Header

 

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

ÅRSMÖTESPROTOKOLL   2019

snabblänkar till Protokollen finner Du i tabellen nedan:

1977 Årsmötesprotokoll 1978 Årsmötesprotokoll 1979 Årsmötesprotokoll 1980 Årsmötesprotokoll 1981 Årsmötesprotokoll 1982 Årsmötesprotokoll 1983 Årsmötesprotokoll
1984 Årsmötesprotokoll 1985 Årsmötesprotokoll 1986 Årsmötesprotokoll 1987 Årsmötesprotokoll 1988 Årsmötesprotokoll 1989 Årsmötesprotokoll 1990 Årsmötesprotokoll
1991 Årsmötesprotokoll 1991 Styrelseprotokoll 1992 Årsmötesprotokoll 1993 Årsmötesprotokoll 1994 Årsmötesprotokoll 1995 Årsmötesprotokoll 1996 Årsmötesprotokoll
1996 Styrelseprotokoll 1997 Årsmötesprotokoll 1998 Årsmötesprotokoll 1999 Årsmötesprotokoll 1999 Styrelseprotokoll 2000 Årsmötesprotokoll 2001 Årsmötesprotokoll
2002 Årsmötesprotokoll 2003 Årsmötesprotokoll 2004 Årsmötesprotokoll 2005 Årsmötesprotokoll 2006 Årsmötesprotokoll 2007 Årsmötesprotokoll 2008 Årsmötesprotokoll
2009 Årsmötesprotokoll 2010 Årsmötesprotokoll 2011 Årsmötesprotokoll 2012 Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2014 Årsmötesprotokoll 2015 Årsmötesprotokoll
2016 Årsmötesprotokoll 2017 Årsmötesprotokoll 2018 Årsmötesprotokoll 2018 Styrelseprotokoll 2019 Årsmötesprotokoll 2019 Extra Årsmöte  


Årsmöte Drängsereds Vägsamfällighet 2019

Tid och plats:
8:e juni 2019 på Kråkebackens Spa&Konferensanläggning.

Närvarande:

Siw Sjöström, Annika Olsson, Erland Olsson, Cecilia Ericson, Goran Abazovic, Bertil Ternestedt, Cecilia Magnusson, Damir, Pejinovic, Eva Johansson, Claes Ohlsson, Mikael Udéhn, Thomas Arnold, Björn Andersson, Ulla-Beth Högberg, Erik Högberg, Kjell Kristiansson, Björn Kjellén, Markus Udéhn, Yvonne Wallin, Rune Broo, Mats Udéhn, Pierre Lijefors, Per Nylander,

1. Mötets öppnande.

I ordförandens frånvaro öppnades mötet av sekreteraren, Markus Udéhn.

2. Fastställande av röstlängd.

Närvarolista skickades runt.


3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.


Per Nylander valdes till ordförande och Markus Udéhn till sekreterare.

4. Val av två personer som tillsammans med ordföranden justerar mötesprotokollet.

Siv Sjöström och Erik Högberg.

5. Prövning om årsmötet är behörigt utlyst.

Mötet fann sig behörigt kallat, genom såväl e-mail som vanlig post till medlemmarna.

6. Fastställande av dagordning.

Den distribuerade dagordningen fastställdes.


7. Redogörelse av gångna årets verksamhet.

Vägmästare Liljefors rapporterade att tre sladdningar, en vältning, en hyvling, två saltningar, sex snöröjningar, fem flisningar samt en påfyllning av flis har genomförts det gångna året.
En berättigad fråga om skillnaden mellan sladdning och hyvling ställdes och vägmästare emeritus Erland Olsson redogjorde på ett föredömligt sätt skillnaderna mellan sladdning och hyvling.

8. Redogörelse av ekonomin.

I
ngången av året fanns 37 685 kr i kassan.
Föreningen består av 48 bebyggda tomter som betalar 700 kr (varav 2 ej betalt) vardera vilket genererat 32 200 kr i intäkter. Utöver dessa finns 6 st obebyggda tomter (á 100 kr), 5 st skogsfastigheter (á 700 kr) vilket totalt blir 36 300 kr i intäkter under året.

Avgifter, saltningar, sladdningar, snöröjningar, spegel mm har totalt kostat 38 512 kr, vilket innebär att saldot på föreningens konto idag är 35 472 kr.
Kassören påpekar särskilt att inga av föreningens medel gått till pilsner eller godis. I denmån något av detta serveras bekostas det av föreningens fonder, dit man gärna får skicka ett frivilligt bidrag.

Tillgångarna i fonderna är som följer:
Drängstugan: 23 kr. Grävlingfonden ca 1450 kr, Bendels Barnfond ca 5000 kr samt pilsnerfonden 3752 kr.


9. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning.
Revisorerna fann årets bokföring väl förd.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Redogörelse för planerna under kommande år.
Sladdning kontra hyvling är den stora frågan för året. Det finns inte längre någon ”lokal sladd”. Föreningen kommer istället att hyvla och salta en gång per år på försök och se hur vägen står sig. Vägmästaren skall också undersöka vilka möjligheter som finns att vid behov anlita en extern entreprenör med kompetens att sladda vägen. Vägmästaren får
mandat att fatta beslut när och om sladdning bör ske under kommande år.


12. Behandling av förslag från styrelsen.

Anslutningsavgift för nybildade fastigheter.
Styrelsens förslag på avgift är 10 000 kr, som debiteras vid byggstart. Mötet antog förslaget.
Diskussion kring informationsplikt om denna avgift vid nybildning av fastigheter. Skall styrelsen informera nya köpare om anslutningsavgift? Mötet enades om att uppdra åt styrelsen att författa ett informationsblad som skickas ut tillsammans med årets avgift. Där skall vi uppmana fastighetsägare som tänkt stycka av nya tomter om att informera mäklare/köpare om denna avgift samt föreningens existens


13. Behandling av inkomna motioner.

Minskning av antalet styrelsemedlemmar till tre? Valberedningen föreslår en minskning av antalet styrelsemedlemmar.
Styrelsen motsätter sig förslaget. ”Det finns fyra styrelseposter och därför bör det finnas minst fyra medlemmar i styrelsen.”
Diskussionen ledde till omröstning mellan två alternativ:
Valberedningen föreslog fyra medlemmar + en suppleant. (5 röster.)
Styrelsen föreslog 5 medlemmar plus en suppleant. (14 röster.)
Detta förslag tas upp igen nästa år för att stadgeändringen skall gå igenom.


14. Beslut om årsavgift.

Styrelsen föreslår 700 kr för bebyggda fastigheter och större skogsfastigheter samt 100 kr för obebyggda tomter. Mötet godkände förslaget.

15. Val av nya styrelsemedlemmar.

Rune Broo valdes till ordförande, Tom Arnold suppleant. Linda Norblad avgår som ordförande men omvaldes som styrelseledamot. En diskussion i samband med styrelsevalet utmynnade i ett förslag att ändra de nya stadgarna så att vi (precis som påbjudet i de tidigare stadgarna) väljer ledamöter vartannat år och ordförande väljs varje år. Mötet var överens om att det är olyckligt att de nya stadgarna på grund av otydlighet kan tolkas som att hela styrelsen skall väljas om varje år, till skillnad från tidigare då halva styrelsen valdes varje årsmöte, och ledamöterna sitter påtvå år. Mötet fattade därför ett beslut om att förtydliga stadgarna så att det fortsätter som tidigare. Styrelsen får i uppdrag att formulera denna paragraf.


16. Val av revisor och revisorssuppleant

Y
vonne och Mats Udéhn valdes till dessa uppdrag

17. Beslut om valberedning kommande år.

Sittande beredning Claes Ohlsson, Ulla-Beth Högberg och Fredrik Boman kvarstår ett år.


18. Tid för arbetsdagar och årsmöte 2020.

Önskemål uttrycktes att skapa en regel för dessa viktiga händelser så att de går att förutse många år i förväg och icke komma som en överraskning då semestrar, bröllop o dylikt redan är bokade. ”Andralördagarna” i juni respektive augusti föreföll vara en god regel. Mötet beslutade detta.
Årsmötet 2020 blir således den 13/6 (andra lördagen i juni).
Arbetsdagen 2019 blir den 10/8 (andra lördagen i augusti).

I samband med att datumet för årets vägarbete bestämdes passade Ulla-Beth Högberg på att ge en föredömlig redogörelse för vett och etikett kring detta arbete. Såväl gamla som nya medlemmar tog tacksamt emot informationen. I korthet är det så att vägarbetet är viktigt och man bör deltaga om man kan. Kan man inte är det ingen som blir sur för det heller, och har man dåligt samvete för frånvaro på den stora dagen kan man enkelt bota detta genom någon frivillig insats på vägen valfri annan dag.


19. Övriga frågor.

Information om föreningens policy vid timmertransporter.
Den som kör sönder ersätter föreningen för att återställa vägen, plusstandardavgift vilket är ett lass grus (ett flak) per 5 lass timmer. Skogsägare som inte är medlemmar betalar detta efter överenskommelse.
Medlemmar kör fritt 5 lass timmer. Detaljer finns i policydokumentet som förvaltas av styrelsen. Det separata avtalet mellan Folke Eriksson och föreningen bör ses över och eventuellt avslutas. Styrelsen fick detta uppdrag.

Rapport från Mats Udéhn angående föreningens status hos LM.

Mats ger bakgrunden till detta ärende. Finns vi eller inte? Orsaken till att detta aktualiserades var att en medlem slutade betala avgiften. Lantmäteriet anser att vi inte finns utan försvann i samband med att Floda vägförening bildades. Vi har begärt rättning sedan mer än ett år men LM har ännu inte börjat utreda ärendet trots löfte om att göra detta inom 6 månader. Det skapar problem vid nybildande av fastigheter då LM ej ansluter fastigheterna till Drängsereds vägsamfällighet.
Vägsamfälligheten fick dock under året rätt att överklaga en förrättning vilket tolkas som att LM tycker föreningen existerar, dock utan vägnät. DVSF har genom M Udéhn uppmanat LM att uppdatera innan MMD skall avgöra målet vid Leksjö i juli. Öppen domstolsförhandling 9/7, i egenskap av medlem i föreningen är alla välkomna att deltaga
vid syn på platsen i samband med domstolsförhandlingarna.

Välkomstbrev till nya medlemmar.
Rune Broo delade ut förslag på informationsblad att dela ut till nya medlemmar och tar tacksamt emot synpunkter på detta alster.

Grävelinas/Grytlingens vara eller inte vara.
Grävlingen: Vad göra med Grävelina? Ett oförskämt förslag om att använda henne som klösbräda avfärdades blixtsnabbt av regerande grävling (som trots idoga försök under snart två år inte lyckats få någon av de lokala katterna att intressera sig för just detta)..
Beslut togs om att det blir auktion på Grävelina kommande vägarbete. Grytlingarna meddelar helt kort att:”Det blir mat i år med”.

Potthålsfyllning? Var hämta?
Nya medlemmar fick en genomgång av var föreningens bättringshögar ligger. Även en del gamla medlemmar tog tacksamt emot denna information som kan bli väl så användbar då sladdningen av vägen upphör.


Mötet avslutades

Protokollet skrivet av Markus Udéhn

Floda 8:e juni 2019

Protokollet justerat av:

Siw Sjöström och Erik Högberg 
             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016