Header
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Berättelser från de vilda Skogarna i Floda

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

 

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019             

Styrelsemötesprotokoll 1996

Genom att klicka på årtalet i högermarginalen kommer du enkelt åt protokollen för det året.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977Styrelsemötesprotokoll 1996

Deltagare:

Ordf. Claes Ohlsson (Hjortaas), kassören M Udéhn (Kraakebacken), Vägmästaren E Ohlsson (Hjortebo), suppleanten Einar Norlander och sekreteraren Högberg (Maden).

Plats:

 • Ordförande Ohlsson 1 år kvar av förordnandet
 • Kassören Udéhn 1 år kvar av förordnandet
 • Revisor Ulla Kjellén 1 år kvar av förordnandet
 • Suppleanten Sparrenklev 1 år kvar av förordnandet
 • Sekreterare Högberg kandiderar för omval på 2 år
 • Tekniska Kontoret ”Erland Ohlsson” kandiderar gärna för omval på 2 år A
 • dj. styrelsemedlemmen L Jernehov kandiderar gärna för omval på 2 år
 • Revisor Wallin kandiderar för omval på 2 år
 • Suppleanten Norlander kandiderar för omval på 2 år Då ingen av styrelsens nuvarande funktionärer begärt utträde inom laga tid kandiderar ovanstående funktionärer enträget för omval.
Regeln för att utträda är gängse sed, väl känd i de flesta vägföreningar i Lerums kommun; ” uppsägning må endast ske skriftligt i god tid till fredagen efter Kristi Himmelfärdsdag”. Inget förslag på andra kandidater var styrelsen tillhanda till fredagen efter Kristi Himmelfärdsdag 1996. Styrelsens förslag till årsmötet är således förslaget ovan. Alternativa förslag mottages tacksamt under årsmötet.

§ 2. Årets Verksamhet:

Kassören Udéhn redogjorde för gångna årets aktiviteter :
 • Stort vägarbete genomfört i augusti ”s.k. 100-pilsnerarbete” 90 ton ekonomigrusning
 • Byggnation av Föreningens flisförråd å Hjortebo
 • Fyllning av sandlådor med prima flis 9 rekorderliga sladdningar genomförda av E Ohlsson 8 rejäla isgrusningar. Tyvärr fanns vid dessa tillfällen ej Wrappens isgrus att tillgå. Rykten säger att detta kommer att saluföras kommande vinter.

§ 3. Ekonomiska Läget:

Ordförande Ohlsson tvingade Udéhn att närvara och ej utnyttja befintlig livbåt då den ekonomiska genomgången skulle göras. Utgifterna i föreningen har under verksamhetsåret belöpte sig till 25800 kr och utgifterna till 25760 kr. Till detta i och för sig fina resultat om + 40 kr meddelade Udéhn att styrelseresan inte är finansierad. Förslaget är att styrelseresan finansieras genom reduktion av grusningen kommande säsong med 1 lass grus. Kassörens rapport framgår av
BILAGA 1.

§ 4. Budget för kommande år:

Då föreningen står i skuld p.g.a. den hårda vintern föreslås två alternativ till finansiering. Förutom sedvanliga åtgärder satsar föreningen på en utbyggnad av isgrusförrådet efter de mycket lyckade försöken med Ohlssons egenkonstruerade isgrusmaskin. Tillgången till Carlbergs utmärkta grus är begränsad och därför bör en intensifierad grusning ske med detta material. Alternativet sedan Böledals grusgrops förtvining är annars det usla och mycket dyra Gråbogruset från Samsand. Styrelsens bedömning är att en bra grusbädd med Carlbergs beläggning gör vägen gott i många kommande år. Alternativen är som följer :
Alternativ 1 : En höjning av årsavgiften för samtliga medlemmar till 1000 kr. För att upprätthålla de goda förbindelserna med Carlbergs föreslås att föreningen införskaffar två kontokort avsedda för ordförande och kassör. Kontokorten skall stå att fritt disponeras och p.g.a. det stora förtroendet dessa herrar åtnjuter föreslår föreningen begränsad insyn i hanteringen. Fri disposition är en förutsättning för lyckade affärsuppgörelser med Carlbergs. Alternativ 2. Höjning av årsavgiften till 700 kr för bebyggda tomter och 500 kr för obebyggda tomter. Förslaget framgår i detalj nedan :

Intäkter & Utgifter:

45 fullbetalande medlemmar a 700 kr 1500 kr Förbrukningsmateriel Vägarbete 3 delbetalande medlemmar om 500 kr 5400 Floda Vägförening 600 Försäkring 400 kr Porto, kuvert, fika årsmöte 12000 kr Carlbergs prima grus 2500 kr Isgrus 4000 kr Snöröjning 4000 kr Sladdning och sandning Grand total 33000 kr Grand total 30400 kr.

§ 5. Arvoden och kontokort:

Styrelsen följer det av riksdagen beslutade inflationsmålet och höjer styrelsearvodet ytterst begränsat, dvs med maximala 4 %. Förutom obligatoriskt arvode föreslås att kassör och ordförande får tillgång till föreningens kommande 2 kontokort. Dessa står till fri disposition och med endast begränsad insyn från föreningens revisorer. Redovisning kommer givetvis att ske internt i styrelsen vid varje styrelsemöte.

§ 6. Tak över Flisförråd:

Ordförande Ohlsson tvingade Udéhn att närvara och ej utnyttja befintlig livbåt då den ekonomiska genomgången skulle göras. Utgifterna i föreningen har under verksamhetsåret belöpte sig till 25800 kr och utgifterna till 25760 kr. Till detta i och för sig fina resultat om + 40 kr meddelade Udéhn att styrelseresan inte är finansierad. Förslaget är att styrelseresan finansieras genom reduktion av grusningen kommande säsong med 1 lass grus.

§ 7. Förslag till arbetsuppgifter för kommande vägarbete:

Följande arbetsposter föreslås till kommande vägarbete : Förbättring/ombyggnad av flisförrådet Större dikningsoperation. Två möjligheter står till buds; Beslut om den högre årsavgiften medger att maskin kan anlitas. Alternativet är en förstärkt ”flytande brödranson” till deltagarna och intensivt manuellt arbete.

§ 8. Årsmöte:

Årets årsmöte går av stapeln Lördagen den 8 Juni kl 16.oo i Församlingshemmet i Floda.

§ 9. Årets arbetsdag:

Årets arbetsdag föreslås genomföras Lördagen den 10 Augusti med samling i Alelundskrysset kl 9.oo. P.g.a. de förestående arbetena kommer rikligare förtäring att spisas. Menyn föreslås ”Flottargryta med ko och Olgefat”. Som upplysning, de icke-konfirmerade och Förstagångare sköter grillen. Som traditionen bjuder och som regeln är; Icke konfirmerade och Förstagångare dricker endast Läsk och Lättöl. Kongens Brygd serveras ej detta år till Förstagångare.

§ 10. Mötets avslutning:

Ordförande Ohlsson tackade för ett fint styrelsemöte där Gammeldansken hamnade i rätt strupe och Danmark siktades kring paragraf 9 i agendan.

Vid protokollet:

Erik Högberg
             

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2019