Header

 

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2018

snabblänkar till Protokollen finner Du i tabellen nedan:

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  


Tid och plats:

2:e juni 2018 på Kråkebackens Spa&Konferensanläggning.

Närvarande:

Karin Moureau, Kalle Moureau, Ann-Christine Jarl, Lena Jernehov, Erland Olsson, Conny Larsson, Lise-Lotte Larsson, Annika Olsson, Kjell Kristiansson, Pierre Liljefors, Rune Broo, Fredrik Boman, Marianne Udéhn, Fredrik Norblad, Tom Arnold, Mats Udéhn, Mikael Udéhn, Yvonne Wallin, Siv Sjöström, Håkan Jernehov, Björn Andersson, Markus Udéhn, Per Nylander, Björn Kjellén samt ordförande Linda Norblad.

1. Mötets öppnande.

Linda Norblad öppnade mötet och hälsade såväl gamla som nya medlemmar välkomna. Tom Arnold och Björn Andersson som flyttat in under senaste året (i Tjäders respektive Peters o Lenas f d hus) presenterade sig och hälsades lite extra välkomna till Skogen.

2. Fastställande av röstlängd.

Närvarolista skickades runt för påskrift av mötesdeltagarna. Vid omröstning har närvarande medlemmar rösträtt med begränsningen en röst per fastighet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.


Linda Norblad valdes till ordförande och Markus Udéhn till sekreterare för mötet.

4. Val av två personer som tillsammans med ordföranden justerar mötesprotokollet.


Kalle Moureau och Håkan Jernehov valdes för denna uppgift.

5. Prövning om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna.


Mötet fann sig behörigt kallat, genom post till medlemmarna samt ordentligt plakat i Alelund. Eftersom möteskallelsen gick ut på den gamla goda tiden, innan GDPR förbjöd mailkontakt med medlemmarna har kallelsen detta år också gått ut via e-mail.

6. Fastställande av dagordning.


Den med kallelsen utskickade dagordningen fastställdes.

7. Redogörelse av gågna årets verksamhet.


Vägmästare Pierre Liljefors redogjorde för det gångna årets aktiviteter, vilka i huvudsak bestått av 13 snöröjningar, 3 sladdningar, potthållsfyllning samt en saltning.

8. Redogörelse av ekonomin.


Kassören Björn Kjellén redogjorde för föreningens ekonomi. Den snörika vintern har till stor del vägts upp av den förutseende styrelsens extra debitering av vägavgift förra året, vilket gör att slutresultatet är “ca en årsavgift”, eller 37 000 kr på kontot.
Övriga utgiftsposter har varit bättringsgrus (ett lass), försäkring, saltning samt förtäring i samband med föreningens vägarbeten.
Kassören påpekar särskilt att inga av föreningens medel gått till pilsner eller godis. I den mån något av detta serveras bekostas det av föreningens fonder, dit man gärna får skicka ett frivilligt bidrag. Tillgångarna i fonderna är som följer:
Grävlingfonden ca 1400 kr, Bendels Barnfond ca 7000 kr samt pilsnerfonden ca 4000 kr.

9. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning.


Revisorerna Yvonne Wallin och Rune Broo fann årets bokföring väl förd.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.


Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Redogörelse för planerna under kommande år.

Linda Norblad berättade om vad som är planerat att genomföra under 2018:

Väghyvling skall ske runt sensommar/höst, 0/18 skall beställas till bättringshögarna

Spegeln i krysset Blåbärsås-/Bäckalundsvägen behöver åtgärdas. Diskussion uppstod kring var spegeln egentligen fanns (förmodligen i buskaget i omedelbar anslutning till spegelstolpen) och om denna kunde åtgärdas med vulktejp eller behövde större åtgärder. Håkan Jernehov varnade församlingen för att (återigen) försöka reparera spegeln med något annat än originaldelar varefter hela frågan hänvisades till Vägmästaren för vidare utredning.

12. Behandling av inkomna motioner.

12.1. Anslutningsavgift för nybildade fastigheter.

Styrelsen föreslår en anslutningsavgift för nybildade tomter. Diskussion följde om hur denna kan utformas och mötet kom fram till att den bör debiteras i sin helhet i samband med att fastigheten bildas. Förslag gavs om en avgift i spannet 5 000 – 10 000 kr. Styrelsen tar kontakt med REVS för att bestämma summan.

12.2. Väbmästare nytt ämbete.


Styrelsen föreslår ett nytt ämbete: Väbmästare (eller möjligtvis Webbmästare). Denna person skall sköta föreningens hemsida och föreningen står för kostnaderna för hemsidan Där bör finnas protokoll från föreningens möten samt kanske också foton och reportage täckande vad som försiggår i föreningen.
Redan idag finns ju den så kallade ”hemskesidan” (www.drangsereds.com) som skulle kunna misstänkas vara föreningens officiella hemsida och även om denna till vissa delar har en snudd på opassande ”skojfrisk ton” för en såpass seriös verksamhet som Drängsereds Vägsamfällighet bedriver uppfyller den i mångt och mycket föreningens krav på kommande hemsida. Styrelsen fick därför i uppdrag att kontakta Erik Högberg som drivit sidan sedan internet blev uppfunnet och höra efter om han kan tänka sig acceptera uppdraget samt upphöja statusen på ”hemskesidan” till officiell hemsida.

12.3. Möjlighet till extra utdebitering.


Styrelsen vill ha möjlighet att vid behov kunna debitera upp till en extra årsavgift från medlemmarna utan extra årsmöte. Detta för att täcka hastigt uppkomna eller oförutsedda utgifter. Mötet godkände styrelsens förslag.

12.4. Policy kring tunga transporter.


Under det gångna året har mycket timmer avverkats i Skogen vilket inneburit många tunga transporter med skador på vägarna som följd. Flera av dem som tagit ut timmer har tidigare avsagt sig rätten att använda vägföreningens vägar. Diskussionen som följde mynnade i ett beslut om att tillsätta en arbetsgrupp som reder ut hur vi skall förhålla oss till förfrågningar i framtiden. Mötet valde Håkan o Lena Jernehov, Erland Olsson samt Mats Udéhn till denna grupp.

13. Behandling av styrelsens förslag till nya stadgar.


Mötet godkände återigen styrelsens förslag till nya stadgar. Det krävs att två på varandra följande årsmöten godkänner dessa nya stadgar, vilket nu alltså är uppfyllt.
De nya stadgarna skall skickas till länsstyrelsen.

14. Beslut om årsavgift.


Styrelsen föreslår 700 kr för bebyggda fastigheter och större skogsfastigheter samt 100 kr för obebyggda tomter. Mötet godkände förslaget.

15. Val av nya styrelsemedlemmar.


De nya stadgarna innebär att styrelsens ordförande väljs varje år, övriga medlemmar sitter på två år. Styrelsen väljs på årsmötet och posterna fördelas inom styrelsen vid ett konstituerande möte, med undantag för ordförandeposten och de två ersättare (tidigare benämnda suppleanter) som ingår i styrelsen.
Avgående ledamöter 2018: Linda Norblad, Björn Kjellén samt Erik Högberg.
Ledamöter som sitter ett år till: Per Nylander, Pierre Liljefors samt Mikael Udéhn (ersättare).
Mötet valde Linda Norblad som ordförande samt Gill Linde som ersättare. Björn Kjellén och Markus Udéhn valdes in i styrelsen.

16. Val av valberedning


Ulla-Beth Högberg, Fredrik Boman samt Claes Olsson valdes till föreningens valberedning för kommande år.

17. Val av revisorer.


Yvonne Wallin samt Rune Broo gavs förnyat förtroende på revisorsposterna.

18. Tid för arbetsdagar och årsmöte 2019.


Årsmötet 2019 blir den 1/6. Arbetsdagen blir som vanligt första helgen efter skolstart, alltså den 24/8.

19. Övriga frågor.

19.1. Information angående GPDR.


Efter att ha ha arbetat med konsekvenserna av GPDR på heltid i fyra år gav Björn Kjellén ett föredömligt kortfattat föredrag om konsekvenserna för föreningens del då den nya lagstiftningen nu börjat gälla. En kortfattad sammanfattning av föredraget lyder:
Man får samla in vad annan lagstiftning kräver, i övrigt krävs samtycke”. Föreningen kan alltså också i fortsättningen skicka ut räkningar, dock inte e-mail. Under hot om att vid en eventuell rättegång tvingas böta upp till 4% av årsomsättningen (nästan ett halvt lass grus) har Björn föredömligt tagit fram en blankett som inom kort hamnar i medlemmarnas brevlåda. Denna returneras till Björns brevlåda, sedan kommer e-mailen igen (om så önskas).

19.2. Drängsereds Vägsamfällighet och eventuell förrättning.


Mats Udéhn berättade om ”den gamla surdegen”. Alltså inte den han bjuder på ibland, utan föreningens eventuella förrättning. Mats har gått igenom föreningens arkiv och lyckats hitta dokument som visar att en förrättning av vägarna gjordes 1962. Lantmäteriet håller nu i princip med om att föreningen finns och är förrättad, dock förvaltar föreningen endast en punkt i deras register. Som bekant definieras en punkt som ”ett objekt utan någon utsträckning” vilket är ett problem för en vägförening, där just vägens utsträckning är något av förutsättningen för föreningens hela existens. Föreningen förvaltar alltså inte ens en potthåla i Lantmäteriets universum.

Lantmäteriets förslag till lösning på detta problem är dock föredömligt enkel (om än kostsam för föreningen): Föreningen bör begära en förrättning av samfälligheten!
M Udéhn har påpekat att det bör räcka med en rättning snarare än en förrättning samt begärt att en rättelse görs, och där är ärendet idag.

19.3. Organisationsnummer.

Kassör Björn Kjellén meddelade att Swedbanks enträgna kamp mot terrorismen lett till att föreningen numera tilldelats ett organisationsnummer av skattemyndigheten.

19.4. Namnförslag på spegel/lyktstolpe önskas.

Linda Norblad talade om Ordförande emeritus Claes Olsson som ”ljuset i våra liv” och tar tacksamt emot namnförslag på den belysningsstolpe som Claes ordnat i Alelundskrysset. Även Astrid Finnbergs spegel i samma kryss bör få ett namn på silverplakett vid samma tillfälle som lampan får sitt. Opassande förslag i stil med ”Claes Slampa” undanbedes vänligt men bestämt.

19.5. Detaljer kring Stora Vägarbetet.


Maten efter vägarbetet serveras i år vid Drängstugan, med Kråkebacken som reserv vid otjänlig väderlek. Diskussion om Grävelinas vara eller inte vara. Är det dags att avsluta denna tradition, kanske med en auktion? Även att ”grava grävlingen” till förtäringen efter vägarbetet föreslogs men vann inte mötets bifall. Hedersplats på Kråkebacken vann inte Mariannes bifall. Grytlingens öde skall beslutas av årets grytlingar.

Mötet avslutades

Protokollet skrivet av Markus Udéhn
Floda 2:e juni 2018

Protokollet justerat av:

Okänd

             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016