Val av Styrelse, ordförande och fyra ledamöter:
Följande styrelsemedlemmar kvarstår ytterligare ett år:
 • Björn Kjellén
 • Sekreterare Erik Högberg
Valberedningen föreslog följande för en period av 2 år:
 • Ordförande:
  Ordförande Sten Svensson avgår som ordförande. Mötet beslutade att Linda Norblad övertar arbetet som ordförande i Samfälligheten.
 • Vägmästare:
  Jeanette Gustavsson och Pierre Liljefors övertar Linda och Fredrik Norblads arbete som vägmästare.
 • Styrelseledamot:
  Per Nylander omvaldes som styrelseledamot.
16. Val av ersättare i styrelsen:
Mikael Udéhn omvaldes som ersättare i styrelsen för en period om 2 år. Peter Johansson kvarstår ytterligare ett år som styrelseersättare.

17. Val av valberedning:

Ulla-Beth Högberg tillsammans med Per Nylander och Erland Olsson valdes att bilda föreningens valberedning inför kommande år.

18. Val av revisor och revisorsersättare:

Revisor Rune Broo kvarstår ett år och Yvonne Wallin omvaldes som revisor för 2 år.

19. Tid för arbetsdagar och årsmöte 2018:

Årsmötet genomförs sista lördagen innan skolavslutning och vägarbete genomförs sista lördagen i augusti månad.

20. Övriga frågor:
 • Mats Udéhn tog upp en fråga som ställts av Folke Eriksson i Fjällared. Folke önskar bli medlem i föreningen.
  Mötet beslöt att Folke blir medlem i föreningen mot en årsavgift om 700 kr. Vid uppkomna skador på vägen är medlem skyldig att ersätta eller reparera dessa.
 • Claes Ohlsson berättade att han förhandlat med kommunen att det vid varje godkännande av ny tomt skall ägaren informeras om sina skyldigheter mot vägföreningen. Årsmötet ansåg detta vara en klok åtgärd.
 • Kjell påpekade att kommunens dåliga väg innan Alelundskrysset bör påtalas för kommunen.
 • Mats Udéhn har varit i kontakt med jurist angående årsavgift och Göran Finnbergs vägran att betala denna. Juristen har tydligt deklarerat att fastighetsägare är ansvarig och delaktig att hålla väg till sin fastighet. Avgifter som ej erlagts debiteras retroaktivt. Sten Svensson, Mats Udéhn och Björn Kjellén driver frågan mot Göran Finnberg även i fortsättningen.
21. Årsmötets avslutning:
Ordförande Sten Svensson avslutade Årsmötet.

Protokollet skrivet av Erik Högberg
Floda 26 Augusti 2017

Protokollet justerat av :
Sten Svensson, Eva Johansson och Jill Linde

Ekonomisk redovisning för året:

Den ekonomiska redovisningen sköttes av kassören Björn Kjelle´n på som vanligt ett utmärkt sätt. Det ekonomiska läget är gott vilket framgår nedan.

Årsredovsning för Drängsereds Vägsamfällighet

Resultat för 2016-06-01 -- 2017-05-31


Kontobehållning 2016-06-07 35 151,32         
Ingående saldo fonder 2015-2016 14 011,00Ingående saldo vägfören. 2015-2016 21 140,32           
           

Inkomster Utgifter


           
Vägavgifter 2016 - 2017
>Bebyggda tomter - 47 st. 23 500,00
Saknas: 1 st. vägavgifter: 500 kr
>Obebygda tomter - 7 st. 700,00Vägavgifter från året innan 3 100,00Årsavgift bankgiro + Internetbank
750,00


Försäkring - ansvar och rättsskydd
740,00


Saltning
2 389,00


Förtäring vid arbetsdagar, årsmöte
2 545,00


Vägentrepr. - rep. av dike vid surhålan
7 000,00


Sladdning 3 ggr
4 500,00


Väggrus, inkl. trp och spridn.
0,00


Flis, 3 ton
750,00


Sandning 3*750
2 250,00


Snöröjn., fast 2250 + 2 gr ā 750
3 750,00


Hyra av missionskyrkan
400,00


Porto
130,00


  ------------ ------------


  48 440,32 25 204,00


           
Resultat 2016 - 2017
 


Vägföreningen 23 236,32Fonder 12 881,88
36 118,20           
Kontobehållning 2017-05-31 36 118,20           
Floda 2017-06-10
           
           
           
Björn Kjellén, kassör
           
Fonder

Pilsner Drängst. Bendels BF Grävling Summa
Ingående saldo 2016-06-01 3 930,00 23,00 8 108,00 1 950,00 14 011,00
Uttaget -1 097,20 0,00 -741,92 -500,00
Inbetalt 1 210,00 0,00 0,00 0,00
Utgående saldo 2017-05-31 4 042,80 23,00 7 366,08 1 450,00 12 881,88

             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019