HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            


1977 Årsmötesprotokoll

1978 Årsmötesprotokoll

1979 Årsmötesprotokoll

1980 Årsmötesprotokoll

1981 Årsmötesprotokoll

1982 Årsmötesprotokoll

1983 Årsmötesprotokoll

1984 Årsmötesprotokoll

1985 Årsmötesprotokoll

1986 Årsmötesprotokoll

1987 Årsmötesprotokoll

1988 Årsmötesprotokoll

1989 Årsmötesprotokoll

1990 Årsmötesprotokoll

1991 Årsmötesprotokoll

1991 Styrelseprotokoll

1992 Årsmötesprotokoll

1993 Årsmötesprotokoll

1994 Årsmötesprotokoll

1995 Årsmötesprotokoll

1996 Årsmötesprotokoll

1996 Styrelseprotokoll

1997 Årsmötesprotokoll

1998 Årsmötesprotokoll

1999 Årsmötesprotokoll

1999 Styrelseprotokoll

2000 Årsmötesprotokoll

2001 Årsmötesprotokoll

2002 Årsmötesprotokoll

2003 Årsmötesprotokoll

2004 Årsmötesprotokoll

2005 Årsmötesprotokoll

2006 Årsmötesprotokoll

2007 Årsmötesprotokoll

2008 Årsmötesprotokoll

2009 Årsmötesprotokoll

2010 Årsmötesprotokoll

2011 Årsmötesprotokoll

2012 Årsmötesprotokoll

2013 Årsmötesprotokoll

2014 Årsmötesprotokoll

2015 Årsmötesprotokoll

2016 Årsmötesprotokoll

2017 Årsmötesprotokoll

2018 Årsmötesprotokoll

2018 Styrelseprotokoll

2019 Årsmötesprotokoll

2019 Extra Årsmöte

Extra Årsmöte Drängsereds Vägsamfällighet 2019

Tid och plats:
10:e augusti 2019 i Drängstugan.

Närvarande:
Siw Sjöström, Annika Olsson, Erland Olsson, Cecilia Ericson, Goran Abazovic, Bertil Ternestedt, Cecilia Magnusson, Damir, Pejinovic, Eva Johansson, Claes Ohlsson, Linn Snö, Thomas Arnold, Björn Andersson, Ulla-Beth Högberg, Erik Högberg, Ingemar Eliasson, Kjell Kristiansson, Björn Kjellén, Markus Udéhn, Yvonne Wallin, Rune Broo, Mats Udéhn, Pierre Lijefors, Per Nylander, Marianne Udéhn, Sofia Holmlund, Anita Eliasson, Fredrik Boman och
Conny Larsson.

1. Mötets öppnande.
Ordförande Broo öppnade mötet.

2. Mötets behörighet
Mötet fann sig vara behörigen sammankallat.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Rune Broo valdes till ordförande och Markus Udéhn till sekreterare.

4. Val av två personer som tillsammans med ordföranden justerar mötesprotokollet.
Siv Sjöström och Erik Högberg valdes att justera protokollet.

5. Fastställande eller förkastande av styrelsens förslag till tydligare ordning för val av styrelse, revisorer och valberedning.
Denna punkt var anledningen till att mötet sammankallats. På årsmötet den 8/6 2019 konstaterade de församlade att de nya stadgarna var otydliga vad gäller mandattiden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Tidigare har styrelseledamöter valts på två år i taget och mötet var överens om att fortsätta med detta. Därför röstade mötet igenom ett beslut som innebar att två år skulle gälla i fortsättningen samt att styrelsen skulle förtydliga stadgarna och kalla till ett nytt möte för att befästa dessa. Så här lyder den föreslagna texten:

Val av styrelse och suppleant.
* Styrelsens ordförande för en tid av ett år
*
Halva antalet (två) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Vid val av helt ny styrelse ska två ledamöter väljas på två år och två ledamöter på ett år.
* En suppleant i styrelsen för en tid av två år. Styrelsen konstituerar sig själv för övriga poster.
* Val av Revisor och revisorssuppleant. En revisor jämte en revisorssuppleant för en tid av två år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
* Beslut om valberedning för kommande år.
*Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av två år.”

Förslaget godkändes av mötet.

Ordförande Broo avslutade mötet

Protokollet skrivet av Markus Udéhn
Floda 28:e augusti 2019

Protokollet justerat av:
Siw Sjöström och Erik Högberg