Header
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Berättelser från de vilda Skogarna i Floda

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

 

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019             

STYRELSEPROTOKOLL 1991 

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

Protokoll fört vid styrelsemöte 14/5 1991 å Hjortås.

Närvarande:  

Claes Ohlsson, Erland Olsson, Mats Udéhn, Lena Jernehov och Erik Högberg

§1 Mötets öppnande: 

Claes Olsson öppnade mötet. 

§2 Konstituering: 

Styrelsen konstituerade sig på följande sätt :
  • Claes Olsson (ordförande)
  • Erland Olsson (vägmästare)
  • Mats Udéhn (kassör)
  • Lena Jernehov (ledamot)
  • Erik Högberg (sekreterare)

§3 Vägavgifter: 

Föreslås att kända markägare med obebyggda tomter betalar halv årsavgift. Kassören meddelade att ett antal årsavgifter ännu inte var  betalda. Vid kommande debiteringar kommer förseningsavgift om  50 kr att utgå för varje påminnelse.

§4 Öijareds Timmer:

Gavs i uppdrag åt Erik Högberg att utreda vad som skall ske med   Öijareds timmer. Gunilla Johansson har mer information. 

§5 Vägarbete:

Vid kommande vägarbete föreslås att "björk och dike" vid Arne     Tjäders åtgärdas. Arne Johansson (Hjortås) tar hand om veden och   föreningen bistår med handräckning.

§6 Årsmöte:

Nästa årsmöte hålls i Floda Församlingshem 

Lördag 8/6 1991 kl 16.oo. Mats Udéhn lånar nyckel och vidtalar Blåbärsås Vägförening.

§7 Omval av styrelse:

Ordföranden Claes Olsson ställer upp för omval som ordförande. Kassören meddelade att han gör sammalunda. Övriga styrelsen har ett år kvar på sina förordnanden. 
  • Som revisorer föreslås Yvonne Wallin och Ulla Kjellén. Som suppleanter för dessa föreslås Mikael Sparrenklev och Einar Norlander. 
  • Lämpliga kandidater som styrelsesuppleanter diskuteras vid årsmötet.

§8 Årsavgift:

Årsavgiften föreslås oförändrad, dvs 200 kr. Detta efter en summarisk redovisning av kassören som dessutom uttalade besvärjelser över gångna vinterväderlek.

§9 Arbetsdag:

Arbetsdag blir Lördag 10/8 kl 10.oo med samling vid                Alelundskrysset. Sedvanliga redskap och utrustningar anbefalles.

§10 Uppskattning:

Föreslogs att ordföranden på något vis visar Vägföreningens stora      uppskattning för det fina arbete som gjorts av Floda Vägförening på  Alelundsvägen.

§11 Avslutning:

Ordföranden avslutade mötet. 

Vid protokollet:

Erik Högberg
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019