Header
Allt innehåll i Hemsidan kontrolleras löpande av vår expert på flexibel sanning; Roland Trump.

Home  PROTOKOLL  HISTORIK  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  KRÅKTEATERN

 

Förslag till Stadgar för Drängsereds Vägsamfällighet / Vägförening

Utkast daterat 20 Augusti 2017.

Som Bilaga finns protokollet från förrättningen 1962.

Underlag att diskutera på Årsmötet 26 Augusti 2017.


§ 1 Namn och säte.

Föreningens namn är Drängsereds Vägsamfällighet. Samfälligheten har sitt säte i Lerums kommun.

§ 2 Ändamål.

Föreningen har till uppgift att sköta väghållningen för väg från Alelundskrysset till korsningen Blåbärsåsvägen/Bäckalundsvägen samt vägen från Alelundskrysset till Brännekullen.

§ 3 Medlemskap.

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har ut- och infart till samfällighetens vägar, se § 2 angående sträckning. Medlem i föreningen är skyldig enligt lag att bidra i arbetet med den gemensamma väghållningen för att säkerställa att utryckningsfordon kan nå fastigheterna. I denna skyldighet ingår att varje år erlägga årsavgift som fastställs av årsmötet.
Alla medlemmar har närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på föreningens medlemsmöten och årsmöten förutsatt att årsavgiften är betalad.

§ 4 Styrelse.

Styrelsen består av fem ledamöter och två styrelsesuppleanter. För att styrelsen ska vara beslutsför erfordras att dess ordinarie ledamöter behörigen kallats till mötet samt att minst tre ledamöter, ordinarie eller suppleanter, är närvarande.

För beslut erfordras att minst tre ledamöter är eniga. Kallelse till styrelsemöte, vilken ska innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall av ordföranden utfärdas minst tre dagar före sammanträdet. Ledamot som är förhindrad att närvara skall tillse att suppleant kallas till mötet.

Styrelsen förbereder årsmötet och ger förslag till vägarbeten och årsavgift för för kommande år. Styrelsens sammanträde skall dokumenteras.

§ 5 Revision.

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie årsmöte utse en ordinarie revisor samt en revisorssuppleant.

Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmötet.

Om revisorn ger anmärkningar på verksamheten skall styrelsen avge en skriftlig förklaring på ordinarie årsmöte.

§ 6 Årsmötet.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under Juni månad och kallelse ska delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlem har rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet. Dagordning och övriga underlag skall distribueras till föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet. Tidpunkt för justering av årsmötesprotokollet skall ske senast 1 Oktober samma år.

Mötesagenda:

 1. Årsmötets öppnande.

 2. Fastställande av röstlängd.

 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

 5. Är årsmötet behörigt utlyst.

 6. Kan förslaget till dagordning godkännas.

 7. Redogörelse för det gångna årets verksamhet.

 8. Redogörelse för ekonomin under gångna året.

 9. Revisorn presenterar sin revisionsberättelse.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 11. Redogörelse för planerna för det kommande årets verksamhet.

 12. Behandling av förslag från styrelsen.

 13. Behandling av inkomna motioner.

 14. Beslut om årsavgift.

 15. Val av styrelse, ordförande och 4 ledamöter, samt två suppleanter.

 16. Val av Revisor och revisorssuppleant.

 17. Beslut om valberedning för kommande år.

 18. Tidpunkt för kommande arbetsdagar och årsmöten.

 19. Övriga frågor.

 20. Mötets avslutning.

§ 7 Räkenskapsperiod.

Föreningens räkenskapsperiod omfattar perioden 1 juni till 31 maj följande år. Räkenskapsåret måste vara avslutat och reviderat innan årsmötet.

§ 8 Extra årsmöte.

Om revisorn, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen kräver, kan ett extra årsmöte hållas. Kallelsen skall skickas till medlemmarna minst två veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast frågor som föranlett mötet behandlas.

§ 9 Beslutsformer.

För föreningens möten gäller att närvarande medlemmar har rösträtt. Vid förhinder kan medlem lämna en skriftlig fullmakt för sin röst.

§ 10 Firmatecknare.

Firmatecknare utses av styrelsen av styrelsen inom sig.

§ 11 Stadgeändring av samfälligheten.

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten. Ett av dessa skall vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa årsmöten skall minst 2 månader förflyta.

§ 12 Upplösning avsamfälligheten.

Upplösning av föreningen/samfälligheten kräver kvalifcerad majoritet på två följande årsmöten. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.


P.g.a. Bildstorleken har protokollet delats i 4 bilder.


Copyright: Drängsereds Vägsamfällighet 2018