Header
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
Protokoll för Drängsereds vägsamfällighets styrelsemöte 2018-11-19

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

Protokoll 2 för Drängsereds vägsamfällighets styrelsemöte 2018-11-19

Närvarande: Linda Norblad, Björn Kjellén, Pär Nylander, Pierre Liljefors
 
  1. Beslut angående gällande förslag enligt årsmötet att införa en anslutningsavgift för nya tomter diskuteras. Beslut tas att anslutningsavgiften ska uppgå till 10 000 kr och inkasseras först när den nya tomten bebyggs. Detta för att det är främst vid byggstart som vägen belastas mer.  Anslutningsavgiften är till för att kompensera för det slitage som uppstår under byggandet på tomten och för att kompensera för den ytterligare belastning som blir på vägen när ytterligare fastigheter kopplas på.
  2. Det diskuteras kring situationen då en synlig skada skulle uppstå på vägen i samband med byggnation eller annan aktivitet på vägen och om detta skulle medföra en avgift i sig. Förslaget är att en klausul bör skrivas in i stadgarna som säger att ifall vägen tar skada i samband med byggnation eller annat större arbete på vägen så ska en avgift erläggas som täcker återställandet av vägen. Det skulle gälla samtliga medlemmar i vägsamfälligheten. Styrelsen avser att på kommande årsmöte ta upp punkten gällande ersättning av större skador som skett på vägen.
  3. Förändringar på en vägsträcka har skett i samband med att man bygger på en tomt i nuläget där man har breddat vägen för att större lastbilar skall kunna passera. Frågan ifall dessa förändringar ska kvarstå eller ifall vägen ska återställas lyfts.
  4. Diskussion kring avtalet som formulerats gällande utkörning av timmer. Frågan lyfts vidare till avtalsgruppen. Styrelseordförande ansvarar för att kontakta avtalsgruppen med styrelsen frågor.
  5. Det diskuteras kring hur nybyggandet (M. Udéhn) vid sidan av vägen, där stallbyggnaden ska ligga, påverkar avrinningen då det samlas vatten och hur detta påverkar vägen på lång sikt. Kassören ansvarar för att kontakta M.Udéhn för att höra hur det är planerat framöver.
  6. Register över medlemmarna tas upp där det efterfrågas att medlemmarnas personnummer står med så man kan verifiera ägarskapet till fastigheten. Ordförande och kassör ska samköra sina register och kassören kommer att få den fullständiga listan att hantera framöver då mycket information om medlemmarnas kontaktuppgifter ändå finns i dennes ägo.
  7. Det diskuteras hur nya medlemmar till vägsamfälligheten ska välkomnas in i gemenskapen. Innehållet för ett informationsblad diskuteras så att nya medlemmar känner till de grundläggande funktioner som finns i vägföreningen. Styrelseordförande har ansvar för att ta fram ett förslag till ett sådant informationsblad innan nästa vägarbete.
Sekreterare: Pierre Liljefors
Granskad av: Linda Norblad
             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016